Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 10. juni 2013 til lov om endringar i jordlova