Sparebank 1 Nord-Norge gis tillatelse til å kjøpe 75 pst. av aksjene i den russiske banken Agrokredbank

Finansdepartementet har 19. oktober 2009, med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd, gitt Sparebank 1 Nord-Norge tillatelse til å erverve 75 pst. av aksjene i Agrokredbank, Russland.

Sparebank 1 Nord-Norge
9298  TROMSØ
 


       
Deres ref                                         Vår ref                                        Dato
                                                     09/1901 FM JCW                          19.10.2009


 

Søknad om tillatelse til å kjøpe 75 pst. av bank i Russland - Sparebank 1 Nord-Norge - Agrokredbank - Bank Tavrichesky OJSC


Det vises til Kredittilsynets tilrådning 24. mars 2009 og tilleggstilrådning 23. juni 2009 vedrørende søknad 20. desember 2008 og tillegg til søknad 7. april 2009 fra Sparebank 1 Nord-Norge om tillatelse til å erverve 75 pst. av den russiske banken Agrokredbank.

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-3 fjerde ledd, Sparebank 1 Nord-Norge tillatelse til å erverve 75 pst. av aksjene i Agrokredbank, Russland.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 annet ledd godkjenner Finansdepartementet endringene i konsernstrukturen i Sparebank 1 Nord-Norge-konsernet som følge av kjøp av datterbanken.

Følgende vilkår settes for at tillatelsen kan benyttes:

 • 100 pst. av aksjene i Agrokredbank overtas av Sparebank 1 Nord-Norge og Bank Tavrichesky OJSC fordelt med hhv. 75 pst. og 25 pst. Eierforhold til aksjene skal være avklart med endelig virkning før kjøpsavtale kan inngås.
 • Agrokredbank, med lisens, skal overtas helt uten portefølje eller forpliktelser av noen art for Sparebank 1 Nord-Norge og Bank Tavrichesky OJSC. Kredittilsynet kan likevel etter særskilt søknad godkjenne, og eventuelt sette vilkår for, at banken overtas med leieavtale til lokaler og nødvendige aktiva for å tilfredsstille lisenskravene.
 • Kjøpesummen, utover verdien av leieavtale og nødvendig aktiva for å tilfredsstille lisenskravene, må ligge innenfor rammen av NOK 30 millioner.
 • Før endelig kjøpsavtale inngås skal Kredittilsynet motta en redegjørelse fra Sparebank 1 Nord-Norges styre inneholdende styrets risikovurdering, herunder en vurdering av omdømmerisiko, bl.a. basert på det utførte due diligence-arbeidet. Redegjørelsen må videre bekrefte for Kredittilsynet at Agrokredbank overtas helt uten portefølje eller forpliktelser av noen art for Sparebank 1 Nord-Norge, utover leieavtale til lokaler og aktiva som er nødvendig for å tilfredsstille lisenskravene, jf annet og fjerde strekpunkt over.
 • Det må foreligge tillatelse til erverv fra den russiske sentralbanken.
 • Det må foreligge bekreftelse fra den russiske sentralbanken om at banken har tillatelse til å drive bankvirksomhet på tidspunktet for inngåelse av bindende kjøpsavtale.
 • Det skal være etablert en tilsynsavtale mellom Kredittilsynet og russiske myndigheter.
 • Kredittilsynet skal orienteres om eventuelle endringer i forutsetninger for ervervet. Hvis den endelige avtalen endres på andre enn uvesentlige punkter, må spørsmål om tillatelse forelegges Kredittilsynet for ny behandling.

Følgende vilkår settes for bruk av tillatelsen:

 • Kredittilsynet skal gjennomføre konsolidert tilsyn med Sparebank 1 Nord-Norge og datterbanken. Dersom konsolidert tilsyn ikke lar seg gjennomføre, kan Finansdepartementet trekke tillatelsen tilbake.
 • Kredittilsynet kan pålegge Sparebank 1 Nord-Norge en særlig rapporteringsplikt for virksomheten i datterbanken.
 • Kredittilsynet kan kreve at det i datterbanken etableres særskilte rutiner for å sikre at det ikke skjer hvitvasking av penger, herunder stille krav til innholdet i slike rutiner.
 • Kredittilsynet kan pålegge Sparebank 1 Nord-Norge å innkalle ledende ansatte og styreformannen i datterbanken, samlet eller enkeltvis til samtaler med Kredittilsynet i Norge.
 • Sparebank 1 Nord-Norge skal melde fra til Kredittilsynet dersom datterbanken har til hensikt å etablere filialer andre steder i Russland enn Murmansk. Det kan ikke etableres datterselskaper under datterbanken uten Kredittilsynets godkjenning.
 • Kredittilsynet kan kreve at Sparebank 1 Nord-Norge avgir en erklæring der den forplikter seg til å påse at datterbanken oppfyller nærmere angitte sikkerhets- og soliditetskrav.
 • Sparebank 1 Nord-Norge skal overfor Kredittilsynet dokumentere at styremedlemmene, administrerende direktør eller andre som faktisk leder virksomheten oppfyller de kriterier som følger av forretningsbankloven § 8 a annet ledd nr. 1 til 3.

 
For ordens skyld vises det til at en datterbank skal ha samme revisor som resten av konsernet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-11 tredje ledd.

Tillatelsen faller bort dersom den ikke benyttes innen ett år etter at tillatelsen er gitt.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                 Åse Natvig
                                                                                 underdirektør


Gjenpart: Kredittilsynet