St.prp. nr. 15 (2002-2003) Særskilt vedlegg

Vedlegg til avtale mellom Efta-statene og Singapore (frihandelsavtale)

 

Bindingslister og opprinnelsesregler med mer.


Innhold


Elektronisk utgave:
HTML-versjon: AIT Trondheim AS, Trondheim

VEDLEGG
VEDLEGG

Vedlegg II Territoriell anvendelse


Omhandlet i artikkel 2 nr. 2

Kongeriket Norge skal, når det ratifiserer denne avtale, ha rett til å unnta Svalbards territorium fra anvendelsen av denne avtale, med unntak av handel med varer.


VEDLEGG

Vedlegg III Bearbeidede landbruksprodukter


Omtalt i avtalens artikkel 6 punkt 1(b) Artikkel 1

Avtalens bestemmelser skal anvendes for produktene oppført i tabell I.

Artikkel 2

 1. For å kunne ta hensyn til prisforskjellene på de landbruksråvarer som inngår i produkter som er spesifisert i tabellene omtalt i artikkel 3 i dette vedlegg, er denne avtale ikke til hinder for:
  1. at det ved innførsel blir pålagt en fast tollsats;
  2. at det anvendes tiltak ved utførselen.
 2. Den faste tollsatsen som innkreves ved import skal være basert på, men ikke overskride forskjellen mellom pris innenlands og prisen på verdensmarkedet for de landbruksråvarer som inngår i de berørte produkter.

Artikkel 3

 1. For produkter oppført i tabell II, III og IV med opprinnelse i Singapore, skal henholdsvis Island, Liechtenstein/Sveits og Norge tilstå de innrømmelser som fremgår i nevnte tabeller.
 2. Under henvisning til de tiltak som fremgår av artikkel 2 i dette vedlegg, skal Island, Liechtenstein/Sveits og Norge for produkter oppført i henholdsvis tabell II, III og IV med opprinnelse i Singapore, basert på en gjennomgang som kan bli krevd av begge parter, tilstå en behandling som ikke er mindre gunstig enn den som tilstås noe annet land.

Artikkel 4

For produkter oppført i tabell V med opprinnelse i en EFTA-stat, skal Singapore avskaffe all toll på import.

Artikkel 5

 1. EFTA-statene skal underrette Singapore, og Singapore skal underrette EFTA-statene på et tidlig tidspunkt, senest før ikrafttredelse, om alle tiltak som blir iverksatt i henhold til artikkel 2 i dette vedlegg.
 2. Singapore og EFTA-statene skal underrette hverandre om alle endringer med hensyn til den behandling som tilstås Det europeiske fellesskap.

Artikkel 6

EFTA-statene og Singapore skal periodisk gjennomgå utviklingen i handelen med produkter som omfattes av dette vedlegg. EFTA-statene og Singapore skal, i lys av disse gjennomganger og idet det tas hensyn til ordninger mellom partene og Det europeiske fellesskap på dette området og i WTO, ta stilling til eventuelle endringer i produktomfanget i dette vedlegg, samt til en eventuell utvikling av tiltakene iverksatt i henhold til artikkel 2 i dette vedlegg.

Tabell I til Vedlegg III

Posisjon i Tolltariffen (HS) Varebeskrivelse
14.04   Vegetabilske produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
  .20 - bomull-linters
15.16   Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke videre bearbeidde.
  ex .20 - vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner:
    - - hydrogenert ricinusolje (kastorolje)
15.18   Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, kokte, oksiderte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert gass eller på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører under posisjon 15.16; uspiselige blandinger eller produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører under dette kapittel, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
  ex .00 - linoxyn
     

Tabell II til Vedlegg III - Island

Islandsk tolltariff HS pos. nr. Varebeskrivelse Tollsats
ex 04.03   Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker, annet søtningsstoff eller smaksstoff eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao.  
    - yoghurt:  
  04.03.1011 - - med innhold av kakao *
    - - som drikkevare:  
  04.03.1021 - - - med innhold av kakao *
  04.03.1022 - - - med innhold av frukt eller nøtter *
    - ellers:  
  04.03.9011 - - med innhold av kakao *
    - - som drikkevare:  
  04.03.9021 - - - med innhold av kakao *
  04.03.9022 - - - med innhold av frukt eller nøtter *
ex 17.02 Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamell.  
  17.02.5000 - kjemisk ren fruktose Fri
    - ellers, herunder invertsukker og andre sukker og sukkersirupsblandinger som i tørr tilstand inneholder 50 vektprosent fruktose:  
  17.02.9004 - - kjemisk ren maltose Fri
ex 17.04 Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten innhold av kakao.  
  17.04.1000 - tyggegummi, også overtrukket med sukker Fri
    - andre:  
  1704.9002 - - Masse av pulveriserte mandler, tilsatt sukker og persipan (etterlikning av pulverisert mandelmasse) i pakninger på mindre enn 5 kg. Fri
  17.04.9003 - - formet dekorativt sukker Fri
  17.04.9007 - - preparater av gummi arabicum Fri
  17.04.9009 - - andre Fri
ex 18.06 Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao.  
    - andre varer i blokker, plater eller stenger av vekt over 2 kg, eller flytende, som pasta, pulver, granulat eller liknende, i pakninger med innhold over 2 kg:  
  18.06.2003 - - kakaopulver, unntatt varer som hører under pos. 1901, inneholdende 30 vektprosent eller mer tørrmelk og/eller skummetmelk pulver, også inneholdende sukker eller andre søtningsstoffer, men ikke blandet med andre produkter *
  18.06.2004 - - kakaopulver, unntatt varer som hører under pos. 1901, inneholdende mindre enn 30 vektprosent tørrmelk og/eller skummetmelkpulver, også inneholdende sukker eller andre søtningsstøffer, men ikke blandet med andre produkter *
    - - andre:  
  18.06.2005 - - - andre næringsmidler, unntatt varer som hører under pos. 1901, inneholdende 30 vektprosent eller mer tørrmelk og/eller skummetmelkpulver *
  18.06.2006 - - - andre næringsmidler, unntatt varer som hører under pos. 1901, inneholdende mindre enn 30 vektprosent tørrmelk og/eller skummetmelkpulver *
  18.06.2009 - - ellers Fri
    - andre, i blokker, plater eller stenger:  
    - - med fyll:  
  18.06.3101 - - - fylt sjokolade, i plater eller stenger *
  18.06.3109 - - - andre *
    - - uten fyll:  
  18.06.3201 - - - sjokolade fremstilt utelukkende av kakaomasse, sukker og ikke mer enn 30% kakaosmør, i plater eller stenger Fri
  18.06.3202 - - - sjokolade inneholdende kakaomasse, sukker, kakaosmør og tørrmelk, i plater eller stenger *
  18.06.3203 - - - erstatningssjokolade i plater eller stenger *
  18.06.3209 - - - andre *
    - ellers:  
    - - produkter til fremstilling av drikkevarer:  
  18.06.9011 - - - tilberedte produkter til fremstilling av drikkevarer, på basis av produkter under posisjon 0401 til 0404, inneholdende 5 vektprosent eller mer kakaopulver beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, sukker eller andre søtningsstoffer, i tillegg til andre mindre ingredienser og smaksstoffer *
  18.06.9012 - - - tilberedte produkter til fremstilling av drikkevarer, inneholdende kakao sammen med proteiner og/eller andre næringselementer, også vitaminer, mineraler, plantefibrer, flerumettede fettsyrer og smakstilsetninger Fri
  18.06.9019 - - - andre Fri
    - - ellers:  
  18.06.9022 - - - næringsmidler spesiallaget til dietisk bruk *
  18.06.9023 - - - påskeegg *
  18.06.9027 - - - frokostblandinger Fri
  18.06.9028 - - - kakaopulver, unntatt produkter under posisjon 1901, inneholdende 30 vektprosent eller mer tørrmelk og/eller skummetmelkpulver, også inneholdende sukker eller andre søtningsstoffer, men ikke blandet med andre produkter *
  18.06.9029 - - - kakaopulver, unntatt produkter under posisjon 1901, inneholdende mindre enn 30 vektprosent tørrmelk og/eller skummetmelkpulver, også inneholdende sukker eller andre søtningsstoffer, men ikke blandet med andre produkter *
  18.06.9039 - - - andre *
ex 19.01 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, stivelse eller malt-ekstrakt, som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 40 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; næringsmidler av varer som hører under posisjonene 0401 til 0404 og som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.  
  19.01.1000 - næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg Fri
    - blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under posisjon 1905:  
    - - med innhold av 3 vektprosent eller mer tørrmelk, skummetmelkpulver, egg, melkefett (som smør), ost eller kjøtt:  
  19.01.2011 - - - til fremstilling av knekkebrød under posisjon 1905.1000 Fri
  19.01.2012 - - - til fremstilling av honningkake og liknende under posisjon 1905.2000 *
  19.01.2013 - - - til fremstilling av søte kjeks og småkaker under posisjon 1905.3011 og 1905.3029 og liknende *
  19.01.2014 - - - til fremstilling av ingefærkake under posisjon 1905.3021 *
  19.01.2015 - - - til fremstilling av vafler og vaffelkjeks under posisjon 1905.3030 *
  19.01.2016 - - - til fremstilling av kavring, ristet brød og lignende ristede produkter under posisjon 1905.4000 *
  19.01.2017 - - - til fremstilling av brød under posisjon 1905.9011 med fyll basert på smør eller meieriprodukter *
  19.01.2018 - - - til fremstilling av brød under posisjon 1905.9019 *
  19.01.2019 - - - til fremstilling av alminnelig kjeks under posisjon 1905.9020 *
  19.01.2021 - - - til fremstilling av krydret og salt kjeks under posisjon 1905.9030 Fri
  19.01.2022 - - - til fremstilling av kaker og konditorvarer under posisjon 1905.9040 *
  19.01.2023 - - - blandinger og deiger, inneholdende kjøtt, til fremstilling av pizza og liknende under posisjon 1905.9051 *
  19.01.2024 - - - blandinger og deiger, inneholdende ingredienser andre enn kjøtt, til fremstilling av pizza og liknende under posisjon 1905.9059 *
  19.01.2025 - - - til fremstilling av snacks, slik som skruer, ringer, kremmerhus, stenger og liknende Fri
  19.01.2029 - - - til fremstilling av produkter under posisjon 1905.9090 *
    - - ellers:  
  19.01.2031 - - - til fremstilling av knekkebrød under posisjon 1905.1000 Fri
  19.01.2032 - - - til fremstilling av honningkake og liknende under posisjon 1905.2000 Fri
  19.01.2033 - - - til fremstilling av søte kjeks og småkaker under posisjon 1905.3011 til 1905.3029 og liknende Fri
  19.01.2034 - - - til fremstilling av ingefærkake under posisjon 1905.3021 Fri
  19.01.2035 - - - til fremstilling av vafler og vaffelkjeks under posisjon 1905.3030 Fri
  19.01.2036 - - - til fremstilling av kavring, ristet brød og liknende ristede produkter under posisjon 1905.4000 Fri
  19.01.2037 - - - til fremstilling av brød under posisjon 1905.9011 med fyll basert på smør eller meieriprodukter Fri
  19.01.2038 - - - til fremstilling av brød under posisjon 1905.9019 Fri
  19.01.2039 - - - til fremstilling av alminnelig kjeks under posisjon 1905.9020 Fri
  19.01.2041 - - - til fremstilling av krydret og saltet kjeks under posisjon 1905.9030 Fri
  19.01.2042 - - - til fremstilling av kaker og konditorvarer under posisjon 1905.9040  
  19.01.2043 - - - blandinger og deiger, inneholdende kjøtt, til fremstilling av pizza og liknende under posisjon 1905.9051 Fri
  19.01.2044 - - - blandinger og deiger, inneholdende ingredienser andre enn kjøtt, til fremstilling av pizza og liknende under posisjon 1905.9059 Fri
  19.01.2045 - - - til fremstilling av snacks, slik som skruer, ringer, kremmerhus, stenger og liknende Fri
  19.01.2049 - - - til fremstilling av produkter under posisjon 1905.9090 Fri
    - andre:  
    - - produkter til fremstilling av drikkevarer:  
    - - - tilberedte produkter for drikkevarer, med en basis av produkter under posisjon 0401 til 0404, ikke inneholdende kakao eller inneholdende mindre enn 5 vektprosent av kakao beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, tilsatt sukker eller andre søtningsstoffer, i tillegg til andre små tilsetninger og søtningsstoff:  
  ex 19.01.9011 - - - - næringsmidler av produkter under posisjonene 0401 til 0404, ikke inneholdende kakao Fri
  19.01.9019 - - - andre Fri
    - - ellers: Fri
  ex 19.01.9020 - - - maltekstrakt Fri
  ex 19.01.9020 - - - pulver til fremstilling av desserter Fri
  ex 19.01.9020 - - - næringsmidler under posisjon 0401 til 0404 ikke inneholdende kakao Fri
  ex 19.01.9020 - - - spise-ispulver, ikke inneholdende kakao Fri
  ex 19.01.9020 - - - andre, med unntak av næringsmidler under posisjon 0401 til 0404 inneholdende kakao Fri
ex 19.02 Pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt eller andre produkter) eller tilberedt på annen måte, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt.  
    - ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen måte:  
  19.02.1100 - - med innhold av egg *
  19.02.1900 - - ellers Fri
    - fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte:  
    - - med fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann:  
  19.02.2019 - - - ellers Fri
    - - med pølser, kjøtt, slakteavfall eller blod eller blandinger derav:  
  19.02.2022 - - - med innhold av 3 til 20 vektprosent pølse, kjøtt, slakteavfall eller blod eller blandinger derav *
  19.02.2029 - - - ellers Fri
    - - fylt med ost:  
  19.02.2031 - - - med innhold av mer enn 3 vektprosent ost *
  19.02.2039 - - - andre Fri
    - - fylt med kjøtt og ost:  
    - - - fylt med mer enn 20 vektprosent kjøtt og ost:  
ex 19.02.2041 - - - - inneholdende under 20 vektprosent kjøtt *
  19.02.2042 - - - inneholdende 3 til og med 20 vektprosent kjøtt og ost *
  19.02.2049 - - - andre Fri
  19.02.2050 - - ellers Fri
    - annen pasta:  
  19.02.3010 - - med fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann Fri
    - - med pølse, kjøtt, slakteavfall eller blod eller blandinger derav:  
  19.02.3021 - - - inneholdende 3 til og med 20 vektprosent *
  19.02.3029 - - - andre Fri
    - - med ost:  
  19.02.3031 - - - inneholdende over 3 vektprosent *
  19.02.3039 - - - ellers Fri
    - - med ost og kjøtt:  
  19.02.3041 - - - med innhold av 3 til og med 20 vektprosent *
  19.02.3049 - - - andre Fri
  19.02.3050 - - ellers Fri
    - couscous:  
  19.02.4010 - - med fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann Fri
    - - med pølse, kjøtt, slakteavfall eller blod eller blandinger derav:  
  19.02.4021 - - - inneholdende 3 til og med 20 vektprosent *
  19.02.4029 - - - andre Fri
  19.02.4030 - - ellers Fri
19.03   Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt av stivelse, i form av flak, gryn, perler eller liknende.  
  19.03.0001 - pakninger for detaljsalg med nettoinnhold inntil 5 kilo Fri
  19.03.0009 - andre Fri
ex 19.04 Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter (f.eks. "corn flakes"); korn (unntatt mais), i form av gryn eller flak eller annet bearbeidd korn (unntatt mel), forkokt eller tilberedt på annen måte, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
    - næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter:  
  19.04.1001 - - snacks, slik som flak, skruer, ringer, kremmerhus, stenger og liknende Fri
  19.04.1002 - - frokostblandinger Fri
  19.04.1009 - - ellers Fri
    - næringsmidler fremstilt av ustekte flak av korn eller av blandinger av ustekte flak av korn og stekte flak av korn eller oppustet korn:  
  19.04.2001 - - - på basis av oppustet eller stekt korn eller kornprodukter Fri
    - bulgur hvete  
  19.04.3001 - - med innhold av 3 til og med 20 vektprosent kjøtt *
  19.04.3009 - - andre Fri
    - ellers:  
  19.04.9001 - - med innhold av 3 til og med 20 vektprosent kjøtt *
  19.04.9009 - - andre Fri
ex 19.05 Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao; alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater og liknende varer av mel eller stivelse.  
  19.05.1000 - knekkebrød Fri
  19.05.2000 - honningkake og liknende *
    - søte kjeks og småkaker; vafler og vaffelkjeks:  
    - - søte kjeks og småkaker  
  19.05.3110 - - - overtrukket eller belagt med sjokolade eller med sukkermasse inneholdende kakao *
    - - - andre  
  19.05.3121 - - - - ingefærkake *
  19.05.3122 - - - - søte kjeks og småkaker, innholdende mindre enn 20 prosent sukker *
  19.05.3129 - - - - andre søte kjeks og småkaker *
    - - vafler og vaffelkjeks  
  19.05.3201 - - - overtrukket eller belagt med sjokolade eller med sukkermasse inneholdende kakao *
  19.05.3209 - - - andre *
  19.05.4000 - kavring, ristet brød og liknende ristede produkter *
ex 20.01 Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte med eddik eller eddiksyre.  
    - andre:  
  20.01. 9001 - - sukkermais (Zea mays var. saccharata) Fri
ex 20.05 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under pos. 2006.  
    - erter (Pisum sativum):  
  ex 20.05.4000 - - næringsmidler utelukkende av erter Fri
    - bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.):  
    - - andre:  
  ex 20.05.5900 - - - næringsmidler fremstilt utelukkende av mel av bønner Fri
  20.05.8000 - sukkermais (Zea mays var. saccharata) Fri
    - andre grønnsaker samt grønnsaksblandinger:  
    - - med innhold av 3 til og med 20 vektprosent kjøtt:  
  ex 20.05.9001 - - - grønnsakblandinger på basis av potetchips *
  ex 20.05.9001 - - - blandinger på basis av mel av grønnsaker *
    - - andre:  
  ex 20.05.9009 - - - grønnsakblandinger på basis av potetchips Fri
  ex 20.05.9009 - - - blandinger på basis av mel av grønnsaker Fri
ex 20.06 Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler, kandiserte, glasserte, eller på liknende måte tilberedte med sukker.  
    - andre grønnsaker:  
  20.06.0021 - - sukkermais (Zea mays var. saccharata) Fri
ex 20.08 Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.  
    - ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under underposisjon 2008.19:  
  20.08.9100 - - palmehjerter Fri
    - - andre:  
    - - - ellers:  
  ex 20.08.9909 - - - - andre spiselige plantedeler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted Fri
ex 21.01 Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, te eller maté, og varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe, te eller maté; brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav.  
    - ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, og varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe:  
    - - varer fremstilt på basis av ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe:  
    - - - inneholdende 1,5 vektprosent eller mer melkefett, 2,5 vektprosent eller mer melkeprotein, 5 vektprosent eller mer sukker eller 5 vektprosent eller mer stivelse:  
  ex 21.01.1201 - - - - kaffepasta som består av en blanding av brent, malt kaffe og vegetabilsk fett, og undertiden tilsatt andre ingredienser Fri
    - - - andre:  
  ex 21.01.1209 - - - - kaffepasta som består av en blanding av brent, malt kaffe og vegetabilsk fett, og undertiden tilsatt andre ingredienser Fri
    - ekstrakter, essenser og konsentrater av te eller maté, og varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av te eller maté:  
    - - inneholdende 1,5 vektprosent eller mer melkefett, 2,5 vektprosent melkeprotein, 5 vektprosent eller mer sukker eller 5 vektprosent eller mer stivelse:  
  ex 21.01.2001 - - - produkter for fremstilling av te som består av en blanding av te, tørrmelk, og sukker Fri
    - - andre:  
  ex 21.01.2009 - - - produkter for fremstilling av te som består av en blanding av te, tørrmelk, og sukker Fri
    - brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav:  
  21.01.3001 - - andre brente kaffeerstatninger, med unntak av sikorirøtter, og ekstrakter, essenser og konsentrater av andre brente kaffeerstatninger, med unntak av sikorirøtter Fri
  21.01.3009 - - andre Fri
ex 21.02 Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede mikroorganismer (unntatt vaksiner som hører under posisjon 3002); tilberedt bakepulver.  
    - aktiv gjær:  
  21.02.1001 - - andre enn for baking av brød, med unntak for gjær til bruk som dyrefór Fri
  21.02.1009 - - andre Fri
    - inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer:  
  21.02.2001 - - inaktiv gjær Fri
    - tilberedt bakepulver:  
  21.02.3001 - - i pakninger for detaljsalg med innhold 5 kg eller mindre Fri
  21.02.3009 - - andre Fri
ex 21.03 Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer; sennepsmel og tilberedt sennep.  
    - andre:  
  21.03.9010 - - produkter til fremstilling av grønnsaksauser med basisingrediensene mel, stivelse eller maltekstrakt Fri
ex 21.04 Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger; homogeniserte, sammensatte næringsmidler.  
    - supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger:  
  21.04.1001 - - produkter til fremstilling av grønnsakssuppe med basisingrediensene mel, stivelse eller maltekstrakt *
    - - andre supper:  
  21.04.1011 - - - inneholdende mer enn 20 vektprosent kjøtt *
  21.04.1012 - - - inneholdende fra 3 vektprosent til og med 20 vektprosent kjøtt *
  21.04.1019 - - - andre *
    - - ellers:  
  21.04.1021 - - - inneholdende mer enn 20 vektprosent kjøtt *
  21.04.1022 - - - inneholdende fra 3 vektprosent til og med 20 vektprosent kjøtt *
  21.04.1029 - - - andre *
ex 21.06 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.  
  21.06.1000 - proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser Fri
    - andre:  
    - - fruktsaft, tilberedt eller blandet mer enn spesifisert under posisjon 2009:  
  21.06.9011 - - - ugjæret og ikke inneholdende sukker, i emballasje med innhold 50 kg eller mer Fri
  21.06.9019 - - - andre Fri
    - - tilberedte produkter til fremstilling av drikkevarer:  
  21.06.9021 - - - alkoholfrie produkter (konsentrerte ekstrakter) Fri
  21.06.9022 - - - fruktsaft tilsatt smaks- eller fargestoffer Fri
  21.06.9023 - - - blandinger av planter eller plantedeler, også blandet med ekstrakter fra planter, til fremstilling av plantesaft Fri
  21.06.9024 - - - spesielt tilberedt som barnemat eller til bruk for diabetikere Fri
  21.06.9025 - - - tilberedte produkter til fremstilling av drikkevarer, inneholdende proteiner og/eller andre næringsmidler, også vitaminer, mineraler, grønnsaksfibrer, flerumettede fettsyrer og smakstilsetninger Fri
  21.06.9026 - - - tilberedte produkter til fremstilling av drikkevarer, av ginseng ekstrakt blandet med andre ingredienser, for eksempel glukose eller laktose Fri
    - - - sammensatte alkoholholdige produkter, med alkoholinnhold over 0,5 vol.%, av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer:  
  21.06.9031 - - - - med alkoholinnhold over 0,5 vol.% til og med 2,25 vol.% Fri
  21.06.9032 - - - - med alkoholinnhold til og med 15 vol.% Fri
  21.06.9033 - - - - med alkoholinnhold over 15 vol.% til og med 22 vol.% Fri
  21.06.9034 - - - - med alkoholinnhold over 22 vol.% til og med 32 vol.% Fri
  21.06.9035 - - - - med alkoholinnhold over 32 vol.% til og med 40 vol.% Fri
  21.06.9036 - - - - med alkoholinnhold over 40 vol.% til og med 50 vol.% Fri
  21.06.9037 - - - - med alkoholinnhold over 50 vol.% til og med 60 vol.% Fri
  21.06.9038 - - - - ellers Fri
  21.06.9039 - - - andre Fri
    - - pulver til fremstilling av desserter:  
  21.06.9041 - - - i pakninger for detaljsalg på 5 kg eller mindre, med innhold av tørrmelk, eggehvitte eller eggeplomme *
  21.06.9042 - - - i pakninger for detaljsalg på 5 kg eller mindre, ikke inneholdende tørrmelk, eggehvitte eller eggeplomme Fri
  21.06.9048 - - - andre, med innhold av tørrmelk, eggehvitte eller eggeplomme *
  21.06.9049 - - - andre, ikke inneholdende tørrmelk, eggehvitte eller eggeplomme Fri
  21.06.9061 - - drops, uten innhold av sukker eller kakao Fri
  21.06.9062 - - fruktsupper og grøt Fri
22.02   Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer, og andre alkoholfrie drikkevarer, unntatt frukt- og grønnsaksafter som hører under posisjon 2009.  
    - vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer:  
    - - karbonisert vann  
  22.02.1011 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.02.1012 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.02.1013 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.02.1014 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.02.1015 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.02.1016 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.02.1019 - - - ellers Fri
    - - spesielt tilberedt som barnemat eller til diabetisk bruk  
  22.02.1021 - - - i pappemballasje Fri
  22.02.1022 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.02.1023 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.02.1024 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.02.1025 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.02.1026 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.02.1027 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.02.1029 - - - ellers Fri
    - - andre  
  22.02.1091 - - - i pappemballasje Fri
  22.02.1092 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.02.1093 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.02.1094 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.02.1095 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.02.1096 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.02.1097 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.02.1099 - - - ellers Fri
    - ellers  
    - - av meieriprodukter med annet innhold dersom meieriproduktene utgjør minst 75 vektprosent av nettovekten  
  22.02.9011 - - - i pappemballasje *
  22.02.9012 - - - i engangsemballasje av stål *
  22.02.9013 - - - i engangsemballasje av aluminium *
  22.02.9014 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml *
  22.02.9015 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml *
  22.02.9016 - - - i engangsemballasje av farget plast *
  22.02.9017 - - - i engangsemballasje av ufarget plast *
  22.02.9019 - - - ellers *
    - - spesielt tilberedt som barnemat eller til diabetisk bruk  
  22.02.9021 - - - i pappemballasje Fri
  22.02.9022 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.02.9023 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.02.9024 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.02.9025 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.02.9026 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.02.9027 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.02.9029 - - - ellers Fri
    - - andre  
  22.02.9091 - - - i pappemballasje Fri
  22.02.9092 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.02.9093 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.02.9094 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.02.9095 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.02.9096 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.02.9097 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.02.9099 - - - ellers Fri
22.03   Øl fremstilt av malt.  
    - med alkoholinnhold over 0,5 til og med 2,25 vol. %  
  22.03.0011 - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.03.0012 - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.03.0013 - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.03.0014 - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.03.0015 - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.03.0016 - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.03.0019 - - ellers Fri
    - ellers  
  22.03.0091 - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.03.0092 - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.03.0093 - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.03.0094 - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.03.0095 - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.03.0096 - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.03.0099 - - ellers Fri
22.04   Vin av friske druer, herunder vin tilsatt alkohol; druemost, unntatt den under posisjon 20.09.  
    - musserende vin  
    - - med alkoholinnhold over 0,5 til og med 2,25 vol. %  
  22.04.1011 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.04.1012 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.04.1013 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.04.1014 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.04.1015 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.04.1016 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.04.1019 - - - ellers Fri
    - - vin ikke blandet med andre gjærede drikkevarer eller alkoholfrie drikkevarer, dersom alkoholinnhold over 2,25 til og med 15 vol. % og inneholder alkohol kun fremstilt ved gjæring, uten destillering.  
  22.04.1021 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.04.1022 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.04.1023 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.04.1024 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.04.1025 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.04.1026 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.04.1029 - - - ellers Fri
    - - andre, med alkoholinnhold over 25 vol.%  
  22.04.1031 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.04.1032 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.04.1033 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.04.1034 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.04.1035 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.04.1036 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.04.1039 - - - ellers Fri
    - annen vin; druemost hvor gjæring er hindret eller avbrutt ved tilsetning av alkohol:  
    - - på emballasje med innhold høyst 2 liter:  
    - - - druemost tilsatt alkohol med alkoholinnhold over 0,5 til og med 2,25 volumprosent  
  22.04.2111 - - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.04.2112 - - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.04.2113 - - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.04.2114 - - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.04.2115 - - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.04.2116 - - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.04.2119 - - - - ellers Fri
    - - - druemost tilsatt alkohol med alkoholinnhold over 2,25 volumprosent  
  22.04.2121 - - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.04.2122 - - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.04.2123 - - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.04.2124 - - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.04.2125 - - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.04.2126 - - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.04.2129 - - - - ellers Fri
    - - - andre, med alkoholinnhold over 0,5 til og med 2,25 volumprosent  
  22.04.2131 - - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.04.2132 - - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.04.2133 - - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.04.2134 - - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.04.2135 - - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.04.2136 - - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.04.2139 - - - - ellers Fri
    - - - vin ikke blandet med andre gjærede drikkevarer eller alkoholfrie drikkevarer, dersom alkoholinnhold over 2,25 til og med 15 vol. % og inneholder alkohol kun fremstilt ved gjæring, uten destillering.  
    - - - - hvitvin  
  22.04.2141 - - - - - i engangsemballasje av stål  
  22.04.2142 - - - - - i engangsemballasje av aluminium  
  22.04.2143 - - - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml
  22.04.2144 - - - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml  
  22.04.2145 - - - - - i engangsemballasje av farget plast  
  22.04.2146 - - - - - i engangsemballasje av ufarget plast  
  22.04.2149 - - - - - ellers  
    - - - - rødvin  
  22.04.2151 - - - - - i engangsemballasje av stål  
  22.04.2152 - - - - - i engangsemballasje av aluminium  
  22.04.2153 - - - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml  
  22.04.2154 - - - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml  
  22.04.2155 - - - - - i engangsemballasje av farget plast  
  22.04.2156 - - - - - i engangsemballasje av ufarget plast  
  22.04.2159 - - - - - ellers  
    - - - - andre viner  
  22.04.2161 - - - - - i engangsemballasje av stål  
  22.04.2162 - - - - - i engangsemballasje av aluminium  
  22.04.2163 - - - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml  
  22.04.2164 - - - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml  
  22.04.2165 - - - - - i engangsemballasje av farget plast  
  22.04.2166 - - - - - i engangsemballasje av ufarget plast  
  22.04.2169 - - - - - ellers  
    - - - - andre med alkoholinnhold over 2,25 volumprosent  
  22.04.2191 - - - - - i engangsemballasje av stål  
  22.04.2192 - - - - - i engangsemballasje av aluminium  
  22.04.2193 - - - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml  
  22.04.2194 - - - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml  
  22.04.2195 - - - - - i engangsemballasje av farget plast  
  22.04.2196 - - - - - i engangsemballasje av ufarget plast  
  22.04.2199 - - - - - ellers  
    - - andre  
    - - - druemost tilsatt alkohol med alkoholinnhold over 0,5 til og med 2,25 volumprosent  
  22.04.2911 - - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.04.2912 - - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.04.2913 - - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.04.2914 - - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.04.2915 - - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.04.2916 - - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.04.2919 - - - - ellers Fri
    - - - druemost tilsatt alkohol med alkoholinnhold over 2,25 volumprosent  
  22.04.2921 - - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.04.2922 - - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.04.2923 - - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.04.2924 - - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.04.2925 - - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.04.2926 - - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.04.2929 - - - - ellers Fri
    - - - andre med alkoholinnhold over 0,5 til og med 2,25 volumprosent  
  22.04.2931 - - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.04.2932 - - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.04.2933 - - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.04.2934 - - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.04.2935 - - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.04.2936 - - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.04.2939 - - - - ellers Fri
    - - - vin ikke blandet med andre gjærede drikkevarer eller alkoholfrie drikkevarer, dersom alkoholinnhold over 2,25 til og med 15 vol. % og inneholdende alkohol kun fremstilt ved gjæring, uten destillering.  
    - - - - hvitvin  
  22.04.2941 - - - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.04.2942 - - - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.04.2943 - - - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.04.2944 - - - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.04.2945 - - - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.04.2946 - - - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.04.2949 - - - - - ellers Fri
    - - - - rødvin  
  22.04.2951 - - - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.04.2952 - - - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.04.2953 - - - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.04.2954 - - - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.04.2955 - - - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.04.2956 - - - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.04.2959 - - - - - ellers Fri
    - - - - andre viner  
  22.04.2961 - - - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.04.2962 - - - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.04.2963 - - - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.04.2964 - - - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.04.2965 - - - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.04.2966 - - - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.04.2969 - - - - - ellers Fri
    - - - - andre med alkoholinnhold over 2,25 volumprosent  
  22.04.2991 - - - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.04.2992 - - - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.04.2993 - - - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.04.2994 - - - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.04.2995 - - - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.04.2996 - - - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.04.2999 - - - - - ellers Fri
    - annen druemost  
    - - med alkoholinnhold over 0,5 til og med 2,25 volumprosent  
  22.04.3011 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.04.3012 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.04.3013 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.04.3014 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.04.3015 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.04.3016 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.04.3019 - - - ellers Fri
    - - andre med alkoholinnhold over 2,25 volumprosent  
  22.04.3021 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.04.3022 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.04.3023 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.04.3024 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.04.3025 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.04.3026 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.04.3029 - - - ellers Fri
22.05   Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer.  
    - på emballasje med innhold høyst 2 liter:  
    - - med alkoholinnhold over 0,5 til og med 2,25 volumprosent  
  22.05.1011 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.05.1012 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.05.1013 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.05.1014 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.05.1015 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.05.1016 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.05.1019 - - - ellers Fri
    - - alkoholinnhold over 2,25 til og med 15 vol. % og inneholdende alkohol kun fremstilt ved gjæring, uten destillering.  
  22.05.1021 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.05.1022 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.05.1023 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.05.1024 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.05.1025 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.05.1026 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.05.1029 - - - ellers Fri
    - - andre  
  22.05.1091 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.05.1092 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.05.1093 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.05.1094 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.05.1095 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.05.1096 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.05.1099 - - - ellers Fri
    - ellers  
    - - med alkoholinnhold over 0,5 til og med 2,25 volumprosent  
  22.05.9011 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.05.9012 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.05.9013 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.05.9014 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.05.9015 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.05.9016 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.05.9019 - - - ellers Fri
    - - alkoholinnhold over 2,25 til og med 15 vol. % og inneholdende alkohol kun fremstilt ved gjæring, uten destillering.  
  22.05.9021 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.05.9022 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.05.9023 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.05.9024 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.05.9025 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.05.9026 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.05.9029 - - - ellers Fri
    - - andre  
  22.05.9091 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.05.9092 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.05.9093 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.05.9094 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.05.9095 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.05.9096 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.05.9099 - - - ellers Fri
22.08   Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.%; likør og annet brennevin.  
    - brennevin fremstilt ved destillasjon av druevin eller druemesk  
    - - cognac:  
  22.08.2021 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.08.2022 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.08.2023 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.08.2024 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.08.2025 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.08.2026 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.08.2029 - - - ellers Fri
    - - andre  
  22.08.2081 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.08.2082 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.08.2083 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.08.2084 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.08.2085 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.08.2086 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.08.2089 - - - ellers Fri
    - whisky  
  22.08.3011 - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.08.3012 - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.08.3013 - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.08.3014 - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.08.3015 - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.08.3016 - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.08.3019 - - ellers Fri
    - rom og taffia  
  22.08.4011 - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.08.4012 - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.08.4013 - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.08.4014 - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.08.4015 - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.08.4016 - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.08.4019 - - ellers Fri
    - gin og genever  
    - - gin  
  22.08.5031 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.08.5032 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.08.5033 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.08.5034 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.08.5035 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.08.5036 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.08.5039 - - - ellers Fri
    - - genever  
  22.08.5041 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.08.5042 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.08.5043 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.08.5044 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.08.5045 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.08.5046 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.08.5049 - - - ellers Fri
    - vodka  
  22.08.6011 - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.08.6012 - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.08.6013 - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.08.6014 - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.08.6015 - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.08.6016 - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.08.6019 - - ellers Fri
    - likør  
    - - med alkoholinnhold over 0,5 til og med 2,25 volumprosent  
  22.08.7021 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.08.7022 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.08.7023 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.08.7024 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.08.7025 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.08.7026 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.08.7029 - - - ellers Fri
    - - andre  
  22.08.7081 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.08.7082 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.08.7083 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.08.7084 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.08.7085 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.08.7086 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.08.7089 - - - ellers Fri
    - ellers  
    - - aqua vitae (brennevin)  
  22.08.9021 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.08.9022 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.08.9023 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.08.9024 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.08.9025 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.08.9026 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.08.9029 - - - ellers Fri
    - - akevitt  
  22.08.9031 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.08.9032 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.08.9033 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.08.9034 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.08.9035 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.08.9036 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.08.9039 - - - ellers Fri
    - - andre med alkoholinnhold over 0,5 til og med 2,25 volumprosent  
  22.08.9071 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.08.9072 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.08.9073 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.08.9074 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.08.9075 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.08.9076 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.08.9079 - - - ellers Fri
    - - andre med alkoholinnhold over 2,25 volumprosent  
  22.08.9081 - - - i engangsemballasje av stål Fri
  22.08.9082 - - - i engangsemballasje av aluminium Fri
  22.08.9083 - - - i engangsemballasje av glass over 500 ml Fri
  22.08.9084 - - - i engangsemballasje av glass ikke over 500 ml Fri
  22.08.9085 - - - i engangsemballasje av farget plast Fri
  22.08.9086 - - - i engangsemballasje av ufarget plast Fri
  22.08.9089 - - - ellers Fri
ex 25.20 Gipsstein; anhydritt; gips (som består av kalsinert gipsstein eller kalsiumsulfat), også farget eller med små tilsetninger for regulering av herdingen.  
    - gips:  
  25.20.2001 - - gips til dental bruk Fri
ex 28.39 Silikater; kommersielle alkalimetallsilikater.  
  ex 28.39.9000 - andre, unntatt kommersielle alkalimetallsilikater (litium-, rubidium-, cæsium- og fransiumsilikater). Fri
ex 29.05 Asykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.  
    - mettede, enverdige alkoholer:  
  29.05.1200 - - propan-1-ol (propylalkohol) og propan-2-ol (isopropylalkohol) Fri
  29.05.1300 - - butan-1-ol (n-butylalkohol) Fri
  29.05.1400 - - andre butanoler Fri
  29.05.1500 - - pentanol (amylalkohol) og isomerer derav Fri
  29.05.1600 - - oktanol (oktylalkohol) og isomerer derav Fri
  29.05.1700 - - dodekan-1-ol (laurylalkohol), heksadekan-1-ol (cetylalkohol) og oktadekan-1-ol (stearylalkohol) Fri
  29.05.1900 - - andre Fri
    - umettede, enverdige alkoholer:  
  29.05.2200 - - asykliske terpenalkoholer Fri
  29.05.2900 - - andre Fri
    - toverdige alkoholer:  
  29.05.3200 - - propylenglykol (propan-1, 2-diol) Fri
  29.05.3900 - - andre Fri
    - andre flerverdige alkoholer:  
  29.05.4100 - - 2-etyl-2-(hydroksymetyl)propan-1, 3-diol (trimetylol-propan) Fri
  29.05.4200 - - pentaerytritol Fri
  29.05.4300 - - mannitol Fri
  29.05.4400 - - D-glucitol (sorbitol) Fri
  29.05.4900 - - andre Fri
    - halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av asykliske alk holer:  
  29.05.5100 - - etklorvynol Fri
  29.05.5900 - - andre Fri
  29.11.0000 Acetaler og hemiacetaler, også med annen oksygenfunksjon, samt deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater. Fri
ex 29.15 Mettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.  
    - maursyre og dens salter og estere:  
  29.15.1200 - - salter av maursyre Fri
  29.15.1300 - - estere av maursyre Fri
    - eddiksyre og dens salter; eddiksyreanhydrid:  
  29.15.2100 - - eddiksyre Fri
  29.15.2200 - - natriumacetat Fri
  29.15.2300 - - koboltacetat Fri
  29.15.2400 - - eddiksyreanhydrid Fri
  29.15.2900 - - andre Fri
    - estere av eddiksyre:  
  29.15.3100 - - etylacetat Fri
  29.15.3200 - - vinylacetat Fri
  29.15.3300 - - n-butylacetat Fri
  29.15.3400 - - isobutylacetat Fri
  29.15.3500 - - 2-etoksyetylacetat Fri
  29.15.3900 - - andre Fri
  29.15.4000 - mono-, di- eller trikloreddiksyrer og deres salter og estere Fri
  29.15.5000 - propionsyre og dens salter og estere Fri
  29.15.6000 - smørsyre, valeriansyre og deres salter og estere Fri
  29.15.7000 - palmitinsyre, stearinsyre og deres salter og estere Fri
  29.15.9000 - andre Fri
29.16   Umettede, asykliske monokarboksylsyrer, sykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.  
    - umettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:  
  29.16.1100 - - akrylsyre og dens salter Fri
  29.16.1200 - - estere av akrylsyre Fri
  29.16.1300 - - metakrylsyre og dens salter Fri
  29.16.1400 - - estere av metakrylsyre Fri
  29.16.1500 - - oljesyre, linolsyre eller linolensyre og deres salter og estere Fri
  29.16.1900 - - andre Fri
  29.16.2000 - sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:  
    - aromatiske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:  
  29.16.3100 - - benzosyre og dens salter og estere Fri
  29.16.3200 - - benzylperoksid og benzylklorid Fri
  29.16.3400 - - fenyleddiksyre og dens salter Fri
  29.16.3500 - - estere av fenyleddiksyre Fri
  29.16.3900 - - ellers Fri
29.17   Polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.  
    - asykliske polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:  
  29.17.1100 - - oksalsyre og dens salter og estere Fri
  29.17.1200 - - adipinsyre og dens salter og estere Fri
  29.17.1300 - - azelainsyre, sebasinsyre og deres salter og estere Fri
  29.17.1400 - - maleinsyreanhydrid Fri
  29.17.1900 - - andre Fri
  29.17.2000 - sykloalkaniske, sykloalkeniske eller sykloterpeniske polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:  
    - aromatiske polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:  
  29.17.3100 - - dibutylortoftalater Fri
  29.17.3200 - - dioktylortoftalater Fri
  29.17.3300 - - dinonyl- eller didecylortoftalater Fri
  29.17.3400 - - andre estere av ortoftalsyre Fri
  29.17.3500 - - ftalsyreanhydrid Fri
  29.17.3600 - - tereftalsyre og dens salter Fri
  29.17.3700 - - dimetyltereftalat Fri
  29.17.3900 - - andre Fri
29.18   Karboksylsyrer som i tillegg har annen oksygenfunksjon og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.  
    - karboksylsyrer med alkoholfunksjon, men uten annen oksygenfunksjon, og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:  
  29.18.1100 - - melkesyre og dens salter og estere Fri
  29.18.1200 - - vinsyre Fri
  29.18.1300 - - salter og estere av vinsyre Fri
  29.18.1400 - - sitronsyre Fri
  29.18.1500 - - salter og estere av sitronsyre Fri
  29.18.1600 - - glukonsyre og dens salter og estere Fri
  29.18.1900 - - andre Fri
    - karboksylsyrer med fenolfunksjon, men uten annen oksygenfunksjon, og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:  
  29.18.2100 - - salisylsyre og dens salter Fri
  29.18.2200 - - o-acetylsalisylsyre og dens salter og estere Fri
  29.18.2300 - - andre estere av salisylsyre og deres salter Fri
  29.18.2900 - - andre Fri
  29.18.3000 - karboksylsyrer med aldehyd- eller ketonfunksjon, men uten annen oksygenfunksjon, og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater Fri
  29.18.9000 - andre Fri
29.32   Heterosykliske forbindelser med bare oksygen som hetero-atom(er).  
    - forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert furanring (også hydrogenert):  
  29.32.1100 - - tetrahydrofuran Fri
  29.32.1200 - - 2-furaldehyd (furfuraldehyd) Fri
  29.32.1300 - - furfurylalkohol og tetrahydrofurfurylalkohol Fri
  29.32.1900 - - andre Fri
    - laktoner:  
  29.32.2100 - - kumarin, metylkumariner og etylkumariner Fri
  29.32.2900 - - andre laktoner Fri
    - andre:  
  29.32.9100 - - isosafrol Fri
  29.32.9200 - - I-(1,3-benzodioxol-5yl)propan-2-on Fri
  29.32.9300 - - piperonal Fri
  29.32.9400 - - safrol Fri
  29.32.9500 - - tetrahydrocannabinol (samtlige isomer) Fri
    - - ellers:  
  29.32.9910 - - - benzofuran (cumarone) Fri
  29.32.9930 - - - indre etere Fri
  29.32.9950 - - - epoksider med 4-leddet ring Fri
    - - - sykliske acetaler og indre hemiacetaler, også med andre oksygenfunksjoner, og deres halogenerte, sulfonerte, nitro- eller nitrosoderivater:  
  29.32.9971 - - - - 3,4 metylendioksid fenylpropan-2-on Fri
  29.32.9979 - - - - andre Fri
  29.32.9990 - - ellers Fri
ex 29.33 Heterosykliske forbindelser med bare nitrogen som hetero-atom(er).  
    - forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert pyrazolring (også hydrogenert):  
  29.33.1100 - - fenazon (antipyrin) og dets derivater Fri
  29.33.1900 - - andre Fri
    - forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert imidazolring (også hydrogenert):  
  29.33.2900 - - andre Fri
    - forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert pyri-dinring (også hydrogenert):  
  29.33.3100 - - pyridin og dets salter Fri
  29.33.3200 - - piperidin og dets salter Fri
  29.33.3300 - - alfentanil (INN), anileridin (INN), bezitramid (INN), bromazepam (INN), difenoksin (INN), difenoksylat (INN), dipipanon (INN), fencyklidin (INN) (PCP), fenoperidin (INN), fentanyl (INN), ketobemidon (INN), metylfenidat (INN), pentazocin (INN), petidin (INN), petidin (INN)-mellomprodukt A, pipradrol (INN), piritramid (INN), propiram (INN) og trimeperidin (INN); salter derav Fri
    - - andre:  
  29.33.3910 - - - iproniazid: ketobemidone hydroklorid; pyridostigmine bromid Fri
  29.33.3980 - - - andre Fri
  29.33.3990 - - ellers Fri
    - forbindelser som i strukturen inneholder et kinolin- eller isokinolinringsystem (også hydrogenert), ikke videre kondensert  
  29.33.4100 - - levorfanol (INN) og dets salter Fri
  29.33.4900 - - ellers Fri
    - forbindelser som i strukturen inneholder en pyrimidinring (også hydrogenerte) eller piperazinring:  
  29.33.5500 - - loprazolam (INN), mecloqualon (INN), metaqualon (INN), zipeprol (INN); salter derav Fri
  29.33.5900 - - andre Fri
    - forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert triazinring (også hydrogenert):  
  29.33.6100 - - melamin Fri
  29.33.6900 - - andre Fri
    - laktamer:  
  29.33.7100 - - 6-heksenlaktam (epsilon-kaprolaktam) Fri
  29.33.7200 - - clobazam (INN), metyprylon (INN) Fri
  29.33.7900 - - andre laktamer Fri
    - andre  
  29.33.9100 - - alprazolam (INN), camazepam (INN), clonazepam (INN), clorazepat, delorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), etylloflazepat (INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halazepam (INN), klordiazepoksid (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), pyrovaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) og triazolam (INN); salter derav. Fri
  29.33.9900 - - ellers Fri
29.34   Nukleinsyrer og deres salter; andre hetrosykliske forbindelser.  
  29.34.1000 - forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert tiazolring (også hydrogenert) Fri
  29.34.2000 - forbindelser som inneholder et benzotiazolringsystem (også hydrogenert), ikke videre kondensert Fri
  29.34.3000 - forbindelser som inneholder et fenotiazinringsystem (også hydrogenert), ikke videre kondensert Fri
    - andre  
  29.34.9100 ex (INN), brotizolam (INN), clotiazepam (INN), cloxazolam (INN), dekstromoramid (INN), fendimetrazin (INN), fenmetrazin (INN), haloxazolam (INN), ketazolam (INN), mesocarb (INN), oxazolam (INN), pemolin (INN) og sufentanil (INN); salter derav.
  29.34.9900 - - ellers Fri
29.40   Sukkerarter, kjemisk rene, unntatt sakkarose, laktose, maltose, glukose og fruktose; sukkeretere, sukkerestere og deres salter, unntatt produkter som hører under posisjon 2937, 2938 eller 2939. Fri
29.41   Antibiotika.  
  29.41.1000 - penicilliner og deres derivater med penicillinsyrestruktur; salter derav Fri
  29.41.2000 - streptomyciner og deres derivater; salter derav Fri
  29.41.3000 - tetrasykliner og deres derivater; salter derav Fri
  29.41.4000 - kloramfenikol og dens derivater; salter derav Fri
  29.41.5000 - erythromycin og dens derivater; salter derav Fri
  29.41.9000 - andre Fri
ex 30.06 Farmasøytiske varer som er nevnt i note 4 til dette kapittel.  
    - tannsement og andre tannfyllingsmaterialer; beinsement:  
  30.06.4002 - - amalgam av sølv til tannfyllinger Fri
    - kjemiske, befruktningshindrende preparater på basis av hormoner eller spermicider:  
  ex 30.06.6000 - - kjemiske befruktningshindrende preparater på basis av hormoner Fri
ex 34.03 Tilberedte smøremidler (herunder tilberedte bore- og skjæreoljer, preparater til løsning av bolter eller muttere, rusthindrende eller korrosjonshindrende preparater og formslippmidler, på basis av smøremidler) samt preparater av det slag som brukes til olje- eller fettbehandling av tekstilmaterialer, lær, pelsskinn eller andre materialer, men unntatt produkter som inneholder som grunnbestanddel minst 70 vektprosent jordolje eller oljer utvunnet av bituminøse mineraler.  
    - med innhold av jordolje eller oljer utvunnet av bitumøse mineraler:  
    - - preparater for behandlling av tekstilmaterialer, lær, pelsskinn eller andre materialer:  
  ex 34.03.1100 - - - vannoppløselige tekstilsmørepreparater som inneholder en stor andel overflateaktive stoffer sammen med mineraloljer og andre kjemikalier Fri
    - - andre:  
    - - - rusthindrende preparater:  
  ex 34.03.1901 - - - - rusthindrende preparater på basis av lanolin og oppløst i mineralterpentin ("white spirit"), selv om innholdet av "white spirit" er 70 vektprosent eller høyere Fri
ex 34.07 Modellérmasse, også ferdiglaget til bruk for barn; voks og avtrykksmasse til dentalbruk, i sett, i pakninger for detaljsalg eller i form av plater, hestesko, stenger eller liknende; andre preparater til dentalbruk på basis av gips (av kalsinert gips eller kalsiumsulfat).  
  34.07.0001 - preparater til dentalbruk på basis av gips Fri
35.01   Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim.  
  35.01.1000 - kasein Fri
    - andre:  
  35.01.9001 - - til næringsmidler Fri
  35.01.9009 - - andre Fri
35.05   Dekstrin og annen modifisert stivelse (f.eks. pre-gelatinert eller forestret stivelse); lim på basis av stivelse, dekstrin eller annen modifisert stivelse.  
    - dekstrin og annen modifisert stivelse:  
  35.05.1001 - - stivelse, esterifisert eller eterifisert Fri
  35.05.1009 - - andre Fri
  35.05.2000 - lim Fri
35.06   Tilberedt lim og andre tilberedte klebemidler ikke nevnt eller innbefattet annet sted; produkter anvendelige som lim eller klebemidler i pakninger for detaljsalg som lim eller klebemidler med nettovekt høyst 1 kg.  
  35.06.1000 - produkter anvendelige som lim eller klebemidler i pakninger for detaljsalg som lim eller klebemidler med nettovekt høyst 1 kg Fri
    - ellers:  
  35.06.9100 - - klebemidler på basis av gummi eller plast (herunder kunstharpiks) Fri
  35.06.9900 - - andre Fri
ex 38.01 Kunstig grafitt; kolloidal eller halvkolloidal grafitt; preparater på basis av grafitt eller annet kull i form av pastaer, blokker, plater eller andre halvfabrikater.  
    - kolloidal eller halvkolloidal grafitt:  
  ex 38.01.2000 - - kolloidal grafitt i suspensjon i olje og halvkollodial grafitt Fri
  ex 38.01.3000 - karbonholdige elektrodemasser og lignende masser til foringer i ovner, med unntak av karboner brukt til fremstilling av kullbørster Fri
    - andre:  
    - - preparater på basis av ex 38.01.9000grafitt eller kull i form av masse blandet med olje Fri
  ex 38.04.0000 Avlut fra fabrikasjon av tremasse, også konsentrert, avsukret eller kjemisk behandlet, herunder ligninsulfonater, men ikke tallolje som hører under posisjon 3803, med unntak av konsentrert sulfitt soda Fri
ex 38.05 Balsam-, tre- eller sulfatterpentin og andre terpentinholdige oljer fremstilt ved destilasjon eller annen behandling av bartrær; rå dipenten; rå cymen (cymol) og annen rå paracymen; «pine oil» med innhold av alfaterpinol som hovedbestanddel.  
    - andre:  
  ex 38.05.9000 - - rå paracymen unntatt rå cymen (cymol) Fri
38.09   Midler for etterbehandling og preparater for å framskynde farging eller feste fargestoffer samt andre produkter eller preparater (f.eks. appretur og beisemidler) av det slag som brukes innenfor tekstil-, papir- og lærindustrien eller liknende industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.  
  38.09.1000 - på basis av stivelse eller stivelsesprodukter Fri
    - ellers:  
  38.09.9100 - - av det slag som brukes i tekstilindustrien eller liknende industrier Fri
  38.09.9200 - - av det slag som brukes i papirindustrien eller liknende industrier Fri
  38.09.9300 - - av det slag som brukes i lærindustrien eller liknende industrier Fri
ex 38.11 Preparater for tilsetning i mineraloljer (herunder bensin) eller i andre væsker som brukes til de samme formål som mineraloljer, for å forbedre viskositeten, motvirke motorbank, oksydasjon, korrosjon, sotdannelse eller liknende.  
    - antibankemidler:  
  ex 38.11.1100 - - på basis av blyforbindelser, herunder bensin, med unntak av mineraloljer Fri
  ex 38.11.1900 - - andre, herunder bensin, unntatt mineraloljer Fri
    - tilsetninger for smøreoljer:  
  ex 38.11.2100 - - med innhold av jordolje eller oljer utvunnet av bitumøse mineraler, unntatt mineraloljer Fri
  ex 38.11.2900 - - andre, unntatt mineraloljer Fri
  ex 38.11.9000 - andre, herunder bensin, unntatt mineraloljer Fri
ex 38.12 Tilberedte vulkaniseringsakseleratorer; sammensatte myknere for gummi eller plast, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; antioksidasjonsmidler og andre sammensatte stabilisatorer for gummi eller plast.  
  38.12.2000 - sammensatte myknere for gummi eller plast Fri
  38.12.3000 - antioksidasjonsmidler og andre sammensatte stabilisatorer for gummi eller plast Fri
  38.17.0000 Blandede alkylbenzener og blandede alkylnaftalener, unntatt produkter som hører under posisjon 2707 eller 2902. Fri
  38.18.0000 Kjemiske grunnstoffer dopet for elektronisk bruk, i form av skiver eller liknende; kjemiske forbindelser dopet for elektronisk bruk. Fri
ex 38.24 Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner; kjemiske produkter og preparater fra kjemiske eller beslektede industrier (herunder slike som består av blandinger av naturprodukter), ikke nevnt eller innbefattet annet sted; restprodukter fra kjemiske eller beslektede industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.  
  ex 38.24.1000 - tilberedte bindemidler til støpeformer eller støpekjerner, unntatt kjernebindemidler basert på naturlige harpiksholdige produkter Fri
  38.24.3000 - ikke-agglomererte metallkarbider, blandet innbyrdes eller med metalliske bindemidler Fri
  38.24.5000 - ikke ildfast mørtel og betong Fri
  38.24.6000 - sorbitol, unntatt sorbitol som hører under underposisjon 2905.44 Fri
    - blandinger som inneholder perhalogenerte derivater av asykliske hydrokarboner, og som inneholder to eller flere forskjellige halogener:  
  38.24.7100 - - inneholdende asykliske hydrokarboner som bare er perhalogert med fluor og klorin Fri
  38.24.7900 - - andre Fri
    - andre:  
    - - ellers:  
  38.24.9001 - - - råmaterialer eller hjelpepreparater for produksjon av industrielle varer Fri
  38.24.9002 - - - tilberedte herdere Fri
  38.24.9003 - - - uorganiske sammensatte løsemidler og tynnere Fri
  38.24.9004 - - - rustfjernemidler Fri
  38.24.9005 - - - kjølevæsker Fri
  38.24.9006 - - - restprodukter fra kjemiske eller beslektede industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted Fri
  38.24.9007 - - - blandinger av sakarin eller dets salter og kjemiske substanser, slik som sodium bikarbonat og tartarsyre, i detaljpakninger på 1 kg eller mindre Fri
  38.24.9009 - - - andre Fri
ex 39.19 Selvklebende plater, duk, film, folier, tape, bånd og andre flate produkter av plast, også i ruller.  
    - andre:  
  39.19.9010 - - vegg og takkledning Fri
    - - ellers:  
  39.19.9021 - - - av vulkanisert fiber Fri
  39.19.9022 - - - trykt med reklame på fremmed språk Fri
  39.19.9029 - - - andre Fri
39.20   Andre plater, duk, film, folier og bånd, av plast, unntatt skumplast og ikke forsterket, laminert eller på lignende måte forbundet med andre materialer og uten underlag.  
    - av polymerer av etylen:  
  39.20.1001 - - matpapir, trykt Fri
  39.20.1002 - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.1009 - - ellers Fri
    - av polymer av propylen:  
  39.20.2001 - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer, ikke spesifisert andre steder Fri
  39.20.2002 - - bånd av den typen som brukes til innpakning, med en tykkelse på 0,50 til 1 mm og en bredde på 7 til 15 mm Fri
  39.20.2009 - - andre Fri
    - av polymerer av styren:  
  39.20.3001 - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.3009 - - andre Fri
    - av polymerer av vinylklorid:  
    - - inneholdende minimum 6 vektprosent myknere:  
  39.20.4301 - - - til transportbånd Fri
  39.20.4302 - - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.4303 - - - plater til fotokjemigrafi Fri
  39.20.4309 - - - andre Fri
    - - ellers  
  39.20.4901 - - - til transportbånd Fri
  39.20.4902 - - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.4903 - - - plater til fotokjemigrafi Fri
  39.20.4909 - - - andre Fri
    - av akrylpolimerer:  
    - - av polymetyl metakryl:  
  39.20.5101 - - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.5109 - - - andre Fri
    - - ellers:  
  39.20.5901 - - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.5909 - - - andre Fri
    - av polykarbonater, alkydharpikser, polyallylestere eller andre polyestere:  
    - - av polykarbonater:  
  39.20.6101 - - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.6109 - - - ellers Fri
    - - av polyetylentereftalat:  
  39.20.6201 - - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.6209 - - - andre Fri
    - - av umettede polyestere:  
  39.20.6301 - - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.6309 - - - andre Fri
    - - av andre polyestere:  
  39.20.6901 - - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.6909 - - - andre Fri
    - av cellulose eller dens kjemiske derivater:  
    - - av regenerert cellulose:  
  39.20.7101 - - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.7109 - - - andre Fri
  39.20.7200 - - av vulkanfibrer Fri
    - - av cellulose asetat:  
  39.20.7301 - - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.7309 - - - andre Fri
    - - av andre cellulosederivater:  
  39.20.7901 - - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.7909 - - - andre Fri
    - av annen plast:  
    - - av polyvinylbutyral:  
  39.20.9101 - - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.9109 - - - ellers Fri
    - - av polyamider:  
  39.20.9201 - - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.9209 - - - andre Fri
    - - av aminoharpikser:  
  39.20.9301 - - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.9309 - - - andre Fri
    - - av fenolharpikser:  
  39.20.9401 - - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.9409 - - - ellers Fri
    - - av annen plast:  
  39.20.9901 - - - til transportbånd Fri
  39.20.9902 - - - med en tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.20.9909 - - - ellers Fri
ex 39.21 Andre plater, duk, film, folier og bånd, av plast.  
    - skumplastprodukter:  
    - - av polymerer av styren:  
  39.21.1101 - - - til varmeisolasjon Fri
  39.21.1109 - - - andre Fri
    - - polymerer av vinylklorid:  
  39.21.1201 - - - til polstring eller varmeisolasjon Fri
  39.21.1209 - - - andre Fri
  39.21.1300 - - av polyuretan Fri
  39.21.1400 - - av regenerert cellulose Fri
    - - av annen plast:  
  39.21.1901 - - - gjennomtrukket avsperringsgitter av utvidet polyester Fri
  39.21.1902 - - - til polstring eller varmeisolasjon Fri
  39.21.1909 - - - andre Fri
    - ellers:  
  39.21.9001 - - til transportbånd Fri
  39.21.9002 - - med tykkelse på 0,2 mm eller mer Fri
  39.21.9003 - - plater til fotokjemigrafi Fri
  39.21.9004 - - av vulkanfibrer Fri
  39.21.9009 - - andre Fri
       

