Satser for kommunal egenbetaling i barneverntiltak for 2015

Her følger satser for den kommunale egenbetalingen for barn og unge ibarneverntiltak, jf. barnevernloven §§ 9-4 og 9-5, Prop. 1 S (2014-2015) fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Last ned rundskrivet.