Anbud, konsesjoner og brev

Sandsvær Sparebank og SpareBanken Vestfold - tillatelse til sammenslutning til SpareBank1 Buskerud-Vestfold

Finansdepartementet har 13. august 2008 gitt tillatelse til sammenslåing av Sandsvær Sparebank og Sparebanken Vestfold. Den nye sparebanken skal hete SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

Advokatfirmaet Selmer DA
Postboks 1324 Vika
0112 OSLO

 

 


       
Deres ref                                                Vår ref                                         Dato
                                                             08/3194 FM ALB                            13.08.2008


Søknad om sammenslutning av Sandsvær Sparebank og SpareBanken Vestfold til SpareBank1 Buskerud-Vestfold


Finansdepartementet viser til brev 19. mai 2008 fra Selmer advokatfirma, der det på vegne av Sandsvær Sparebank og SpareBanken Vestfold søkes om sammenslutning til SpareBank1 Buskerud-Vestfold. Det vises også til Kredittilsynets brev 24. juni 2008 til Finansdepartementet med tilråding i saken.

Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr 1 om sparebanker § 47 første ledd, jf. § 5, og kgl. res. 22. september 1961, godkjenner Finansdepartementet at Sandsvær Sparebank sluttes sammen med SpareBanken Vestfold som overtakende sparebank, som vedtatt av bankenes forstanderskap i møter 15. mai 2008, og som gjort rede for i søknaden datert 19. mai 2008 med vedlegg.

Det stilles som vilkår for godkjenningen at bankene på forhånd dokumenterer ovenfor Kredittilsynet at tiltak i relasjon til bankenes innskytere som angitt i lov 24. mai 1961 nr 1 om sparebanker § 47 annet ledd nr. 1 og nr. 2, er gjennomført.

 
Med hilsen

Erling G. Rikheim  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                     Alexander Behringer
                                                                                     seniorrådgiver

Gjenpart: Kredittilsynet