*=Fast tollsats i samsvar med artikkel 2.1 (a) i denne Protokoll

Fri=Ingen fast tollsats i samsvar med artikkel 2.1 (a) anvendt

Tabell III til Vedlegg III - Liechtenstein, Sveits

Sveitsisk tolltariff HS pos. nr. Varebeskrivelse Tollsats
04.03   Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker, annet søtningsstoff eller smaksstoff eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao.  
    - yoghurt:  
  10.10 - - med innhold av kakao *
  10.20 - - med innhold av smaksstoffer eller frukt eller nøtter 100.-
07.10   Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste.  
  40.00 - sukkermais *
13.02   Vegetabilske safter og ekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agar-agar og annet planteslim samt andre fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer.  
    - planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer:  
  ex 31.00 - - agar-agar:  
    - modifisert Fri
    - - planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av johannesbrød, av frø av johannesbrød eller av guarfrø:  
  ex 32.10 - til teknisk bruk:  
    - - modifisert Fri
  ex 32.90 - - ellers:  
    - modifisert Fri
  ex 39.00 - - ellers:  
    - modifisert Fri
17.02   Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamell.  
  50.00 - kjemisk ren fruktose Fri
    - ellers, herunder invertsukker:  
    - - i fast form:  
  ex 90.29 - ellers:  
    - - kjemisk ren maltose Fri
17.04   Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten innhold av kakao.  
    - tyggegummi, også overtrukket med sukker:  
  10.10 - - med innhold over 70 vektprosent sakkarose *
  10.20 - - med innhold over 60 vektprosent, men høyst 70 vektprosent sakkarose *
  10.30 - - med innhold høyst 60 vektprosent sakkarose *
    - ellers:  
  90.10 - - hvit sjokolade *
  90.20 - - sukkervarer av alle slag, med innhold av frukt eller nøtter (herunder fruktmasse, nougat, marsipan og liknende) *
    - - sukkervarer av alle slag, fremstilt av saft fra lakrisrot, med innhold av sakkarose:  
  90.31 - over 10 vektprosent *
    - - andre formede sukkervarer:  
    - uten innhold av melkefett, eller vegetabilsk fett, med innhold av sakkarose:  
  90.41 - - over 70 vektprosent *
  90.42 - - over 50 vektprosent, men høyst 70 vektprosent *
  90.43 - - høyst 50 vektprosent *
  90.50 - med innhold av vegetabilsk fett, men ikke melkefett *
  90.60 - med innhold av melkefett *
    - - ellers, med innhold av sakkarose:  
  90.91 - over 70 vektprosent *
  90.92 - over 50 vektprosent, men høyst 70 vektprosent *
  90.93 - høyst 50 vektprosent *
18.06   Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao.  
    - kakaopulver, tilsatt sukker eller annet søtningsstoff:  
  10.10 - - med innhold minst 65 vektprosent sakkarose *
  10.20 - - med innhold høyst 65 vektprosent sakkarose *
    - andre varer i blokker, plater eller stenger av vekt over 2 kg, eller flytende, som pasta, pulver, granulat eller liknende, i pakninger med innhold over 2 kg:  
    - - andre:  
    - i blokker:  
    - - med innhold av ingredienser utvunnet av melk, med innhold av melkefett:  
  20.91 - - - over 6 vektprosent *
  20.92 - - - over 3 vektprosent, men høyst 6 vektprosent *
  20.93 - - - høyst 3 vektprosent *
  20.94 - - uten innhold av ingredienser utvunnet av melk *
    - ellers:  
    - - med innhold av ingredienser utvunnet av melk:  
  20.95 - - - med innhold av fett som stammer fra andre produkter enn melk (med eller uten innhold av melkefett) *
  20.96 - - - andre *
    - - uten innhold av ingredienser utvunnet av melk:  
  20.97 - - - med innhold av fett *
  20.99 - - - ellers *
    - andre, i blokker, plater eller stenger:  
    - - med fyll:  
    - med innhold av ingredienser utvunnet av melk:  
  31.11 - - med innhold av fett som stammer fra andre produkter enn melk (med eller uten innhold av melkefett) *
  31.19 - - andre *
    - uten innhold av ingredienser utvunnet av melk:  
  31.21 - - med innhold av fett *
  31.29 - - andre *
    - - uten fyll:  
    - melkesjokolade, med innhold av melkefett:  
  32.11 - - over 6 vektprosent *
  32.12 - - over 3 vektprosent, men høyst 6 vektprosent *
  32.13 - - høyst 3 vektprosent *
  32.90 - ellers *
    - andre:  
    - - med innhold av ingredienser utvunnet av melk:  
  90.11 - med innhold av fett som stammer fra andre produkter enn melk (med eller uten innhold av melkefett) *
  90.19 - ellers *
    - - uten innhold av ingredienser utvunnet av melk:  
  90.21 - med innhold av fett *
  90.29 - andre *
19.01   Maltekstrakt; næringsmidler av mel, stivelse eller maltekstrakt, som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 40 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; næringsmidler av varer som hører under posisjonene 0401 til 0404, og som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.  
    - næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg:  
    - - av varer som hører under posisjonene 0401 til 0404:  
  10.11 - med innhold over 12 vektprosent melkefett *
  10.12 - med innhold over 3 vektprosent, men høyst 12 vektprosent melkefett *
  10.13 - uten innhold av melkefett, eller med innhold av høyst 3 vektprosent melkefett *
    - - uten innhold av varer som hører under posisjonene 0401 til 0404:  
  10.21 - med innhold av sukker *
  10.22 - uten innhold av sukker *
    - blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under posisjon 1905:  
    - - andre, med innhold av varer som hører under posisjonene 0401 til 0404:  
  ex 20.81 - med innhold over 25 vektprosent melkefett:  
    - - i beholdere med netto innhold høyst 2 kg *
  ex 20.82 - med innhold over 12 vektprosent, men høyst 25 vektprosent melkefett:  
    - - i beholdere med netto innhold høyst 2 kg *
  20.83 - med innhold høyst 12 vektprosent melkefett *
    - - andre, uten innhold av varer som hører under posisjonene 0401 til 0404:  
  ex 20.91 - med innhold over 25 vektprosent melkefett:  
    - - i beholdere med netto innhold høyst 2 kg *
  ex 20.92 - med innhold over 12 vektprosent, men høyst 25 vektprosent melkefett:  
    - - i beholdere med netto innhold høyst 2 kg *
    - uten innhold av melkefett eller med innhold av høyst 12 vektprosent melkefett:  
  20.93 - - med innhold av fett *
  20.99 - - andre *
    - ellers:  
    - - ellers:  
    - maltekstrakt, med tørrstoffinnhold:  
  90.21 - - over 80 vektprosent *
  90.22 - - høyst 80 vektprosent *
    - næringsmidler som hører under posisjonene 0401 til 0404, andre enn som pulver, granulater eller annen fast form:  
    - - andre:  
    - - - med innhold av melkefett med et fettinnhold på:  
  90.41 - - - - over 50 vektprosent *
    - - - - over 20 vektprosent, men høyst 50 vektprosent:  
  90.42 - - - - - med innhold av mer enn 5 vektprosent annet fett enn melkefett *
  90.43 - - - - - ellers *
    - - - - over 3 vektprosent, men høyst 20 vektprosent:  
  90.44 - - - - - med innhold av mer enn 5 vektprosent annet fett enn melkefett *
  90.45 - - - - - ellers *
  90.46 - - - - høyst 3 vektprosent *
  90.47 - - - uten innhold av melkefett *
    - varer som hører under posisjonene 0401 til 0404 (andre enn de som hører under varenummer 1901.9061 til 1901.9075):  
  ex 90.81 - - med innhold over 25 vektprosent melkefett:  
    - - - i beholdere med netto innhold høyst 2 kg *
  ex 90.82 - - med innhold over 12 vektprosent, men høyst 25 vektprosent melkefett:  
    - - - i beholdere med netto innhold høyst 2 kg *
  90.89 - - andre *
    - andre varer:  
  ex 90.91 - - med innhold over 25 vektprosent melkefett:  
    - - - i beholdere med netto innhold høyst 2 kg *
  ex 90.92 - - med innhold over 12 vektprosent, men høyst 25 vektprosent melkefett:  
    - - - i beholdere med netto innhold høyst 2 kg *
    - - uten innhold av melkefett eller med innhold under 12 vektprosent melkefett:  
    - - - fremstilt av mel av korn, stivelse av korn eller maltekstrakt:  
  90.93 - - - - med innhold av fett *
  90.94 - - - - uten innhold av fett *
    - - - andre:  
  90.95 - - - - med innhold av fett *
    - - - - uten innhold av fett:  
  90.96 - - - - - med innhold av sukker eller egg *
  90.99 - - - - - andre *
19.02   Pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt eller andre produkter) eller tilberedt på annen måte, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt.  
    - ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen måte:  
  11.00 - - med innhold av egg *
  19.00 - - ellers *
  20.00 - fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte *
  30.00 - annen pasta *
    - couscous:  
  40.10 - - ikke tilberedt *
  40.90 - - ellers *
19.03.0000 Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt av stivelse, i form av flak, gryn, perler eller liknende. 1,80
19.04   Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter (f.eks. "corn flakes"); korn (unntatt mais) i form av gryn eller flak eller annet bearbeidd korn (unntatt mel), forkokt eller tilberedt på annen måte, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.  
    - næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter:  
  10.10 - - "Müsli"-liknende næringsmidler *
  10.90 - - andre 18,-
  20.00 - næringsmidler fremstilt av ustekte flak av korn eller av blandinger av ustekte flak av korn og stekte flak av korn eller oppustet korn *
  30.00 - bulgur-hvete 110,-
    - ellers:  
    - - andre:  
  90.20 - forkokt ris (parboiled) Fri
  90.90 - andre:  
    - - gryn, malt og tilberedt for produksjon av corn flakes og liknende produkter 4,80
    - - andre *
19.05   Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao; alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater og liknende varer av mel eller stivelse.  
    - knekkebrød:  
  10.10 - - uten innhold av sukker eller annet søtningsstoff *
  10.20 - - med innhold av sukker eller annet søtningsstoff *
    - honningkake ("gingerbread") og liknende:  
  20.10 - - med innhold av melkefett *
  20.20 - - med innhold av annet fett *
  20.30 - - uten innhold av fett *
    - søte kjeks og småkaker; vafler og vaffelkjeks:  
    - - søte kjeks:  
  31.10 - med innhold av melkefett *
  31.90 - andre *
    - - vafler og vaffelkjeks:  
  32.10 - uten innhold av sukker eller annet søtningsstoff *
  32.20 - med innhold av sukker eller annet søtningsstoff *
    - kavringer, ristet brød og liknende ristede produkter:  
  40.10 - - uten innhold av sukker eller annet søtningsstoff *
    - - med innhold av sukker eller annet søtningsstoff:  
  40.21 - kavringer *
  40.29 - annet *
    - ellers:  
    - - brød og andre vanlige bakervarer, uten innhold av sukker eller andre søtningsstoffer, honning, egg, fett, ost eller frukt:  
    - ikke pakket for detaljsalg:  
  90.25 - - brødsmuler *
  90.29 - - andre *
    - pakket for detaljsalg:  
  90.31 - - påskebrød (usyret brød) *
  90.32 - - brødsmuler *
  90.39 - - andre *
  90.40 - - alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater og liknende varer av mel eller stivelse Fri
    - - andre:  
  90.91 - andre, av potetflak, potetmel eller potetstivelse *
  90.92 - andre, uten innhold av sukker eller annet søtningsstoff *
    - andre, med innhold av sukker eller annet søtningsstoff:  
  90.93 - - med innhold av melkefett *
  90.94 - - med innhold av annet fett *
  90.95 - - uten innhold av fett *
20.01   Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte med eddik eller eddiksyre.  
    - andre:  
    - - grønnsaker og andre spiselige plantedeler:  
  90.20 - sukkermais ( Zea mays var. saccharata) *
20.04   Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, fryste, unntatt varer som hører under posisjon 2006.  
    - andre grønnsaker samt grønnsakblandinger:  
    - - i pakninger med vekt over 5 kg:  
  90.13 - sukkermais ( Zea mays var. saccharata) *
    - - i pakninger med vekt høyst 5 kg:  
  90.43 - sukkermais ( Zea mays var. saccharata) *
20.05   Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under posisjon 2006.  
    - poteter:  
    - - næringsmidler i form av mel eller flak, på basis av poteter:  
  20.11 - med innhold over 80 vektprosent av poteter *
  20.12 - med innhold høyst 80 vektprosent av poteter *
  80.00 - sukkermais ( Zea mays var. saccharata) *
20.08   Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.  
    - nøtter, jordnøtter samt andre kjerner og frø, også innbyrdes blandede:  
    - - jordnøtter:  
  11.10 - peanøttsmør *
    - ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under varenummer 2008.19:  
  91.00 - - palmehjerter *
    - - annet:  
    - andre:  
  99.98 - - mais, unntatt sukkermais ( Zea mays var. saccharata) *
21.01   Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, te eller maté, og varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe, te eller maté; brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav.  
    - ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, og varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe:  
    - - varer fremstilt på basis av ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe:  
  12.90 - ellers *
    - ekstrakter, essenser og konsentrater, av te eller maté, og produkter på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av te eller maté:  
  20.90 - - ellers *
  ex 30.00 - brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav, unntatt brente sikorirøtter samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav:  
    - - hele eller i stykker 1.60
    - - ellers *
21.02   Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede mikroorganismer (unntatt vaksiner som hører under posisjon 3002); tilberedt bakepulver.  
  ex 20.19 - inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer:  
    - - naturlig gjær, død 4.-
21.03   Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer; sennepsmel og tilberedt sennep.  
  10.00 - soyasaus Fri
  20.00 - tomatketchup og annen tomatsaus Fri
  90.00 - andre Fri
21.04   Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger; homogeniserte, sammensatte næringsmidler.  
  10.00 - supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger Fri
21.05   Spise-is, også med innhold av kakao.  
    - med innhold av kakao *
    - ellers *
21.06   Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.  
    - proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser:  
  10.11 - - med innhold av melkefett, annet fett eller sukker *
  10.19 - - andre *
    - ellers:  
    - - blandinger av ekstrakter og konsentrater av grønnsaksprodukter av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer:  
    - ikke alkoholholdige:  
  90.21 - - med innhold av sukker eller annet søtningsstoff, med innhold over 60 vektprosent sakkarose *
  90.22 - - med innhold av sukker eller annet søtningsstoff, med innhold over 50 vektprosent, men høyst 60 vektprosent sakkarose *
  90.23 - - med innhold av sukker eller annet søtningsstoff, med innhold høyst 50 vektprosent sakkarose *
  90.24 - - uten innhold av sukker eller annet søtningsstoff *
  90.30 - - proteinhydrolysater og gjærautolysater 20.-
  90.40 - - tyggegummi og søtsaker, drops, pastiller og liknende produkter, uten innhold av sukker *
    - - andre tilberedte næringsmidler:  
    - andre:  
    - - med innehold av melkefett:  
  90.81 - - - mer enn 50 vektprosent *
    - - - mer enn 20 vektprosent, men høyst 50 vektprosent: *
  90.85 - - - - med innhold av mer enn 5 vektprosent av annet fett enn melkefett *
  90.86 - - - - ellers *
  90.87 - - - mer enn 3 vektprosent, men høyst 20 vektprosent *
  90.88 - - - høyst 3 vektprosent, unntatt varer som hører under varenummer 2106.9091 *
    - - med innhold av annet fett, med fettinnhold:  
  90.91 - - - mer enn 40 vektprosent *
  90.92 - - - mer enn 10 vektprosent, men høyst 40 vektprosent *
  90.93 - - - høyst 10 vektprosent *
    - - uten innhold av fett:  
    - - - med innehold av sukker:  
  90.94 - - - - over 50 vektprosent *
  90.95 - - - - høyst 50 vektprosent *
  90.96 - - - med innhold av korn, maltekstrakter eller egg (uten innhold av sukker) *
  90.99 - - - andre *
22.02   Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer, og andre alkoholfrie drikkevarer, unntatt frukt- og grønnsaksafter som hører under posisjon 2009.  
  10.00 - vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer 2,-
    - ellers:  
  90.90 - - andre 2,-
22.03   Øl fremstilt av malt  
  00.10 - på emballasje med innhold over 2 hl 6.-
  00.20 - på emballasje med innhold over 2 l, men høyst 2 hl 3.50
    - på emballasje med innhold høyst 2 hl  
  00.31 - - i glassflasker 6.-
  00.39 - - ellers 8.-
22.05   Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer.  
    - på emballasje med innhold høyst 2 liter:  
  10.10 - - med alkoholstyrke høyst 18 volumprosent Fri
  10.20 - - med alkoholstyrke minst 18 volumprosent Fri
    - annen  
  90.10 - - med alkoholstyrke høyst 18 volumprosent Fri
  90.20 - - med alkoholstyrke minst 18 volumprosent Fri
22.08   Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.%; likør og annet brennevin.  
  ex 70.00 - likør, inneholdende sukker og egg 45,-
    - andre:  
  ex 90.99 - - andre alkoholholdige drikkevarer tilsatt søtningsstoff, også farget brennevin: inneholdende sukker og egg 45,-

