Skandiabanken Bilfinans AS - gis fritak fra kravene til styresammensetning

Finansdepartementet har 31. januar 2008 gitt Skandiabanken Bilfinans AS dispensasjon fram til 25. november 2008 fra kravet i forskrift 1. juni 1990 nr 433 § 2 om at minst en fjerdedel av styremedlemmene skal være personer som ikke har tillitsverv eller er ansatt i en annen finansinstitusjon i eller utenfor konsernet. Dispensasjonen er gitt med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2-8.

Skandiabanken Bilfinans AS
Pb 7077
5020 Bergen
 


       
Deres ref                                               Vår ref                                Dato                07/10677                                          08/569 FM GKB                      31.01.2008Søknad om fritak fra kravene til styresammensetning


Det vises til brev 20. desember 2007 fra Skandiabanken Bilfinans AS til Kredittilsynet der det bl.a. søkes om dispensasjon fra finansieringsvirksomhetslovens regler om uavhengig representasjon i Skandiabanken Bilfinans AS. Det vises videre til Kredittilsynets tilråding til Finansdepartementet vedrørende dette 25. januar 2008. Det vises også til at DnB NOR Finans AS i henhold til brev fra Kredittilsynet 5. november 2007 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-3 første ledd er gitt frist på 1 år fra brevets dato altså fram til 25. november 2008 til å fusjonere med Skandiabanken Bilfinans AS.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2-8 gis Skandiabanken Bilfinans AS dispensasjon fram til 25. november 2008 fra kravet i forskrift 1. juni 1990 nr 433 § 2 om at minst en fjerdedel av styremedlemmene skal være personer som ikke har tillitsverv eller er ansatt i en annen finansinstitusjon i eller utenfor konsernet.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                               Erling G. Rikheim
                                                                                               avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet