Sparebanken Bien gis tillatelse til omdanning til aksjesparebank

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-19 første ledd tillatelse til at Sparebanken Bien omdannes til aksjesparebank i samsvar med § 2-19 tredje ledd bokstav b), med Stiftelsen Sparebanken Bien som eier av alle aksjene i Sparebanken Bien AS.

Sparebanken Bien

Postboks 6790 St. Olavs Plass

0130 Oslo

 

 

 

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

07/1840 FM AlB

01.10.2007

 

Sparebanken Bien – søknad om tillatelse til omdanning til aksjesparebank


Det vises til brev fra Sparebanken Bien 27. mars 2007 med søknad om tillatelse til omdanning til aksjesparebank. Det vises videre til Kredittilsynets brev til Finansdepartementet 25. juni 2007 med tilråding i saken.

 

Finansdepartementet gir med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-19 første ledd tillatelse til at Sparebanken Bien omdannes til aksjesparebank i samsvar med § 2-19 tredje ledd bokstav b), med Stiftelsen Sparebanken Bien som eier av alle aksjene i Sparebanken Bien AS.

 

Vedtekter for Sparebanken Bien AS og for Stiftelsen Sparebanken Bien skal godkjennes av Kredittilsynet før banken starter sin virksomhet som aksjesparebank. Kredittilsynet skal også foreta en vurdering av nye styremedlemmer, jf. lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker § 8a andre ledd.

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland e.f.

ekspedisjonssjef

Tore Mydske

avdelingsdirektør

 

Gjenpart:     Kredittilsynet