*=Fast tollsats i samsvar med artikkel 2.1 (a) i denne Protokoll

Fri=Ingen fast tollsats i samsvar med artikkel 2.1 (a) anvendt

Tabell IV til Vedlegg III - Norge

Norsk posisjon i tolltariffen (HS) Varebeskrivelse Tollsats NOK pr kg/% ad valorem
ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker, annet søtningsstoff eller smaksstoff eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao.  
  ex .10 - yoghurt:  
    - - med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter eller kakao *
  ex .90 - annen:  
    - - med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter eller kakao *
ex 07.10 Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste.  
  ex .40 - Sukkermais ( Zea mays var. saccharata), annet enn til dyrefôr *
ex 07.11 Grønnsaker, midlertidig konserverte (f.eks. med svoveldioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger), men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand.  
    - Andre grønnsaker; grønnsakblandinger:  
  ex .90 - - Sukkermais ( Zea mays var. saccharata), annet enn til dyrefôr *
09.01 Kaffe, også brent eller koffeinfri; skall og hinner av kaffe; kaffeerstatninger med innhold av kaffe, uansett blandingsforhold. fri
09.02 Te, også tilsatt smaksstoffer. fri
ex 13.02 Vegetabilske safter og ekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agar-agar og annet planteslim samt andre fortyknings-midler, også modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer.  
    - Vegetabilske safter og ekstrakter:  
  .12 - - av lakrisrot fri
  .13 - - av humle fri
  ex .20 - pektinstoffer, pektinater og pektater:  
    - - inneholder høyst 5 vektprosent av tilsatt sukker fri
    - planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer:  
  .31 - - agar-agar fri
  .32 - - planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av johannesbrød, av frø av johannesbrød eller av guarfrø fri
  .39 - - ellers fri
ex 14.04 Vegetabilske produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted  
  .20 - bomull-linters fri
ex 15.16 Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke videre bearbeidde.  
  ex .20 - vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner:  
    - - hydrogenert ricinusolje (kastorolje) fri
ex 15.18 Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, kokte, oksiderte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert gass eller på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører under posisjon 15.16; uspiselige blandinger eller produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører under dette kapittel, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.  
  ex .00 - linoxyn fri
ex 15.20 Glyserol, rå; glyserolvann og glyserollut.  
  ex .00 - annet enn til dyrefôr fri
15.21 Vegetabilsk voks (unntatt triglyserider), bivoks, annen insektvoks og spermasett (hvalrav), også raffinert eller farget. fri
ex 15.22 Degras; reststoffer etter behandling av fettstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks.  
  ex .00 - degras, annet enn til dyrefôr fri
ex 17.02 Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamell.  
  ex .50 - kjemisk ren fruktose, annet enn til dyrefôr *
  ex .90 - ellers, herunder invertsukker og andre sukker og sukkersirupsblandinger som i tørr tilstand inneholder 50 vektprosent fruktose:  
    - - kjemisk ren maltose til dyrefôr *
    - - kjemisk ren maltose, annet enn til dyrefôr fri
17.04 Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten innhold av kakao. *
18.03 Kakaomasse, også avfettet. fri
18.04 Kakaosmør, -fett og -olje fri
18.05 Kakaopulver, uten tilsetning av sukker eller annet søtningsstoff fri
18.06 Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao. *
19.01 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, stivelse eller maltekstrakt, som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 40 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; næringsmidler av varer som hører under posisjonene 04.01 - 04.04, og som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted. *
ex 19.02 Pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt eller andre produkter) eller tilberedt på annen måte, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt.  
    - ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen måte:  
  .11 - - med innhold av egg *
  .19 - - ellers *
  ex .20 - fylt pasta, også kokt eller tilberedt på annen måte:  
    - - ikke fylt med mer enn 20 vektprosent kjøtt, flesk eller slakteavfall *
  .30 - annen pasta: *
  .40 - Couscous *
19.03 Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt av stivelse, i form av flak, gryn, perler eller liknende *
ex 19.04 Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter (f.eks. «corn flakes»); korn (unntatt mais) i form av gryn eller flak eller annet bearbeidd korn (unntatt mel), forkokt eller tilberedt på annen måte, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.  
  .10 - næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter *
  ex .20 - næringsmidler fremstilt av ustekte flak av korn eller av blandinger av ustekte flak av korn og stekte flak av korn eller oppustet korn, annet enn «Müsli»- preparater på basis av ustekte flak av korn *
  .30 - bulgur-hvete *
  .90 - ellers *
19.05 Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao; alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater og liknende varer av mel eller stivelse. *
ex 20.01 Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte med eddik eller eddiksyre.  
  ex .90 - andre:  
    - - sukkermais ( Zea mays var. saccharata), annet enn til dyrefôr *
ex 20.02 Tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre.  
  .90 - ellers fri
ex 20.04 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06.  
  ex .10 - poteter:  
    - - næringsmidler i form av mel eller flak, på basis av poteter *
  ex .90 - andre grønnsaker samt grønnsakblandinger:  
    - - sukkermais ( Zea mays var. saccharata), annet enn til dyrefôr *
20.05 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06.  
  ex .20 - poteter:  
    - - næringsmidler i form av mel eller flak, på basis av poteter *
  ex .80 - sukkermais ( Zea mays var. saccharata), annet enn til dyrefôr *
ex 20.08 Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.  
    - ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under varenummer 20.08.19:  
  ex .91 - - palmehjerter, annet enn til dyrefôr fri
ex 21.01 Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, te eller maté, og varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe, te eller maté; brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav.  
    - ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, og varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe:  
  .11 - - ekstrakter, essenser og konsentrater fri
  ex .12 - - varer fremstilt på basis av ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe:  
    - - - uten innhold av melkefett, melkeprotein, sukker eller stivelse eller med innhold av mindre enn 1,5 vektprosent melkefett, 2,5 vektprosent melkeprotein, 5 vektprosent sukker eller 5 vektprosent stivelse fri
  ex .20 - ekstrakter, essenser og konsentrater av te eller maté, og varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av te eller maté:  
    - - uten innhold av melkefett, melkeprotein, sukker eller stivelse eller med innhold av mindre enn 1,5 vektprosent melkefett, 2,5 vektprosent melkeprotein, 5 vektprosent sukker eller 5 vektprosent stivelse fri
  ex .30 - brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav:  
    - - brente sikorirøtter; ekstrakter, essenser og konsentrater av brente sikorirøtter fri
  ex 21.02 Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede mikroorganismer (unntatt vaksiner som hører under posisjon 30.02); tilberedt bakepulver.  
  ex .10 - aktiv gjær:  
    - - vingjær *
    - - annet enn bakegjær, flytende, presset eller tørket *
  ex .20 - inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer:  
    - - inaktiv gjær, annen enn gjær til dyrefôr *
  ex 21.03 Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer; sennepsmel og tilberedt sennep.  
  .10 - soyasaus fri
  ex .20 - tomatketchup og annen tomatsaus:  
    - - tomatketchup *
  ex .30 - sennepsmel og tilberedt sennep:  
    - - sennepsmel; tilberedt sennep som inneholder mindre enn 5 vektprosent tilsatt sukker fri
    - - ellers *
  .90 - andre *
ex 21.04 Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger; homogeniserte, sammensatte næringsmidler.  
  .10 - supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger *
21.05 Spise-is, også med innhold av kakao. *
ex 21.06 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.  
  .10 - proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser *
  ex .90 - andre:  
    - - annet enn sirup tilsatt smaks- og fargestoffer *
22.01 Vann, herunder naturlig eller kunstig mineralvann og karbonisert vann, ikke tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer; is og snø. fri
22.02 Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer, og andre alkoholfrie drikkevarer, unntatt frukt- og grønnsaksafter som hører under posisjon 20.09. *
22.03 Øl fremstilt av malt. *
22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer. *
ex 22.08 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.%; likør og annet brennevin.  
  .20 - brennevin fremstilt ved destillasjon av druevin eller druemesk fri
  .30 - whisky fri
  .40 - rom og taffia fri
  ex .90 - andre:  
    - - andre enn akevitt fri
ex 29.05 Asykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.  
    - andre flerverdige alkoholer:  
  .43 - - mannitol fri
  .44 - - D-glucitol (sorbitol) fri
ex 29.15 Mettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.  
    - maursyre og dens salter og estere:  
  ex .13 - - estere av maursyre:  
    - estere av mannitol og estere av sorbitol fri
    - estere av eddiksyre:  
  ex .39 - - andre:  
    - estere av mannitol og estere av sorbitol fri
  ex .40 - mono-, di- eller trikloreddiksyrer og deres salter og estere:  
    - - salter og estere:  
    - estere av mannitol og estere av sorbitol fri
  ex .50 - propionsyre og dens salter og estere:  
    - - salter og estere av propionsyre:  
    - estere av mannitol og estere av sorbitol fri
  ex .60 - smørsyre, valeriansyre og deres salter og estere:  
    - - salter og estere av smørsyre og valeriansyre:  
    - estere av mannitol og estere av sorbitol fri
  ex .70 - palmitinsyre, stearinsyre og deres salter og estere:  
    - - salter og estere av palmitinsyre og stearinsyre:  
    - estere av mannitol og estere av sorbitol fri
  ex .90 - andre:  
    - - ellers:  
    - estere av mannitol og estere av sorbitol fri
ex 29.16 Umettede, asykliske monokarboksylsyrer, sykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.  
    - umettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:  
  ex .12 - - estere av akrylsyre:  
    - estere av mannitol og estere av sorbitol fri
  ex .14 - - estere av metakrylsyre:  
    - estere av mannitol og estere av sorbitol fri
  ex .15 - - oljesyre, linolsyre eller linolensyre og deres salter og estere:  
    - salter og estere av oljesyre, linolsyre eller linolensyre:  
    - - estere av mannitol og estere av sorbitol fri
  ex .19 - - andre:  
    - ellers:  
    - - estere av mannitol og estere av sorbitol fri
ex 29.17 Polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.  
    - asykliske polykarboksylsyrer og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer samt deres derivater:  
  ex .19 - - andre:  
    - itakonsyre og dens salter fri
    - estere av itakonsyre fri
ex 29.18 Karboksylsyrer som i tillegg har annen oksygenfunksjon og deres anhydrider, halogenider, peroksider og peroksysyrer; deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.  
    - karboksylsyrer med alkoholfunksjon, men uten annen oksygenfunksjon, og deres anhydrider, halogenider, peroksider, peroksysyrer samt deres derivater:  
  ex .11 - - melkesyre og dens salter og estere:  
    - - - melkesyre og dens salter fri
    - - - estere av melkesyre fri
  .14 - - sitronsyre fri
  .15 - - salter og estere av sitronsyre fri
    - - andre:  
  ex .19 - glyseringsyre, glykolsyre, sukkersyre, isosukkersyre og heptasukkersyre, deres salter og ester:  
    - - glyseringsyre, glykolsyre, sukkersyre, isosukkersyre og heptasukkersyre, og deres salter fri
    - - estere av glyseringsyre, glykolsyre, sukkersyre, isosukkersyre og heptasukkersyre fri
ex 29.32 Heterosykliske forbindelser med bare oksygen som heteroatom(er).  
    - forbindelser som i strukturen inneholder en ukondensert furanring (også hydrogenert):  
  ex .19 - - andre:  
    - anhydrider av mannitol og sorbitol, unntatt maltol og isomaltol fri
    - andre:  
  ex .99 - - ellers:  
    - metylglykosider fri
    - anhydrider av mannitol og sorbitol, unntatt maltol og isomaltol fri
ex 29.40 Sukkerarter, kjemisk rene, unntatt sakkarose, laktose, maltose, glukose og fruktose; sukkeretere, sukkerestere og deres salter, unntatt produkter som hører under posisjon 29.37, 29.38 eller 29.39  
  ex .00 - andre enn rhamnose, raffinose og mannose fri
ex 29.41 Antibiotika.  
  .10 - penicilliner og deres derivater med penicillinsyrestruktur; salter derav fri
ex 30.01 Kjertler og andre organer til organterapeutisk bruk, tørkede, også pulveriserte; ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres sekreter, til organterapeutisk bruk; heparin og dets salter; andre stoffer fra mennesker eller dyr, tilberedte for terapeutisk eller profylaktisk bruk, ikke nevnt eller innbefattet annet sted  
  ex .90 -ellers:  
    - - heparin og dets salter fri
35.01 Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim.  
  .10 - kasein *
  .90 - ellers:  
    - - kaseinater og andre kaseinderivater *
    - - kaseinlim fri
35.02 Albuminer (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner som inneholder mer enn 80 vektprosent myseproteiner, beregnet av tørrstoffet), albuminater og andre albuminderivater. *
35.05 Dekstrin og annen modifisert stivelse (f.eks. pregelatinert eller forestret stivelse); lim på basis av stivelse, dekstrin eller annen modifisert stivelse.  
  .10 - dekstrin og annen modifisert stivelse: *
  .20 - lim fri
ex 35.06 Tilberedt lim og andre tilberedte klebemidler ikke nevnt eller innbefattet annet sted; produkter anvendelige som lim eller klebemidler i pakninger for detaljsalg som lim eller klebemidler med nettovekt høyst 1 kg.  
  ex .10 - produkter anvendelige som lim eller klebemidler i pakninger for detaljsalg som lim eller klebemidler med nettovekt høyst 1 kg:  
    - - på basis av emulsjoner av natriumsilikat fri
    - ellers:  
  ex .99 - - andre:  
    - på basis av emulsjoner av natriumsilikat eller av harpiksemulsjoner fri
ex 35.07 Enzymer; tilberedte enzymer ikke nevnt eller innbefattet annet sted.  
  ex .90 - andre:  
    - - tilberedte enzymer med innhold av næringsmidler fri
ex 38.09 Midler for etterbehandling og preparater for å fremskynde farging eller feste fargestoffer samt andre produkter eller preparater (for eksempel appretur og beisemidler) av det slag som brukes innenfor tekstil-, papir og lærindustrien eller liknende industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted  
  .10 - på baisis av stivelse eller stivelsesprodukter fri
    -ellers:  
  ex .91 - - av det slag som brukes i tekstilindustrien eller liknende industrier:  
    - inneholder stivelse eller stivelsesprodukter fri
  ex .92 - - av det slag som brukes i papirindustrien eller liknende industrier:  
    - inneholder stivelse eller stivelsesprodukter fri
  ex .93 - - av det slag som brukes i lærindustrien eller liknende industrier:  
    - inneholder stivelse eller stivelsesprodukter fri
38.23 Industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra raffinering; industrielle fettalkoholer. *
ex 38.24 Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner; kjemiske produkter og preparater fra kjemiske eller beslektede industrier (herunder slike som består av blandinger av naturprodukter), ikke nevnt eller innbefattet annet sted; restprodukter fra kjemiske eller beslektede industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted  
  ex .10 - tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner:  
    - - på basis av kunstharpikser fri
  .60 - sorbitol, unntatt sorbitol til som hører under varenummer. 2905.44 fri
  ex .90 -ellers:  
    - - crackingprodukter av sorbitol fri
ex 39.11 Petroleumsharpikser, kumaron-indenharpikser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner og andre produkter nevnt i note 3 til dette kapittel, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, i ubearbeidde former  
  ex .10 - petroleumsharpikser, kumaronharpikser, indenharpikser, kumaron-indenharpikser og polyterpener:  
    - - klister på basis av harpiksemulsjoner fri
  ex .90 - andre:  
    - - klister på basis av harpiksemulsjoner fri
ex 39.13 Naturlige polymerer (for eksempel alginsyre) og modifiserte, naturlige polymerer (for eksempel herdede proteiner, kjemiske derivater av naturgummi), ikke nevnt eller innbefattet annet sted, i ubearbeidde former  
  .90 - andre fri

*=Fast tollsats i samsvar med artikkel 2.1 (a) i denne Protokoll

fri=Ingen fast tollsats i samsvar med artikkel 2.1 (a) anvendt

Tabell V til Vedlegg III - Singapore

Posisjon i tolltariffen (HS) Varebeskrivelse
ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning av sukker, annet søtningsstoff eller smaksstoff eller med innhold av frukt, nøtter eller kakao.
  ex .10 - yoghurt:
    - - med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter eller kakao
  ex .90 - annen:
    - - med innhold av smaksstoff, frukt, nøtter eller kakao
07.10 Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste.
  40 - Sukkermais (Zea mays var. saccharata), annet enn til dyrefôr
07.11 Grønnsaker, midlertidig konserverte (f.eks. med svoveldioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger), men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand.
    - Andre grønnsaker; grønnsakblandinger:
  ex .90 - - Sukkermais (Zea mays var. saccharata), annet enn til dyrefôr
13.02 Vegetabilske safter og ekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agar-agar og annet planteslim samt andre fortyknings-midler, også modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer.
    - planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer:
  ex .31 - - agar-agar
  ex .32 - - planteslim og fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av johannesbrød, av frø av johannesbrød eller av guarfrø
  ex .39 - - ellers
17.02 Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamell.
  .50 - kjemisk ren fruktose, annet enn til dyrefôr
  ex .90 - kjemisk ren maltose:
17.04 Sukkervarer (herunder hvit sjokolade), uten innhold av kakao.
18.06 Sjokolade og andre næringsmidler som inneholder kakao.
  10 - kakaopulver tilsatt sukker eller annet søtningsstoff.
  20 - andre varer i blokker, plater eller stenger av vekt over 2 kg, eller flytende, som pasta, pulver, granulat eller liknende, i pakninger med innhold over 2 kg
    - andre, i blokker, plater eller stenger
  31 - - med fyll
  32 - - uten fyll
  90 - ellers
19.01 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, stivelse eller maltekstrakt, som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 40 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; næringsmidler av varer som hører under posisjonene 04.01 - 04.04, og som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
  10 - næringsmidler bestemt for barn, i pakninger for detaljsalg
  20 - blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under posisjon 19.05
  90 - ellers
19.02 Pasta, også kokt eller fylt (med kjøtt eller andre produkter) eller tilberedt på annen måte, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt.
19.03 Tapioka og tapiokaerstatninger fremstilt av stivelse, i form av flak, gryn, perler eller liknende
19.04 Næringsmidler tilberedt ved oppusting eller steking av korn eller kornprodukter (f.eks. «corn flakes»); korn (unntatt mais) i form av gryn eller flak eller annet bearbeidd korn (unntatt mel), forkokt eller tilberedt på annen måte, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
19.05 Brød, kaker, kjeks og annet bakverk, også med innhold av kakao; alterbrød, tomme kapsler til farmasøytisk bruk, forseglingsoblater og liknende varer av mel eller stivelse.
20.01 Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte med eddik eller eddiksyre.
  ex .90 - andre:
    - - sukkermais (Zea mays var. saccharata), annet enn til dyrefôr
20.04 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06.
  ex .10 - poteter:
    - - næringsmidler i form av mel eller flak, på basis av poteter
  ex .90 - sukkermais (Zea mays var. saccharata), annet enn til dyrefôr:
20.05 Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06.
    - poteter:
  ex .20 - - næringsmidler i form av mel eller flak, på basis av poteter
  .80 - sukkermais (Zea mays var. saccharata)
20.08 Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
    - nøtter, jordnøtter samt andre kjerner og frø, også innbyrdes blandede
  ex .11 - - jordnøtter
    - ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under varenummer 20.08.19:
  .91 - - palmehjerter.
    - - andre
  ex .99 - - - mais, unntatt sukkermais (Zea mays var. saccharata)
21.01 Ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, te eller maté, og varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe, te eller maté; brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav.
    - ekstrakter, essenser og konsentrater av kaffe, og varer fremstilt på basis av disse ekstrakter, essenser eller konsentrater eller på basis av kaffe:
  ex .12 - - varer fremstilt på basis av kaffe:
  ex .20 - varer fremstilt på basis av te eller maté:
  .30 - brente sikorirøtter og andre brente kaffeerstatninger samt ekstrakter, essenser og konsentrater derav:
21.02 Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede mikroorganismer (unntatt vaksiner som hører under posisjon 30.02); tilberedt bakepulver.
  .10 - aktiv gjær:
  ex .20 - inaktiv gjær; andre døde, encellede mikroorganismer:
    - - inaktiv gjær
21.03 Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer; sennepsmel og tilberedt sennep.
  .10 - soyasaus
  .20 - tomatketchup og annen tomatsaus:
  .90 - andre
21.04 Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger; homogeniserte, sammensatte næringsmidler.
  .10 - supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper og buljonger
21.05 Spise-is, også med innhold av kakao.
21.06 Tilberedte næringsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
  .10 - proteinkonsentrater og teksturerte proteinsubstanser
  .90 - andre:
22.02 Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer, og andre alkoholfrie drikkevarer, unntatt frukt- og grønnsaksafter som hører under posisjon 20.09.
22.03 Øl fremstilt av malt.
22.04 Vin av friske druer, herunder vin tilsatt alkohol; druemost, unntatt den under posisjon 20.09
    - annen vin; druemost hvor gjæringen er hindret eller avbrutt ved tilsetning av alkohol:
    - - på emballasje med innhold høyst 2 liter:
  ex .21 - - - forskåret druemost
    - - ellers:
  ex .29 - - - forskåret druemost
22.05 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt aromatiske planter eller smaksstoffer.
22.08 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.%; likør og annet brennevin.
29.05 Asykliske alkoholer og deres halogen-, sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater.
    - andre flerverdige alkoholer:
  .43 - - mannitol
  .44 - - D-glucitol (sorbitol)
ex 29.40 Sukkerarter, kjemisk rene, unntatt sakkarose, laktose, maltose, glukose og fruktose; sukkeretere, sukkerestere og deres salter, unntatt produkter som hører under posisjon 29.37, 29.38 eller 29.39
    - andre enn rhamnose, raffinose og mannose
30.01 Kjertler og andre organer til organterapeutisk bruk, tørkede, også pulveriserte; ekstrakter av kjertler eller andre organer eller av deres sekreter, til organterapeutisk bruk; heparin og dets salter; andre stoffer fra mennesker eller dyr, tilberedte for terapeutisk eller profylaktisk bruk, ikke nevnt eller innbefattet annet sted
  ex .90 - heparin og dets salter
35.01 Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim.
  .10 - kasein
  .90 - ellers:
35.05 Dekstrin og annen modifisert stivelse (f.eks. pregelatinert eller forestret stivelse); lim på basis av stivelse, dekstrin eller annen modifisert stivelse.
  .10 - dekstrin og annen modifisert stivelse:
  .20 - lim
35.07 Enzymer; tilberedte enzymer ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
  ex .90 - tilberedte enzymer med innhold av næringsmidler
38.09 Midler for etterbehandling og preparater for å fremskynde farging eller feste fargestoffer samt andre produkter eller preparater (for eksempel appretur og beisemidler) av det slag som brukes innenfor tekstil-, papir og lærindustrien eller liknende industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted
  ex .10 - tilberedt apretur,tilberedt grunning
    - ellers:
  ex .91 - - av det slag som brukes i tekstilindustrien eller liknende industrier:
    - - - inneholder stivelse eller stivelsesprodukter
  ex .92 - - av det slag som brukes i papirindustrien eller liknende industrier:
    - - - inneholder stivelse eller stivelsesprodukter
  ex .93 - - av det slag som brukes i lærindustrien eller liknende industrier:
    - - - inneholder stivelse eller stivelsesprodukter
38.23 Industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra raffinering; industrielle fettalkoholer.
  13  
38.24 Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner; kjemiske produkter og preparater fra kjemiske eller beslektede industrier (herunder slike som består av blandinger av naturprodukter), ikke nevnt eller innbefattet annet sted; restprodukter fra kjemiske eller beslektede industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted
  ex .10 - tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner:
    - - på basis av kunstharpikser
  .60 - sorbitol, unntatt sorbitol til som hører under varenummer. 2905.44
  ex .90 - ellers:
    - - crackingprodukter av sorbitol
39.11 Petroleumsharpikser, kumaron-indenharpikser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner og andre produkter nevnt i note 3 til dette kapittel, ikke nevnt eller innbefattet annet sted, i ubearbeidde former
  ex .10 - petroleumsharpikser, kumaronharpikser, indenharpikser, kumaron-indenharpikser og polyterpener:
    - - klister på basis av harpiksemulsjoner
  ex .90 - andre:
    - - ellers:
    - - - klister på basis av harpiksemulsjoner
39.13 Naturlige polymerer (for eksempel alginsyre) og modifiserte, naturlige polymerer (for eksempel herdede proteiner, kjemiske derivater av naturgummi), ikke nevnt eller innbefattet annet sted, i ubearbeidde former
  .90 - andre
   

*=Fast tollsats i samsvar med artikkel 2.1 (a) i denne Protokoll

fri=Ingen fast tollsats i samsvar med artikkel 2.1 (a) anvendtVedlegg IV Fisk og andre marine produkter


Omtalt i artikkel 6, punkt 1(c) Artikkel 1

Med mindre annet er bestemt i dette vedlegg, omfattes fisk og andre marine produkter, som spesifisert i tabell 1 nedenfor, av avtalens bestemmelser.

Artikkel 2

Ved avtalens ikrafttredelse skal all importtoll og avgifter med tilsvarende virkning avskaffes for produkter med opprinnelse i en EFTA-stat eller i Singapore og spesifisert i tabell 1, med unntak som spesifisert i artikkel 3 i dette vedlegget.

Tabell 1

Pos.nr. HS HS-kode Varebeskrivelse
02.08   Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, fersk, kjølt eller fryst
  ex 0208.40 - av hval 1)>
Kap. 3   Fisk og krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann
15.04   Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede. 1)>
15.16   Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke videre bearbeidde
  ex 1516.10 - animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner:
    - - fremstilt i sin helhet fra fisk eller sjøpattedyr 1)>
ex 16.03   Ekstrakter og safter av kjøtt, flesk, fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann
  ex 1603.00 - ekstrakter og safter av hvalkjøtt, fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann 1)>
16.04   Fisk, tilberedt eller konservert; kaviar og kaviar- etterlikninger av rogn.
16.05   Krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i vann, tilberedte eller konserverte.
23.01   Mel og pelleter av kjøtt, flesk, slakteavtall, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av andre virvelløse dyr som lever i vann, utjenelig til menneskeføde; grakse.
  ex 2301.10 mel og pelleter av kjøtt, flesk eller slakteavfall; grakse:
    - - av hval 1)>
  2301.20 - mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av andre virvelløse dyr som lever i vann.
23.09   Tilberedte produkter av det slag som brukes til dyrefôr
  ex 2309.90 - ellers:
    - - konsentrert limvann

1) >Import av hvalprodukter er forbudt i Liechtenstein og Sveits i samsvar med CITES-konvensjonen

Artikkel 3

Sveits og Liechtenstein kan opprettholde importtoll og avgifter med tilsvarende virkning for produkter med opprinnelse i Singapore spesifisert i tabell 2 nedenfor.

Tabell 2

Pos.nr. HS Varebeskrivelse
ex 15.04 og ex1516.10 ex 2301.10 og ex 2301.20 ex 2309.90 Fett og oljer til menneskeføde Fôrstoffer til produksjonsdyr Fôrstoffer til produksjonsdyr


Vedlegg V Varer unntatt fra avtalens virkeområde i samsvar med artikkel 8


Omtalt i artikkel 8, nr. 1

Følgende varer er, i henhold til artikkel 8, unntatt fra avtalens virkeområde ved import til et EFTA-land som spesifisert for det enkelte produkt:

Posisjon i tolltariffen (HS) Varebeskrivelse Untatt ihht Artikkel 8 ved import til :
35.01 Kasein, kaseinater og andre kaseinderivater; kaseinlim. Liechtenstein Sveits
35.02 Albuminer (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner som inneholder mer enn 80 vektprosent myseproteiner, beregnet av tørrstoffet), albuminater og andre albuminderivater.  
  - eggalbumin:  
ex 3502.11 - - tørket, unntatt er det som er utjenlig til menneskeføde Island Liechtenstein Sveits
ex 3502.19 - - annet, unntatt er det som er utjenlig til menneskeføde Island Liechtenstein Sveits
ex 3502.20 - melkealbumin, herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner, unntatt er det som er utjenlig til menneskeføde Island Liechtenstein Sveits
35.05 Dekstrin og annen modifisert stivelse (f.eks. pregelatinert eller forestret stivelse); lim på basis av stivelse, dekstrin eller annen modifisert stivelse.  
ex 3505.10 - dekstrin og annen modifisert stivelse, til dyrefôr Liechtenstein Sveits
ex 3505.20 - lim, til dyrefôr Liechtenstein Sveits
35.06 Tilberedt lim og andre tilberedte klebemidler ikke nevnt eller innbefattet annet sted; produkter anvendelige som lim eller klebemidler i pakninger for detaljsalg som lim eller klebemidler med nettovekt høyst 1 kg.  
ex 3506.99 - - andre, til dyrefôr Liechtenstein Sveits
38.09 Midler for etterbehandling og preparater for å fremskynde farging eller feste fargestoffer samt andre produkter eller preparater (f.eks. appretur og beisemidler) av det slag som brukes innenfor tekstil-, papir- og lærindustrien eller liknende industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted:  
ex 3809.10 - på basis av stivelse eller stivelsesprodukter, til dyrefôr Liechtenstein Sveits
38.23 Industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra raffinering; industrielle fettalkoholer.  
  - industrielle monokarboksylfettsyrer; sure oljer fra raffinering:  
ex 3823.11 - - stearinsyre, til dyrefôr Liechtenstein Sveits
ex 3823.12 - - oleinsyre, til dyrefôr Liechtenstein Sveits
ex 3823.19 - - andre, til dyrefôr Liechtenstein Sveits
38.24 Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner; kjemiske produkter og preparater fra kjemiske eller beslektede industrier (herunder slike som består av blandinger av naturprodukter), ikke nevnt eller innbefattet annet sted.  
ex 3824.10 - tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner, til dyrefôr Liechtenstein Sveits
ex 3824.90 - annet, til dyrefôr Liechtenstein Sveits
ex 38.25 Restprodukter fra kjemiske eller beslektede industrier, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; kommunalt avfall; kloakkslam; annet avfall spesifisert i note 6 til dette kapittel.  
  - til dyrefôr Liechtenstein Sveits


Vedlegg VI Bestevilkårsbehandling


Omhandlet i artikkel 23

 1. En part kan opprettholde tiltak som er uforenlige med artikkel 23 nr. 1, forutsatt at slike tiltak er oppført i og oppfyller vilkårene i vedlegget om unntak fra artikkel II i GATS.
 2. Artikkel 23 skal ikke gjelde for behandling innrømmet i henhold til avtaler inngått av en part med et tredjeland, og meddelt etter artikkel Va i GATS.


Vedlegg VII Bindingslister over spesifikke forpliktelser


Omhandlet i artikkel 27

Partenes bindingslister over spesifikke forpliktelser, omhandlet i artikkel 27, er oppført i tilleggene til dette vedlegg.

Forklarende merknader

 1. Inndelingen av tjenestesektorene i denne listen er basert på den foreløpige sentrale produktgruppering (CPC) av 1991 fra FNs statistiske kontor, dersom ikke annet fremgår ved at det mangler CPC-nummer. Rekkefølgen viser tjenestesektorinndelingen slik den er brukt i GATT-dokument MTN.GNS/W/120 av 10. juli 1991. Listen over spesifikke forpliktelser er satt opp i henhold til retningslinjene fastlagt i GATT-dokumentene MTN.GNS/W/164 av 3. september 1993 og MTN.GNS/W/164/Add. 1 av 30. november 1993.
 2. Bruken av « ** » ved enkelte CPC-koder angir at den spesifikke forpliktelsen for denne koden ikke skal gjelde hele spekteret av tjenester som omfattes av koden. Med «Ubundet*» menes ubundet fordi det ikke er teknisk gjennomførbart.

