Tilstandsrapport for høyere utdanning 2010

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten for høyere utdanning gir en oversikt og en vurdering av tilstanden i vår statlige og private universitets- og høyskolesektor. Rapporten er også et redskap for vurdering av institusjonene i etatsstyringen.

Formålet er å gi en oversikt og en vurdering av tilstanden i vår statlige og private universitets- og høyskolesektor. Videre skal tilstandsrapporten være et redskap/hjelpemiddel i forhold til de enkelte institusjons-vurderingene i etatsstyringen av de statlige høyere utdanningsinstitusjonene, samt i forhold til det årlige dialogmøtet med de private vitenskapelige høyskolene og de private høyskolene. I tillegg utgjør tilstandsrapporten et viktig grunnlag for budsjettarbeidet.

Det er laget en felles tilstandsrapport for hele universitets- og høyskolesektoren. Det vil si både de offentlige og private utdanningsinstitusjonene.

Grovt sett deles tilstandsrapporten inn i følgende deler:

  • Utdanning
  • Internasjonalisering
  • Forskning
  • Høyere utdanning og omverden
  • Klassifisering av høyere utdanning - institusjonsprofiler
  • Organisasjon og ressursforvaltning
  • Hvor går den norske universitets- og høyskolesektoren?

Tilstandsrapporten gir en oversikt og analyse både på makronivå (sektornivå) og institusjonsnivå. Nesten alle tabeller på sektornivå (for de statlige og private høyere utdanningsinstitusjonene) vises også for hver enkelt institusjon i vedlegget til rapporten.

Primærkilden til analysene er data fra Database for høyere utdanning (DBH) ved NSD. I tillegg er det benyttet data fra NIFU STEP, Felles Studentsystem (FS), Samordna opptak (SO), Statens lånekasse for utdanning, Norges forskningsråd, SIU og budsjettdokumenter fra de enkelte utdanningsinstitusjonene.

Videre brukes data fra relevante evalueringer og forskningsrapporter nasjonalt og internasjonalt.

Rapporten består av 7 ulike kapitler.

Disse er: 1) Sammendrag; 2) Utdanning (Sverre Rustad, Tove Lyngra, Line Eielsen Malde, Bjørn R. Stensby, og Ole-Jacob Skodvin); 3) Forskning (Ole-Jacob Skodvin, Erik F. Øverland og Steinar Johannessen); 4) Forholdet til omverdenen (Erik F. Øverland); 5) Organisasjon og ressursforvaltning (Ole Anders Sandtrøen og Susanne Munkebye); 6) Klassifisering av høyere utdanning – institusjonsprofiler (Ole-Jacob Skodvin); og 7) Hvor går den norske universitets- og høyskolesektoren? (Ole-Jacob Skodvin, Erik F. Øverland, André Kristiansen, Sverre Rustad, Tone Jeanette Berntsen, Line Eielsen Malde og Steinar Johannessen).

Diagrammene for alle de statlige høyere utdanningsinstitusjonene finnes på http://dbh.nsd.uib.no/styringsdata/typologi_rapport.action