Tillatelse til endring av depotbank

Gard Marine & Energy Limited (norsk filial) gis tillatelse til å benytte Northern Trust som depotbank.

Gard AS
Kjetil Eivindstad
Servicebox 600
4809 Arendal

Deres ref

Vår ref

Dato

03/3538 FM if

18.01.2006

Søknad om tillatelse til endring av depotbank

Det vises til søknad datert 9. november 2005 på vegne av Gard Marine & Energy Limited (norsk filial) om tillatelse til å benytte Northern Trust som depotbank i stedet for JP Morgan Chase Bank samt til Kredittilsynets tilrådning 15. november 2005.

I Finansdepartementets vedtak 22. januar 2005 fikk, i medhold av forsikringsvirksomhetsloven § 13-8 tredje ledd, jf. kgl.res. 25. august 1989 nr. 825, Gard Marine & Energy Limited unntak fra kravene i forsikringsvirksomhetsloven § 12-4 om besittelse av kapital her i riket, § 12-6 første ledd om deponering i norsk bank og § 12-6 første ledd om at vedkommende bank er ansvarlig for at kapitalen ikke frigis uten Kredittilsynets samtykke. Unntakene ble gitt på følgende vilkår:

”-I samsvar med søknaden benytter Gard Marine & Energy Limited JP Morgan Chase Bank i London som depotbank.

- Kredittilsynet skal motta en uforbeholden skriftlig erklæring fra både Gard Marine & Energy Limiteds norske filial og fra Gard AS om at kapitalen etter bestemmelsene i og i medhold av forsikringsvirksomhetsloven § 12-4 ikke kan tas ut uten Kredittilsynets samtykke. Selskapenes revisor skal - som en oppfølging av dette - avgi årlig erklæring til Kredittilsynet om at slikt uttak ikke er skjedd.

-Kredittilsynet skal varsles av Gard Marine & Energy Limiteds norske filial ogGard AS og selskapenes revisor dersom størrelsen på depotet faller under minstekravet i forskrift om kapitalkrav for utenlandske skadeforsikringsselskap med filial i Norge.

-Kredittilsynet skal varsles av Gard Marine & Energy Limiteds norske filial, Gard AS og selskapenes revisor dersom Global Custody Agreement mellom Gard Marine & Energy Limited og JP Morgan Chase Bank i London sies opp helt eller delvis.

Finansdepartementet presiserer at unntaket fra kravet om kapital her i riket i forsikringsvirksomhetsloven § 12-4 ikke omfatter øvrige krav til kapitalen som følger av regler gitt i medhold av bestemmelsen, jf. særlig forskrift 21. november 1989 nr. 1172 om kapitalkrav for utenlandsk skadeforsikringsselskap med filial i Norge.

Departementet presiserer videre at det ikke gjøres unntak fra kravet i forsikringsvirksomhetsloven § 12-6 første ledd om at kapitalen skal forvaltes etter de regler som gjelder for tilsvarende norsk forsikringsselskap, jf. forskrift 23. april 1997 nr. 377 om forsikringsselskapers kapitalforvaltning.”

Finansdepartementet gir med dette tillatelse til bytte av depotbank. I stedet for referanse til ”JP Morgan Chase Bank i London” (jf første og fjerde strekpunkt i sitatet ovenfor) skal vedtaket derfor fra nå (i disse to strekpunkter) henvise til ”Northern Trust Custodial Services (Ireland) Limited. Fjerde strekpunkt skal således fra nå lyde:

- Kredittilsynet skal varsles av Gard Marine & Energy Limiteds norske filial, Gard AS og selskapenes revisor dersom avtalen om drift av Common Contractual Fund mellom Gard Marine & Energy Limited og Northern Trust Custodial Services (Ireland) Limited sies opp helt eller delvis.

Det foretas ingen andre endringer i tillatelsen fra Finansdepartementet av 22. januar 2005.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Ingrid de la Forest
rådgiver