Tillegg 1 til vedlegg VII - Singapore

Bindingsliste over spesifikke forpliktelser

Ytelsesmåter: 1) Tjenesteytelse over landegrensene 2) Utenlands forbruk 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse
Sektor eller undersektor Begrensninger på markedsadgang Begrensninger på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser
HORISONTALE FORPLIKTELSER
ALLE SEKTORER MEDTATT I DENNE LISTEN  
De spesifikke forpliktelsene i en bestemt tjenestesektor eller undersektor skal ikke fortolkes slik at de trer i stedet for de spesifikke forpliktelser som gjelder for en annen tjenestesektor eller undersektor der en slik tjeneste er en innsatsfaktor, eller som den på annen måte er forbundet med.
    1), 2), 3), 4): Ubundet når det gjelder subsidier, med unntak av spesifikke forpliktelser omtalt i WTO-dokument GATS/SC/76 (15. april 1994), GATS/SC/76/Suppl. 2 (11. april 1997) og GATS/SC/76/Suppl. 3 (26. februar 1998)  
    3) Kommersiell tilstedeværelse, etableringsrett og bevegelighet for juridiske personer krever at følgende bestemmelser oppfylles: - En utlending som ønsker å registrere et foretak, må ha en lokal leder som skal være singaporsk borger eller være fast bosatt i eller ha arbeidstillatelse (employment pass) i Singapore. (En utlending som er fast bosatt i eller har arbeidstillatelse i Singapore, kan imidlertid registrere et foretak uten å ansette en lokal leder.) - Minst ett av selskapets styremedlemmer må være bosatt lokalt. - I alle filialer av utenlandske selskaper registrert i Singapore må minst to representanter være bosatt lokalt. (En person regnes som bosatt lokalt dersom vedkommende er singaporsk borger eller er fast bosatt i eller har arbeidstillatelse i Singapore.)  
  4) Ubundet for fysiske personers tilstedeværelse, med unntak av de fire personkategoriene i A, B, C og D nedenfor. A. Bedriftsinternt overførte medarbeidere Ubundet når det gjelder midlertidig bevegelighet for fagpersonell, unntatt midlertidig bevegelighet for ledere, overordnede ledere og spesialister som overføres internt innenfor et selskap. "Bedriftsinternt overførte medarbeidere" omfatter ledere, overordnede ledere og spesialister som definert nedenfor, som er ansatt i foretak som yter tjenester i Singapore gjennom en filial, et datterselskap eller et tilknyttet foretak etablert i Singapore, og som har vært ansatt i foretaket utenfor Singapore i minst ett år umiddelbart før den dato de søker om adgang til landet, og som tilhører en av følgende kategorier: a) Ledere - personer i en organisasjon som primært leder organisasjonen eller en avdeling eller underavdeling av organisasjonen, fører tilsyn med og kontrollerer arbeidet til andre ansatte i tilsynsførende, faglige eller administrative stillinger, har myndighet til å ansette og si opp folk eller anbefale ansettelse, oppsigelse eller andre personaltiltak (som forfremmelse eller innvilgning av permisjon), og som har myndighet til etter egen vurdering å ta avgjørelser med hensyn til den daglige driften. Omfatter ikke arbeidsledere på laveste nivå, med mindre de fører tilsyn med fagfolk, og heller ikke ansatte som først og fremst utfører oppgaver som er nødvendige for selve ytelsen av tjenesten. b) Overordnede ledere - personer i organisasjonen som primært leder administrasjonen av organisasjonen, som har stor frihet til å treffe beslutninger, og som bare er underlagt generelt tilsyn av eller får generelle instrukser fra ledere på høyere nivå, styret eller foretakets aksjonærer. Overordnede ledere utfører normalt ikke oppgaver som er direkte knyttet til selve ytelsen av organisasjonens tjeneste eller tjenester. 4) Ubundet  
  c) Spesialister - personer i en organisasjon som er i besittelse av fagkunnskap på høyt nivå, og som sitter inne med proprietærinformasjon om organisasjonens tjenester, forskningsutstyr, teknikker eller ledelse. (Spesialister kan omfatte, men er ikke begrenset til utøvere av yrker som krever autorisasjon.) Opphold for slike bedriftsinternt overførte medarbeidere er begrenset til en periode på to år, som kan forlenges med inntil tre år til maksimalt fem år til sammen. B. Forretningsreisende For forretningsreisende (dvs. tjenesteselgere som representerer en tjenesteyter fra den annen part, og som søker om midlertidig opphold for å forhandle om salg av tjenester når disse ikke omfatter direkte salg til publikum) gjelder følgende vilkår: Forretningsreisende vil ved ankomst innledningsvis bli innvilget oppholdstillatelse for inntil én måned. Oppholdstillatelsen kan etter søknad forlenges til maksimalt tre måneder. C. Ansatte i juridiske personer som skal etablere kommersiell tilstedeværelse i Singapore Personer som er ansatt i en juridisk person som ikke har kommersiell tilstedeværelse i Singapore, og som har vært ansatt i denne juridiske personen utenfor Singapore i minst ett år umiddelbart før de søker om adgang til landet, og som ankommer Singapore med det formål å etablere kommersiell tilstedeværelse for denne juridiske personen i Singapore, kan ved ankomst innledningsvis bli innvilget oppholdstillatelse for inntil én måned. Oppholdstillatelsen kan etter søknad forlenges til maksimalt tre måneder. Slike personer kan ikke: a) drive direkte salg til publikum, b) yte tjenester selv, c) få lønn utbetalt fra Singapore, eller d) søke arbeid eller opphold i Singapore.    
  D. Ytere av korttidstjenester For ytere av korttidstjenester vil det bli innvilget midlertidig oppholdstillatelse for en periode på inntil tre måneder, uten mulighet for forlengelse. Med "ytere av korttidstjenester" menes personer som: i) er ansatt i et foretak utenfor Singapore som ikke har kommersiell tilstedeværelse i Singapore (ikke foretak som yter tjenester definert i CPC 872), og som har inngått kontrakt om tjenesteytelse med et foretak som driver omfattende forretningsvirksomhet i Singapore (individuelle tjenesteytere som ikke er ansatt i et slikt foretak utenfor Singapore, regnes som arbeidssøkende i Singapore og omfattes derfor ikke av denne forpliktelsen), ii) har vært ansatt i foretaket utenfor Singapore i minst ett år umiddelbart før de søker om adgang til landet, iii) er ledere, overordnede ledere eller spesialister som definert under A. Bedriftsinternt overførte medarbeidere, og som i egenskap av fagperson innenfor en av tjenestesektorene oppført under (*) yter en tjeneste i Singapore på vegne av foretaket utenfor Singapore, og som iv) oppfyller alle andre krav som Singapores lover og bestemmelser stiller til slike tjenesteytelser i Singapore. (*) Sektorer der det er inngått sektorspesifikke forpliktelser i denne listen over spesifikke forpliktelser: - Profesjonelle tjenester (1A) - Datatjenester og tilknyttede tjenester (1B) - Telekommunikasjonstjenester (2C) - Finansielle tjenester (7)    
Ytelsesmåter: 1) Tjenesteytelse over landegrensene 2) Utenlands forbruk 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse
Sektor eller undersektor Begrensninger på markedsadgang Begrensninger på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser
Forpliktelser innen bestemte sektorer
1. FORRETNINGSTJENESTER
A. Profesjonelle tjenester  
Regnskapsførings- og revisjonstjenester, unntatt revisjon av finansregnskaper (8621 **) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Revisjon av finansregnskaper (86211) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) og 3) Ingen, med unntak av at revisorer, eller i det minste en av partnerne i firmaet, må være reelt bosatt i Singapore 2) Ingen 4) Ubundet  
Skatterådgivningstjenester, unntatt "Andre tjenester i tilknytning til skatt" (863 **) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Andre tjenester i tilknytning til skatt (86309) 1) og 3) Ingen, med unntak av at revisorer, eller i det minste en av partnerne i firmaet, må være reelt bosatt i Singapore. Bare revisorer som er registrert hos revisornemnda (Public Accountants Board) kan praktisere som skatterådgivere med hensyn til den lokale skattelovgivningen. 2) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Arkitekttjenester (8671) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Ingeniørtjenester og integrerte ingeniørtjenester (8672 & 8673) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen, med unntak av at en høyskoleutdannet ingeniør som er fysisk til stede i Singapore, må forestå gjennomføringen i Singapore (for eksempel fremlegging overfor myndighetene og oppføring) 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Landskapsarkitekttjenester (86742 **) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Legetjenester (93121 & 93122) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen, med unntak av at antall nye utenlandske leger som registreres hvert år, kan begrenses, avhengig av det totale legetilbudet 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Tannlegetjenester (93123) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Veterinærtjenester (932) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Tjenester som tilbys av jordmødre, sykepleiere, fysioterapeuter og paramedisinsk personale (93191 **) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
B. Datatjenester og tilknyttede tjenester      
Konsulenttjenester knyttet til installasjon av maskinvare (841) Implementering av programvare (842) Databehandlingstjenester (843) Databasetjenester (844) Andre datatjenester (845 & 849) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
C. Tjenester innen forskning og utvikling  
F&U-tjenester innenfor naturvitenskapelige felt og ingeniørvirksomhet (851) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
F&U-tjenester innenfor samfunnsvitenskapelige og humanistiske felt, unntatt forskning på det juridiske område (852**) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Tverrfaglige F&U-tjenester (853 ) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
D. Tjenester innen fast eiendom  
Eiendomstjenester, herunder taksering av alle typer eiendom (dvs. grunn og bygninger), unntatt statlig eiendom (821** & 822**) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen, med unntak av ubundet for utlendingers eierskap til og oppføring av boliger på privat grunn og boliger i bygninger med mindre enn seks etasjer 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen, med unntak av ubundet for kjøp av grunn til oppføring av boliger 4) Ubundet  
E. Utleie-/leasingtjenester uten operatører  
Leasing- eller utleietjenester uten operatører i tilknytning til skip (83103) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Leasing- eller utleietjenester uten operatører i tilknytning til luftfartøyer (83104) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Leasing- eller utleietjenester i tilknytning til privatbiler, godstransportkjøretøyer og annet materiell for transport over land, uten operatører (83101, 83102, 83105) 1) Ingen, med unntak av at det er forbudt for personer bosatt i Singapore å leie slike kjøretøyer i den hensikt å bruke dem i Singapore 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen, med unntak av at det er forbudt for personer bosatt i Singapore å leie slike kjøretøyer i den hensikt å bruke dem i Singapore 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Leasing- eller utleietjenester i tilknytning til annet maskineri og utstyr (83106-83109) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Leasing- eller utleietjenester i forbindelse med personlige artikler eller husholdningsartikler (832) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
F. Andre forretningstjenester  
Reklametjenester (871) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Markedsundersøkelser og opinionsmålinger (864) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Bedriftsrådgivning, herunder kontorledelse og administrative tjenester (865) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Tjenester i tilknytning til bedriftsrådgivning (866) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Teknisk prøving og analyse, unntatt prøving og analyse av biler (8676 **) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Prøving og analyse av biler (86763**) 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Tjenester i tilknytning til landbruk, jakt, skogbruk og fiske, unntatt: a) formidling av gårdsarbeids-kraft, b) brannslokking, c)skogsdrifttjenester, herunder tjenester i tilknytning til skade på skog, og 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
d) tjenester i tilknytning til tømmerhogst, men innbefattet konsulenttjenester i forbindelse med skogoppsyn, herunder skogoppsynstjenester og tjenester i tilknytning til tømmerhogst ( 881**, 882 **)      
Tjenester i tilknytning til gruvedrift (883, 5115) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Tjenester i tilknytning til produksjon (884 & 885, unntatt 88442) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Arbeidsformidlings- og vikartjenester (872) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Konsulenttjenester innen sikkerhet (87302) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Alarmovervåkingstjenester (87303) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Vakttjenester med ubevæpnede vakter (87305 **) Horisontale begrensninger på markedsadgang og nasjonal behandling Alle forpliktelser er underlagt lov om foretak som tilbyr privat etterforskning og sikkerhetstiltak (Private Investigation and Security Agencies Act, PISA). Loven fastsetter at: 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
  Utlendinger kan etablere foretak med sikte på utleie av ubevæpnede vakter, men de må registrere et selskap med lokal deltakelse. Minst ett av styremedlemmene må med andre ord være singaporsk borger eller fast bosatt i Singapore. De utenlandske styremedlemmene må legge fram vandelsattest fra sitt hjemland som viser at de ikke er straffedømt, eller avlegge en beediget erklæring for en lokal advokat. Utlendinger kan ikke arbeide som vaktmannskap, men de kan delta i administrasjonen av selskapet.    
  1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen    
Oppmålingstjenester, unntatt tjenester i tilknytning til sjøoppmåling og kartproduksjon (86752**, 86753**, 86754**) 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen, med unntak av: Selskaper med begrenset ansvar Oppmålingsarbeid i Singapore som det kreves bevilling for, og som ikke er beregnet utelukkende på tjenesteyterens egen bruk, skal foregå under tilsyn og ledelse av et styremedlem i selskapet som a) er registrert landmåler til vanlig bosatt i Singapore, b) har gyldig landmålerbevilling og c) står oppført i aksjonærregisteret som eier av minst én aksje i selskapet. Selskaper med ubegrenset ansvar Selskapets virksomhet, i den grad den er knyttet til oppmålingsarbeid som det kreves bevilling for, og som ikke er beregnet utelukkende på tjenesteyterens egen bruk, skal foregå under tilsyn og ledelse av  
    et styremedlem i selskapet som a) er registrert landmåler til vanlig bosatt i Singapore, b) har gyldig landmålerbevilling som gir ham eller henne rett til å praktisere landmåling, og c) er deltaker i eller står registrert som eier av minst én andel i selskapet. Partnerskap Partnerskapets virksomhet, i den grad den er knyttet til oppmålingsarbeid som det kreves bevilling for, og som ikke er beregnet utelukkende på tjenesteyterens egen bruk, skal foregå under tilsyn og ledelse av en partner som a) er registrert landmåler, b) til vanlig er bosatt i Singapore og c) har gyldig landmålerbevilling. 4) Ubundet  
Vedlikehold og reparasjon av utstyr (omfatter ikke skip, luftfartøyer eller annet transportmateriell) (633, 8861-8866 **) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Rengjøring av bygninger (874) 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Fotografiske tjenester (875) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Emballeringstjenester (876) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Tjenester i forbindelse med arrangering av kongresser og utstillinger samt sekretærtjenester (87909**) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Telefonsvarertjenester (87903) Omfatter ikke tjenester som er konsesjonert og regulert i henhold til lov om Singapores kringkastingsmyndighet (Singapore Broadcasting Authority Act) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Kopieringstjenester (87904) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Oversetter- og tolketjenester (87905) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Utarbeiding av adresselister og postleggingstjenester (87906) Horisontal begrensning på markedsadgang og nasjonal behandling Forpliktelsene i denne sektor er underlagt begrensningene i posttjenestesektoren (7511) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Spesialdesign (87907) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
2. KOMMUNIKASJONSTJENESTER  
B. Budtjenester  
Budtjenester for dokumenter og pakker, herunder ekspressbrev (*) (7512) (*) Med ekspressbrevtjeneste menes en lokal eller internasjonal ekspressbrevtjeneste eller begge deler. Denne tjenesten administreres i henhold til telekommunikasjonsforskriften av 1997 (generell konsesjonering for posttjenester). Ekspressbrev må leveres og mottas på samme virkedag, og takstene må være høyere enn 1 SGD per enhet eller tre ganger portoen for et vanlig 20 grams brev sendt med Singapore Post, avhengig av hvilket beløp som er størst. Et internasjonalt ekspressbrev må leveres raskere enn Singapore Posts offentliggjorte leveringsstandarder for luftpostbrev, og må ha en pris som er minst tre ganger høyere enn Singapore Posts takst for et vanlig 20 grams luftpostbrev til samme bestemmelsesland. Inngående internasjonale ekspressbrev må leveres innen samme virkedag. 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Telekommunikasjonstjenester Telekommunikasjonstjenester Antall konsesjoner vil bare være begrenset av fysiske begrensninger, som tilgangen på frekvenser 1)> og grunn. Denne listen omfatter ikke tjenester som er konsesjonert og regulert i henhold til lov om Singapores kringkastingsmyndighet (Singapore Broadcasting Authority Act).
Infrastrukturbaserte operatører (FBO) 2)> a) FBO som har status som yter av offentlige teletjenester (PTL) 3)> b) Jordbaserte telenett 4)> for telekommunikasjonsformål, herunder: - undersjøisk kabel (omfatter etablering av ilandføringspunkter, hovedforbindelse til sentral samt salg av uomstøtelige brukerrettigheter), - internasjonale satellittbaserte portaler og - nasjonale telenett (herunder transportnettverk og lokale aksessnett) c) Offentlige mobiltelefontjenester (PCMTS) d) Offentlige personsøkertjenester (PRPS) e) Offentlige datatjenester for mobiltelefon (PMDS) Offentlig trunkert radio (PTRS) Jordbaserte telenett forbeholdt kringkasting Opplink/nedlink fra satellitt for kringkasting 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet Singapore vil ta opp til velvillig vurdering å føre opp i bindingslisten forpliktelser med hensyn til markedsadgang og nasjonal behandling for offentlige multimedietjenester for mobilbredbånd (tredjegenerasjons systemer og tjenester) innen seks måneder etter denne avtales ikrafttredelse.
Tjenestebaserte operatører (SBO) 5)>: a) Individuelt konsesjonerte tjenester - videresalg av leide samband - tjenester for virtuelle private nett (VPN) - styrings- og overvåkingstjenester for datanettverk - tjenester for Internett-tilgang - knutepunkttjenester for samtrafikk mellom tjenesteytere - verdiøkende nett-tjenester for lagring og videresending (S&F) - levende audiotekst-tjenester b) Generelt konsesjonerte 6)> tjenester - callback og/eller re-originering av anrop - Internett-baserte tale- og/eller datatjenester - internasjonale telefonkorttjenester (ICC) - audiotekst-tjenester - videresalg av offentlig svitsjede telekommunikasjonstjenester (PSTS) - verdiøkende nett-tjenester for lagring og gjenfinning (S&R) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Produksjons- og distribusjonstjenester for film og video (9611) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Filmfremvisningstjenester (9612) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Produksjon, distribusjon og offentlig avspilling av lydopptak (omfatter ikke alt av kringkastingstjenester og audiovisuelle tjenester og materiale som er kringkastingsrelatert, for eksempel: - free-to-air- kringkasting - kabel-TV og betal-TV - direktekringkasting via satellitt - teletekst) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
3. BYGG- OG ANLEGGSTJENESTER OG TILKNYTTEDE INGENIØRTJENESTER  
Arbeid på byggetomt før oppføring (511) Generell konstruksjon for bygninger (512) Generelt ingeniørarbeid (513) Montering og oppføring av prefabrikerte konstruksjoner (514) Spesialkonstruksjon (515) Installasjonsarbeid (516) Byggferdigstillelse (517) Utleietjenester knyttet til utstyr for oppføring eller riving av bygninger eller ingeniørarbeid, med operatør (518) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
4. DISTRIBUSJONSTJENESTER  
A. Provisjonsagenters tjenester  
Provisjonsagenters tjenester, unntatt legemidler og medisinske artikler (62117 **) Horisontal begrensning på markedsadgang og nasjonal behandling Med mindre annet er angitt, skal distribusjonstjenester for alle produkter som er underlagt importforbud, eller som det ikke automatisk gis importtillatelse for, være unntatt fra disse forpliktelser. 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Salg mot fast godtgjørelse eller etter avtale av legemidler, medisinske artikler og kosmetikk som ikke er beregnet på det singaporske marked (62117**) Horisontal begrensning på markedsadgang og nasjonal behandling Med mindre annet er angitt, skal distribusjonstjenester for alle produkter som er underlagt importforbud, eller som det ikke automatisk gis importtillatelse for, være unntatt fra disse forpliktelser. 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Salg mot fast godtgjørelse eller etter avtale av legemidler og medisinske artikler som er beregnet på det singaporske marked (62117**) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
B. Engroshandelstjenester  
Engroshandelstjenester, unntatt legemidler, medisinske artikler og kirurgiske og ortopediske instrumenter (622 **) Horisontal begrensning på markedsadgang og nasjonal behandling Med mindre annet er angitt, skal distribusjonstjenester for alle produkter som er underlagt importforbud, eller som det ikke automatisk gis importtillatelse for, være unntatt fra disse forpliktelser. 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Engroshandel med legemidler, medisinske artikler og kirurgiske og ortopediske instrumenter (62251 & 62252) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
C. Detaljhandelstjenester  
Detaljhandelstjenester, unntatt: a) mat, drikkevarer og tobakk b) legemidler og medisinske artikler c) salg av motorkjøretøyer (632 **) Horisontal begrensning på markedsadgang og nasjonal behandling Med mindre annet er angitt, skal distribusjonstjenester for alle produkter som er underlagt importforbud, eller som det ikke automatisk gis importtillatelse for, være unntatt fra disse forpliktelser. 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Detaljsalg av legemidler samt medisinske og ortopediske artikler (63211) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Salg av motorkjøretøyer Bare: Engroshandelstjenester for motorkjøretøyer (61111) Detaljsalg av motorkjøretøyer (61112) Salg av deler og tilbehør til motorkjøretøyer (61130) Salg av motorsykler og snøscootere samt deler og tilbehør (61210) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
D. Franchising  
Franchisingtjenester (8929 **) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
5. UTDANNINGSTJENESTER Utdanningstjenester Spesifikke forpliktelser med hensyn til markedsadgang og nasjonal behandling, uansett ytelsesmåte, skal ikke fortolkes slik at de gjelder godkjenning av universitetsgrader for å få adgang til eller bli registrert for eller kvalifisert til yrkesutøvelse i Singapore.
Tjenester i tilknytning til teknisk og yrkesrettet opplæring på og etter videregående nivå (92230, 92240, 92310) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Voksenopplæringstjenester (92400) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Kortvarig opplæring, herunder engelskkurs (92900 **) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
6. MILJØTJENESTER  
Miljøtjenester, unntatt: a) kloakktjenester (9401) b) andre miljøverntjenester som ikke er gruppert annet sted (94090), og andre miljøtjenester som ikke er gruppert annet sted, unntatt overvåknings-, kontroll- og skadetakseringstjenester 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
7. FINANSIELLE TJENESTER  
A. Forsikring og forsikringsrelaterte tjenester Forpliktelsene i denne listen er underlagt innreisevilkår, nasjonal lovgivning og nasjonale retningslinjer, regler og bestemmelser samt vilkår stilt av Singapores pengepolitiske myndighet (Monetary Authority of Singapore, MAS) eller andre relevante myndigheter eller instanser i Singapore, alt etter omstendighetene, i samsvar med artikkel 3 i vedlegg VIII .
a) Livsforsikringstjenester, herunder livrente, uførepensjon og ulykkes- og sykeforsikring 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
b) Skadeforsikringstjenester, herunder uførepensjon, ulykkes- og sykeforsikring samt kausjonsforsikring, oppfyllelsesgarantier eller liknende garantikontrakter, sjøforsikring og kaskoforsikring på skip 1) Ubundet 2) Ingen, med unntak av obligatorisk bilansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring, som kan kjøpes bare fra autoriserte forsikringsselskaper i Singapore. 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
c) Gjenforsikring og retrocesjon 1) Ingen 2) Ingen 3) Representasjonskontorer kan ikke drive forretningsvirksomhet eller opptre som agenter 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
d) Forsikringsformidling, herunder megler- og agentvirksomhet 1) Ubundet 2) Agenter kan ikke opptre på vegne av uregistrerte assurandører Med unntak av gjenforsikringsrisiko og risiko forsikret gjennom rederansvarsforsikringsselskaper (P&I-klubber) kan meglere plassere innenlandsk risiko utenfor Singapore bare med godkjenning fra MAS. Ingen, med unntak av at meglere som tilbyr direkte forsikring og gjenforsikring, må være etablert som datterselskap. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
e) Hjelpetjenester innen forsikring, herunder aktuartjenester, skadetaksering, dispasjørtjenester og rådgivningstjenester 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
B. Banktjenester og andre finansielle tjenester Forpliktelsene i denne listen er underlagt innreisevilkår, nasjonal lovgivning og nasjonale retningslinjer, regler og bestemmelser samt vilkår stilt av Singapores pengepolitiske myndighet (Monetary Authority of Singapore, MAS) eller andre relevante myndigheter eller instanser i Singapore, alt etter omstendighetene, i samsvar med artikkel 3 i vedlegg VIII.
a) Mottak fra allmennheten av innskudd og andre midler som skal tilbakebetales 1) Ubundet 2) Ingen 3) Bare institusjoner som er godkjent som banker, engrosbanker (merchant banks) eller finansselskaper, kan ta imot innskudd. Når en utenlandsk finansinstitusjon i sitt hjemland er underlagt lovgivning som pålegger institusjonen å gi innskytere ved utenlandskontorene lavere prioritet enn innskyterne i hjemlandet ved konkurs eller avvikling, kan MAS treffe egnede tiltak av forskjellig art mot den utenlandske finansinstitusjonen i Singapore for å sikre interessene til innskyterne ved Singapore-kontoret. MAS kan kreve at utenlandske komplette banker konstituerer seg som juridiske personer i samsvar med Singapores lovgivning. Etablering og drift av utenlandske banker, engrosbanker (merchant banks) og finansselskaper er også underlagt de begrensninger som er oppført under aktivitetene B a) til B l), i tillegg til følgende begrensninger: Forretningsbanker Ingen nye komplette banker. Det skal tildeles 20 engrosbankkonsesjoner innen desember 2003 til kvalifiserte enheter som oppfyller adgangskriteriene. 1) Ubundet 2) Ingen 3) Forretningsbanker Banker registrert i Singapore er pålagt å opprette en nominasjonskomité som skal finne fram til og vurdere kandidater til styret og topplederstillingene. Flertallet av styremedlemmene i Singapore-registrerte banker må være singaporske borgere eller fast bosatt i Singapore. Utenlandske banker kan drive virksomhet bare fra ett kontor (med unntak av bak-kontor-virksomhet). De kan ikke opprette eksterne minibanker, minibanknettverk eller nye filialer. Ubundet for ytelse av elektroniske banktjenester. Lokalisering og flytting av banker og filialer krever forhåndsgodkjenning fra MAS. Engrosbanker kan bare ta imot innskudd notert i fremmed valuta fra og tilby 3) Singapore vil innen utgangen av 2003 vurdere på nytt begrensningen på elektroniske banktjenester for engrosbankvirksomhet med sikte på å redusere omfanget eller fjerne den helt.
  Representasjonskontorer kan ikke drive forretningsvirksomhet eller opptre som agenter. Banker kan med godkjenning fra MAS tilby sparekonti i fremmed valuta bare til personer som ikke er bosatt i Singapore. Enkeltaksjonærer og grupper av tilknyttede aksjonærer må ha godkjenning fra MAS når aksjeposten passerer terskelgrensen på 5 %, 12 % og 20 %. Ved behandling av søknader om tillatelse til å overskride terskelgrensene kan MAS stille de betingelser den finner nødvendig for å unngå utilbørlig kontroll, beskytte allmenne interesser og sikre det finansielle systemets integritet. Andre investorer enn morbanken kan eie maksimalt 49 % av aksjene i en bank som er datterselskap av en Singapore-registrert bank. Videre må driften av datterbanken være underlagt den Singapore-registrerte morbankens kontroll. Engrosbanker (merchant banks) Utenlandske banker og engrosbanker kan etablere seg som datterselskap eller filial av engrosbanker. Finansselskaper Ingen nye finansselskaper. Den utenlandske eierandelen i et innenlandsk finansselskap må ikke overstige 20 % totalt. Handel med fremmed valuta, gull og andre edle metaller samt kjøp av aksjer, andeler eller obligasjoner/konvertible verdipapirer utstedt i fremmed valuta skal godkjennes av MAS i henhold til lov om finansselskaper (Finance Companies Act). 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen brukskonti for fastboende og ikke-fastboende. Ved innskudd i singaporske dollar kan de bare ta imot innskudd på SGD 250.000 eller mer per innskudd, og tilby brukskonti. Utenlandske banker kan ta imot innskudd notert i fremmed valuta fra fastboende og ikke-fastboende. Ved innskudd i singaporske dollar kan de bare ta imot innskudd på SGD 250.000 eller mer per innskudd fra ikke-fastboende. Engrosbanker (merchant banks) Engrosbanker kan drive virksomhet bare fra ett kontor (med unntak av bak-kontor-virksomhet). Lokalisering og flytting av engrosbanker krever forhåndsgodkjenning fra MAS. Engrosbanker kan med godkjenning fra MAS skaffe midler i fremmed valuta fra fastboende og ikke-fastboende, tilby ikke-fastboende sparekonti i fremmed valuta og skaffe midler i singaporske dollar fra sine aksjonærer og selskaper som kontrolleres av bankens aksjonærer, banker, andre engrosbanker og finansselskaper. Finansselskaper Lokalisering og flytting av finansselskaper og filialer krever forhåndsgodkjenning fra MAS. Utenlandskeide finansselskaper kan ikke opprette eksterne minibanker, minibanknettverk eller nye filialer. 4) Ubundet  
b) Alle typer utlånsvirksomhet, herunder forbrukerkreditt, pantelån, faktoring og finansiering av forretningstransaksjoner 1) Ubundet 2) Ingen 3) i) Kredittkort og betalingskort kan utstedes av kortutstedere godkjent av MAS i henhold til MAS' retningslinjer. ii) Finansinstitusjoner med lokale og utenlandske eiere kan fritt innvilge kreditt i singaporske dollar på inntil 5 millioner til ikke-fastboende. Kreditt i singaporske dollar på mer enn 5 millioner kan innvilges ikke-fastboende til andre formål enn valutaspekulasjon mot singaporske dollar på følgende vilkår: Dersom kreditten i singaporske dollar benyttes til investeringer i finansaktiva og fast eiendom, må den inndras dersom investeringene avhendes. Dersom provenyet i singaporske dollar brukes utenlands, må det veksles før det sendes til utlandet. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) En utenlandsk banks samlede utlån i singaporske dollar til personer bosatt i Singapore kan ikke overstige SGD 500 millioner. Utenlandske banker skal ikke bruke sine tilknyttede engrosbanker (merchant banks) til å omgå utlånsgrensen på SGD 500 millioner. Ubundet for etablering av eksterne kontantautomater for kredittkort og betalingskort. 4) Ubundet  
c) Finansiell leasing 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen, med unntak av det som er anført for aktivitet B b) ovenfor 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen, med unntak av det som er anført for aktivitet B b) ovenfor 4) Ubundet  
d) Betalings- og pengeoverføringstjenester, herunder kredittkort, betalingskort og debetkort, reisesjekker og bankremisser 1) Ubundet 2) Ingen 3) Singaporske borgere må ha aksjemajoriteten i foretak som driver med betalingsformidling, unntatt dersom pengeoverføringen forestås av banker eller engrosbanker (merchant banks). Bankremisser kan bare utstedes av banker. Flerbrukskort med nettkonto kan utstedes bare av banker i Singapore som har konsesjon fra MAS. Begrensningene anført i B b) 3) ovenfor gjelder også de aktiviteter som er oppført i B d). 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
e) Garantier og forpliktelser 1) Ingen, med unntak av de begrensninger som er anført under aktivitet A b) for forsikringsselskaper som tilbyr kausjonsforsikring, oppfyllelsesgarantier eller liknende garantikontrakter. 2) Ingen 3) Ingen, med unntak av de begrensninger som er anført under aktivitet B b) 3) ii) ovenfor 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
f) Handel for egen eller for kunders regning, på børs, utenom børs eller på annen måte, med: pengemarkedsinstrumenter (herunder sjekker, veksler, innskuddsbevis), utenlandsk valuta, avledede produkter, herunder finansielle termin-kontrakter og opsjoner, valuta- og renteinstrumenter, herunder bytteavtaler (swaps) og fremtidige renteavtaler, omsettelige verdipapirer, andre omsettelige instrumenter og finansaktiva, herunder umyntet gull 1) Ubundet, med unntak av handel for egen regning med produkter oppført under B f). Handel med pengemarkedsinstrumenter, utenlandsk valuta samt valuta- og renteinstrumenter kan bare skje med finansinstitusjoner. 2) Ingen 3) Banker og engrosbanker (merchant banks) må opprette egne datterselskaper for å drive handel med finansielle termininstrumenter for kunder. Meglere som tilbyr finansielle termininstrumenter, kan etablere seg som filial eller datterselskap. Meglere kan foreta utlån i singaporske dollar gjennom valutabytteavtaler med ikke-fastboende så lenge det foreligger krav om å sikre seg mot valuta- og renterisiko som følger av handel med eller økonomisk og finansiell virksomhet i Singapore. Meglere kan handle valutaopsjoner i singaporske dollar med ikke-fastboende så lenge det foreligger krav om å sikre seg mot valutarisiko som følger av handel med eller økonomisk og finansiell virksomhet i Singapore. Vilkårene for dette er: a) Opsjonen i singaporske dollar skal ha en kontantstrøm som samsvarer med kontantstrømmen singaporske dollar/utenlandsk valuta dersom opsjonen innløses, 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen, med unntak av det som er anført under aktivitet B (b) ovenfor. 4) Ubundet  
  b) opsjonen i singaporske dollar må ikke kombineres med en spot-transaksjon eller annen transaksjon, slik at den innebærer en kredittmulighet i singaporske dollar som ellers ikke ville vært tillatt, og c) det må dokumenteres at den ikke-fastboende har behov for å sikre seg i forbindelse med sin handel med eller sin økonomiske og finansielle virksomhet i Singapore. Singaporske borgere må ha aksjemajoriteten i foretak som driver med valutahandel, unntatt dersom valutahandelen forestås av banker eller engrosbanker (merchant banks). 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen    
g) Deltakelse i utstedelse av alle slags verdipapirer, herunder fulltegningsgarantier og plassering som agent samt ytelse av tjenester i forbindelse med slike utstedelser 1) Ubundet, med unntak av deltakelse i utstedelse av verdipapirer for egen regning og fulltegningsgaranti for og plassering av verdipapirer gjennom aksjemeglerforetak, banker eller engrosbanker (merchant banks) i Singapore. 2) Ingen 3) Enheter kan søke om å bli medlem på Singapore-børsen (SGX) og handle for minimum SGD 150.000 direkte i Singapore-registrerte selskapers verdipapirer med pålydende i singaporske dollar med fastboende investorer. Representasjonskontorer kan ikke drive forretningsvirksomhet eller opptre som agenter. Banker og engrosbanker (merchant banks) kan bare være medlem av SGX gjennom datterselskaper. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
h) Pengemegling 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ubundet for nye pengemeglere 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
i) Formuesforvaltning, som kontant- eller porteføljeforvaltning, alle former for forvaltning av kollektive investeringer, pensjonsfondforvaltning og forvarings-, deponerings- og tillitsmannstjenester 1) Ubundet 2) Ingen 3) Formuesforvaltningsselskaper, depoter og tillitsmannsselskaper kan etablere seg i form av filial, datterselskap eller fellesforetak (joint venture). Bare Central Depository Pte Ltd har konsesjon på å yte deponeringstjenester for verdipapirer i det papirløse handelssystemet. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
j) Oppgjørs- og avregningstjenester for finansielle fordringer, herunder verdipapirer, avledede produkter og andre omsettelige instrumenter 1) Ubundet, med unntak av oppgjørs- og avregningstjenester for finansielle fordringer som er notert bare på utenlandske børser. 2) Ingen 3) Oppgjørs- og avregningstjenester for verdipapirer og finansielle terminkontrakter som omsettes på børs, kan utføres bare av Singapore Exchange Ltd (eller dette selskapets datterselskaper). Oppgjørs- og avregningstjenester for sjekker utstedt i singaporske dollar og for overføring av midler mellom banker kan utføres bare av operatører som er utpekt av Singapore Clearing House Association. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ubundet 4) Ubundet  
k) Rådgivningstjenester og andre finansielle hjelpetjenester, herunder kredittopplysning og kredittvurdering, undersøkelser og rådgivning vedrørende investeringer og porteføljer, rådgivning om oppkjøp og om restrukturering av selskaper og selskapsstrategi 1) Det kreves kommersiell tilstedeværelse for å kunne tilby publikum undersøkelses- og rådgivningstjenester i forbindelse med investeringer og porteføljer. 2) Ingen 3) Investeringsrådgivere kan etablere seg i form av filial, datterselskap, fellesforetak (joint venture) eller representasjonskontor. Representasjonskontorer kan ikke drive forretningsvirksomhet eller opptre som agenter. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
l) Formidling og overføring av finansiell informasjon samt databehandling av finansiell informasjon og tilknyttet programvare fra ytere av andre finansielle tjenester 1) Ubundet, med unntak av formidling av finansiell informasjon fra ytere som Reuters, Bloomberg og Telekurs Financial. Utenlandske bankers filialer i Singapore kan overføre data til sine hovedkontorer eller søsterfilialer for å bearbeides der, forutsatt at det skjer under forsvarlig kontroll, at dataenes/informasjonens integritet og konfidensielle karakter sikres, og at MAS ikke hindres tilgang til dataene/informasjonen på det stedet der dataene/informasjonen bearbeides. 2) Ubundet, med unntak av at formidling av finansiell informasjon fra ytere som Reuters, Bloomberg og Telekurs Financial er tillatt. 3) Formidling av finansiell informasjon fra ytere som Reuters, Bloomberg og Telekurs Financial er tillatt. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen for formidling av finansiell informasjon fra ytere som Reuters, Bloomberg og Telekurs Financial. 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet Når EFTA-filialer av banker registrert i Singapore overfører data/informasjon til sine hovedkontorer eller søsterfilialer i Singapore for å bearbeides der, vil de ansvarlige EFTA-myndigheter ikke nektes tilgang til dataene/informasjonen på det stedet i Singapore der dataene/informasjonen bearbeides.
8. HELSE- OG SOSIALTJENESTER  
B. Andre tjenester knyttet til menneskers helse (9319, med unntak av 93191)  
Andre tjenester knyttet til menneskers helse - ambulansetjenester (93192) 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ubundet 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ubundet 4) Ubundet  
Sykehus for akutt behandling, pleiehjem og rekonvalesenthjem som definert i lov om private sykehus og medisinske klinikker (Private Hospitals and Medical Clinics Act), drevet på kommersielt grunnlag (93193 **) 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
C. Sosialtjenester (933) Horisontal begrensning på markedsadgang og nasjonal behandling Lovfestede tilsynstjenester oppført i vedlegget omfattes ikke av disse forpliktelser
Sosialtjenester som ytes eldre og funksjonshemmede i døgninstitusjon (93311) Sosialtjenester som ytes barn og andre klienter i døgninstitusjon (93312 ) 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen, med unntak av at det totale antall institusjoner/tjenester som drives på ikke-kommersielt grunnlag av tjenesteytere delfinansiert av staten, er begrenset til det antall som er fastsatt i en generalplan for statsfinansierte sosialtjenester i Singapore 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen, med unntak av at Singapore forbeholder seg retten til fritt å avgjøre om en tjenesteyter som ikke er hjemmehørende i Singapore, skal få utøve forretningsvirksomhet eller drive aktiv markedsføring i Singapore 3) Ingen 4) Ubundet  
Sosialtjenester utenfor døgninstitusjon (9332) 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen, med unntak av at det totale antall institusjoner/tjenester som drives på ikke-kommersielt grunnlag av tjenesteytere delfinansiert av staten, er begrenset til det antall som er fastsatt i en generalplan for statsfinansierte sosialtjenester i Singapore 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen, med unntak av at Singapore forbeholder seg retten til fritt å avgjøre om en tjenesteyter som ikke er hjemmehørende i Singapore, skal få utøve forretningsvirksomhet eller drive aktiv markedsføring i Singapore 3) Ingen 4) Ubundet  
9. REISELIV OG REISERELATERTE TJENESTER  
A. Hoteller og restauranter (herunder catering) (641-643)  
Hotell- og andre innkvarteringstjenester (641) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Matservering, unntatt matservering på spisesteder som drives av staten (642**) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Servering av drikkevarer for inntak på stedet (643) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Reisebyrå- og turoperatørtjenester (7471)  
Reisebyrå- og turoperatørtjenester (74710) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Reiseledertjenester (7472)  
Reiseledertjenester (74720) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
10. REKREASJONS-, KULTUR- OG IDRETTSTJENESTER  
A. Underholdningstjenester (herunder teater, live bandmusikk og sirkus) (9619) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
C. Biblioteker, arkiver, museer og andre kulturtjenester (963)  
Bibliotektjenester (96311) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Arkivtjenester, unntatt tjenester spesifisert i lov om nasjonalt kulturminneråd (National Heritage Board Act) (9631**) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Parker, unntatt nasjonalparker, naturreservater og parkområder som definert i lov om nasjonalparker (National Parks Act) (9633**) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
D. Idrettstjenester og andre rekreasjonstjenester (964)  
Idretts- og rekreasjonstjenester, unntatt pengespill og totalisatorspill (964 **) 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
11. TRANSPORTTJENESTER  
A. Sjøtransporttjenester  
Internasjonal transport (gods og passasjerer), unntatt kabotasje (7211 **, 7212 **) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen, unntatt på registrering av skip som seiler under singaporsk flagg, som fastsatt i Sjøfartsloven (Merchant Shipping Act) 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen; ubundet for overføring av skipsmannskap internt i selskap 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen, unntatt på registrering av skip som seiler under singaporsk flagg, som fastsatt i Sjøfartsloven (Merchant Shipping Act) 4) Ubundet  
Utleie av sjøgående fartøyer med operatør (72130) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Befraktertjenester (748**) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Skipsmeglertjenester (748**) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Internasjonale slep (72140) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Klassifiseringsselskaper 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen (klassifiseringsselskaper må ha autorisasjon fra sjøfarts- og havnemyndighetene i Singapore for å utstede lovfestede sikkerhetssertifikater til skip som seiler under singaporsk flagg) 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen (klassifiseringsselskaper må ha autorisasjon fra sjøfarts- og havnemyndighetene i Singapore for å utstede lovfestede sikkerhetssertifikater til skip som seiler under singaporsk flagg) 4) Ubundet  
Vedlikehold og reparasjon av fartøyer (8868**) 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Andre hjelpetjenester innen sjøtransport     I samsvar med vedtak gjort i WTOs forhandlingsgruppe for sjøtransporttjenester skal følgende tjenester gjøres tilgjengelige for internasjonale sjøtransportoperatører på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår, dersom de ikke på annen måte omfattes av forpliktelsen nedfelt i artikkel XXVIII bokstav c) ii) i GATS: - lostjenester, - sleping og taubåtassistanse, - proviantering, bunkring og fylling av vann,
      - renovasjon og fjerning av avfallsstoffer i ballastvann, - havnekapteintjenester, - navigasjonshjelpemidler, - nødreparasjonsanlegg, - ankring, og - andre landbaserte tjenester som er viktige for driften av skip, herunder kommunikasjoner og vann- og strømforsyning.
C. Lufttransporttjenester    
Salg og markedsføring av lufttransporttjenester 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
D. Jernbanetransport  
Skiftetjenester (7113) 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Vedlikehold og reparasjon av jernbanetransportmateriell (8868 **) 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Støttetjenester innen jernbanetransport (743 **) 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
F. Veitransporttjenester  
Utleie av biler med operatør (71222) Utleie av busser med operatør (71223) Utleie av godstransportkjøretøyer med operatør (71240) 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Transport av: a) kjølevarer (71231) b) væsker eller gasser (71232) c) gods i containere (71233) d) møbler (71234) 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer (61120) Vedlikehold og reparasjon av deler av motorkjøretøyer (88 **) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, som anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Parkeringstjenester (74430) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, som anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
H. Hjelpetjenester innen alle typer transport  
Oppbevarings- og lagertjenester, herunder containerstasjon- og containerdepottjenester (742) 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ubundet, med unntak av oppbevarings- og lagertjenester for land- og sjøtransport 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ubundet, med unntak av oppbevarings- og lagertjenester for land- og sjøtransport 4) Ubundet  
Speditørtjenester og andre støtte- og hjelpetjenester innen transport (748, 749 ) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
12. TJENESTER SOM IKKE ER OMHANDLET ANNET STED (95, 97, 98, 99)  
Vasking, rensing og farging (9701) 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Frisørtjenester og annen skjønnhetspleie (9702) 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
Tjenester i forbindelse med kremasjoner og begravelser, unntatt vedlikehold av kirkegårder og stell av graver og gravlunder (97030**) 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet  
1) >På grunn av begrensninger i frekvensspekteret vil parter som er interessert i å benytte nett basert på trådløs teknologi, bli konsesjonert via en anbuds- og/eller auksjonsprosess.
2) >Infrastrukturbaserte operatører vil benytte en eller annen form for telenett, telesystem eller telefasilitet for å tilby teleoppkobling, overføringskapasitet og teletjenester til eksisterende konsesjonerte teleoperatører, forretningsforetak og forbrukere.
3) >Organet som er ansvarlig for utvikling av info-kommunikasjoner i Singapore (Info-Communications Development Authority of Singapore, IDA) vil gi søknader fra infrastrukturbaserte operatører om å få status som PTL velvillig behandling dersom operatørene forplikter seg til å foreta betydelige investeringer i og utbygging av infrastrukturen for å tilby tjenester til en betydelig andel av befolkningen innen en rimelig tidsfrist. Til gjengjeld vil prosessen med å installere en PTLs nett samt vedlikehold og sikring av nettverket få særbehandling i henhold til Singapores telekommunikasjonslov av 1999.
4) >Disse nettene kan ha internasjonal eller nasjonal rekkevidde, eller bare dekke utvalgte lokale områder.
5) >Tjenestebaserte operatører leier telenettelementer (dvs. overføringskapasitet, koblingstjenester, kanaler, fiberoptikk osv.) fra nettleverandører (infrastrukturbaserte operatører) for å tilby teletjenester til tredjeparter, eller de videreselger teletjenestene fra nettleverandørene.
6) >I henhold til ordningen med generelle konsesjoner blir konsesjonsvilkårene utlyst offentlig. Det forutsettes at de som tilbyr tjenestene, har lest og godtatt vilkårene for generelle konsesjoner. Videre kreves det at de registrerer seg hos IDA.

Vedlegg til tillegg 1

Typer sosialtjenester som ikke omfattes av Singapores bindingsliste over spesifikke forpliktelser

 1. Lovfestede tilsynstjenester innenfor døgninstitusjon for følgende typer klienter (9331):
  1. kvinner og jenter som blir tatt hånd om på et sikkert sted i henhold til paragraf 160 i Kvinnepakten (Women's Charter) (93312),
  2. barn som blir tatt hånd om på et sikkert sted i henhold til paragraf 8 i lov om barn og ungdom (Children & Young Persons Act, CYP) (93312),
  3. barn og ungdom som holdes i forvaring i et ungdomsfengsel i henhold til paragraf 44 nr. 1 bokstav f) i CYP, eller som er satt under offentlig tilsyn i en oppdragelsesanstalt ("approved school" [1 ) i henhold til paragraf 44 nr. 1 bokstav g) i CYP (93319),
  4. barn og ungdom som er anbrakt på et forbedringshjem med henblikk på lovfestet tilsyn i henhold til paragraf 49 ii) i CYP (93312),
  5. personer som er løslatt på prøve, og som er pålagt å bo i en godkjent institusjon i henhold til paragraf 12 i lov om prøveløslatelse av lovbrytere (Probation of Offenders Act) (93319).
 2. Lovfestede tilsynstjenester utenfor døgninstitusjon for følgende typer klienter (9332):
  1. barn og ungdom som er satt under tilsyn av en godkjent tilsynsverge i henhold til paragraf 49 i) i CYP (93329),
  2. personer som er løslatt på prøve, og som ikke er pålagt å bo i en godkjent institusjon i henhold til paragraf 5 i lov om prøveløslatelse av lovbrytere (93329).

