Sammenslåing av Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad

I Meld. St. 18 (2014-2015) viserregjeringen til universitets- og høyskolesektorens store betydning for samfunnsutviklingen, men at ressursene i dag spres på for mange universiteter og høyskoler. Derfor er det behov for sammenslåinger for å bedre grunnlaget for utdanning og forskning av høyere kvalitet. På bakgrunn av dialogen Kunnskapsdepartementet har hatt med de statlige universitetene og høyskolene, er det lagt opp til at Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad blir slått sammen fra 1. januar 2016, med navnet Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.

Sammenslåing av Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik innebærer en styrking av bl.a. teknologiområdet og de sosial- og helsefaglige tilbudene i landsdelen.
Sammenslåingen vil legge til rette for bedre kvalitet og faglig styrke i den samlede virksomheten, som i enda større grad kan bidra til utvikling og vekst i regionen.

Som en institusjon vil miljøene ved høyskolene i Narvik og Harstad få lettere tilgang til grunnforskingsmilj øer, noe som skal gi økt kvalitet og faglig styrke. Institusjonene har konunet frem til at universitetet fra sammenslåingen bør ha et teknologisk fakultet, med ledelse i Narvik. Det er lagt opp til at det skal etableres styrings- og ledelsesfunksjoner ved campusene i Harstad og Narvik som bidrar til faglig utvikling, styrking av den regionale rollen og som gir strategisk innflytelse i den nye organisasjonen.

Etter dialog med institusjonene legger Kunnskapsdepartementet til grunn at styret for Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet utvides med representanter for virksomhetene i Narvik og Harstad ut styreperioden, som varer til 31. juli 2017.

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad organiseres fra 1. januar 2016 som ett universitet under navnet Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet.