Sparebanken Midt-Norge gis tillatelse til å erverve aksjer i Romsdals Fellesbank

Sparebanken Midt-Norges gis tillatelse til erverv av 100 % av aksjene i Romsdals Fellesbank ASA.

Simonsen Føyen Advokatfirma DA
v/ Tor G. Birkeland
Postboks 6641 St. Olavs plass
0129 OSLO

Deres ref

Vår ref

Dato

413196-TGB/ctl

04/3690FM CN

11.03.2005

Tillatelse til erverv av aksjer i Romsdals Fellesbank ASA

Det vises til Deres søknad på vegne av Sparebanken Midt-Norge ved brev 26. januar 2005. Det vises også til Kredittilsynets tilråding i saken ved brev 21. februar 2005.

 1. Med hjemmel i lov 10. juni nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-2 gir Finansdepartementet Sparebanken Midt-Norge tillatelse til å eie 100 prosent av aksjene i Romsdal Fellesbank ASA.
 2. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 sjette ledd gir Finansdepartementet Sparebanken Midt-Norge dispensasjon fra § 2a-6 andre ledd til å eie Romsdals Fellesbank ASA som datterselskap i inntil 6 måneder fra tillatelsen er gitt.
 3. Med hjemmel i forretningsbankloven § 31 gir Finansdepartementet Romsdal Fellesbank ASA tillatelse til å avvikle sin virksomhet som finansinstitusjon. Avviklingen må skje innen 6 måneder fra tillatelsen er gitt.

Ovennevnte tillatelser gis på følgende vilkår:

 1. Sparebanken Midt-Norge må innen 3 måneder etter at tillatelsen er gitt, erverve mer enn 90 prosent av aksjene i Romsdals Fellesbank ASA, og innen 6 måneder etter at tillatelse til ervervet er gitt, iverksette tvungen overføring av eventuelle øvrige aksjer i samsvar med lov 13. juni 1997 nr. 95 om allmennaksjeselskaper § 4-25.
 2. Sparebanken Midt-Norge skal utarbeide interne retningslinjer for bruken av merkenavnet ”Romsdals Fellesbank”. Disse retningslinjene må minst inneholde følgende bestemmelser:
  1. Merkenavnet ”Romsdals Fellesbank” skal ikke i noen sammenheng fremstå alene på noen form for skriftlig dokumentasjon, heller ikke på materiell beregnet på markedsføring eller informasjonsinnhenting. Når dette merkenavnet benyttes, skal det alltid fremgå at ”Romsdals Fellesbank” er en del av Sparebanken Midt-Norge. Foretaksnavnet Sparebanken Midt-Norge kan benyttes alene.
  2. Det må i alle sammenhenger uttrykkelig opplyses at ”Romsdals Fellesbank” er et merkenavn på produkter i Sparebanken Midt-Norge.
 3. Kredittilsynet kan ved enkeltvedtak gripe inn med pålegg dersom tilsynet finner at de interne retningslinjene, materiellet og/eller informasjonen som utarbeides og benyttes i praksis ikke er i samsvar med de konsesjonsvilkår som departementet har fastsatt.
 4. Sparebanken Midt-Norge skal gjennomføre en grunnfondsbevisemisjon på minimum 400 millioner kroner som omtalt i søknaden.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:

Kredittilsynet (ref. 04/12276)
Romsdals Fellesbank
Norges Bank
Konkurransetilsynet
Fylkestinget i Møre og Romsdal