Tillegg 2 til vedlegg VII - Liechtenstein

Bindingsliste over spesifikke forpliktelser

Ytelsesmåter: 1) Tjenesteytelse over landegrensene 2) Utenlands forbruk 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse
Sektor eller undersektor Begrensninger på markedsadgang Begrensninger på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser
I. HORISONTALE FORPLIKTELSER 1)>
ALLE SEKTORER MEDTATT I DENNE LISTEN  
Forpliktelsesnivået i en bestemt sektor skal ikke fortolkes slik at det trer i stedet for forpliktelsesnivået som gjelder for en annen tjenestesektor der en slik tjeneste er en innsatsfaktor, eller som den på annen måte er forbundet med. CPC-numre angitt i parentes viser til FNs foreløpige sentrale produktgruppering (Statistical Papers Series M No. 77, Provisional Central Product Classification, Department of International Economics and Social Affairs, Statistical Office of the United Nations, New York, 1991).
  1) Ingen 1) Ubundet når det gjelder subsidier, skattemessige oppmuntringer og skattekreditter Den behandling som gis datterselskaper av selskaper fra tredjeland som er opprettet i samsvar med en EØS-medlemsstats lovgivning og har forretningskontor, hovedadministrasjon eller hovedforetak i en EØS-medlemsstat, gis ikke til filialer eller agenturer opprettet i en EØS-medlemsstat av et selskap fra et tredjeland. Mindre gunstig behandling kan gis datterselskaper fra tredjeland som bare har sitt forretningskontor på en EØS-medlemsstats territorium, med mindre de viser at de har en reell og kontinuerlig tilknytning til en av EØS-medlemsstatenes økonomi.  
  2) Ingen 2) Ubundet når det gjelder subsidier, skattemessige oppmuntringer og skattekreditter  
3) En juridisk persons opprettelse av kommersiell tilstedeværelse (herunder filialer) er underlagt krav om at det ikke foreligger noen hindring ut fra nasjonaløkonomiske hensyn (balansert andel av nasjonal og utenlandsk kapital, balansert antall utlendinger i forhold til den fastboende befolkningen, balansert andel av det samlede antall arbeidsplasser i økonomien i forhold til den fastboende befolkningen, balansert geografisk situasjon og balansert utvikling i den nasjonale økonomien, mellom og innenfor de enkelte sektorer). 3) En enkeltpersons etablering av kommersiell tilstedeværelse er underlagt krav om forutgående opphold av en bestemt varighet og fast bopel i Liechtenstein. Han/hun må inneha offentlig anerkjente yrkeskvalifikasjoner innenfor det aktuelle felt.En juridisk persons etablering av kommersiell tilstedeværelse (herunder filialer) er underlagt følgende krav: Minst en av lederne må oppfylle kravet om forutgående opphold av en bestemt varighet og fast bopel i Liechtenstein. Han/hun må inneha offentlig anerkjente yrkeskvalifikasjoner innenfor det aktuelle felt. Flertallet av lederne (som har fullmakt til å forvalte og representere den juridiske personen) må være bosatt i Liechtenstein og må enten være borgere av Liechtenstein eller ha forutgående opphold av en bestemt varighet i Liechtenstein. Ansvarlige selskaper og kommandittselskaper må oppfylle samme vilkår som foretak med begrenset ansvar (juridisk person). I tillegg må flertallet av medeierne være borgere av Liechtenstein eller ha forutgående opphold av en bestemt varighet i Liechtenstein. Liechtensteins selskapsrett har ikke noe forbud mot at aksjeselskaper i sine vedtekter fastsetter utelukkelse eller begrensning av overdragelse av aksjer utstedt på navn.  
    Den behandling som gis datterselskaper av selskaper fra tredjeland som er opprettet i samsvar med en EØS-medlemsstats lovgivning og har forretningskontor, hovedadministrasjon eller hovedforetak i en. EØS-medlemsstat, gis ikke til filialer eller agenturer opprettet i en EØS-medlemsstat av et selskap fra et tredjeland Mindre gunstig behandling kan gis datterselskaper fra tredjeland som bare har sitt forretningskontor på en EØS-medlemsstats territorium, med mindre de viser at de har en reell og kontinuerlig tilknytning til en av EØS-medlemsstatenes økonomi. Alt erverv av fast eiendom krever tillatelse. Slik tillatelse gis bare dersom det oppgis et reelt og påvist behov med hensyn til bolig eller forretning, og dersom krav om opphold av en bestemt varighet er oppfylt. Ikke-fastboende har ikke adgang til å erverve fast eiendom.  
  4) Ubundet, unntatt for tiltak i forbindelse med innreise og midlertidig opphold for fysiske personer (heretter kalt personer) som hører inn under de kategorier som er definert i avsnitt I nedenfor, og med forbehold for følgende begrensninger og vilkår og for de begrensninger på og vilkår for nasjonal behandling som er oppført i kolonnen for nasjonal behandling: Utenlandske tjenesteytere må ha tillatelse til innreise og opphold i Liechtenstein (krav om oppholds- og arbeidstillatelse). Tillatelse gis med forbehold for tiltak som fastsetter en øvre grense for antall innvilgede arbeidstillatelser. For viktig personell, slik det er definert i avsnitt I nedenfor, er oppholdsperioden begrenset til tre år. 4) Ubundet, unntatt for tiltak i forbindelse med de kategorier av fysiske personer so m er nevnt i kolonnen for markedsadgang, og med forbehold for følgende begrensninger og vilkår: Gjeldende arbeidsvilkår i bransjen og på arbeidsplassen fastsatt ved lov og/eller kollektiv avtale (med hensyn til avlønning, arbeidstid osv.), tiltak for å begrense yrkesmobiliteten, bestemmelser om lovfestede trygdeordninger og offentlige pensjonsordninger (med hensyn til opptjeningstid, krav til bosted osv.) og alle andre bestemmelser i lovgivningen om  
  Personer som oppholder seg i eller ankommer Liechtenstein med en åpen eller fornybar oppholdstillatelse basert på en ansettelseskontrakt som ikke er begrenset i tid med hensyn til Liechtenstein, regnes ikke som personer som bor i eller ankommer Liechtenstein med midlertidig opphold eller midlertidig arbeid i Liechtenstein som formål. I. Viktige personer som overføres til Liechtenstein internt innenfor et firma eller et selskap (bedriftsinternt overførte medarbeidere) immigrasjon, innreise, opphold og arbeid. Foretak som har slike personer i arbeid, skal på anmodning samarbeide med de myndigheter som er ansvarlige for å håndheve disse tiltakene.  
  Som viktige regnes de personer som er definert i detalj nedenfor og er ansatt i et firma eller et selskap (heretter kalt foretak) som tilbyr tjenester i Liechtenstein gjennom en filial eller et datterselskap opprettet i Liechtenstein, og som har vært ansatt i foretaket utenfor Liechtenstein i minst ett år umiddelbart før de søker om adgang til landet: a) Overordnede ledere og toppledere: personer som primært leder foretaket eller en av dets avdelinger, og som bare er underlagt generelt tilsyn av eller får generelle instrukser fra den øverste ledelsen, styret eller foretakets aksjonærer. Overordnede ledere og toppledere utfører normalt ikke oppgaver som er direkte knyttet til selve ytelsen av foretakets tjenester. b) Spesialister: høyt kvalifiserte personer som er viktige for ytelsen av en bestemt tjeneste i et foretak på grunn av sin fagkunnskap på høyt nivå når det gjelder tjenester, forskningsutstyr, teknikker eller ledelsen av foretaket.    
Ytelsesmåter: 1) Tjenesteytelse over landegrensene 2) Utenlands forbruk 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse
Sektor eller undersektor Begrensninger på markedsadgang Begrensninger på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser
II. FORPLIKTELSER INNEN BESTEMTE SEKTORER  
1. FORRETNINGSTJENESTER  
A. Profesjonelle tjenester a) Juridiske tjenester - Rådgivning om hjemlandets lovgivning og folkerett (med unntak av Liechtensteins lovgivning) (del av CPC 861) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ubundet 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ubundet 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
b) Regnskapsførings-, revisjons- og bokføringstjenester - Regnskapsførings- og revisjonstjenester (CPC 8621) 1) Ingen 2) Ingen 3) Utenlandsk egenkapital er begrenset til 49 prosent. Andelen stemmeretter på utenlandske hender må ikke overstige 49 prosent. Minst ett medlem av administrasjonsorganet med fullmakt til å forvalte og representere må være borger av Liechtenstein bosatt i Liechtenstein, inneha autorisasjon til å drive yrkesaktivitet som revisor og må arbeide på heltid for den juridiske personen. Flertallet av medlemmene av administrasjonsorganet må inneha autorisasjon til å drive yrkesaktivitet som revisor. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ubundet 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
- Bokføringstjenester, med unntak av selvangivelse (CPC 8622) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
c) Skatterådgivningstjenester (CPC 863) 1) Ingen 2) Ingen 3) Utenlandsk egenkapital er begrenset til 49 prosent. Andelen stemmeretter på utenlandske hender må ikke overstige 49 prosent. Minst ett medlem av administrasjonsorganet med fullmakt til å forvalte og representere må være borger av Liechtenstein bosatt i Liechtenstein, inneha autorisasjon til å drive yrkesaktivitet som revisor eller depotmottaker og må arbeide på heltid for den juridiske personen. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ubundet 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
d) Arkitekttjenester (CPC 8671) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
e) Ingeniørtjenester (CPC 8672) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Statsborgerskap i Liechtenstein er nødvendig for landmåling for offentlige formål (utenlandske landmålere kan likevel arbeide under tilsyn av en autorisert landmåler fra Liechtenstein). 2) Ingen 3) Statsborgerskap i Liechtenstein er nødvendig for landmåling for offentlige formål (utenlandske landmålere kan likevel arbeide under tilsyn av en autorisert landmåler fra Liechtenstein). 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; statsborgerskap i Liechtenstein er nødvendig for landmåling for offentlige formål (utenlandske landmålere kan likevel arbeide under tilsyn av en autorisert landmåler fra Liechtenstein).  
f) Integrerte ingeniørtjenester (CPC 8673) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
g) Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester (CPC 8674) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
B. Datatjenester og tilknyttede tjenester (CPC 841-CPC 845, CPC 8491) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
C. Tjenester innen forskning og utvikling F&U-tjenester innenfor naturvitenskapelige felt, unntatt prosjekter helt eller delvis finansiert av offentlige midler (del av CPC 851) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
- F&U-tjenester innenfor samfunnsvitenskapelige felt, unntatt prosjekter helt eller delvis finansiert av offentlige midler (del av CPC 852) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
Tverrfaglige F&U-tjenester, unntatt prosjekter helt eller delvis finansiert av offentlige midler (del av CPC 853) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
E. Utleie-/leasingtjenester uten operatører c) I tilknytning til annet transportmateriell (CPC 83101 + CPC 83102 + CPC 83105) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
d) I tilknytning til annet maskineri og utstyr (CPC 83106-CPC 83109) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
F. Andre forretningstjenester a) Reklametjenester Reklametjenester (herunder direkte reklame), unntatt utendørsreklame, reklame for varer underlagt importtillatelse samt legemidler, alkohol, tobakk, giftige stoffer, sprengstoff, våpen og ammunisjon (del av CPC 8711 + del av CPC 8712) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
b) Markedsundersøkelser og opinionsmålinger (CPC 864) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
c) Bedriftsrådgivning (CPC 865) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
d) Tjenester i tilknytning til bedriftsrådgivning (CPC 866) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
e) Teknisk prøving og analyse (CPC 8676) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
f) Tjenester i tilknytning til landbruk, jakt og skogbruk Konsulenttjenester innen landbruk, jakt og skogbruk (del av CPC 881) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
g) Tjenester i tilknytning til fiske - Konsulenttjenester i tilknytning til fiske (del av CPC 882) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
h) Tjenester i tilknytning til gruvedrift - Tjenester i tilknytning til gruvedrift, unntatt prospektering, oppmåling, skjerping og utvinning (del av CPC 883 + del av CPC 5115) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
i) Tjenester i tilknytning til produksjon - Konsulenttjenester i tilknytning til produksjon (del av CPC 884 + del av CPC 885) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
m) Tilknyttet teknisk-vitenskapelig konsulentvirksomhet - Tilknyttet teknisk-vitenskapelig konsulentvirksomhet, unntatt prospektering, oppmåling, skjerping og utvinning (del av CPC 8675) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
n) Vedlikehold og reparasjon av utstyr (omfatter ikke skip, luftfartøyer eller annet transportmateriell) (CPC 633 + CPC 8861- CPC 8866) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; for undersektor CPC 633 kreves det kommersiell tilstedeværelse i Liechtenstein 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; for undersektor CPC 633 kreves det kommersiell tilstedeværelse i Liechtenstein  
o) Rengjøring av bygninger - Tjenester i tilknytning til rengjøring av bygninger (CPC 874 med unntak av CPC 87409) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; for undersektor CPC 633 kreves det kommersiell tilstedeværelse i Liechtenstein 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; for undersektor CPC 633 kreves det kommersiell tilstedeværelse i Liechtenstein  
p) Fotografiske tjenester (CPC 875) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
q) Emballeringstjenester (CPC 876) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; for undersektor CPC 633 kreves det kommersiell tilstedeværelse i Liechtenstein 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; for undersektor CPC 633 kreves det kommersiell tilstedeværelse i Liechtenstein  
r) Trykkeri- og forlagsvirksomhet (CPC 88442) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
2. KOMMUNIKASJONSTJENESTER  
A. Forbedrede/verdiøkende telekommunikasjonstjenester
Generelt vilkår som gjelder for alle telekommunikasjonssektorer: nasjonalt monopol på nettinfrastruktur, tjenester må ytes over det offentlige nettet eller over leide linjer; trådløse nett underlagt konsesjonskrav; prising av leide linjer ikke volumavhengig, tilkopling til det offentlige nettet mulig.
Elektronisk post (del av CPC 7523) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
Talepost (del av CPC 7523) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
Online-informasjon og gjenfinning i databaser (del av CPC 7523) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
Elektronisk datautveksling (EDI) (del av CPC 7523) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
Forbedrede/verdiøkende fakstjenester (del av CPC 7523) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
Kode- og protokolloversetting 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 44) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
Online-informasjon og/eller databehandling (del av CPC 843) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
Videotekst 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
Forbedrede/verdiøkende tjenester basert på konsesjonerte trådløse nett, herunder forbedrede/verdiøkende personsøkertjenester, unntatt taleoverføring 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
4. DISTRIBUSJONSTJENESTER  
A. Provisjonsagenters tjenester - Provisjonsagenters tjenester, unntatt tjenester knyttet til varer underlagt importtillatelse og tjenester knyttet til legemidler, giftige stoffer, sprengstoff, våpen og ammunisjon samt edle metaller (del av CPC 6211) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
B. Engroshandelstjenester - Engroshandelstjenester, unntatt tjenester knyttet til varer underlagt importtillatelse og tjenester knyttet til legemidler, giftige stoffer, sprengstoff, våpen og ammunisjon samt edle metaller (del av CPC 622) 1) Ingen 2) Ingen 3) Restriksjoner på salgsareal 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
C. Detaljhandelstjenester - Detaljhandelstjenester, unntatt tjenester knyttet til varer underlagt importtillatelse og tjenester knyttet til legemidler, giftige stoffer, sprengstoff, våpen og ammunisjon samt edle metaller; omfatter ikke detaljsalg via mobile salgsenheter (del av CPC 631 + del av CPC 632 + del av CPC 6111 + del av CPC 6113 + del av CPC 6121) 1) Ingen 2) Ingen 3) Restriksjoner på salgsareal 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Liechtenstein 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Liechtenstein  
D. Franchising (CPC 8929) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
5. UTDANNINGSTJENESTER  
Private utdanningstjenester: - Tjenester innen obligatorisk skolegang (barne- og ungdomstrinn) 1) Ubundet 2) Ubundet 3) Utlendinger kan opprette kommersiell tilstedeværelse bare dersom de er organisert som juridisk person i henhold til Liechtensteins lovgivning 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
- Tjenester innen ikke-obligatorisk videregående utdanning (videregående nivå) 1) Ingen 2) Ingen 3) Utlendinger kan opprette kommersiell tilstedeværelse bare dersom de er organisert som juridisk person i henhold til Liechtensteins lovgivning 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
- Tjenester innen høyere utdanning (CPC 923) 1) Ingen 2) Ingen 3) Utlendinger kan opprette kommersiell tilstedeværelse bare dersom de er organisert som juridisk person i henhold til Liechtensteins lovgivning 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
Voksenopplæringstjenester (CPC 924) 1) Ingen 2) Ingen 3) Utlendinger kan opprette kommersiell tilstedeværelse bare dersom de er organisert som juridisk person i henhold til Liechtensteins lovgivning 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
6. MILJØTJENESTER 2)>  
A. Kloakktjenester (CPC 9401) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
B. Avfallshåndteringstjenester (CPC 9402) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen; ubundet når det gjelder fyllplasser 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Liechtenstein 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Liechtenstein  
C. Rensing og liknende tjenester (CPC 9403) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Liechtenstein 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Liechtenstein  
D. Andre miljøtjenester (CPC 9404 + CPC 9405 + CPC 9406 + del av CPC 9409) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I
Forpliktelser innen bank-, verdipapir- og forsikringstjenester er i samsvar med «Forståelse om forpliktelser i forbindelse med finansielle tjenester» (heretter kalt «Forståelsen») og underlagt de begrensninger og vilkår som er nevnt i del I (horisontale forpliktelser), og de begrensninger og vilkår som er oppført nedenfor. Det legges til grunn at del B nr. 4 i »Forståelsen» ikke innebærer noen forpliktelse til å tillate ikke-fastboende ytere av finansielle tjenester å drive forretningsvirksomhet.
Forsikring og forsikringsrelaterte tjenester 1) Det kreves etablering av kommersiell tilstedeværelse for å yte forsikringstjenester i Liechtenstein. Fastboende kan ikke kjøpe forsikringstjenester på en annen parts territorium. 2) Det kreves etablering av kommersiell tilstedeværelse for å yte forsikringstjenester i Liechtenstein. Fastboende kan ikke kjøpe forsikringstjenester på en annen parts territorium. 3) Tillatelse til etablering av forsikringsselskaper fra andre land enn Liechtenstein gis bare til selskaper som er underlagt kontroll fra det sveitsiske forsikringstilsynet. For å bli godtatt som deltaker i den alminnelige sykeforsikringsordningen må ytere av sykeforsikringstjenester være organisert i form av gjensidige forsikringsselskaper (Genossenschaft, Verein: Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit eller Hilfskasse) eller stiftelser (Stiftung). Plikt til sikkerhetsstillelse for forsikringstjenester. Økonomisk behovsprøving for ulykkesforsikringstjenester. Kommersiell tilstedeværelse omfatter ikke etablering av representasjonskontorer. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Det kreves etablering av kommersiell tilstedeværelse for å yte forsikringstjenester i Liechtenstein. Fastboende kan ikke kjøpe forsikringstjenester på en annen parts territorium. 2) Det kreves etablering av kommersiell tilstedeværelse for å yte forsikringstjenester i Liechtenstein. Fastboende kan ikke kjøpe forsikringstjenester på en annen parts territorium. 3) Innenlandske rettssubjekter og filial eller agentur av utenlandske rettssubjekter der ledelses- eller representasjonsorganene, f.eks. styre og administrasjon, hovedsakelig består av utlendinger eller utenlandske selskaper, skal utnevne i Liechtenstein en borger av Liechtenstein som er fast bosatt her, til enten å representere rettssubjektet overfor myndighetene som lovlig stedfortreder eller, med myndighet til å undertegne for rettssubjektet (prokurist), til å representere det uten samarbeid med andre. For at en utenlandsk forsikringsgiver skal kunne etablere kommersiell tilstedeværelse for å yte forsikringstjenester innenfor bestemte klasser, må vedkommende ha hatt tillatelse til å drive virksomhet i samme forsikringsklasser i hjemstaten i minst tre år. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
Banktjenester og andre finansielle tjenester (unntatt forsikring) 1 3)> For å delta i oppgjørs- og avregningsnettverk kreves det kommersiell tilstedeværelse i Liechtenstein. I henhold til praksis i Liechtenstein må gjensidige fond (kollektive investeringer) markedsføres gjennom banker som har kommersiell tilstedeværelse i Liechtenstein. Emisjoner i sveitsiske franc kan bare forvaltes av en bank som har kommersiell tilstedeværelse (forretningskontor eller filial) i Liechtenstein. 2) Emisjoner i sveitsiske franc kan bare forvaltes av en bank som har kommersiell tilstedeværelse (forretningskontor eller filial) i Liechtenstein. 3) Konsesjoner gitt til banker og finansselskaper i henhold til Liechtensteins lov om banker og finansselskaper må godkjennes av Liechtensteins parlament. Banker og finansselskaper må være organisert i form av aksjeselskap. For andre finansinstitusjoner enn banker og finansselskaper i henhold til Liechtensteins lov om banker og finansselskaper gjelder følgende konsesjonskrav: tak på 49 prosent for utenlandsk egenkapital; andelen stemmeretter på utenlandske hender må ikke overstige 49 prosent; minst ett medlem av administrasjonsorganet som har fullmakt til å forvalte og representere, må være borger av Liechtenstein bosatt i Liechtenstein, inneha autorisasjon til å drive yrkesaktivitet som revisor eller depotmottaker og må arbeide på heltid for den juridiske personen. For utenlandske finansinstitusjoners kommersielle tilstedeværelse gjelder konsesjonskrav med hensyn til firmanavn, plikter overfor den sveitsiske nasjonalbanken og forskrifter for finansinstitusjoner i hjemlandet. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I Tilskudd til boligbygging gis bare til borgere av Liechtenstein, som må ta ut boligbyggelånet i en innenlandsk bank. 2) Tilskudd til boligbygging gis bare til borgere av Liechtenstein, som må ta ut boligbyggelånet i en innenlandsk bank. 3) Ett medlem av styret og administratorene må være bosatt i Liechtenstein. De må ha behørig fullmakt til fullt ut å representere selskapet. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
A. Hoteller og restauranter (herunder catering) (CPC 641-CPC 643) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart, med unntak av ubundet for catering (CPC 6423) 2) Ingen 3) Bevilling gis bare dersom det foreligger et behov for restauranter (vurdering av økonomiske behov er basert på kriterier som befolkning, grad av tettbebyggelse, type strøk, turistmessig interesse, antall nåværende restauranter). 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart, med unntak av ubundet for catering (CPC 6423) 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
B. Reisebyrå- og turoperatørtjenester (CPC 7471) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
C. Reiseledertjenester (CPC 7472) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
10. REKREASJONS-, KULTUR- OG IDRETTSTJENESTER (som ikke er audiovisuelle tjenester)  
B. Nyhetsbyråtjenester (CPC 962) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
C. Biblioteker (CPC 9631*) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ubundet når det gjelder subsidier, skattemessige oppmuntringer og skattekreditter. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; og ubundet når det gjelder subsidier, skattemessige oppmuntringer og skattekreditter.  
D. Idrettstjenester og andre rekreasjonstjenester - Idrettstjenester (CPC 9641) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
11. TRANSPORTTJENESTER  
F. Veitransporttjenester a) Passasjertransport - bare regulære »lukket dør»-turer (del av CPC 7121) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
- tilfeldig transport, unntatt transport uten last (empty entrance), kabotasje og drosjetjenester (del av CPC 7122) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
b) Godstransport (CPC 7123) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet 2) Ingen 3) Kjøretøy må være registrert i Liechtenstein 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
c) Utleie av nyttekjøretøyer med operatør (CPC 7124) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
d) Vedlikehold og reparasjon av veitransportmateriell (CPC 6112 + CPC 8867) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
H. Hjelpetjenester innen alle typer transport a) Laste- og lossetjenester (CPC 741) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
b) Oppbevarings- og lagertjenester (CPC 742) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
c), d) Speditørtjenester og andre hjelpetjenester innen transport (CPC 748 + CPC 749) 1) Ingen, med unntak av ubundet for lokal henting og levering 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen, med unntak av ubundet for lokal henting og levering 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
1) >Liechtenstein henviser til landets spesielle geografiske beliggenhet, til sine begrensede ressurser og det begrensede arbeidsmarkedet. Liechtenstein kan derfor bare forplikte sin tjenestesektor med de forbehold som er nevnt i del I og del II.
2) >Ingenting i denne forpliktelsen skal fortolkes slik at det omfatter offentlige anlegg, enten de eies og drives av kommuner eller av Liechtensteins regjering, eller er satt ut på kontrakt av dem.
3) >Gjelder ikke bare transaksjoner angitt i del B nr. 3 i »Forståelsen», men hele spekteret av banktransaksjoner og andre transaksjoner innen finansielle tjenester (unntatt forsikring).

Tillegg 3 til vedlegg VII - Island

Bindingsliste over spesifikke forpliktelser

Ytelsesmåter: 1) Tjenesteytelse over landegrensene 2) Utenlands forbruk 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse
Sektor eller undersektor Begrensninger på markedsadgang Begrensninger på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser
I. HORISONTALE FORPLIKTELSER
ALLE SEKTORER MEDTATT I DENNE LISTEN
  3) Alle utenlandske investeringer og valutaoverføringer skal rapporteres til den islandske sentralbanken. Investeringer foretatt av ikke-fastboende i næringsvirksomhet, unntatt kraftkrevende industri, handel, kommunikasjoner og fiskeoppdrett, kan ikke overstige 25 % av de totale investeringer i den aktuelle sektor uten særskilt tillatelse. De totale investeringer fra en ikke-fastboende eller de samlede investeringer fra ikke-fastboende som er økonomisk knyttet til hverandre, i foretak i de nevnte sektorer kan ikke overstige ISK 250 millioner i løpet av et år, med mindre det er gitt særskilt konsesjon. Alle utenlandske investeringer foretatt av en fremmed stat eller av selskaper/organisasjoner som eies av en fremmed stat, krever særskilt konsesjon fra handelsdepartementet. Ikke-fastboende kan ikke inngå avtale om leie av fast eiendom uten tillatelse fra justisdepartementet dersom leieforholdet har mer enn tre års varighet og avtalen ikke gjelder leietakers normale næringsvirksomhet. Ikke-fastboende kan erverve fast eiendom bare i tilknytning til sin næringsvirksomhet, og de kan bare få vanlig eiendomsrett til eiendommen. Ikke-fastboende kan derfor ikke få full eiendomsrett til fast eiendom dersom det er særlige rettigheter knyttet til eiendommen, som rettigheter til utnyttelse av fossefall, geotermisk energi etc. Kontrakter inngått med ikke-fastboende om eierskap til og langvarig bruk av fast eiendom er ikke gyldige før justisdepartementet har gitt skriftlig godkjenning. 3) Den behandling som gis datterselskaper av selskaper fra tredjeland som er opprettet i samsvar med en EØS-medlemsstats lovgivning og har forretningskontor, hovedadministrasjon eller hovedforetak i en EØS-medlemsstat, kan ikke gis til filialer eller agenturer opprettet i en EØS-medlemsstat av et selskap fra et tredjeland. Mindre gunstig behandling kan gis datterselskaper av selskaper fra tredjeland som er opprettet i samsvar med en EØS-medlemsstats lovgivning, og som bare har sitt forretningskontor på en EØS-medlemsstats territorium, med mindre de viser at de har en reell og kontinuerlig tilknytning til en av EØS-medlemsstatenes økonomi. Lederne og flertallet av styremedlemmene i alle innenlandske foretak må være bosatt i Island, med mindre handelsdepartementet har gjort unntak fra dette kravet. Minst en av revisorene for et islandsk selskap med begrenset ansvar må være bosatt i Island eller være et autorisert revisorforetak hjemmehørende i Island.  
  Ikke-fastboende, både fysiske og juridiske personer, som driver handel med varer eller utleie av video, må ha tillatelse til å drive handel, mens både islandske og ikke-fastboende tjenesteytere må ha slik tillatelse. All tjenesteytelse forestått av fysiske personer, enten de er selvstendig næringsdrivende, eller de er med i et forretningsforetak med ubegrenset ansvar, krever konsesjon fra handelsdepartementet dersom de berørte personer ikke er fast bosatt i Island.  
  Bevegelighet for personell Midlertidig opphold for tjenesteytere 4) Ubundet, med unntak av midlertidig opphold for følgende tjenesteytere når de overføres internt innenfor selskapet, noe Island skal tillate uten å kreve at det er i samsvar med arbeidsmarkedsbehov: Overordnede ledere - personer som primært leder administrasjonen av organisasjonen som omfattes av avtalen, og som fastsetter dens målsettinger og i alminnelighet har vidtgående beslutningsmyndighet. Overordnede ledere utfører ikke nødvendigvis oppgaver knyttet til selve ytelsen av tjenesten. Ledere - personer som leder organisasjonen som omfattes av avtalen, eller en avdeling i organisasjonen, og som på et overordnet nivå er ansvarlig for organisasjonens tjenesteytende funksjoner og fører tilsyn med og kontrollerer disse, og som også har fullmakt til å ansette og si opp personell eller tilrå slike eller andre personaltiltak. Spesialister - personer i organisasjonen som er i besittelse av fagkunnskap på høyt nivå eller kunnskap som på annen måte er viktig eller spesifikk for organisasjonens drift, forskningsutstyr, teknikker eller ledelse, herunder proprietærinformasjon. Tjenesteselgere - personer som i egenskap av representanter for en tjenesteyter som omfattes av avtalen, søker om midlertidig opphold for å forhandle om eller inngå avtale om salg av tjenester på vegne av tjenesteyteren, når denne salgsvirksomheten ikke er rettet mot publikum. Bevegelighet for personell Midlertidig opphold for tjenesteytere 4) Ingen for de kategorier som er oppført under markedsadgang  
  Subsidier 1)>/tilskudd 3) Ingen 4) Ingen Subsidier/tilskudd 3) Retten til tilskudd kan begrenses til juridiske personer som er etablert på islandsk territorium. Tilskudd til forskning og utvikling er ubundet. 4) Tilskudd som gis bare til fysiske personer, kan forbeholdes islandske borgere.

1) >Det gjenstår å vedta en definisjon av subsidier i forbindelse med forhandlinger i henhold til artikkel XV i GATS.

Ytelsesmåter: 1) Tjenesteytelse over landegrensene 2) Utenlands forbruk 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse
Sektor eller undersektor Begrensninger på markedsadgang Begrensninger på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser
II. FORPLIKTELSER INNEN BESTEMTE SEKTORER
1. FORRETNINGSTJENESTER
A. Profesjonelle tjenester a) Juridiske tjenester (CPC 861) Juridisk rådgivning om hjemlandets lovgivning 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. Medlemmer av den islandske advokatforeningen har enerett til å representere klienter i alle viktige domstoler i Island. 2) Ingen 1), 3), 4) Juridisk eksamen fra Island eller tilsvarende, krav om islandsk statsborgerskap eller at vedkommende har bodd i Island og praktisert juss som medlem av den islandske advokatforeningen i minst ett år.  
Juridisk rådgivning om folkerett og andre lands lovgivning 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
b) Regnskapsførings-, revisjons- og bokføringstjenester (CPC 862) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. Det kreves at man er bosatt i Island. Krav om islandsk eksamen for autoriserte regnskapsførere, men finansministeren kan gjøre unntak fra dette kravet. 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
c) Skatterådgivningstjenester (CPC 863) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
d) Arkitekttjenester (CPC 8671) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
e) Ingeniørtjenester (CPC 8672) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
f) Integrerte ingeniørtjenester (CPC 8673) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
g) Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester (CPC 8674) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
i) Veterinærtjenester 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. Antall veterinærer i landdistriktene er begrenset. 1) Ingen 2) Ingen 3) Det kreves kunnskaper i islandsk 4) Det kreves kunnskaper i islandsk  
k) Annet 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
B. Datatjenester og tilknyttede tjenester a) Konsulenttjenester knyttet til installasjon av maskinvare (CPC 841) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
b) Utvikling av programvare (herunder implementering av programvare) (CPC 842) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
c) Databehandlingstjenester (CPC 843) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Det kreves konsesjon dersom personopplysninger skal behandles utenfor islandsk jurisdiksjon 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
d) Databasetjenester (CPC 844) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Det kreves konsesjon dersom personopplysninger skal behandles utenfor islandsk jurisdiksjon 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
e) Annet 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Det kreves konsesjon dersom personopplysninger skal behandles utenfor islandsk jurisdiksjon 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
C. Tjenester innen forskning og utvikling a) F&U-tjenester innenfor naturvitenskapelige felt (CPC 851) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1), 2) Det kreves tillatelse for import av forskningsutstyr. Naturhistoriske eksemplarer må ikke tas ut av landet uten tillatelse fra Islands naturhistoriske museum. 3), 4) Utlendinger kan ikke drive vitenskapelig forskningsarbeid innenfor naturvitenskapelige felt uten forhåndstillatelse fra Islands vitenskapsråd  
b) F&U-tjenester innenfor samfunnsvitenskapelige og humanistiske felt 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1), 2) Arkeologiske funn må ikke føres ut av landet uten tillatelse fra det nasjonale arkeologiske råd ("Þjóðminjaráð") 3), 4) All arkeologisk forskning krever tillatelse fra Islands arkeologiske komité ("fornleifanefnd"), enten den utføres av islandske eller utenlandske forskere  
c) Tverrfaglige F&U-tjenester (CPC 853) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
D. Tjenester innen fast eiendom a) Eiendomstjenester som omfatter egen eller leid eiendom (CPC 821) 1) Ingen 2) Ingen 3), 4) Sikkerhetsstillelse eller ansvarsforsikring til dekning av tap som påføres kunder. Enhver tillatelse til å yte tjenester innen salg av fast eiendom er en personlig autorisasjon. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3), 4) Det kreves at man har bodd ett år i Island for å få tillatelse til å yte tjenester innen salg av boliger og landeiendommer, og for å yte andre meglertjenester i tilknytning til kjøp og salg av fast eiendom  
b) Mot fast godtgjørelse eller etter avtale (CPC 822) 1) Ingen 2) Ingen 3), 4) Sikkerhetsstillelse eller ansvarsforsikring til dekning av tap som påføres kunder. Enhver tillatelse til å yte tjenester innen salg av fast eiendom er en personlig autorisasjon. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3), 4) Det kreves at man har bodd ett år i Island for å få tillatelse til å yte tjenester innen salg av boliger og landeiendommer, og for å yte andre meglertjenester i tilknytning til kjøp og salg av fast eiendom  
E. Utleie-/leasingtjenester uten operatører 1) Ingen 2) Ingen 3) Leasing-tjenester kan bare tilbys av foretak med begrenset ansvar (leasing-selskaper) eller registrerte forretningsbanker eller sparebanker 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Flertallet av styret i et leasing-selskap skal være bosatt i Island. Lederen skal være bosatt i Island og være borger av et nordisk land. 4) Ingen  
a) I tilknytning til skip (CPC 83103) 1) Ingen 2) Ingen 3) For å bli registrert i skipsregisteret må skipet være eid av islandske fysiske eller juridiske personer hjemmehørende i Island. Ytterligere nasjonalitetsbegrensninger gjelder for fiskefartøyer. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
b) I tilknytning til luftfartøyer (CPC 83104) 1) Ingen 2) Ingen 3) For å bli registrert i luftfartøyregisteret må luftfartøyet være eid av islandske fysiske eller juridiske personer hjemmehørende i Island 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
c) I tilknytning til annet transportmateriell (CPC 83101 + 83102 + 83105) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) For å drive bilutleie må man være bosatt i Island 4) For å drive bilutleie må man være bosatt i Island  
d) I tilknytning til annet maskineri og utstyr (CPC 83106-83109) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
e) Annet (CPC 832) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
F. Andre forretningstjenester a) Reklametjenester (CPC 871) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
b) Markedsundersøkelser og opinionsmålinger (CPC 864) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Det kreves konsesjon dersom personopplysninger skal behandles utenfor islandsk jurisdiksjon 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
c) Bedriftsrådgivning (CPC 865) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
d) Tjenester i tilknytning til bedriftsrådgivning (CPC 866) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
e) Teknisk prøving og analyse (CPC 8676) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
f) Tjenester i tilknytning til landbruk, jakt og skogbruk (CPC 881) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
i) Tjenester i tilknytning til industriproduksjon (CPC 884 + 885/unntatt 88442) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
k) Arbeidsformidlings- og vikartjenester (CPC 872) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
m) Tilknyttet teknisk-vitenskapelig konsulentvirksomhet (CPC 8675) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
n) Vedlikehold og reparasjon av utstyr (CPC 633 + 8861-8866; omfatter ikke skip, luftfartøyer eller annet transportmateriell) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
o) Rengjøring av bygninger (CPC 874) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
p) Fotografiske tjenester (CPC 875) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
q) Emballeringstjenester (CPC 876) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
r) Trykkeri- og forlagsvirksomhet (CPC 88442) 1) Ingen 2) Ingen 3), 4) Det kreves islandsk statsborgerskap eller at man har vært bosatt i Island i minst ett år for å utgi aviser eller tidsskrifter på islandsk territorium. Redaktører må være islandske borgere bosatt i Island. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
s) Kongresstjenester (CPC 87909) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
2. KOMMUNIKASJONSTJENESTER
B. Budtjenester (CPC 7512) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
C. Telekommunikasjonstjenester a) Taletelefoni b) Tjenester for pakkesvitsjet dataoverføring c) Tjenester for linjesvitsjet dataoverføring d) Telekstjenester e) Telegrafitjenester f) Fakstjenester g) Leide sambandstjenester o) Annet - Tjenester og systemer innenfor mobilkommunikasjon og personlig kommunikasjon 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført under horisontale forpliktelser 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført under horisontale forpliktelser  
Verdiøkende tjenester 2)>, elektronisk post, talepost, online-informasjon og gjenfinning i databaser, elektronisk datautveksling, kode- og protokolloversetting 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført under horisontale forpliktelser 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
a) Generell konstruksjon for bygninger (CPC 512) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
b) Generelt ingeniørarbeid (CPC 513) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
c) Installasjon og sammensetting (CPC 514 + 516) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
d) Byggferdigstillelse (CPC 517) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
e) Annet Tomtundersøkelse (CPC 5111) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
Rivningsarbeid (CPC 5112) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
Tomtforberedelse (CPC 5113) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
Grunnarbeid og jordflytting (CPC 5114) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
Stillasarbeid (CPC 5116) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
4. DISTRIBUSJONSTJENESTER (omfatter ikke handel med våpen, alkoholholdige drikkevarer, tobakk og legemidler)
A. Provisjonsagenters tjenester (CPC 621) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
B. Engroshandelstjenester (CPC 622) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
C. Detaljhandelstjenester (CPC 631 + 632 6111 + 6113 + 6121) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
D. Franchising (CPC 8929) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
E. Annet 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
6. MILJØTJENESTER
A. Kloakktjenester (CPC 9401) 1) Ubundet* 2) Ingen 3), 4) Det kreves ADK-sertifikat 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
B. Avfallshåndteringstjenester (CPC 9402) 1) Ubundet* 2) Ingen 3), 4) Det kreves ADK-sertifikat 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
C. Rensing og liknende tjenester (CPC 9403) 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
D. Annet 1) Ubundet* 2) Ingen 3), 4) Det kreves ADK-sertifikat 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
7. FINANSIELLE TJENESTER
Island påtar seg forpliktelser innen finansielle tjenester i samsvar med «Forståelse om forpliktelser i forbindelse med finansielle tjenester" (Forståelsen). Markedsadgangsforpliktelser med hensyn til ytelsesmåte 1 og 2 er i denne listen bundet i samme utstrekning som forpliktelsene i del 3 og 4 i Forståelsen.
A. Forsikring og forsikringsrelaterte tjenester 1)Ytelse av direkte forsikring er forbeholdt islandske forsikringsforetak eller autoriserte forsikringsforetak fra en annen EØS-medlemsstat. Ytelse av forsikringsmeglertjenester er forbeholdt forsikringsmeglere med autorisasjon fra handelsdepartementet eller forsikringsmeglere med autorisasjon fra vedkommende myndigheter i en annen EØS-medlemsstat. 2) Ingen 3) Forsikringsforetak som ikke er etablert i en EØS-medlemsstat, må ha tillatelse for å etablere filialer i Island. Enhver investor, enten vedkommende er bosatt i Island eller ikke, som erverver eller har til hensikt å erverve en kvalifisert eierandel i et forsikringsforetak, må gi forhåndsvarsel til forsikringstilsynet. Tilsynet kan nekte erverv eller utøvelse av eierskap dersom det mener at ervervet vil påvirke foretakets sunne drift. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. 1) Ingen 2) Ingen 3)Stiftere av forsikringsforetak må være bosatt i Island eller rettssubjekter registrert i Island, borgere av en annen EØS-medlemsstat bosatt i en EØS-medlemsstat eller rettssubjekter registrert i en EØS-medlemsstat. Filialer av forsikringsforetak utenfor EØS må ledes av en agent bosatt i Island. Forsikringsmeglere må være bosatt i Island eller være borgere av eller rettssubjekter i en annen EØS-medlemsstat bosatt i en EØS-medlemsstat. 4) Ingen  
B. Banktjenester og andre finansielle tjenester (unntatt forsikring) 1) Ingen2) Ingen3) Kredittinstitusjoner og foretak som yter verdipapirtjenester, etablert i en stat utenfor EØS kan etablere filial eller representasjonskontor forutsatt at de får tillatelse fra handelsdepartementet. Kredittinstitusjoner og foretak som yter verdipapirtjenester, kan etableres bare som selskap med begrenset ansvar. Forretningsbanker og sparebanker har enerett til å motta fra allmennheten innskudd og andre midler som skal tilbakebetales. Offentlige emisjoner av verdipapirer skal foretas av verdipapirforetak eller andre med tillatelse til å yte slike tjenester. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. 1) Innenlandske finansinstitusjoner skal underrette Islands sentralbank om saldoen på kontoer som eies av ikke-fastboende tjenesteytere. 2) Ingen 3) Stiftere av kredittinstitusjoner må være fysiske eller juridiske personer hjemmehørende i Island. Handelsministeren kan gjøre unntak fra dette kravet. Borgere av og juridiske personer fra andre EØS-medlemsstater er unntatt fra kravet om å være hjemmehørende i Island.  
    Ledere og styremedlemmer i kredittinstitusjoner og foretak som yter verdipapirtjenester og UCITS, må være bosatt i Island. Borgere av andre EØS-medlemsstater er unntatt fra kravet om å være bosatt i Island. Handelsministeren kan gjøre unntak fra bostedskravet for borgere av stater utenfor EØS. Tjenesteytere skal underrette handelsdepartementet om investeringer som ikke-fastboende foretar i forretningsforetak i Island, og Islands sentralbank om investeringer som ikke-fastboende foretar i verdipapirer i Island. 4) Ingen  
9. REISELIV OG REISERELATERTE TJENESTER
A. Hoteller og restauranter (herunder catering) (CPC 641-643) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) For å få bevilling må man ha bodd ett år i Island 4) For å få bevilling må man ha bodd ett år i Island  
B. Reisebyråer og turoperatører (CPC 7471) 1) Ingen 2) Ingen 3), 4) Sikkerhetsstillelse eller ansvarsforsikring til dekning av tap som påføres kunder 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3), 4) For å få bevilling må lederen ha bodd ett år i Island  
C. Reiseledertjenester (CPC 7472) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Retten til å utøve yrket er forbeholdt autoriserte reiseledere bosatt i Island. Utenlandske reiseledere bosatt i Island kan få midlertidig tillatelse på ad hoc-basis.  
10. REKREASJONS-, KULTUR- OG IDRETTSTJENESTER (som ikke er audiovisuelle tjenester)
A. Underholdningstjenester (herunder teater, live band-musikk og sirkus) (CPC 9619) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Målrettet økonomisk støtte til bestemte lokale, regionale og nasjonale aktiviteter 4) Ingen  
B. Nyhetsbyråtjenester (CPC 962) 1), 2), 3) Ingen, med unntak av at adgang til lederstillinger krever tillatelse gitt på skjønnsmessig grunnlag av vedkommende myndigheter 4) Redaktøren i en avis eller et tidsskrift må være islandsk statsborger bosatt i Island. Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
C. Biblioteker, arkiver, museer og andre kulturtjenester (CPC 963) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Målrettet økonomisk støtte til bestemte lokale, regionale og nasjonale aktiviteter 4) Ingen  
D. Idrettstjenester og andre rekreasjonstjenester (CPC 964) 1) Ingen 2) Ingen 3), 4) Gambling, myntautomater og liknende virksomhet krever tillatelse. Boksing er forbudt i Island. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Målrettet økonomisk støtte til bestemte lokale, regionale og nasjonale aktiviteter 4) Ingen  
E. Annet 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Målrettet økonomisk støtte til bestemte lokale, regionale og nasjonale aktiviteter 4) Ingen  
11. TRANSPORTTJENESTER
A) Sjøtransporttjenester Internasjonal transport (gods og passasjerer), unntatt kabotasje (CPC 7211 og CPC 7212) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen, med unntak av at skip registrert i Island må være eid av islandske borgere eller selskaper stiftet i henhold til islandsk lovgivning, eller av borgere av en annen EØS-medlemsstat. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen, med unntak av at skip registrert i Island må være eid av islandske borgere eller selskaper stiftet i henhold til islandsk lovgivning, eller av borgere av en annen EØS-medlemsstat. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
Andre hjelpetjenester innen sjøtransport     Følgende tjenester er gjort tilgjengelige for internasjonale sjøtransportoperatører på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår: Lostjenester Sleping og taubåtassistanse Proviantering, bunkring og fylling av vann Renovasjon og fjerning av avfallsstoffer i ballastvann Havnekapteintjenester Navigasjonshjelpemidler Nødreparasjonsanlegg Ankring Andre landbaserte tjenester som er viktige for driften av skip, herunder kommunikasjoner og vann- og strømforsyning
Lostjenester 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
Sleping og taubåtassistanse 1) Ingen 2) Ingen 3) Skip registrert i Island må være eid av islandske borgere eller selskaper stiftet i henhold til islandsk lovgivning, eller av borgere av en annen EØS-medlemsstat. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Skip registrert i Island må være eid av islandske borgere eller selskaper stiftet i henhold til islandsk lovgivning, eller av borgere av en annen EØS-medlemsstat. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
Proviantering, bunkring og fylling av vann 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
Renovasjon og fjerning av avfallsstoffer i ballastvann 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
Havnekapteintjenester 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
Navigasjonshjelpemidler 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
Nødreparasjonsanlegg 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
Ankring 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
Andre landbaserte tjenester som er viktige for driften av skip, herunder kommunikasjoner og vann- og strømforsyning 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
C. Lufttransporttjenester Vedlikehold og reparasjon av luftfartøyer og deler av luftfartøyer 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
Salg og markedsføring 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) For distribusjon gjennom edb-baserte reservasjonssystemer (CRS) av lufttransporttjenester som ytes av CRS- morselskapet: ubundet 2) Ingen 3) For distribusjon gjennom edb-baserte reservasjonssystemer (CRS) av lufttransporttjenester som ytes av CRS- morselskapet: ubundet 4) Ingen  
Edb-baserte reservasjonssystemer 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) For morselskapets eller deltakende selskapers forpliktelser med hensyn til et CRS som kontrolleres av et luftfartsselskap fra ett eller flere tredjeland: ubundet 2) Ingen 3) For morselskapets eller deltakende selskapers forpliktelser med hensyn til et CRS som kontrolleres av et luftfartsselskap fra ett eller flere tredjeland: ubundet 4) Ingen  
Veitransporttjenester a) Passasjertransport (CPC 7121+ 7122) 1) Ingen 2) Ingen 3), 4) Det kreves tillatelse for kommersielle transporttjenester over land. Det kan innføres tallmessige kvoter samt enerett på bestemte områder eller ruter. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
b) Godstransport (CPC 7123) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
c) Utleie av nyttekjøretøyer med operatør (CPC 7124) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
d) Vedlikehold og reparasjon av veitransportmateriell (CPC 6112 + 8867) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
e) Støttetjenester innen veitransport (CPC 744) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
Hjelpetjenester innen alle typer transport b) Oppbevarings- og lagertjenester (CPC 742) 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
c) Speditørtjenester (CPC 748) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
d) Annet (CPC 749) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
Andre transporttjenester 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
12. TJENESTER SOM IKKE ER OMHANDLET ANNET STED  
Vasking, rensing og farging (CPC 9701) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
Tjenester i forbindelse med kremasjoner og begravelser (CPC 9703) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
2) >Omfatter ikke taletelefoni, telegrafi, teleks, pakke- og linjesvitsjet dataoverføring, mobilradiotelefoni, personsøkertjenester og satellitt-tjenester.

Tillegg 4 til vedlegg VII - Norge

Bindingsliste over spesifikke forpliktelser

Ytelsesmåter: 1) Tjenesteytelse over landegrensene 2) Utenlands forbruk 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse
Sektor eller undersektor Begrensninger på markedsadgang Begrensninger på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser
Dersom ikke noe annet er angitt, skal inndelingen av tjenestesektorene være basert på den foreløpige sentrale produktgruppering (CPC) av 1991 fra FNs statistiske kontor, og rekkefølgen skal vise tjenestesektorinndelingen slik den er brukt i GATT-dokument MTN.GNS/W/120 av 10. juli 1991. Listen over spesifikke forpliktelser skal være satt opp i henhold til retningslinjene fastlagt i GATT-dokumentene MTN.GNS/W/164 av 3. september 1993 og MTN.GNS/W/164/Add. 1 av 30. november 1993.
I. HORISONTALE FORPLIKTELSER
Alle sektorer: Etablering - generelle prosedyrer for godkjenning av oppkjøp   3) Administrerende direktør og minst halvparten av styremedlemmene i flere selskapskategorier, bl.a. aksjeselskaper, må være bosatt i Norge. Dette gjelder ikke borgere av EØS-medlemsstater. For å bli betraktet som et norsk konsern må morselskapet som hovedregel være et norsk selskap. I en viss utstrekning kan også utenlandske morselskaper med norske datterselskaper betraktes som et konsern. Dette gjelder i større grad morselskaper fra EØS-medlemsstater enn selskaper utenfor EØS. Et selskap gis i større grad adgang til å gi kreditter eller stille garanti for et morselskap fra en EØS-medlemsstat enn for et selskap med aksjepost fra en annen stat.  
Alle sektorer: Behandling av filialer og agenturer 3) Ingen 3) Den behandling som gis datterselskaper av selskaper fra tredjeland som er opprettet i samsvar med en EØS-medlemsstats lovgivning og har forretningskontor, hovedadministrasjon eller hovedforetak i en EØS-medlemsstat, kan ikke gis til filialer eller agenturer opprettet i en EØS-medlemsstat av et selskap fra et tredjeland. Mindre gunstig behandling kan gis datterselskaper av selskaper fra tredjeland som er opprettet i samsvar med en EØS-medlemsstats lovgivning, og som bare har sitt forretningskontor på en EØS-medlemsstats territorium, med mindre de viser at de har en reell og kontinuerlig tilknytning til en av EØS-medlemsstatenes økonomi.  
Alle sektorer: Opprettelse av rettssubjekt - selskap med begrenset ansvar, stiftelse 3) Ingen 3) Administrerende direktør i et aksjeselskap og minst halvparten av stifterne, styremedlemmene og medlemmene av bedriftsforsamlingen og representantskapet må være bosatt i Norge og ha bodd der de to siste årene. Nærings- og handelsdepartementet kan gjøre unntak fra disse reglene.  
Alle sektorer: Subsidier/tilskudd (det gjenstår å finne en løsning på spørsmålet om en definisjon av subsidier i forbindelse med forhandlinger i henhold til artikkel XV i GATS) 1) Ubundet 2) Ubundet 3) Ingen 4) Ingen 1) Ubundet 2) Ubundet 3) Retten til tilskudd kan begrenses til juridiske personer etablert i Norge. Ubundet når det gjelder tilskudd til forskning og utvikling. 4) Tilskudd til fysiske personer kan begrenses til norske borgere  
Alle sektorer: Bevegelighet for personell Regnskapsrevisjon (CPC 86212) Skatteplanlegging og skatterådgivning for næringslivet (CPC 86301) Reklametjenester (CPC 871) Bedriftsrådgivning (CPC 865) Teknisk prøving og analyse (CPC 8676) Reisebyrå- og turoperatørtjenester (CPC 7471) 4) Ubundet, unntatt når det gjelder midlertidig opphold, og uten at det stilles krav om økonomisk behovsprøving, for kategori A og B nedenfor: A. Ledere og overordnede ledere samt spesialister som overføres internt innenfor selskapet, forutsatt at tjenesteyteren er det selskap som disse er knyttet til. Midlertidig adgang, opphold og arbeid begrenset til en toårsperiode. Overordnede ledere/ledere - personer som arbeider i overordnet stilling innenfor en juridisk person, som primært leder administrasjonen av bedriften, og som er underlagt generelt tilsyn av eller får generelle instrukser fra hovedsakelig styret eller bedriftens aksjonærer eller tilsvarende, herunder personer som: - leder virksomheten eller en avdeling eller underavdeling av virksomheten, - fører tilsyn med og kontrollerer arbeidet til andre ansatte i tilsynsførende, faglige eller administrative stillinger, - har myndighet til på egen hånd å ansette og si opp folk eller anbefale ansettelse, oppsigelse eller andre personaltiltak. Spesialister - personer som arbeider innenfor en juridisk person, og som er i besittelse av spesielle kunnskaper av vesentlig betydning for virksomhetens drift, forskningsutstyr, teknikker eller ledelse. Ved vurdering av denne kunnskapen vil det bli tatt hensyn ikke bare til den kunnskapen som er spesifikk for virksomheten, men også til om personen har gode kvalifikasjoner med hensyn til en type arbeid eller yrke som krever en bestemt fagkunnskap, herunder om vedkommende tilhører en anerkjent profesjon. B. Forretningsreisende. Midlertidig adgang, opphold og arbeid begrenset til en tremånedersperiode. Forretningsreisende - a) personer som er representanter for en tjenesteyter, og som søker om midlertidig opphold for å forhandle om eller inngå avtale om salg av tjenester på vegne av tjenesteyteren, når disse representantene ikke vil drive direkte salg til publikum eller yte tjenester selv. 4) Ubundet, unntatt for tiltak i forbindelse med de kategorier av fysiske personer som er nevnt i kolonnen for markedsadgang  
  b) personer som arbeider i overordnet stilling, slik det er definert ovenfor, innenfor en juridisk person, og som er ansvarlig for etablering av kommersiell tilstedeværelse i Norge for en tjenesteyter hjemmehørende i en part, når: - representantene ikke driver direkte salg eller yter tjenester, og tjenesteyteren ikke har andre representanter, filialer eller datterselskaper i Norge. - Forpliktelsen gjelder bare den tjenestevirksomheten som er gjenstand for kontrakten. Den gir ikke rett til å praktisere yrket som sådan. - Alle andre vilkår med hensyn til innreise, opphold, lønn, arbeidsvilkår og trygderettigheter skal fortsatt gjelde. - Tjenesten må høre inn under en av de undersektorer som står oppført nedenfor i sektorkolonnen, og er underlagt de tilleggsbegrensninger som er nevnt i den aktuelle undersektor. - Ubundet, unntatt for reiseledere (personer som har til oppgave å ledsage turgrupper på minimum ti personer uten å virke som guide på bestemte steder).    
Ytelsesmåter: 1) Tjenesteytelse over landegrensene 2) Utenlands forbruk 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse
Sektor eller undersektor Begrensninger på markedsadgang Begrensninger på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser  
Dersom ikke noe annet er angitt, skal inndelingen av tjenestesektorene være basert på den foreløpige sentrale produktgruppering (CPC) av 1991 fra FNs statistiske kontor, og rekkefølgen skal vise tjenestesektorinndelingen slik den er brukt i GATT-dokument MTN.GNS/W/120 av 10. juli 1991. Listen over spesifikke forpliktelser skal være satt opp i henhold til retningslinjene fastlagt i GATT-dokumentene MTN.GNS/W/164 av 3. september 1993 og MTN.GNS/W/164/Add. 1 av 30. november 1993.
II. FORPLIKTELSER INNEN BESTEMTE SEKTORER
1. FORRETNINGSTJENESTER      
A. Profesjonelle tjenester      
a) Juridiske tjenester - juridisk rådgivning om utenlandsk lovgivning (berørte deler av CPC 861) 1) Ingen 2) Ingen 3) En advokat er personlig ansvarlig for sin virksomhet. Det er mulig å ha eierinteresser i et norsk advokatfirma (inneha egne aksjer og/eller være styremedlem i firmaet) bare dersom vedkommende tar aktivt del i virksomheten. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Utenlandske advokater kan gi råd om utenlandsk lovgivning og folkerett etter søknad. Enkelte restriksjoner på samarbeid med norske advokater som følge av lovbestemmelser om hvordan et norsk advokatfirma kan organiseres. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. Som for 3), men ingen restriksjoner på rådgivning som utelukkende finner sted leilighetsvis.  
b) Regnskapsførings-, revisjons- og bokføringstjenester (CPC 862) - Revisjonstjenester utført av registrerte og autoriserte revisorer 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Det kreves offentlig autorisasjon basert på norsk eksamen og to års praksis fra Norge. Revisjonsberetninger må skrives på norsk. Det kreves fast bopel i Norge. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. Som 3.  
- Regnskapsførings- og bokføringstjenester 1) Regnskap skal føres i Norge. Kongen kan bestemme at regnskap føres i utlandet. 2) Ingen 3 Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. Autoriserte regnskapsførere må være fast bosatt i Norge og ha minimum to års praksis fra Norge i løpet av de fem foregående år.  
c) Skatterådgivningstjenester (CPC 863) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
d) Arkitekttjenester (CPC 8671) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
e) Ingeniørtjenester (CPC 8672) Konsulent- og rådgivningstjenester, konstruksjonstjenester etc. 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
f) Integrerte ingeniørtjenester (CPC 8673) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
g) Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester (CPC 8674) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
h) Lege- og tannlegetjenester (CPC 9312) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Må snakke norsk og ha bestått visse nasjonale eksamener på forskjellige områder. Utenlandske eksamener som gir likeverdig kompetanse, kan eventuelt godkjennes. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. Som 3.  
i) Veterinærtjenester (CPC 932) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. Utenlandske eksamener som gir likeverdig kompetanse, kan eventuelt godkjennes.  
j) Fødselshjelp og tilknyttede tjenester, sykepleietjenester, fysioterapi og paramedisinske tjenester (CPC 93191) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. Må snakke norsk og ha bestått visse nasjonale eksamener på forskjellige områder. Utenlandske eksamener som gir likeverdig kompetanse, kan eventuelt godkjennes.  
B. Datatjenester og tilknyttede tjenester a) Konsulenttjenester knyttet til installasjon av maskinvare (CPC 841) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
b) Implementering av programvare (CPC 842) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
c) Databehandlingstjenester (CPC 843) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
d) Databasetjenester (CPC 844) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
e) Vedlikehold og reparasjon av kontorutstyr, herunder datamaskiner, samt andre datatjenester (CPC 845, CPC 849) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
C. Tjenester innen forskning og utvikling a) F&U-tjenester innenfor naturvitenskapelige felt og ingeniørvirksomhet (CPC 851) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
b) F&U-tjenester innenfor samfunnsvitenskapelige og humanistiske felt (CPC 852) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
c) Tverrfaglige F&U-tjenester (CPC 853) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
D. Tjenester innen fast eiendom b) Eiendomstjenester mot fast godtgjørelse eller etter avtale (CPC 822) - Eiendomsmeglerfirmaer 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. Utdannelse/eksamen fra utlandet kan eventuelt godkjennes etter søknad.  
- Eiendomsmeglere 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. Utdannelse/eksamen fra utlandet kan eventuelt godkjennes etter søknad.  
E. Utleie-/leasingtjenester uten operatører a), b), c) I tilknytning til skip, luftfartøyer og annet transportmateriell (CPC 83102, CPC 83103, CPC 83104, CPC 83105) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen, med unntak av følgende: For å bli registrert i luftfartøyregisteret i Norge må luftfartøyet være eid enten av norske fysiske personer eller av norske juridiske personer. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
c) Bilutleie (CPC 83101) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
d) Annet enn transport: datamaskiner, bygging/riving (CPC 83107, CPC 83108) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
F. Andre forretningstjenester Reklametjenester (CPC 871) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
b) Markedsundersøkelser og opinionsmålinger (CPC 864) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
c), d) Ledelse og administrative tjenester (herunder bedriftsrådgivning) (CPC 865, CPC 866) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
e) Teknisk prøving og analyse (CPC 8676) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
f), g) Konsulent- og rådgivningstjenester i tilknytning til landbruk, skogbruk og fiske (berørte deler av CPC 88) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
i) Konsulent- og rådgivningstjenester i tilknytning til industriproduksjon (CPC 884, CPC 885) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
k) Arbeidsformidlings- og vikartjenester - Rekruttering og formidling av arbeidskraft/personell (norske borgere og personer med bopel og arbeidstillatelse i Norge) (berørte deler av CPC 872) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
- Lederrekruttering (CPC 87201) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
l) Etterforsknings- og sikkerhetsvirksomhet (CPC 873) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Lederen må være EØS-borger 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. Som 3.  
m) Tilknyttet teknisk-vitenskapelig konsulentvirksomhet (berørte deler av CPC 8675 som ikke gjelder offshorevirksomhet) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
n) Vedlikehold og reparasjon av utstyr (omfatter ikke skip, luftfartøyer eller annet transportmateriell) (CPC 633, berørte deler av 88) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
o) Rengjøring av bygninger (CPC 874) 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
p) Fotografiske tjenester (CPC 875) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
q) Emballeringstjenester (CPC 876) 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
r) Trykkeri- og forlagsvirksomhet (deler av CPC 88) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
t) Annet - Tjenester i forbindelse med arrangering av utstillinger (deler av CPC 87909) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
- Interiørdesign (berørte deler av CPC 87907) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
2. KOMMUNIKASJONSTJENESTER
B. Budtjenester (CPC 7512) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen begrensninger med unntak av det som er angitt for transporttjenester 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
2C TELEKOMMUNIKASJONSTJENESTER
a. Taletelefoni b. Tjenester for pakkesvitsjet dataoverføring c. Linjesvitsjet dataoverføring d. Telekstjenester e. Telegrafitjenester f. Fakstjenester g. Leide sambandstjenester o. Annet - Tjenester og systemer innenfor mobilkommunikasjon og personlig kommunikasjon 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført under horisontale forpliktelser 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført under horisontale forpliktelser  
Verdiøkende tjenester (omfatter ikke taletelefoni, telegrafi og teleks, pakke- og linjesvitsjet dataoverføring, mobiltelefon-, personsøker- og satellittjenester) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
3. BYGG- OG ANLEGGSTJENESTER OG TILKNYTTEDE INGENIØRTJENESTER
A. Generell konstruksjon for bygninger (CPC 512) B. Generelt ingeniørarbeid (CPC 513) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. Bygningsentreprenøren og arbeidslederen må ha bodd i Norge i minst ett år, og de må fortsatt være bosatt i Norge. Det gjøres unntak i særlige tilfeller. Dersom entreprenøren flytter fra Norge, vil søknaden ikke bli godkjent før han flytter tilbake.  
C. Installasjon og sammensetting (CPC 514, CPC 516) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. For elektrisk arbeid og vann og avløp kan utenlandske eksamener som gir likeverdig kompetanse, eventuelt godkjennes på individuelt grunnlag.  
D. Byggferdigstillelse (CPC 517) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. Bygningsentreprenøren og arbeidslederen må ha bodd i Norge i minst ett år, og de må fortsatt være bosatt i Norge. Det gjøres unntak i særlige tilfeller. Dersom entreprenøren flytter fra Norge, vil søknaden ikke bli godkjent før han flytter tilbake.  
E. Annet - Arbeid på byggetomt før oppføring (CPC 511) - Spesialkonstruksjon (CPC 515) - Utleietjenester knyttet til utstyr for oppføring/riving av bygninger/ingeniørarbeid, med operatør (CPC 518) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. Bygningsentreprenøren og arbeidslederen må ha bodd i Norge i minst ett år, og de må fortsatt være bosatt i Norge. Det gjøres unntak i særlige tilfeller. Dersom entreprenøren flytter fra Norge, vil søknaden ikke bli godkjent før han flytter tilbake.  
4. DISTRIBUSJONSTJENESTER
B. Engroshandelstjenester (unntatt import av og handel med alkohol, våpen, legemidler, fisk og korn) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
C. Detaljhandelstjenester (unntatt import av og handel med legemidler, alkohol og våpen) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Lederen av en filial av et utenlandsk selskap og flertallet av styremedlemmene i et utenlandskkontrollert selskap må ha bodd to år i Norge 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. Lederen av en filial av et utenlandsk selskap må ha bodd to år i Norge.  
D. Franchising 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
5. UTDANNINGSTJENESTER
Tjenester innen utdanning som fører fram til offentlig godkjente eksamener og/eller grader - Tjenester innen grunn- og ungdomsskoleutdanning - Tjenester innen videregående utdanning - Tjenester innen høyere utdanning Voksenopplæring 1) Som 3 2) Ingen 3) Utdanning i grunnskole og videregående skole er offentlige tjenester. Stiftelser og andre rettssubjekter kan få tillatelse til å tilby ytterligere parallell eller spesialisert utdanning på kommersielt eller ikke-kommersielt grunnlag. Økonomisk støtte til utdanningsinstitusjoner eller til studenter gis bare for studier ved godkjente læresteder. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. Undervisningskvalifikasjoner fra utlandet kan eventuelt godkjennes, og det må avlegges en eksamen.  
Tjenester innen utdanning som ikke fører fram til offentlig godkjente eksamener og/eller grader 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
6. MILJØTJENESTER
Disse forpliktelsene omfatter ikke offentlige tjenesteytelser, enten tjenestene eies og drives av kommuner, fylkeskommuner eller staten, eller er satt ut på kontrakt av dem.  
A. Kloakktjenester (CPC 9401) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
B. Avfallshåndteringstjenester (CPC 9402) 1) Ubundet 2) Ingen 3) For enkelte kategorier avfall foreligger det monopol 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
C. Rensing og liknende tjenester (CPC 9403) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
D. Annet - Støyreduksjonstjenester (CPC 9405) - Natur- og landskapsverntjenester (CPC 9406) - Andre miljøverntjenester (CPC 9409) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
- Tjenester innen rensing av avgasser (CPC 9404) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Statlig monopol på tjenester innen kontroll av eksos fra biler og lastebiler. Slike tjenester må tilbys på ikke-kommersiell basis. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
7. FINANSIELLE TJENESTER
i. Norge påtar seg forpliktelser innen finansielle tjenester i samsvar med «Forståelse om forpliktelser i forbindelse med finansielle tjenester" (Forståelsen). ii. Markedsadgangsforpliktelsene med hensyn til ytelsesmåte 1) og 2) gjelder de transaksjoner som er angitt i henholdsvis del B nr. 3 og del B nr. 4 i markedsadgangsavsnittet i Forståelsen. iii. De restriksjoner og begrensninger som står oppført på listen under ytelsesmåte 1), gjelder reguleringstiltak rettet mot ikke-fastboende ytere av finansielle tjenester etablert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. De begrensninger som står oppført på listen under ytelsesmåte 2), gjelder reguleringstiltak som er rettet mot forbrukere av finansielle tjenester bosatt i Norge. iv. Følgende restriksjoner og begrensninger gjelder:
A. Forsikring og forsikringsrelaterte tjenester 1) I tillegg til tjenestene oppført i del B nr. 3 a) i Forståelsen kan forsikringsselskaper som ikke er hjemmehørende i Norge, yte forsikringstjenester i forbindelse med letevirksomhet til havs eller inngå forsikringsavtaler med innenlandske selskaper som har en virksomhet på minst ti årsverk eller en årlig omsetning på minst 50 millioner kroner. Forsikringsselskaper som ikke er hjemmehørende i landet, må yte tjenestene oppført ovenfor og i del B nr. 3 a) i Forståelsen gjennom en forsikringsmegler som er autorisert i Norge. 2) Ingen 3) Ingen enkeltinvestor eller samordnet gruppe av investorer kan erverve eller eie mer enn ti prosent av aksjekapitalen i et norsk forsikringsselskap. Finansdepartementet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra disse begrensningene på eierskap for enkeltinvestorer. Uten hensyn til det ovenstående kan utenlandske forsikringsselskaper etablere hel- eller deleide datterselskaper i Norge. De øvrige eierne av slike deleide datterselskaper må være utenlandske eller norske finansinstitusjoner. For datterselskaper eller filialer av forsikringsselskaper som ikke er registrert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, gjelder krav om skille mellom livsforsikring, skadeforsikring og kredittrisikoforsikring. Forsikringsselskaper som er registrert i Norge, må være organisert som aksjeselskap eller gjensidig forsikringsselskap. Forsikringsmeglerfirmaer som er registrert i Norge, må være organisert som aksjeselskap. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3)I norske forsikringsselskaper, herunder datterselskaper av utenlandske forsikringsselskaper, må lederen, minst halvparten av styremedlemmene og halvparten av bedriftsforsamlingens medlemmer være fast bosatt i Norge. Dette kravet gjelder ikke borgere av en stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde når disse er bosatt i en slik stat. Nærings- og handelsdepartementet kan gjøre unntak fra disse reglene. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
B. Banktjenester og andre finansielle tjenester (unntatt forsikring) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen enkeltinvestor eller samordnet gruppe av investorer kan erverve eller eie mer enn ti prosent av aksjekapitalen i en forretningsbank eller et finansieringsforetak, eller mer enn ti prosent av grunnfondsbevisene i en sparebank. Finansdepartementet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra disse begrensningene på eierskap for enkeltinvestorer i slike institusjoner. Uten hensyn til det ovenstående kan utenlandske banker og finansieringsforetak etablere hel- eller deleide datterselskaper i Norge. De øvrige eierne av slike deleide datterselskaper må være henholdsvis banker eller finansinstitusjoner. Registrering av verdipapirer, som fastsatt i lov om Verdipapirsentralen, som regulerer registreringssystemet for papirløse verdipapirer, er underlagt monopol. Forretningsbanker, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for kollektive investeringsfond som er registrert i Norge, må være organisert som aksjeselskap. Filialer i Norge av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for kollektive investeringsfond som er registrert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, kan ikke være kontoførere i Verdipapirsentralen. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) I norske forretningsbanker, finansieringsforetak, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for kollektive investeringsfond, herunder datterselskaper av slike utenlandske institusjoner, må lederen, minst halvparten av styremedlemmene og halvparten av bedriftsforsamlingens medlemmer være fast bosatt i Norge. Dette kravet gjelder ikke borgere av en stat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde når disse er bosatt i en slik stat. Nærings- og handelsdepartementet kan gjøre unntak fra disse reglene. I sparebanker og finansieringsforetak som ikke er organisert som aksjeselskap, må medlemmene av beslutningsorganene være borgere av stater i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og fast bosatt i slike stater. Finansdepartementet kan gjøre unntak fra disse reglene. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
9. REISELIV OG REISERELATERTE TJENESTER
A. Hoteller og restauranter Hoteller, campingplasser og andre kommersielle innkvarteringssteder, restauranter, kafeer, puber, barer (CPC 641, CPC 642, CPC 643) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
B. Reisebyrå- og turoperatørtjenester (CPC 7471) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
C. Reiseledertjenester (CPC 7472) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
10. REKREASJONS-, KULTUR- OG IDRETTSTJENESTER
Nyhetsbyråtjenester (CPC 962) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
11. TRANSPORTTJENESTER
A) Sjøtransport Internasjonal transport (gods og passasjerer) (CPC 7211 og 7212, unntatt kabotasje (1)) 1) Ingen 2) Ingen 3)a) Skip i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR): Skipene må eies av norske borgere eller et norsk selskap der norske borgere eier minst 60 prosent av kapitalen. Det kan gjøres unntak fra 60-prosentregelen. b) Skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS): Ingen c) Andre former for kommersiell tilstedeværelse (2): Ingen 4) a) Skipsmannskap NOR: Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. b) Skipsmannskap NIS: Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. c) Personell på land: Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen. 1) Ingen 2) Ingen 3) a) NOR: Når selskapet som eier skipet er et aksjeselskap, må det ha hovedkontor i Norge. Flertallet av styremedlemmene, herunder formannen, må være norske borgere bosatt i Norge og ha vært bosatt i Norge de to foregående år. Støtteordning for deler av NOR-flåten. b) NIS: Skip med mer enn 40 prosent utenlandsk eierskap må drives av et norsk rederi med hovedkontor i Norge eller av et norsk driftsselskap. Dersom skipet er registrert direkte i NIS av et utenlandsk selskap, må selskapet ha en norsk representant. c) Andre former for kommersiell tilstedeværelse (2): Ingen 4) a) NOR: Ingen b)NIS: Ingen, med unntak av at kapteinen må være norsk statsborger. Det kan gjøres unntak fra denne regelen. c) Personell på land: Ingen  
Kabotasje (1) Omfattes ikke av dette tilbudet    
Hjelpetjenester innen sjøtransport: - Maritime laste- og lossetjenester (3) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
- Oppbevarings- og lagertjenester (CPC 742), fortollingstjenester (4), containerstasjon- og containerdepottjenester (5) 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
- Skipsagenturtjenester (6), speditørtjenester (7) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
- Andre støtte- og hjelpetjenester innen transport (8) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
Hjelpetjenester som etterspørres av sjøtransportoperatører:     Følgende tjenester er gjort tilgjengelige for internasjonale sjøtransportoperatører på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår: Lostjenester Sleping og taubåtassistanse Proviantering, bunkring, fylling av vann Renovasjon, fjerning av avfallsstoffer i ballastvann Havnekapteintjenester Navigasjonshjelpemidler Nødreparasjonsanlegg Ankring Andre landbaserte tjenester som er viktige for driften av skip, herunder kommunikasjoner og vann- og strømforsyning
- internasjonale slep (CPC 7214) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
- klassifiseringsselskaper Forretningstjenester 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
- klassifiseringsselskaper Lovfestede tjenester for skip som seiler under norsk flagg 1) Ubundet 2) Ubundet 3) Ubundet 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ubundet 3) Ubundet 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
C. Lufttransporttjenester Edb-baserte reservasjonssystemer (CRS) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet for morselskapets eller deltakende selskapers forpliktelser med hensyn til et CRS som kontrolleres av et luftfartsselskap fra ett eller flere tredjeland 2) Ingen 3) Ubundet for morselskapets eller deltakende selskapers forpliktelser med hensyn til et CRS som kontrolleres av et luftfartsselskap fra ett eller flere tredjeland 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
- Salg og markedsføring av lufttransporttjenester 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet for distribusjon gjennom edb-baserte reservasjonssystemer (CRS) av lufttransporttjenester som ytes av CRS- morselskapet 2) Ingen 3) Ubundet for distribusjon gjennom edb-baserte reservasjonssystemer (CRS) av lufttransporttjenester som ytes av CRS- morselskapet 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
- Reparasjons- og vedlikeholdstjenester for luftfartøyer 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
E. Jernbanetransport c) Skiftetjenester (CPC 7113) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
d)Vedlikehold og reparasjon av jernbanetransportmateriell (CPC 8868 ** 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet * 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
e) Støttetjenester innen jernbanetransport (CPC 743) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
F. Veitransporttjenester a), b) Passasjer- og godstransport (CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123; omfatter ikke kabotasje) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Personbefordring i form av pendeltransport og annen rutetrafikk krever etablering; økonomisk behovsprøving er basert på trafikk-kriterier 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Etablerte foretak må bruke nasjonalt registrerte kjøretøyer 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
Støttetjenester innen veitransport (CPC 744) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen  
H. Hjelpetjenester innen alle typer transport a) Laste- og lossetjenester (CPC 741) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
b) Oppbevarings- og lagertjenester (CPC 742) 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ubundet* 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
c) Speditørtjenester (CPC 748) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  
d) Andre tjenester (CPC 749) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i den horisontale delen 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ingen  

Merknader til sjøtransport

Ved transportoperasjoner med ulike transportsystemer (multimodale transportoperasjoner) menes med "rimelige og ikke-diskriminerende vilkår" at den multimodale transportoperatøren er i stand til å ordne transport for sine varer til rett tid, med prioritet foran andre varer som ankommer havnen på et senere tidspunkt. Med "multimodal transportoperatør" menes den person på hvis vegne konnossementet/det multimodale transportdokumentet, eventuelt et annet dokument som godtgjør at det foreligger en avtale om frakt av varer med ulike transportsystemer, er utstedt, og som er ansvarlig for frakten av varene i henhold til fraktavtalen.

 1. »Kabotasje» defineres som sjøtransport av gods og passasjerer mellom havner i Norge, herunder installasjoner på kontinentalsokkelen der det letes etter eller produseres petroleum.
 2. Ved ytelse av internasjonale sjøtransporttjenester menes med "andre former for kommersiell tilstedeværelse" den mulighet internasjonale ytere av sjøtransporttjenester hjemmehørende i de andre medlemslandene har til lokalt å gjennomføre de aktiviteter som er nødvendige for å tilby kundene en helt eller delvis integrert transporttjeneste der sjøtransport utgjør et vesentlig element. (Denne forpliktelsen skal imidlertid ikke tolkes slik at den på noen måte begrenser de forpliktelser som er inngått under ytelsesmåten "tjenesteytelse over landegrensene").

  Disse aktivitetene omfatter, men er ikke begrenset til:

  1. markedsføring og salg av sjøtransporttjenester og tilknyttede tjenester gjennom direkte kontakt med kundene, fra formidling av pristilbud til fakturering, når disse tjenestene ytes eller tilbys av tjenesteyteren selv eller av tjenesteytere som selgeren av tjenesten har inngått faste forretningsavtaler med,
  2. kjøp, for egen regning eller på vegne av kunder, (og videresalg til kunder) av transporttjenester og tilknyttede tjenester, herunder innenlandske transporttjenester uansett transportmiddel, særlig på vannveier innenlands og per vei og jernbane, som er nødvendige for å kunne yte den integrerte tjenesten,
  3. utarbeiding av dokumentasjon i forbindelse med transportdokumenter, tolldokumenter og andre dokumenter vedrørende det transporterte godsets opprinnelse og beskaffenhet,
  4. innhenting av forretningsopplysninger uansett middel, herunder edb-baserte informasjonssystemer og elektronisk datautveksling (med forbehold for bestemmelsene i vedlegg IX),
  5. inngåelse av forretningsavtaler med lokalt etablerte speditørfirmaer (blant annet som medeier i andre firmaer) og ansettelse av lokalt rekruttert personell (eller ved ansettelse av utenlandsk personell, med forbehold for den horisontale forpliktelsen knyttet til bevegelighet for personell),
  6. opptreden på vegne av selskapene, organisering av skipsanløp og overtaking av last ved behov.
 3. Med »maritime laste- og lossetjenester» menes virksomhet som utføres av bryggearbeiderfirmaer, herunder terminaloperatører, men det omfatter ikke virksomhet utført direkte av sjauere når denne arbeidskraften er organisert uavhengig av bryggearbeider- eller terminaloperatørfirmaer. Blant de virksomheter som omfattes, er organisering av og tilsyn med:
  • lasting/lossing av skip,
  • surring/løsing av last,
  • mottak/levering og oppbevaring av last før avskiping eller etter lossing.
 4. Med »fortollingstjenester» (eventuelt "tollklareringstjenester") menes virksomhet som består i å ordne tollformaliteter på en annen parts vegne i forbindelse med import, eksport eller transitt av last, enten denne tjenesten er tjenesteyterens hovedvirksomhet eller et vanlig tillegg til hovedvirksomheten.
 5. Med »containerstasjon- og containerdepottjenester» menes virksomhet som består i å lagre containere, i et havneområde eller inne i landet, med henblikk på pakking/tømming, reparasjon og klargjøring for forsendelse.
 6. Med »skipsagenturtjenester» menes virksomhet som består i å representere forretningsinteressene til ett eller flere skipsrederier eller skipsfartsselskaper som agent, innen et gitt geografisk område, for følgende formål: markedsføring og salg av sjøtransporttjenester og tilknyttede tjenester, fra formidling av pristilbud til fakturering, og utstedelse av konnossementer på vegne av selskapene, kjøp og videresalg av de nødvendige tilknyttede tjenester, utarbeiding av dokumentasjon og innhenting av forretningsopplysninger, opptreden på vegne av selskapene, organisering av skipsanløp og overtaking av last ved behov.
 7. Med »speditørtjenester» menes virksomhet som består i å organisere og overvåke forsendelsesoperasjoner på vegne av avskiperne gjennom kjøp av transporttjenester og tilknyttede tjenester, utarbeiding av dokumentasjon og innhenting av forretningsopplysninger.
 8. Med »andre støtte- og hjelpetjenester innen transport» menes befraktertjenester; revisjon av oppgjørsdokumenter og formidling av informasjon om fraktrater; tjenester i tilknytning til utarbeiding av transportdokumenter; forpaknings-, utpakkings- og emballeringstjenester; godsinspeksjons-, veiings- og prøvetakingstjenester; samt tjenester i forbindelse med mottak og godkjenning av gods (herunder lokal henting og levering).

Tillegg 5 til vedlegg VII - Sveits

Bindingsliste over spesifikke forpliktelser

Ytelsesmåter: 1) Tjenesteytelse over landegrensene 2) Utenlands forbruk 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse
Sektor eller undersektor Begrensninger på markedsadgang Begrensninger på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser
I. HORISONTALE FORPLIKTELSER
ALLE SEKTORER MEDTATT I DENNE LISTEN  
Forpliktelsesnivået i en bestemt tjenestesektor skal ikke fortolkes slik at det trer i stedet for forpliktelsesnivået som gjelder for en annen tjenestesektor der en slik tjeneste er en innsatsfaktor, eller som den på annen måte er forbundet med. CPC-numre angitt i parentes viser til FNs foreløpige sentrale produktgruppering (Statistical Papers Series M No. 77, Provisional Central Product Classification, Department of International Economics and Social Affairs, Statistical Office of the United Nations, New York, 1991).
  1) Ingen 1) Ubundet når det gjelder subsidier, skattemessige oppmuntringer og skattekreditter  
  2) Ingen 2) Ubundet når det gjelder subsidier, skattemessige oppmuntringer og skattekreditter  
  3) Ingen 3) Flertallet av styremedlemmene i et «aksjeselskap» (société anonyme/Aktiengesellschaft eller société en commandite par actions/ Kommanditaktiengesellschaft) må være sveitsiske borgere bosatt i Sveits (unntatt holdingselskaper). Minst én leder i et «selskap med begrenset ansvar» (société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung) må være bosatt i Sveits. Et flertall av administratorene i et «kooperativt selskap» (société coopérative/Genossenschaft) må være sveitsiske borgere bosatt i Sveits. Det er ikke forbudt for aksjeselskaper å fastsette i sine vedtekter at aksjonærer kan nektes registrering i aksjonærregisteret, blant annet i tilfelle føderal lovgivning krever en bestemt aksjonærsammensetning. Opprettelse av en filial krever en representant (fysisk person) bosatt i Sveits  
    som har behørig fullmakt fra selskapet til fullt ut å representere det. For opprettelse av kommersiell tilstedeværelse ved fysiske personer eller i form av et foretak som ikke er et rettssubjekt i henhold til sveitsisk lovgivning (dvs. i en annen form enn «aksjeselskap», «selskap med begrenset ansvar» eller «kooperativt selskap») gjelder krav om fast oppholdstillatelse for deltakeren eller deltakerne i henhold til kantonal lovgivning. Retten til subsidier, skattemessige oppmuntringer og skattekreditter kan begrenses til personer som er etablert i en bestemt geografisk del av Sveits. For erverv av fast eiendom som foretas av utlendinger som ikke er fast etablert i Sveits, og av foretak med hovedkontor i utlandet og/eller under utenlandsk kontroll, kreves tillatelse. For private boligformål (unntatt erverv av fritidsboliger), ervervsmessig bruk og forretningsvirksomhet gis tillatelse når formålet er bekreftet. Rent finansielle investeringer, forretningsoperasjoner innen fast eiendom, erverv av fritidsboliger og andre anlegg enn hoteller på ervervsmessig grunnlag (f.eks. leilighetsbygninger, campingplasser, idrettsarealer) og erverv av landbrukseiendom er forbudt.  
  4) Ubundet, unntatt for tiltak i forbindelse med innreise og midlertidig opphold for fysiske personer (heretter kalt personer) som hører inn under de kategorier som er definert i avsnitt I og II nedenfor, og med forbehold for følgende begrensninger og vilkår og for de begrensninger på og vilkår for nasjonal behandling som er oppført i kolonnen for nasjonal behandling: Utenlandske tjenesteytere må ha tillatelse til innreise og opphold i Sveits (krav om oppholds- og arbeidstillatelse). Tillatelse gis med forbehold for tiltak som fastsetter en øvre grense for antall innvilgede arbeidstillatelser. For viktig personell, slik det er definert i avsnitt I nedenfor, er oppholdsperioden begrenset til tre år, med mulighet for forlengelse til maksimalt fire år. For annet viktig personell, slik det er definert i avsnitt II nedenfor, er oppholdsperioden begrenset til tre måneder i løpet av ett år; dersom en tillatelse for en slik oppholdsperiode fornyes det påfølgende år, må søkeren oppholde seg utenfor landet i minst to måneder mellom de to oppholdsperiodene i Sveits. Personer som oppholder seg i eller ankommer Sveits med en åpen eller fornybar oppholdstillatelse basert på en ansettelseskontrakt som ikke er begrenset i tid med hensyn til Sveits, regnes ikke som personer som bor i eller ankommer Sveits med midlertidig opphold eller midlertidig arbeid i Sveits som formål. I. Viktige personer som overføres til Sveits internt innenfor et firma eller et selskap (bedriftsinternt overførte medarbeidere) Som viktige regnes de personer som er definert i detalj nedenfor og er ansatt i et firma eller et selskap (heretter kalt foretak) som tilbyr tjenester i Sveits gjennom en filial, et datterselskap eller et tilknyttet foretak opprettet i Sveits, og som har vært ansatt i foretaket utenfor Sveits i minst ett år umiddelbart før de søker om adgang til landet: 4) Ubundet, unntatt for tiltak i forbindelse med de kategorier av fysiske personer som er nevnt i kolonnen for markedsadgang, med forbehold for følgende begrensninger og vilkår: Gjeldende arbeidsvilkår i bransjen og på arbeidsplassen fastsatt ved lov og/eller kollektiv avtale (med hensyn til avlønning, arbeidstid osv.), tiltak for å begrense den yrkesmessige og geografiske mobiliteten i Sveits, bestemmelser om lovfestede trygdeordninger og offentlige pensjonsordninger (med hensyn til opptjeningstid, krav til bosted osv.) o g alle andre bestemmelser i lovgivningen om immigrasjon, innreise, opphold og arbeid. Foretak som har slike personer i arbeid, skal på anmodning samarbeide med de myndigheter som er ansvarlige for å håndheve disse tiltakene. Retten til subsidier, skattemessige oppmuntringer og skattekreditter kan begrenses til personer bosatt i en bestemt geografisk del av Sveits.  
  a) Overordnede ledere og toppledere: personer som primært leder foretaket eller en av dets avdelinger, og som bare er underlagt generelt tilsyn av eller får generelle instrukser fra den øverste ledelsen, styret eller foretakets aksjonærer. Overordnede ledere og toppledere utfører normalt ikke oppgaver som er direkte knyttet til selve ytelsen av foretakets tjenester. b) Spesialister: høyt kvalifiserte personer som er viktige for ytelsen av en bestemt tjeneste i et foretak på grunn av sin fagkunnskap på høyt nivå når det gjelder tjenester, forskningsutstyr, teknikker eller ledelsen av foretaket. II. Andre viktige personer som flytter til Sveits: a) Tjenesteselgere: personer som er ansatt i eller arbeider på oppdrag for et foretak, og som oppholder seg midlertidig i Sveits for å inngå kontrakt om salg av en tjeneste på vegne av foretaket de er ansatt i eller arbeider på oppdrag for. Tjenesteselgere kan ikke selge tjenester direkte til publikum eller yte tjenester selv. b) Personer som er ansvarlige for å etablere kommersiell tilstedeværelse: personer som er ansatt i et foretak som ikke har kommersiell tilstedeværelse i Sveits, og som har vært ansatt i dette foretaket utenfor Sveits i minst ett år umiddelbart før de søker om adgang til landet, og som oppfyller vilkårene i avsnitt I a ovenfor, og som ankommer Sveits med det formål å etablere kommersiell tilstedeværelse for foretaket i Sveits. Personer som er ansvarlige for å etablere kommersiell tilstedeværelse, kan ikke drive direkte salg til publikum eller yte tjenester selv.    
  c) Personer som er ansatt i et foretak utenfor Sveits som ikke har kommersiell tilstedeværelse i Sveits (ikke foretak som yter tjenester definert i CPC 872), og som har inngått kontrakt om tjenesteytelse med et foretak som driver omfattende forretningsvirksomhet i Sveits, og som har vært ansatt i foretaket utenfor Sveits i minst ett år umiddelbart før de søker om adgang til landet, og som oppfyller vilkårene i avsnitt I b ovenfor, og som i egenskap av fagperson innenfor en av tjenestesektorene oppført nedenfor yter en tjeneste i Sveits på vegne av foretaket utenfor Sveits. I tillegg kreves det fem års relevant praksis. Det vil bli innvilget midlertidig oppholdstillatelse for et begrenset antall tjenesteytere per kontrakt for en enkelt periode på tre måneder, og antall tjenesteytere vil avhenge av størrelsen p&a;ring; oppdraget som skal utføres i henhold til kontrakten. Individuelle tjenesteytere som ikke er ansatt i et slikt foretak utenfor Sveits, regnes som personer som søker innpass på det sveitsiske arbeidsmarkedet. Tjenestesektorer: - ingeniørtjenester (CPC 8672), - konsulenttjenester knyttet til installasjon av maskinvare (CPC 841), - implementering av programvare (CPC 842).    
Ytelsesmåter: 1) Tjenesteytelse over landegrensene 2) Utenlands forbruk 3) Kommersiell tilstedeværelse 4) Fysiske personers tilstedeværelse
Sektor eller undersektor Begrensninger på markedsadgang Begrensninger på nasjonal behandling Tilleggsforpliktelser
II. FORPLIKTELSER INNEN BESTEMTE SEKTORER
1.FORRETNINGSTJENESTER  
A. Profesjonelle tjenester a) Juridiske tjenester - Rådgivning om hjemlandets lovgivning og folkerett (del av CPC 861) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Det kreves sveitsisk statsborgerskap for å starte praksis i kantonen St. Gallen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
b) Regnskapsførings-, revisjons- og bokføringstjenester - Regnskapsføring (CPC 862, unntatt 86211) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
- Revisjonstjenester, unntatt revisjon av banker (del av CPC 86211) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Minst én person som yter revisjonstjenester til et aksjeselskap (société anonyme/ Aktiengesellschaft eller société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft) må ha kommersiell tilstedeværelse i Sveits. 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; minst én person som yter revisjonstjenester til et aksjeselskap (société anonyme/Aktiengesellschaft eller société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft) må ha kommersiell tilstedeværelse i Sveits.  
c) Skatterådgivningstjenester (CPC 863) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
d) Arkitekttjenester (CPC 8671) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) I kantonen Luzern kreves det tre års tidligere yrkespraksis fra Sveits 2) Ingen 3) I kantonen Luzern kreves det tre års tidligere yrkespraksis fra Sveits 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; i kantonen Luzern kreves det tre års tidligere yrkespraksis fra Sveits  
e) Ingeniørtjenester (CPC 8672) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) I kantonen Luzern kreves det tre års tidligere yrkespraksis fra Sveits for bygningsingeniører; det kreves sveitsisk statsborgerskap for landmålingsvirksomhet for offentlige formål (utenlandske landmålere kan likevel arbeide under tilsyn av en autorisert sveitsisk landmåler). 2) Ingen 3) I kantonen Luzern kreves det tre års tidligere yrkespraksis fra Sveits for bygningsingeniører; det kreves sveitsisk statsborgerskap for landmålingsvirksomhet for offentlige formål (utenlandske landmålere kan likevel arbeide under tilsyn av en autorisert sveitsisk landmåler). 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; i kantonen Luzern kreves det tre års tidligere yrkespraksis fra Sveits for bygningsingeniører; det kreves sveitsisk statsborgerskap for landmålingsvirksomhet for offentlige formål (utenlandske landmålere kan likevel arbeide under tilsyn av en autorisert sveitsisk landmåler).  
f) Integrerte ingeniørtjenester (CPC 8673) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
g) Byplanleggings- og landskapsarkitekttjenester (CPC 8674) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
h) Lege- og tannlegetjenester (CPC 9312) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ubundet 4) Ubundet 1) Ingen 2) Ingen 3) Det kreves sveitsisk statsborgerskap for å opprette egen praksis 4) Det kreves sveitsisk statsborgerskap for å opprette egen praksis  
i) Veterinærer (CPC 932) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ubundet 4) Ubundet 1) Ingen 2) Ingen 3) Det kreves sveitsisk statsborgerskap for å opprette egen praksis 4) Det kreves sveitsisk statsborgerskap for å opprette egen praksis  
B. Datatjenester og tilknyttede tjenester a) Konsulenttjenester knyttet til installasjon av maskinvare (CPC 841) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
b) Implementering av programvare (CPC 842) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
c) Databehandlingstjenester (CPC 843) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
d) Databasetjenester (CPC 844) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
e) Andre tjenester - Vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og kontorutstyr, herunder datamaskiner (CPC 845) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
- Tilrettelegging av data (CPC 8491) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
C. Tjenester innen forskning og utvikling - F&U-tjenester innenfor naturvitenskapelige felt, unntatt prosjekter som helt eller delvis finansieres av offentlige midler (del av CPC 851) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
F&U-tjenester innenfor samfunnsvitenskapelige felt, unntatt prosjekter som helt eller delvis finansieres av offentlige midler (del av CPC 852) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
- Tverrfaglige F&U-tjenester, unntatt prosjekter som helt eller delvis finansieres av offentlige midler (del av CPC 853) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
D. Tjenester innen fast eiendom - Eiendomstjenester mot fast godtgjørelse eller etter avtale (CPC 822) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
E. Utleie-/leasingtjenester uten operatører a) I tilknytning til skip - For sjøtransporttjenester (del av CPC 83103) 1) Ubundet 2) Ingen 3) For å kunne seile under sveitsisk flagg må fartøyene være 100 prosent eid og kontrollert av sveitsiske statsborgere, og ¾ av disse må være bosatt i Sveits. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet 2) Ingen 3) Styret og ledelsen i selskaper som eier skip som seiler under sveitsisk flagg, må bestå av sveitsiske statsborgere, og flertallet av disse må være bosatt i Sveits. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
- For innenlands vannveistransport på Rhinen (del av CPC 83103) 1) Ubundet 2) Ingen 3) For å kunne seile under sveitsisk flagg må fartøyene eies av et selskap som i vesentlig grad påvirkes (66 prosent av kapital og stemmeretter) av personer bosatt i Sveits eller i en stat i henhold til Mannheim-konvensjonen og dens protokoller. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits 1) Ubundet 2) Ingen 3) Trafikkrettigheter, herunder kabotasje, er begrenset i henhold til Mannheim-konvensjonen og dens protokoller; eieren av fartøyet må disponere et egnet driftskontor i Sveits. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; trafikkrettigheter, herunder kabotasje, er begrenset i henhold til Mannheim-konvensjonen og dens protokoller; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits.  
b) I tilknytning til luftfartøyer - Tjenester knyttet til luftfartøyer, unntatt utleie/leasing til selskaper som driver regulær ruteflyging eller charterflyging (del av CPC 83104) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
c) I tilknytning til annet transportmateriell (CPC 83101 + 83102 + 83105) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
d) I tilknytning til annet maskineri og utstyr (CPC 83106-83109) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
F. Andre forretningstjenester a) Reklametjenester - Reklametjenester (herunder direkte reklame), unntatt utendørsreklame, reklame for varer underlagt importtillatelse samt legemidler, alkohol, tobakk, giftige stoffer, sprengstoff, våpen og ammunisjon (del av CPC 8711 + del av CPC 8712) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
b) Markedsundersøkelser og opinionsmålinger (CPC 864) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
c) Bedriftsrådgivning (CPC 865) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
d) Tjenester i tilknytning til bedriftsrådgivning (CPC 866) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
e) Teknisk prøving og analyse (CPC 8676) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
f) Tjenester i tilknytning til landbruk, jakt og skogbruk - Konsulenttjenester innen landbruk, jakt og skogbruk (del av CPC 881) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
g) Tjenester i tilknytning til fiske - Konsulenttjenester i tilknytning til fiske (del av CPC 882) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
h) Tjenester i tilknytning til gruvedrift - Tjenester i tilknytning til gruvedrift, unntatt prospektering, oppmåling, skjerping og utvinning (del av CPC 883 + del av CPC 5115) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
i) Tjenester i tilknytning til produksjon - Konsulenttjenester i tilknytning til produksjon (del av CPC 884 + del av CPC 885) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
m) Tilknyttet teknisk-vitenskapelig konsulentvirksomhet - Tilknyttet teknisk-vitenskapelig konsulentvirksomhet, unntatt prospektering, oppmåling, skjerping og utvinning (del av CPC 8675) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
n) Vedlikehold og reparasjon av utstyr (omfatter ikke skip, luftfartøyer eller annet transportmateriell) (CPC 633 + CPC 8861-8866) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits for undersektor CPC 633 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits for undersektor CPC 633  
o) Rengjøring av bygninger - Tjenester i tilknytning til rengjøring av bygninger (CPC 874, med unntak av CPC 87409) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits  
p) Fotografiske tjenester (CPC 875) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
q) Emballeringstjenester (CPC 876) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits  
r) Trykkeri- og forlagsvirksomhet (CPC 88442) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
s) Kongresstjenester (del av CPC 87909) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
2. KOMMUNIKASJONS- TJENESTER  
B. Budtjenester  
a) Ekspressforsendelser - for brevforsendelser defineres det som ekspress når leveringskostnaden er minst fem ganger høyere enn leveringskostnaden for brev postlagt som prioritert post i laveste vekt- og formatkategori; - for pakker defineres det som ekspress når leveringskostnaden er minst to ganger høyere enn leveringskostnaden for pakker postlagt som prioritert post i laveste vektkategori. 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
b) Pakkepost med vekt over 2 kg 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
C. Telekommunikasjonstjenester Telekommunikasjonstjenester er transport av elektromagnetiske signaler - lyd, data, bilde og kombinasjoner av disse -, med unntak av kringkasting 1)>
a) Taletelefoni (CPC 7521) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
b) Pakkesvitsjet dataoverføring (del av CPC 7523) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
c) Linjesvitsjet dataoverføring (del av CPC 7523) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
d) Telekstjenester (del av CPC 7523) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
e) Telegrafitjenester (CPC 7522) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
f) Telegrafitjenester (CPC 7522) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
g) Private leide sambandstjenester (del av CPC 7522 + del av CPC 7523) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
h) Elektronisk post (del av CPC 7523) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
i) Talepost (del av CPC 7523) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
j) Online-informasjon og gjenfinning i databaser (del av CPC 7523) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
k) Elektronisk datautveksling (EDI) (del av CPC 7523) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
l) Forbedrede/verdiøkende fakstjenester (del av CPC 7523) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
m) Kode- og protokolloversetting 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
n) Online-informasjon og/eller databehandling (del av CPC 843) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
o) Annet - Videotekst 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
- Forbedrede/verdiøkende tjenester basert på konsesjonerte trådløse nett, herunder forbedrede/verdiøkende personsøkertjenester, unntatt taleoverføring 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
3. BYGG- OG ANLEGGSTJENESTER OG TILKNYTTEDE INGENIØRTJENESTER  
A. Generell konstruksjon for bygninger (CPC 512) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
B. Generelt ingeniørarbeid - Generelt ingeniørarbeid (CPC 5131 + 5132) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
C. Installasjon og sammensetting (CPC 514 + 516) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ubundet når det gjelder installasjoner på områdene energi, oppvarming, vann, kommunikasjoner og heiser 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; ubundet når det gjelder installasjoner på områdene energi, oppvarming, vann, kommunikasjoner og heiser  
D. Byggferdigstillelse (CPC 517) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
E. Annet - Arbeid på byggetomt før oppføring (CPC 511) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
-- Fundamentering, betongarbeid, stålbearbeiding (CPC 5151 + 5154 + 5155) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
4. DISTRIBUSJONSTJENESTER  
A. Provisjonsagenters tjenester - Provisjonsagenters tjenester, unntatt tjenester knyttet til varer underlagt importtillatelse og tjenester knyttet til legemidler, giftige stoffer, sprengstoff, våpen og ammunisjon samt edle metaller (del av CPC 6211) 1) Ingen 2) Ingen 3) Enkelte kantoner har restriksjoner på salgsareal 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
B. Engroshandelstjenester - Engroshandelstjenester, unntatt tjenester knyttet til varer underlagt importtillatelse og tjenester knyttet til legemidler, giftige stoffer, sprengstoff, våpen og ammunisjon samt edle metaller (del av CPC 622) 1) Ingen 2) Ingen 3) Enkelte kantoner har restriksjoner på salgsareal 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
C. Detaljhandelstjenester - Detaljhandelstjenester, unntatt tjenester knyttet til varer underlagt importtillatelse og tjenester knyttet til legemidler, giftige stoffer, sprengstoff, våpen og ammunisjon samt edle metaller; omfatter ikke detaljsalg via mobile salgsenheter (del av CPC 631 + del av CPC 632 + del av CPC 6111 + del av CPC 6113 + del av CPC 6121) 1) Ingen 2) Ingen 3) Enkelte kantoner har restriksjoner på salgsareal 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits  
D. Franchising (CPC 8929) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
5. UTDANNINGSTJENESTER  
Private utdanningstjenester: - Tjenester innen obligatorisk skolegang (barne- og ungdomstrinn) 1) Ubundet 2) Ubundet 3) Ingen 4) Ubundet 1) Ubundet 2) Ubundet 3) Ingen 4) Ubundet  
- Tjenester innen ikke-obligatorisk videregående utdanning (videregående nivå) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
- Tjenester innen høyere utdanning (CPC 923) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
- Voksenopplæringstjenester (CPC 924) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
6. MILJØTJENESTER 2)>  
A. Kloakktjenester (CPC 9401) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
B. Avfallshåndteringstjenester (CPC 9402) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen, med unntak av ubundet for fyllplasser 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen, med unntak av ubundet for fyllplasser 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits  
C. Rensing og liknende tjenester (CPC 9403) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
D. Andre miljøtjenester (CPC 9404 + 9405 + 9406 + del av 9409) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
Forpliktelser innen bank-, verdipapir- og forsikringstjenester er i samsvar med «Forståelse om forpliktelser i forbindelse med finansielle tjenester» (heretter kalt «Forståelsen») og underlagt de begrensninger og vilkår som er nevnt i del I (horisontale forpliktelser), og de begrensninger og vilkår som er oppført nedenfor. Det legges til grunn at del B nr. 4 i »Forståelsen» ikke innebærer noen forpliktelse til å tillate ikke-fastboende ytere av finansielle tjenester å drive forretningsvirksomhet.
Forsikring og forsikringsrelaterte tjenester Monopolrettigheter som angitt i del B nr. 1 i »Forståelsen": Det er offentlig monopol på brann- og naturskadeforsikring på bygninger i følgende kantoner: Zürich, Bern, Luzern, Nidwalden, Glarus, Zug, Fribourg, Solothurn, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Shaffhausen, Argovie, St. Gallen, Grisons, Appenzell Ausser-Rhoden, Thurgovie, Vaud, Neuchâtel, Jura. I kantonene Nidwalden og Vaud omfatter det offentlige monopolet på brann- og naturskadeforsikring også løsøre i bygninger. 1) Transaksjoner som angitt i del B nr. 3 i »Forståelsen»: tegning av ansvarsforsikring for luftfartøyer krever kommersiell tilstedeværelse i Sveits. 2) Transaksjoner som angitt i del B nr. 4 i »Forståelsen»: tegning av ansvarsforsikring for luftfartøyer krever kommersiell tilstedeværelse i Sveits. 3) Representasjonskontorer kan ikke drive forretningsvirksomhet eller opptre som agent; forsikringsselskaper registrert i Sveits må juridisk være organisert som aksjeselskap (Aktiengesellschaft, société anonyme) eller gjensidig forsikringsselskap (Genossenschaft, société cooperative); når det gjelder filialer av utenlandske forsikringsselskaper, må forsikringsselskapet i landet der hovedkontoret ligger, ha en juridisk organisasjonsform som tilsvarer et sveitsisk aksjeselskap eller et sveitsisk gjensidig forsikringsselskap; deltakelse i den alminnelige sykeforsikringsordningen forutsetter at ytere av sykeforsikringstjenester er organisert enten som sammenslutning (Verein, association), gjensidig forsikringsselskap, stiftelse (Stiftung, fondation) eller aksjeselskap; deltakelse i den lovfestede pensjonskasseordningen (Berufsvorsorge/prévoyance professionnelle) forutsetter at 1) Utlendingers erverv av fast eiendom er begrenset som angitt i del I; utenlandske eller utenlandskkontrollerte forsikringsselskaper gis likevel tillatelse til å investere i fast eiendom, forutsatt at den samlede verdien av kjøperens eiendom ikke overstiger de tekniske reserver som kreves for selskapets virksomhet i Sveits, samt til å erverve eiendom som tjener som sikkerhet for pantelån i tilfelle konkurs eller avvikling. 2) Ingen 3) Det kreves minst tre års erfaring fra direkte forsikring i landet der hovedkontoret ligger; utlendingers erverv av fast eiendom er begrenset som angitt i del I; utenlandske eller utenlandskkontrollerte forsikringsselskaper gis likevel tillatelse til å investere i fast eiendom, forutsatt at den samlede verdien av kjøperens eiendom ikke overstiger de tekniske reserver som kreves for selskapets virksomhet i Sveits, samt til å erverve eiendom som tjener som sikkerhet for pantelån i tilfelle konkurs eller avvikling. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
  pensjonskassen er organisert som gjensidig forsikringsselskap eller stiftelse. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I    
Banktjenester og andre finansielle tjenester (unntatt forsikring) Monopolrettigheter som angitt i del B nr. 1 i »Forståelsen»: To institutter for utstedelse av pantobligasjoner er gitt enerett til å utstede bestemte pantobligasjoner (Pfandbrief, lettre de gage); med hensyn til det første instituttet godtas bare sveitsiske kantonbanker som medlemmer; når det gjelder det andre instituttet, kan banker som har hovedkontor i Sveits, og som har en nasjonal pantelånvirksomhet på minst 60 prosent av balansen, være medlemmer; utstedelse av andre obligasjoner med støtte i pant berøres ikke av denne regelen. 1) 3)> Utenlandske investeringsfond kan markedsføres eller distribueres bare gjennom en autorisert agent bosatt i Sveits; emisjoner i sveitsiske franc kan forvaltes bare av en bank eller en verdipapirforhandler som har kommersiell tilstedeværelse (ikke representasjonskontor) i Sveits. 2) Emisjoner i sveitsiske franc kan forvaltes bare av en bank eller en verdipapirforhandler som har kommersiell tilstedeværelse (ikke representasjonskontor) i Sveits. 3) For kommersiell tilstedeværelse av utenlandske ytere av finansielle tjenester gjelder særskilte krav til firmanavn og forskrifter for finansinstitusjoner i hjemlandet; kommersiell tilstedeværelse kan nektes ytere av finansielle tjenester dersom de egentlige aksjonærer og/eller egentlige eiere er personer fra en stat som ikke er tilsluttet GATS; representasjonskontorer kan verken avtale eller drive forretningsvirksomhet eller opptre som agent. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Utlendingers erverv av fast eiendom er begrenset som angitt i del I; utenlandske eller utenlandskkontrollerte banker gis likevel tillatelse til å erverve eiendom som tjener som sikkerhet for pantelån i tilfelle konkurs eller avvikling; salg/omsetning av andeler i utenlandske kollektive investeringsfond er pålagt stempelavgift. 2) Ingen 3) Utlendingers erverv av fast eiendom er begrenset som angitt i del I; utenlandske eller utenlandskkontrollerte banker gis likevel tillatelse til å erverve eiendom som tjener som sikkerhet for pantelån i tilfelle konkurs eller avvikling. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
A. Hoteller og restauranter (herunder catering) (CPC 641-CPC 643) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart, med unntak av ubundet for catering (CPC 6423) 2) Ingen 3) Etter føderal lovgivning kan kantonene gi bevilling til restauranter ut fra økonomiske behov (vurdering av økonomiske behov er basert på kriterier som befolkning, grad av tettbebyggelse, type strøk, turistmessig interesse, antall nåværende restauranter). 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart, med unntak av ubundet for catering (CPC 6423) 2) Ingen 3) I enkelte kantoner kan det kreves at bevillingsinnehaver bor i samme kanton; det kan kreves at man består en eksamen i samme kanton 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits; i enkelte kantoner kan det kreves at bevillingsinnehaver bor i samme kanton  
B. Reisebyrå- og turoperatørtjenester (CPC 7471) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
C. Reiseledertjenester (CPC 7472) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; i enkelte kantoner kan det kreves kommersiell tilstedeværelse 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) For å arbeide som fjellfører eller skiinstruktør kreves det at man består en eksamen; kantonene kan begrense utlendingers adgang til slike eksamener samt utenlandske fjellføreres og skiinstruktørers adgang til å drive selvstendig virksomhet; i enkelte kantoner kan det kreves at man bor i samme kanton 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; for å arbeide som fjellfører eller skiinstruktør kreves det at man består en eksamen; kantonene kan begrense utlendingers adgang til slike eksamener samt utenlandske fjellføreres og skiinstruktørers adgang til å drive selvstendig virksomhet; i enkelte kantoner kan det kreves kommersiell tilstedeværelse  
10. REKREASJONS-, KULTUR- OG IDRETTSTJENESTER (som ikke er audiovisuelle tjenester)  
B. Nyhetsbyråtjenester (CPC 962) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
C. Biblioteker (CPC 9631*) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ubundet når det gjelder subsidier, skattemessige oppmuntringer og skattekreditter 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; og ubundet når det gjelder subsidier, skattemessige oppmuntringer og skattekreditter  
D. Idrettstjenester og andre rekreasjonstjenester - Idrettstjenester (CPC 9641) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
11. TRANSPORTTJENESTER  
B. Innenlands vannveistransport Innenlands vannveistransport på Rhinen: - Passasjer- og godstransport (del av CPC 7221 + del av CPC 7222) 1) Ubundet 2) Ingen 3) For å kunne seile under sveitsisk flagg må fartøyene eies av et selskap som i vesentlig grad påvirkes (66 prosent av kapital og stemmeretter) av personer bosatt i Sveits eller i en stat i henhold til Mannheim-konvensjonen og dens protokoller. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits 1) Ubundet 2) Ingen 3) Trafikkrettigheter, herunder kabotasje, er begrenset i henhold til Mannheim-konvensjonen og dens protokoller; eieren av fartøyet må disponere et egnet driftskontor i Sveits. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; trafikkrettigheter, herunder kabotasje, er begrenset i henhold til Mannheim-konvensjonen og dens protokoller; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits  
- Utleie av fartøyer med mannskap (del av CPC 7223) 1) Ubundet 2) Ingen 3) For å kunne seile under sveitsisk flagg må fartøyene eies av et selskap som i vesentlig grad påvirkes (66 prosent av kapital og stemmeretter) av personer bosatt i Sveits eller i en stat i henhold til Mannheim-konvensjonen og dens protokoller. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits 1) Ubundet 2) Ingen 3) Trafikkrettigheter, herunder kabotasje, er begrenset i henhold til Mannheim-konvensjonen og dens protokoller; eieren av fartøyet må disponere et egnet driftskontor i Sveits. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; trafikkrettigheter, herunder kabotasje, er begrenset i henhold til Mannheim-konvensjonen og dens protokoller; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits  
- Vedlikehold og reparasjon av fartøyer (del av CPC 8868) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
- Skyving og sleping (del av CPC 7224) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
- Støttetjenester innen innenlands vannveistransport (del av CPC 745) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
C. Lufttransporttjenester Reparasjons- og vedlikeholdstjenester for luftfartøyer 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ubundet 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ubundet 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I; det kreves kommersiell tilstedeværelse i Sveits  
D. Romtransport (CPC 733) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ubundet 4) Ubundet 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ubundet 4) Ubundet  
E. Jernbanetransport a) Passasjertransport (CPC 7111) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Det kreves løyve; for å få løyve er det et krav at det foreligger et behov for slik jernbanevirksomhet, og at ingen andre transportmidler kan yte denne tjenesten på en mer regningssvarende måte økologisk og økonomisk. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
b), c) Godstransport, herunder skiftetjenester (CPC 7112 + 7113) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Det kreves løyve; for å få løyve er det et krav at det foreligger et behov for slik jernbanevirksomhet, og at ingen andre transportmidler kan yte denne tjenesten på en mer regningssvarende måte økologisk og økonomisk. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
d) Vedlikehold og reparasjon av jernbanetransportmateriell (del av CPC 8868) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
e) Støttetjenester innen jernbanetransport (CPC 743) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Det kreves løyve; for å få løyve er det et krav at det foreligger et behov for slik jernbanevirksomhet, og at ingen andre transportmidler kan yte denne tjenesten på en mer regningssvarende måte økologisk og økonomisk. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
F. Veitransporttjenester a) Passasjertransport - bare regulære »lukket dør»-turer (del av CPC 7121) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
- tilfeldig transport, unntatt transport uten last (empty entrance), kabotasje og drosjetjenester (del av CPC 7122) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
b) Godstransport (CPC 7123) 1) Ubundet 2) Ingen 3) Før 31. desember 2004: ingen for kjøretøyer med en effektiv totalvekt inklusive last på under 34 tonn; for transport med kjøretøy som har en effektiv totalvekt inklusive last på mellom 34 og 40 tonn, gjelder tallmessige kvoter. Etter 1. januar 2005: ingen for kjøretøyer med en effektiv totalvekt på under 40 tonn. 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet 2) Ingen 3) Kjøretøyer må være registrert i Sveits 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
c) Utleie av nyttekjøretøyer med operatør (CPC 7124) 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
d) Vedlikehold og reparasjon av veitransportmateriell (CPC 6112 + 8867) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
H. Hjelpetjenester innen alle typer transport a) Laste- og lossetjenester (CPC 741) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
b) Oppbevarings- og lagertjenester (CPC 742) 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ubundet, fordi det ikke er teknisk gjennomførbart 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
c), d) Speditørtjenester og andre hjelpetjenester innen transport (CPC 748 + CPC 749) 1) Ingen, med unntak av ubundet for lokal henting og levering 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I 1) Ingen, med unntak av ubundet for lokal henting og levering 2) Ingen 3) Ingen 4) Ubundet, med unntak av det som er anført i del I  
1) >Kringkasting er definert som den ubrutte overføringskjeden som er nødvendig for distribusjon av TV- og radioprogramsignaler til publikum, men omfatter ikke forbindelser mellom operatører.
2) >Ingenting i denne forpliktelsen skal fortolkes slik at det omfatter offentlige anlegg, enten de eies og drives av kommuner, kantoner eller føderale myndigheter, eller er satt ut på kontrakt av dem.
3) >Omfatter ikke bare transaksjonene angitt i del B nr. 3 i »Forståelsen», men hele spekteret av transaksjoner innen banktjenester og andre finansielle tjenester (unntatt forsikring).

[1

Begrepet "approved school", som er brukt i paragraf 44 nr. 1 bokstav g) i CYP, betegner en forbedringsanstalt for unge lovbrytere, og er ikke en vanlig utdanningsinstitusjon. Unge lovbrytere holdes i forvaring i en "approved school" med henblikk på omskolering og ikke primært formell utdannelse.VEDLEGGtype="int" sec_type="detaljert_innholdsfortegnelse" sec_nr="1" name="1.note1">

Vedlegg VIII Finansielle tjenester


Omhandlet i artikkel 36

Artikkel 1

Definisjoner

I kapittel III og i dette vedlegg menes med

 1. "finansiell tjeneste": enhver tjeneste av finansiell art som tilbys av en finansiell tjenesteyter hjemmehørende i en part. Finansielle tjenester omfatter følgende virksomhet:
  1. Forsikring og forsikringsrelaterte tjenester:
   1. direkte forsikring (herunder koassuranse):
    1. livsforsikring,
    2. skadeforsikring,
   2. gjenforsikring og retrocesjon,
   3. forsikringsformidling, som meglervirksomhet og agentur,
   4. hjelpetjenester innen forsikring, som rådgivning, aktuartjenester, risikovurdering og skadeoppgjørstjenester.
  2. Banktjenester og andre finansielle tjenester (unntatt forsikring):
   1. mottak fra allmennheten av innskudd og andre midler som skal tilbakebetales,
   2. alle typer utlånsvirksomhet, herunder forbrukerkreditt, pantelån, faktoring og finansiering av forretningstransaksjoner,
   3. finansiell leasing,
   4. alle betalings- og pengeoverføringstjenester, herunder kredittkort, betalingskort og debetkort, reisesjekker og bankremisser,
   5. garantier og forpliktelser,
   6. handel for egen eller for kunders regning, på børs, utenom børs eller på annen måte, med:
    1. pengemarkedsinstrumenter (herunder sjekker, veksler, innskuddsbevis),
    2. utenlandsk valuta,
    3. avledede produkter, herunder, men ikke begrenset til, terminkontrakter (futures) og opsjoner,
    4. valuta- og renteinstrumenter, herunder produkter som avtaler om rente- og valutabytte (swaps) og fremtidige renteavtaler,
    5. omsettelige verdipapirer,
    6. andre omsettelige instrumenter og finansaktiva, herunder umyntet gull,
   7. deltakelse i utstedelse av alle slags verdipapirer, herunder fulltegningsgarantier og plassering som agent (offentlig eller privat) samt ytelse av tjenester i forbindelse med slike utstedelser,
   8. pengemegling,
   9. formuesforvaltning, som kontant- eller porteføljeforvaltning, alle former for forvaltning av kollektive investeringer, pensjonsfondforvaltning og forvarings-, deponerings- og tillitsmannstjenester,
   10. oppgjørs- og avregningstjenester for finansielle fordringer, herunder verdipapirer, avledede produkter og andre omsettelige instrumenter,
   11. formidling og overføring av finansiell informasjon samt databehandling av finansiell informasjon og tilknyttet programvare fra ytere av andre finansielle tjenester,
   12. rådgivnings- og mellommannsvirksomhet samt andre finansielle hjelpetjenester i tilknytning til de virksomheter som er oppført i nr. 1 til og med 11, herunder kredittopplysning og kredittvurdering, undersøkelser og rådgivning vedrørende investeringer og porteføljer, rådgivning om oppkjøp og om restrukturering av selskaper og selskapsstrategi.
 2. "finansiell tjenesteyter": enhver fysisk eller juridisk person hjemmehørende i en part som yter eller ønsker å yte finansielle tjenester, men uttrykket "finansiell tjenesteyter" omfatter ikke offentlige institusjoner.
 3. "offentlig institusjon":
  1. staten, en sentralbank eller en pengepolitisk myndighet hjemmehørende i en part, eller en institusjon som eies eller kontrolleres av en part, og som i det vesentlige utfører oppgaver for staten eller driver virksomhet for statlige formål, men ikke en institusjon som i det vesentlige yter finansielle tjenester på kommersielle vilkår, eller
  2. et privat foretak som utfører oppgaver som vanligvis utføres av en sentralbank eller en pengepolitisk myndighet, når det utfører slike oppgaver.
 4. Med henblikk på oppføring av forpliktelser om markedsadgang for finansielle tjenester i bindingslister, menes med den ytelsesmåte som er nevnt i artikkel 22 bokstav o) ii) i denne avtale, ytelse av finansielle tjenester av ikke-fastboende finansielle tjenesteytere på en parts territorium; en "ikke-fastboende finansiell tjenesteyter" er en finansiell tjenesteyter som er hjemmehørende i en part og som yter en finansiell tjeneste på en annen parts territorium fra en virksomhet som ligger på et GATS-medlems territorium, uansett om en slik finansiell tjenesteyter har kommersiell tilstedeværelse på territoriet til parten der den finansielle tjenesten ytes.

Artikkel 2

Nasjonal behandling

 1. På vilkår og betingelser som er i samsvar med nasjonal behandling, skal hver part gi finansielle tjenesteytere som er hjemmehørende i en annen part, og som er etablert på dens territorium, adgang til betalingsordninger og clearingsystemer som drives av offentlige institusjoner samt til offentlige finansierings- og refinansieringsmuligheter som er tilgjengelige i forbindelse med ordinær forretningsdrift. Dette nr. er ikke ment å gi adgang til partens långiver av siste-utvei-kreditt
 2. Når en part krever at finansielle tjenesteytere hjemmehørende i en annen part skal være medlem av, delta i eller ha adgang til en selvregulerende institusjon, en børs eller et marked for verdipapirer eller terminkontrakter, en oppgjørssentral eller en annen organisasjon eller sammenslutning for å kunne yte finansielle tjenester på lik linje med partens finansielle tjenesteytere, eller når parten direkte eller indirekte gir slike institusjoner privilegier eller fordeler i forbindelse med ytelse av finansielle tjenester, skal parten sørge for at institusjonene gir finansielle tjenesteytere som er hjemmehørende i en annen part, og som er bosatt på partens territorium, nasjonal behandling.

Artikkel 3

Forsiktighetstiltak

 1. Ingen bestemmelse i kapittel III og dets vedlegg skal fortolkes slik at den forhindrer en part i å vedta eller opprettholde rimelige tiltak av forsiktighetshensyn, som:
  1. å beskytte investorer, depositarer, innehavere av poliser, begunstigede i poliser, personer som har overlatt midler til forvaltning hos en finansiell tjenesteyter, eller en tilsvarende deltaker i finansmarkedet, eller
  2. å opprettholde sikkerhet, soliditet, integritet eller finansiell ansvarlighet hos finansielle tjenesteytere, eller
  3. å sikre integritet og stabilitet i en parts finansielle system.
 2. Disse tiltak skal ikke være strengere enn det som er nødvendig for å nå målet med dem og skal ikke være et middel til vilkårlig eller utilbørlig forskjellsbehandling av finansielle tjenesteytere hjemmehørende i en annen part i forhold til egne tilsvarende finansielle tjenesteytere eller en skjult restriksjon på handelen med tjenester.
 3. Ingen bestemmelse i kapittel III og dets vedlegg skal fortolkes slik at det kreves at en part offentliggjør opplysninger om privatkunders forretninger og regnskaper, fortrolige opplysninger eller proprietærinformasjon som offentlige institusjoner sitter inne med.
 4. Hver part skal gjøre sitt ytterste for å sikre at Basel-komiteens "kjerneprinsipper for effektivt banktilsyn", standardene og prinsippene fra Den internasjonale organisasjon for forsikringstilsyn (International Association of Insurance Supervisors) og "målsettinger og prinsipper for kredittregulering" fra Den internasjonale organisasjon av verdipapirtilsyn (International Organisation of Securities Commission) blir gjennomført og anvendt på dens territorium.

Artikkel 4

Godkjenning

 1. En part kan godkjenne et annet lands forsiktighetstiltak når den bestemmer hvordan den skal anvende sine egne tiltak for finansielle tjenester. Slik godkjenning, som kan skje gjennom harmonisering eller på annen måte, kan være basert på en avtale eller ordning med vedkommende land, eller den kan gis på frittstående grunnlag.
 2. En part som er part i en slik fremtidig eller nåværende avtale eller ordning som nevnt i nr. 1 skal gi en annen part tilstrekkelig anledning til å forhandle om tiltredelse til slike avtaler eller ordninger eller til å forhandle om tilsvarende avtaler eller ordninger med seg, under omstendigheter der det ville være likeverdig regulering, tilsyn, anvendelse av nevnte regulering og, der det passer, fremgangsmåter for utveksling av informasjon mellom partene i avtalen eller ordningen. Når en part gir godkjenning på frittstående grunnlag, skal den gi en annen part tilstrekkelig anledning til å påvise at det foreligger slike omstendigheter.

Artikkel 5

Databehandling

 1. Hver part skal tillate at en finansiell tjenesteyter fra en annen part overfører opplysninger i elektronisk form eller på annen måte inn i og ut av dens territorium med henblikk på databehandling når slik behandling er påkrevd i tjenesteyterens alminnelige forretningsvirksomhet.
 2. Når det gjelder overføring av opplysninger fremkommet i forbindelse med ytelse av finansielle tjenester, skal hver part vedta eller opprettholde tilstrekkelige sikkerhetstiltak for fortrolig behandling av disse opplysninger og vern om deres integritet, og for dette formål kan partene ha konsultasjoner når det er nødvendig.
 3. Ingen bestemmelse i denne artikkel begrenser en parts rett til å beskytte personlige opplysninger, gi enkeltpersoner personvern og sørge for fortrolig behandling av personlige opptegnelser og regnskaper, med mindre denne retten benyttes til å omgå denne avtales bestemmelser.

Artikkel 6

Særlige unntak

 1. Ingen bestemmelse i kapittel III og dets vedlegg skal fortolkes slik at den forhindrer en part, herunder dens offentlige institusjoner, i med enerett å utøve virksomhet eller yte tjenester på sitt territorium når dette utgjør en del av en offentlig pensjonsordning eller lovfestet trygdeordning.
 2. Ingen bestemmelse i kapittel III og dets vedlegg skal fortolkes slik at den forhindrer en part, herunder dens offentlige institusjoner, i med enerett å utøve virksomhet eller yte tjenester på sitt territorium for egen eller offentlige institusjoners regning eller med garanti eller ved hjelp av økonomiske ressurser fra parten eller offentlige institusjoner.
 3. Dersom en part tillater at virksomhet eller tjenester som nevnt i nr. 1 eller 2 utøves eller ytes av dens finansielle tjenesteytere i konkurranse med en offentlig institusjon eller en finansiell tjenesteyter, skal "tjenester" omfatte slik virksomhet og tjenester.
 4. Ingen bestemmelse i kapittel III og dets vedlegg får anvendelse på virksomhet som utøves eller tjenester som ytes av en sentralbank eller en pengepolitisk myndighet eller av en annen offentlig institusjon som beskjeftiger seg med penge- eller valutapolitikk.

Artikkel 7

Endring av bindingslister

 1. En part kan foreslå å innføre eller endre begrensninger i en spesifikk forpliktelse oppført i avsnittet om finansielle tjenester i dens bindingsliste, i den grad slike endringer ikke senker partens forpliktelsesnivå og forutsatt at de foreslåtte endringer ikke reduserer mulighetene for tjenesteytere hjemmehørende i en annen part som berøres av endringene, sammenliknet med situasjonen slik den var umiddelbart forut for endringene.
 2. Den part som foretar endring skal gi de øvrige parter melding om at den har til hensikt å endre en forpliktelse minst tre måneder før endringen er tenkt gjennomført. Når de øvrige parter mottar skriftlig melding om dette, kan de be om konsultasjoner om den foreslåtte endringen. Dersom det ikke oppnås enighet gjennom konsultasjoner, skal saken behandles i samsvar med kapittel IX.


VEDLEGGtype="int" sec_type="detaljert_innholdsfortegnelse" sec_nr="1" name="1.note1">

Vedlegg IX Teletjenester


Omhandlet i artikkel 36

Artikkel 1

Definisjoner

 1. I dette vedlegg menes med
  1. "tjenesteyter": en teleoperatør som yter eller har til hensikt å yte teletjenester.
  2. "dominerende tjenesteyter": en tjenesteyter som, alene eller sammen med andre tjenesteytere på grunnlag av en avtale eller på annen måte, i vesentlig grad er i stand til å påvirke deltakervilkårene (med hensyn til pris og levering) for en bestemt teletjeneste i det relevante markedet som følge av:
   1. kontroll over grunnleggende fasiliteter, eller
   2. bruk av sin markedsposisjon.
  3. "grunnleggende fasiliteter": fasiliteter i et offentlig telenett eller en offentlig teletjeneste
   1. som utelukkende eller hovedsakelig tilbys av en eller et begrenset antall tjenesteytere, og
   2. som ikke lar seg erstatte økonomisk eller teknisk med sikte på å yte en tjeneste.

Artikkel 2

Alminnelige prinsipper

 1. Konkurranse og tiltro til markedskreftene

  Med sikte på å sikre levering av kostnadseffektive teletjenester av høy kvalitet skal partene vedta eller opprettholde hensiktsmessige tiltak for å unngå konkurransehindrende praksis hos tjenesteytere. Det skal først og fremst satses på private forhandlinger og selvregulering innen næringen, i samsvar med krav utformet med sikte på å unngå konkurransehindrende atferd.

 2. Reguleringsprinsipper

  Tiltakene og anvendelsen av dem skal være objektive, nøytrale og ikke-diskriminerende. Så langt det lar seg gjøre, skal de være teknologi-nøytrale.

 3. Åpenhet

  Forskriftsmessige krav skal anvendes på en åpen måte. Med mindre en overordnet offentlig eller privat interesse tilsier noe annet, skal reguleringsmyndighetene gjøre samtrafikkavtaler offentlig tilgjengelige.

 4. Unngå unødig forsinkelse

  Det erkjennes at det må reageres raskt på markedskrefter i endring, og alle vedtak og påbud forbundet med reguleringstiltakene nevnt i dette vedlegg, herunder vedtak om klage, skal derfor gjennomføres av vedkommende myndighet så snart det med rimelighet er mulig.

 5. Klagerett

  En tjenesteyter som berøres av et vedtak gjort av en reguleringsmyndighet, skal ha rett til å bringe vedtaket inn for et uavhengig forvaltningsorgan og/eller en domstol, i samsvar med nasjonal lovgivning.

Artikkel 3

Lisensiering

 1. Når det kreves lisens, skal alle lisensieringskriterier og den tid som vanligvis kreves for å avgjøre en lisenssøknad, gjøres offentlig tilgjengelig.
 2. Utstedelse av lisens skal være basert på lisensieringskriteriene nevnt i nr. 1.
 3. Den tid som vanligvis kreves for å avgjøre en lisenssøknad, skal være rimelig.
 4. Når det er gitt avslag på en lisenssøknad, skal søkeren på anmodning gjøres kjent med grunnene til avslaget.

Artikkel 4

Tildeling og bruk av begrensede ressurser

Alle prosedyrer for tildeling og bruk av begrensede ressurser, herunder frekvenser, numre og andre bruksrettigheter, skal gjennomføres på en objektiv, åpen og ikke-diskriminerende måte, og til rett tid. Gjeldende status for tildelte frekvensbånd skal gjøres offentlig tilgjengelig.

Artikkel 5

Tiltak for å beskytte konkurransen

 1. Partene skal sørge for tiltak som hindrer at dominerende tjenesteytere, alene eller sammen med andre, opptrer konkurransehindrende, noe som motvirker fordelene ved denne avtale med hensyn til teletjenester.
 2. Med hensyn til dominerende tjenesteytere skal konkurransehindrende praksis som nevnt i nr. 1 særlig være:
  1. å delta i konkurransehindrende prisfastsettelse eller kryss-subsidiering,
  2. å bruke opplysninger fra konkurrenter på en slik måte at det virker konkurransehindrende,
  3. ikke å stille tekniske opplysninger om grunnleggende fasiliteter samt kommersielt relevante opplysninger som de trenger for å kunne yte tjenester, til rådighet for andre tjenesteytere til rett tid, og
  4. ikke å tilby andre tjenesteytere, på et ikke-diskriminerende grunnlag, tilgang til grunnleggende fasiliteter og kommersielt relevante opplysninger som de trenger for å kunne yte tjenester.

Artikkel 6

Minimumsforpliktelser for samtrafikk

 1. Forpliktelse til samtrafikk med andre tjenesteytere

  Tjenesteytere som tilbyr en offentlig svitsjet telefontjeneste, skal direkte eller indirekte ha samtrafikk med andre tjenesteytere.

 2. Offentliggjøring av tekniske og kommersielle vilkår

  En tjenesteyter skal gjøre alle tekniske og kommersielle vilkår knyttet til samtrafikk offentlig tilgjengelige, i et klart format og tilstrekkelig detaljert.

 3. Vern om fortrolige opplysninger

  I samsvar med nasjonale lover og forskrifter skal tjenesteytere verne om fortrolige opplysninger eller proprietærinformasjon som de har fått fra en annen tjenesteyter i forbindelse med forhandlinger om eller gjennomføring av en samtrafikkavtale, og sørge for at de ikke utleveres. Tjenesteytere kan bruke slike opplysninger eller slik informasjon bare i forbindelse med ytelse av de konkrete samtrafikktilknyttede tjenester (IRS) som ønskes.

 4. Plikt til å unngå teknisk skade på nettet

  En tjenesteyter som har samtrafikk med en annen tjenesteyter skal bare bruke teleanlegg som ikke fører til fysisk eller teknisk skade på den andre tjenesteyterens nett.

 5. Oppfylle bindende tekniske standarder

  Tjenesteytere skal oppfylle alle bindende tekniske standarder som er vedtatt og får anvendelse. Telenæringen skal rådspørres i arbeidet med å avgjøre hvilke tekniske standarder som bør være bindende.

 6. Gjøre det lettere å skifte tjenesteyter

  Tjenesteytere skal treffe alle rimelige tiltak som kreves for at en sluttbruker som velger å benytte seg av en annen tjenesteyters tjenester skal kunne gjøre det med minst mulig besvær. Dette innbefatter plikt til å la sluttbrukeren beholde sitt telefonnummer eller sin nettadresse og fortsette å motta tjenesten gjennom den samme aksesslinjen dersom dette er teknisk mulig.

 7. Plikt til å gi fakturainformasjon

  Med mindre de blir enige om noe annet, skal tjenesteytere i samtrafikk utveksle de opplysninger som er nødvendige for å kunne utstede en nøyaktig og rettidig faktura til seg selv, sine samarbeidspartnere eller andre tjenesteytere.

Artikkel 7

Samtrafikk med dominerende tjenesteytere

 1. En dominerende tjenesteyter skal tilby andre tjenesteytere samtrafikk uten forskjellsbehandling og i samsvar med prinsippene om en åpen og kostnadsbasert prispolitikk. Bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 til 7 skal også gjelde.
 2. Samtrafikk med en dominerende tjenesteyter skal sikres på alle teknisk mulige punkter i nettet. Slik samtrafikk skal tilbys
  1. til ikke-diskriminerende vilkår, betingelser (herunder tekniske standarder og spesifikasjoner) og priser, og med en kvalitet som ikke er mindre gunstig enn kvaliteten på egne, tilsvarende tjenester eller tilsvarende tjenester hos tjenesteytere uten tilknytning eller datterselskaper eller andre samarbeidspartnere,
  2. til rett tid, og til vilkår, betingelser (herunder tekniske standarder og spesifikasjoner) og kostnadsbaserte priser som er gjennomsiktige, rimelige ut fra de økonomiske forhold og tilstrekkelig atskilt, slik at tjenesteytere ikke må betale for nettkomponenter eller utstyr de ikke trenger for å kunne yte tjenesten,
  3. på anmodning på punkter i tillegg til de termineringspunkter som tilbys de fleste brukere mot en betaling som gjenspeiler kostnadene ved å sette opp nødvendige tilleggsinstallasjoner.
 3. En tjenesteyter som ønsker samtrafikk med en dominerende tjenesteyter, skal være i stand til dette i henhold til vilkårene i et standardtilbud om samtrafikk (RIO) fra den dominerende tjenesteyteren. RIO skal inneholde skriftlig informasjon om den dominerende tjenesteyterens priser, vilkår og betingelser for samtrafikk med søkeren. RIO skal inneholde følgende opplysninger:
  1. en liste over og en beskrivelse av de IRS som tilbys, vilkår og betingelser for disse tjenester samt kommersielle og tekniske krav,
  2. en liste over kostnadsbaserte priser for IRS når tjenesteyteren har en dominerende stilling. Den dominerende tjenesteyteren skal benytte en etablert metodikk basert på langsiktige gjennomsnittlige differansekostnader (LRAIC) eller annen prognosemetodikk som reflekterer de aktuelle kostnadene bedre.
 4. RIO må bestå av moduler, slik at en tjenesteyter som ønsker samtrafikk kan kjøpe bare de IRS som ønskes. RIO må være så detaljert at en tjenesteyter som er villig til å godta de oppførte priser, vilkår og betingelser, kan få IRS uten å måtte gå inn i forhandlinger med den dominerende tjenesteyteren. Dersom en tjenesteyter godtar RIO, vil videre drøftelser være begrenset til gjennomføringen av de godtatte priser, vilkår og betingelser.

Artikkel 8

Løsing av uenighet om samtrafikk

Når tjenesteytere ikke er i stand til å komme til enighet i forhandlinger om en samtrafikkavtale med dominerende tjenesteytere i løpet av et nærmere fastsatt tidsrom, kan de få hjelp fra vedkommende reguleringsmyndigheter til å løse uenighet om passende vilkår, betingelser og priser for samtrafikk innen en rimelig tidsramme. Vedkommende reguleringsmyndighet skal fastsette betingelsene for samtrafikken i samsvar med de vanlige prinsipper i det aktuelle markedet og den aktuelle sektoren og i samsvar med prinsippene i artikkel 2, artikkel 6 og artikkel 7. Nasjonal lovgivning kan ha bestemmelser om en særlig forliksprosedyre.

Artikkel 9

Uavhengig reguleringsmyndighet

Reguleringsmyndigheten skal være atskilt fra, og ikke stå til ansvar overfor, noen tjenesteyter som leverer grunnleggende teletjenester.

Artikkel 10

Universell tjeneste

Nasjonal lovgivning kan definere hva slags forpliktelse til å yte universelle tjenester som bør opprettholdes. Slike forpliktelser vil i seg selv ikke bli betraktet som konkurransehindrende, forutsatt at de forvaltes på en åpen, ikke-diskriminerende og konkurransemessig nøytral måte og ikke er mer byrdefulle enn det som er nødvendig for den type universell tjeneste som er definert i nasjonal lovgivning.VEDLEGGtype="int" sec_type="detaljert_innholdsfortegnelse" sec_nr="1" name="1.note1">

Vedlegg X Godkjenning av kvalifikasjoner for ingeniørtjenester


Omhandlet i artikkel 36

Når det på en parts territorium kreves yrkeskvalifikasjoner som et diplom eller en yrkestittel for å kunne yte en ingeniørtjeneste, skal partenes kompetente myndigheter iverksette et arbeidsprogram for å utarbeide nødvendige retningslinjer for godkjenning av diplomer og yrkestitler tildelt av en annen part som et middel til å oppfylle de relevante lovfestede krav. Det skal tas sikte på å fullføre arbeidsprogrammet innen tre år fra den dag denne avtale trer i kraft.VEDLEGGtype="int" sec_type="detaljert_innholdsfortegnelse" sec_nr="1" name="1.note1">

Vedlegg XI Forbehold om investeringer


Omhandlet i artikkel 46

De investeringer som er nevnt i artikkel 46, er oppført i tilleggene til dette vedlegg.

Tillegg 1 til vedlegg XI

Alle parters forbehold

Sektor: Kraft- og energisektoren Reparasjon av transportmateriell
Undersektor: -
Forpliktelse eller artikkel som forbeholdet gjelder: Nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling
Den administrative enhetens nivå i forvaltningen: Nasjonalt og regionalt
Rettslig hjemmel eller fullmakt for tiltaket: Bortfaller
Kort beskrivelse av tiltaket: All virksomhet i kraft- og energisektoren samt innenfor reparasjon av transportmateriell skal behandles som tjenester etter denne avtale
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Ta hensyn til tvetydigheten som foreligger med hensyn til om disse sektorer er å anse som produksjon eller tjenester

Tillegg 2 til vedlegg XI

EFTA-statenes forbehold

Sektor: Alle sektorer
Undersektor: -
Forpliktelse eller artikkel som forbeholdet gjelder: Nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling
Den administrative enhetens nivå i forvaltningen: Nasjonalt og regionalt
Rettslig hjemmel eller fullmakt for tiltaket: Bortfaller
Kort beskrivelse av tiltaket: Ordninger for forvaltning av kollektiv opphavsrett eller tilgrensende rettigheter; royalties, avgifter, vederlag og fond beregnet på å bevare og fremme språklig og kulturelt mangfold
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Nasjonal kulturpolitikk

Tillegg 3 til vedlegg XI

Singapores forbehold

A. Alle sektorer
Forpliktelse: Nasjonal behandling
Lovhenvisning: Companies Act, Cap 50 (1994) Business Registration Act, Cap 32 (2001) Business Registration Act, Cap 32 (2001)
Beskrivelse: Utenlandske selskaper og utlendinger må oppfylle kravene i Companies Act og Business Registration Act med hensyn til etablering av filial/foretak/selskap og (eventuelt) innsending av regnskaper. a) Kommersiell tilstedeværelse, etableringsrett og bevegelighet for juridiske personer krever at følgende bestemmelser oppfylles: i) En utlending som ønsker å registrere et foretak, må ha en lokal leder som skal: A) være singaporsk borger, B) være fast bosatt i Singapore, eller C) ha arbeidstillatelse (employment pass) i Singapore. En utlending som er fast bosatt i eller har arbeidstillatelse i Singapore, kan imidlertid registrere et foretak uten å ansette en lokal leder. ii) Ved etablering av selskap må minst ett av selskapets styremedlemmer være bosatt lokalt. iii) I alle filialer av utenlandske selskaper registrert i Singapore må minst to representanter være bosatt lokalt. (En person regnes som bosatt lokalt dersom vedkommende er singaporsk borger eller er fast bosatt i eller har arbeidstillatelse i Singapore.) b) Etablering av filial av utenlandsk selskap er underlagt krav om registrering av de foreskrevne dokumenter.
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Gjøre det enklere å foreta rettslige skritt
B. Alle sektorer
Forpliktelse: Nasjonal behandling
Lovhenvisning: Residential Property Act, Cap 274 (1985) Housing & Development Act, Cap 129 (1997) Executive Condominium Housing Scheme Act, Cap 99A (1997) Banking Act, Cap 19 Finance Companies Act, Cap 108 MAS Act, Cap 186
Beskrivelse: 2. Eie av grunn: a) Utenlandske borgere kan ikke eie boliggrunn. 3. Eie av fast eiendom: a) Utenlandske borgere har begrenset adgang til å kjøpe grunn samt bolig i bygninger med mindre enn seks etasjer. b) Det er også begrenset adgang for utenlandske borgere til å eie bolig som inngår i offentlige boligordninger. 4. Boliglån: 5. Det kan treffes tiltak for å begrense finansinstitusjoners adgang til å yte utenlandske borgere og utenlandske selskaper lån i singaporske dollar til kjøp av bolig i Singapore.
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Knapphet på tilgjengelig grunn
C. Alle sektorer
Forpliktelse: Nasjonal behandling
Lovhenvisning: Banking Act, Cap. 19, MAS Notice 757 to Banks Securities Industry Act, Cap. 289, MAS Notice 1201 to Securities Dealers Finance Companies Act, Cap 108, MAS Notice 816 to Finance Companies Insurance Act, Cap 142, MAS Notice 109 to Insurers MAS Act, Cap 186, MAS Notice 1105 to Merchant Banks
Beskrivelse: 1. Når beløpet overstiger SGD 5 millioner per enhet 1)>, kan en bank 2)> innvilge ikke-fastboende kreditt i singaporske dollar for et hvilket som helst formål i Singapore eller i utlandet på følgende vilkår: a) For investeringer i singaporske dollar i finansaktiva og fast eiendom kreves at bankene påser at den innvilgede kreditt i singaporske dollar inndras når investeringene eller deler av investeringene på en eller annen måte konverteres til proveny i kontanter i singaporske dollar. b) Dersom provenyet i singaporske dollar skal brukes eller investeres utenlands, kreves at ikke-fastboende veksler provenyet i utenlandsk valuta ved uttak. I dette tilfellet har bankene ikke adgang til å konvertere provenyet i singaporske dollar til utenlandsk valuta via spot- eller terminmarkedet. Med hensyn til noterte aksjer og obligasjoner i singaporske dollar utstedt av ikke-fastboende som ønsker å tappe markedet for singaporske dollar for å finansiere sin virksomhet utenlands, kreves at ikke-fastboende veksler eller konverterer provenyet i singaporske dollar til utenlandsk valuta for bruk i utlandet. 2.Bankene skal ikke innvilge kreditt i singaporske dollar til ikke-fastboende for valutaspekulasjon i markedet for singaporske dollar. 3. Bankene kan til ikke-fastboende låne ut verdipapirer med pålydende i singaporske dollar uansett beløp så lenge de er fullt ut sikret med håndpant i kontanter i singaporske dollar eller i andre aktiva i singaporske dollar ved innvilging av lånet av verdipapirer med pålydende i singaporske dollar. 4. Bankene kan handle valutaopsjoner i singaporske dollar med ikke-fastboende så lenge det foreligger krav om å sikre seg mot valutarisiko som følger av handel med eller økonomisk og finansiell virksomhet i Singapore. Det må dokumenteres at den ikke-fastboende har behov for å sikre seg i forbindelse med sin handel med eller sin økonomiske og finansielle virksomhet i Singapore. (Ovenfornevnte forbehold skal ikke fortolkes slik at det medfører forsinkelse av overføringer som definert i artikkel 44.)
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Tiltak med hensyn til internasjonalisering av Singapores valuta

1) >For finansinstitusjoner som ønsker å oppta kreditt i singaporske dollar, skal hvert datterselskap anses for å være en separat enhet, mens hovedkontoret og alle utenlandske filialer samlet betraktes som én enhet.

2) >Restriksjonene i dette forbeholdet beskriver tiltakene i MAS' Notice 757 to Banks. Tilsvarende tiltak er fastsatt i MAS Notice 1201 to Securities Dealers, MAS Notice 816 to Finance Companies, MAS Notice 109 to Insurers og MAS Notice 1105 to Merchant Banks.

D. Sektoren for trykkeri- og forlagsvirksomhet
Forpliktelse: Nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling
Rettslig hjemmel eller fullmakt: Newspaper and Printing Presses Act, Cap 206 (1991 Revised Edition) Informasjons-, kommunikasjons- og kunstdepartementet Ministry of Information, Communications and the Arts
Beskrivelse: Nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling gjelder ikke trykkeri- og forlagsvirksomhet
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Nasjonal sosialpolitikk og nasjonale interesser
E. Sektoren for våpen og eksplosive varer
Forpliktelse: Nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling
Lovhenvisning: Arms and Explosives Act, Cap 13 (1985)
Beskrivelse: Nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling gjelder ikke våpen og eksplosive varer. Produksjon, bruk, salg, lagring, transport, import, eksport og besittelse av våpen og eksplosive varer er regulert av hensyn til vitale sikkerhetsinteresser.
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Beskytte sikkerhetsinteresser
F. Privatisering
Forpliktelse: Nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling
Lovhenvisning: Bortfaller
Beskrivelse: Nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling gjelder ikke privatisering av eller investeringsavvikling i foretaksenheter eller eiendeler som for tiden er i offentlig eie.
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Regjeringens politikk
G. Produksjonssektoren
Forpliktelse: Nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling
Lovhenvisning: Control of Manufacture Act, Cap 57 (2001)
Beskrivelse: Av ulike grunner knyttet til offentlig interesse i visse typer produksjonsvirksomhet gjelder ikke nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling nødvendigvis med hensyn til lovfestede lisenskrav og betingelser pålagt produksjon av følgende: a) luftkondisjoneringsanlegg b) øl og stout c) sigarer d) trukkede stålprodukter e) fyrverkeri f) råjern og jernsvamp g) kjøleskap h) valsede stålprodukter i) ingoter, barrer, blokker og plater i stål j) tyggegummi, ballongtyggegummi, dental tyggegummi og lignende produkter k) CD (compact disc), CD-ROM (compact disc-read only memory), VCD (video compact disc) l) DVD (digital video disc), DVD-ROM (digital video disc-read only memory) m) sigaretter n) fystikker
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Offentlig interesse i visse typer produksjonsvirksomhet

Tillegg 4 til vedlegg XI

Islands forbehold

Sektor: Alle sektorer
Undersektor: Selskapslovgivning
Forpliktelse eller artikkel som forbeholdet gjelder: Nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling
Den administrative enhetens nivå i forvaltningen: Nasjonalt
Rettslig hjemmel eller fullmakt for tiltaket: Lov nr. 138/1994 om private aksjeselskaper, lov nr. 2/1995 om åpne aksjeselskaper, lov nr. 34/1991 om valutautlendingers investeringer i forretningsforetak
Kort beskrivelse av tiltaket: Flertallet av stifterne av et privat aksjeselskap eller et åpent aksjeselskap må være bosatt i Island eller en annen EØS 1)>-medlemsstat. Handelsministeren kan etter søknad gjøre unntak fra disse restriksjonene. Lederen eller lederne og minst halvparten av styremedlemmene i et privat aksjeselskap eller et åpent aksjeselskap må være bosatt i Island eller en annen EØS-medlemsstat. Handelsministeren kan etter søknad gjøre unntak fra disse restriksjonene.
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Sikre at flertallet av styremedlemmene og lederne har verneting under islandsk jurisdiksjon

1) >Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Sektor: Alle sektorer
Undersektor: Fast eiendom
Forpliktelse eller artikkel som forbeholdet gjelder: Nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling
Den administrative enhetens nivå i forvaltningen: Nasjonalt
Rettslig hjemmel eller fullmakt for tiltaket: Lov nr. 19/1966 om retten til å eie og bruke fast eiendom, lov nr. 34/1991 om valutautlendingers investeringer i forretningsforetak
Kort beskrivelse av tiltaket: Bare islandske borgere og islandske rettssubjekter og borgere og rettssubjekter fra en annen EØS 1)>-medlemsstat har adgang til å eie fast eiendom i Island, med mindre eierforholdet og bruken er knyttet til en investering i fast eiendom forbundet med investorens forretningsvirksomhet. Det samme gjelder leie av fast eiendom dersom leieforholdet har mer enn tre års varighet. Disse restriksjonene får ikke anvendelse på borgere av stater utenfor EØS-området dersom de har vært bosatt i Island i minst fem år. Justisministeren kan etter søknad gjøre unntak fra disse restriksjonene.
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Svingninger i prisene på fast eiendom som følge av mulig økt utenlandsk etterspørsel kan få skadelig virkning for det innenlandske markedet for boliger og sommerhus (sekundærboliger).

1) >Det europeiske økonomiske samarbeidsområde

Sektor: Fiskeri
Undersektor: Fiske og hvalfangst
Forpliktelse eller artikkel som forbeholdet gjelder: Nasjonal behandling
Den administrative enhetens nivå i forvaltningen: Nasjonalt
Rettslig hjemmel eller fullmakt for tiltaket: Lov nr. 13/1992 om rett til å drive fiske i Islands økonomiske sone, lov nr. 34/1991 om valutautlendingers investeringer i forretningsforetak, lov nr. 26/1949 om hvalfangst
Kort beskrivelse av tiltaket: Bare islandske borgere og islandske rettssubjekter under islandsk kontroll har lov til å fiske i Islands økonomiske sone. Det samme gjelder hvalfangst.
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Fiskerinæringens relative økonomiske betydning for Island, ettersom fisk og fiskeprodukter står for rundt halvparten av landets valutainntekter, samt Islands uttalte vilje til å opprettholde vedvarende utbytte på sine fiskebestander. Island anser at landet vil ha bedre forutsetninger for å bevare sine fiskebestander dersom de som høster av bestandene, legges under islandsk jurisdiksjon.
Sektor: Fiskeri
Undersektor: Fiskeforedling
Forpliktelse eller artikkel som forbeholdet gjelder: Nasjonal behandling
Den administrative enhetens nivå i forvaltningen: Nasjonalt
Rettslig hjemmel eller fullmakt for tiltaket: Lov nr. 34/1991 om valutautlendingers investeringer i forretningsforetak
Kort beskrivelse av tiltaket: Bare islandske borgere og islandske rettssubjekter har adgang til å eie og drive foretak som driver med fiskeforedling i Island. Med fiskeforedling menes i denne sammenheng frysing, salting, tørking og enhver annen prosess som benyttes til førstehånds konservering av fisk og fiskeprodukter, herunder tining og oppmaling. Dette forbehold får ikke anvendelse på annenhånds fiskeforedling.
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Forbeholdet med hensyn til fiskeforedling er uløselig knyttet til bestrebelsene på å beholde kontroll over fiske og hvalfangst. Fiskerinæringens relative økonomiske betydning for Island, ettersom fisk og fiskeprodukter står for rundt halvparten av landets valutainntekter, samt Islands uttalte vilje til å opprettholde vedvarende utbytte på sine fiskebestander. Island anser at landet vil ha bedre forutsetninger for å bevare sine fiskebestander dersom de som høster av bestandene, legges under islandsk jurisdiksjon.
Sektor: Fiskeri
Undersektor: Auksjonering av fisk
Forpliktelse eller artikkel som forbeholdet gjelder: Nasjonal behandling
Den administrative enhetens nivå i forvaltningen: Nasjonalt
Rettslig hjemmel eller fullmakt for tiltaket: Lov nr. 123/1989 om auksjonering av fisk
Kort beskrivelse av tiltaket: Bare islandske borgere og islandske rettssubjekter har adgang til å eie og drive foretak som driver med auksjonering av fisk i Island.
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Forbeholdet med hensyn til auksjonering av fisk er uløselig knyttet til bestrebelsene på å beholde kontroll over fiske og hvalfangst. Fiskerinæringens relative økonomiske betydning for Island, ettersom fisk og fiskeprodukter står for rundt halvparten av landets valutainntekter, samt Islands uttalte vilje til å opprettholde vedvarende utbytte på sine fiskebestander. Island anser at landet vil ha bedre forutsetninger for å bevare sine fiskebestander dersom de som høster av bestandene, legges under islandsk jurisdiksjon.

Tillegg 5 til vedlegg XI

Liechtensteins forbehold

Sektor: Alle sektorer
Undersektor:  
Forpliktelse eller artikkel som forbeholdet gjelder: Nasjonal behandling
Den administrative enhetens nivå i forvaltningen: Nasjonalt
Rettslig hjemmel eller fullmakt for tiltaket: Gewerbegesetz vom 10. Dezember 1969 (Lov om handel av 10. desember 1969), LR (systematisk lovsamling for Liechtenstein) 930.1 og relevante lover med hensyn til kategorier omhandlet i artikkel 2 nr. 1 i nevnte lov samt relevante parlaments- og regjeringsvedtak
Kort beskrivelse av tiltaket: En juridisk persons opprettelse av kommersiell tilstedeværelse (herunder filialer) er underlagt krav om at det ikke foreligger noen hindring ut fra nasjonaløkonomiske hensyn (balansert andel av nasjonal og utenlandsk kapital, balansert antall utlendinger i forhold til den fastboende befolkningen, balansert andel av det samlede antall arbeidsplasser i økonomien i forhold til den fastboende befolkningen, balansert geografisk situasjon, balansert utvikling i den nasjonale økonomien mellom og innenfor de enkelte sektorer).
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Sikre en balansert utvikling i den nasjonale økonomien
Sektor: Alle sektorer
Undersektor:  
Forpliktelse eller artikkel som forbeholdet gjelder: Nasjonal behandling
Den administrative enhetens nivå i forvaltningen: Nasjonalt
Rettslig hjemmel eller fullmakt for tiltaket: Gewerbegesetz vom 10. Dezember 1969 (Lov om handel); Personen- und Gesellschaftsrecht vom 20. Januar 1926 (Selskapslov), LR 216.0
Kort beskrivelse av tiltaket: En enkeltpersons etablering av kommersiell tilstedeværelse er underlagt krav om forutgående opphold av en bestemt varighet og fast bopel i Liechtenstein. Han/hun må inneha offentlig anerkjente yrkeskvalifikasjoner innenfor det aktuelle felt. En juridisk persons etablering av kommersiell tilstedeværelse (herunder filialer) er underlagt følgende krav: Minst én av lederne må oppfylle kravet om forutgående opphold av en bestemt varighet og fast bopel i Liechtenstein. Han/hun må inneha offentlig anerkjente yrkeskvalifikasjoner innenfor det aktuelle felt. Flertallet av lederne (som har fullmakt til å forvalte og representere den juridiske personen) må være bosatt i Liechtenstein og må enten være borgere av Liechtenstein eller ha forutgående opphold av en bestemt varighet i Liechtenstein. Ansvarlige selskaper og kommandittselskaper må oppfylle samme vilkår som foretak med begrenset ansvar (juridisk person). I tillegg må flertallet av medeierne være borgere av Liechtenstein eller ha forutgående opphold av en bestemt varighet i Liechtenstein. Liechtensteins selskapsrett har ikke noe forbud mot at aksjeselskaper i sine vedtekter fastsetter utelukkelse eller begrensning av overdragelse av aksjer utstedt på navn.
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Gjøre det enklere å foreta rettslige skritt
Sektor: Alle sektorer
Undersektor:  
Forpliktelse eller artikkel som forbeholdet gjelder: Nasjonal behandling
Den administrative enhetens nivå i forvaltningen: Nasjonalt
Rettslig hjemmel eller fullmakt for tiltaket: Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 2. mai 1992 (EØS-avtalen)
Kort beskrivelse av tiltaket: Den behandling som gis datterselskaper av selskaper fra tredjeland som er opprettet i samsvar med en EØS-medlemsstats lovgivning og har forretningskontor, hovedadministrasjon eller hovedforetak i en EØS-medlemsstat, gis ikke til filialer eller agenturer opprettet i en EØS-medlemsstat av et selskap fra et tredjeland. Mindre gunstig behandling kan gis datterselskaper fra tredjeland som bare har sitt forretningskontor på en EØS-medlemsstats territorium, med mindre de viser at de har en reell og kontinuerlig tilknytning til en av EØS-medlemsstatenes økonomi.
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Sikre at fordeler som følger av EØS-avtalen, ikke automatisk gis tredjeland
Sektor: Alle sektorer
Undersektor:  
Forpliktelse eller artikkel som forbeholdet gjelder: Nasjonal behandling
Den administrative enhetens nivå i forvaltningen: Nasjonalt og regionalt
Rettslig hjemmel eller fullmakt for tiltaket: Grundverkehrsgesetz vom 9 Dezember 1992 (Lov om erverv av fast eiendom av 9. desember 1992), LR 214.11
Kort beskrivelse av tiltaket: Alt erverv av fast eiendom krever tillatelse. Slik tillatelse gis bare dersom det oppgis et reelt og påvist behov med hensyn til bolig eller forretning, og dersom krav om opphold av en bestemt varighet er oppfylt. Personer som ikke er bosatt i Liechtenstein, har ikke adgang til å erverve fast eiendom.
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Stor knapphet på tilgjengelig grunn. Tilgangen til fast eiendom skal forbeholdes den fastboende befolkningen, og det skal opprettholdes en balansert geografisk situasjon.

Tillegg 6 til vedlegg XI

Norges forbehold

Sektor: Alle sektorer
Undersektor: -
Forpliktelse eller artikkel som forbeholdet gjelder: Nasjonal behandling og bestevilkårsbehandling
Den administrative enhetens nivå i forvaltningen: Nasjonalt
Rettslig hjemmel eller fullmakt for tiltaket: Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 44 (aksjeloven) og lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45 (allmennaksjeloven)
Kort beskrivelse av tiltaket: Lederen og minst halvparten av styremedlemmene må være bosatt i Norge. Bostedskriteriene får ikke anvendelse på borgere av EØS-stater dersom de er fast bosatt i en av disse statene. Nærings- og handelsdepartementet kan gjøre unntak fra denne bestemmelsen
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Bostedskriteriene grunner seg i jurisdiksjonshensyn for å sikre at personene som er ansvarlige for selskapets virksomhet, er tilgjengelige
Sektor: Fast eiendom
Undersektor: Sekundærboliger
Forpliktelse eller artikkel som forbeholdet gjelder: Nasjonal behandling
Den administrative enhetens nivå i forvaltningen: Nasjonalt
Rettslig hjemmel eller fullmakt for tiltaket: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 31. mai 1974 nr. 19 (konsesjonsloven)
Kort beskrivelse av tiltaket: Erverv eller leie av sekundærbolig for personer som ikke er bosatt i Norge, krever konsesjon.
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Hindre en negativ prisutvikling i markedet for sekundærboliger som følge av mulig økt etterspørsel fra personer som ikke er bosatt i Norge
Sektor: Fiske og fiskeforedling
Undersektor: -
Forpliktelse eller artikkel som forbeholdet gjelder: Nasjonal behandling
Den administrative enhetens nivå i forvaltningen: -
Rettslig hjemmel eller fullmakt for tiltaket: Lov om deltagelsen i fisket av 16. juni 1972 nr. 57, lov om Norges økonomiske sone av 17. desember 1976 nr. 91, lov om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen av 17. juni 1966 nr. 19
Kort beskrivelse av tiltaket: Konsesjon til å erverve et fiskefartøy eller en andel i et selskap som eier slike fartøyer, kan gis bare til en norsk borger eller et organ som kan defineres som norsk borger. Et selskap anses å ha samme rettigheter som en norsk borger når dets hovedkontor ligger i Norge og flertallet av styret, herunder styreformannen, er norske borgere og har oppholdt seg i landet de to siste årene. Norske borgere må også eie minst 60 % av aksjene og må kunne avgi stemme for minst 60 % av stemmene. Eierrettigheter i fiskeflåten skal være forbeholdt yrkesfiskere. For å få rett til å eie et fiskefartøy må vedkommende kunne vise til aktivt yrkesfiske på et norsk fiskefartøy i minst tre av de fem siste årene. Det er forbudt for andre enn norske borgere eller selskaper som definert ovenfor å bearbeide, pakke eller omlaste fisk, krepsdyr og bløtdyr eller deler og produkter av disse innenfor fiskerigrensen i norsk økonomisk sone. Dette gjelder fangster fra både norske og utenlandske fartøyer. Det gjøres unntak i særlige tilfeller
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Bevaring og forvaltning av ressurser

Tillegg 7 til vedlegg XI

Sveits' forbehold

Sektor: Alle sektorer
Undersektor: -
Forpliktelse eller artikkel som forbeholdet gjelder: Nasjonal behandling
Den administrative enhetens nivå i forvaltningen: Nasjonalt
Rettslig hjemmel eller fullmakt for tiltaket: Føderal lov av 30. mars 1911 (Code of Obligations) som supplerer den sveitsiske sivillovboken (systematisk samling av føderale lover og forskrifter RS nr. 220)
Kort beskrivelse av tiltaket: Det store flertallet av selskaper i Sveits er organisert som aksjeselskaper (s ociété anonyme SA - Aktiengesellschaft AG) kjennetegnet ved en på forhånd fastsatt kapital og at aksjeeiernes ansvar er begrenset til den nominelle kapital som er investert. Flertallet av styremedlemmene i et sveitsisk aksjeselskap må være sveitsiske borgere bosatt i Sveits. Unntak kan eventuelt gjøres for holdingselskaper. Selskaper med begrenset ansvar ( société à responsabilité limité sàrl - Gesellschaft mit beschränkter Haftung GmbH) kjennetegnes ved en begrenset kapital fordelt på andeler. Minst én leder i et selskap med begrenset ansvar må være bosatt i Sveits. Et utenlandsk selskap kan også opprette en eller flere forretningsavdelinger i Sveits. Minst én representant for en forretningsavdeling må være bosatt i Sveits
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Gjøre det enklere å foreta rettslige skritt
Sektor: Alle sektorer
Undersektor: Fast eiendom
Forpliktelse eller artikkel som forbeholdet gjelder: Nasjonal behandling
Den administrative enhetens nivå i forvaltningen: Nasjonalt og regionalt
Rettslig hjemmel eller fullmakt for tiltaket: Føderal lov av 16. desember 1983 om erverv av fast eiendom foretatt av personer i utlandet (RS 211.412.41)
Kort beskrivelse av tiltaket: Utenlandske borgere som ikke er bosatt i Sveits, og selskaper som er opprettet i eller kontrolleres fra utlandet, har ikke adgang til å investere i boligmarkedet (unntatt i boligeiendommer direkte knyttet til forretningsnærvær) eller i landbrukseiendommer. For erverv av ferieboliger kreves tillatelse fra vedkommende kanton.
Formål med eller grunnlag for tiltaket: Knapphet på tilgjengelig grunn


else" sec_nr="1" name="1.note1">

Vedlegg XII Vern av immaterielle rettigheter


Omhandlet i artikkel 54

Artikkel 1

Immaterielle rettigheter

"Immaterielle rettigheter" omfatter særlig opphavsrett, herunder dataprogrammer og databaser [1 , samt beslektede rettigheter, varemerker for varer og tjenester, geografiske betegnelser, herunder opprinnelsesbetegnelser [2 , industrielle mønstre, patenter, plantesorter, kretsmønstre for integrerte kretser samt informasjon som ikke er offentliggjort.

Artikkel 2

Internasjonale konvensjoner

 1. Partene bekrefter sine forpliktelser etter internasjonale avtaler de er part i, særlig følgende multilaterale avtaler:
  • WTO-avtalen av 15. april 1994 om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS-avtalen),
  • Paris-konvensjonen av 20. mars 1883 om beskyttelse av den industrielle eiendomsrett (Stockholm-dokumentet, 1967), og
  • Bern-konvensjonen av 9. september 1886 om vern av litterære og kunstneriske verk (Paris-dokumentet, 1971).
 2. Parter som ikke er part i en eller flere av avtalene angitt nedenfor, skal forplikte seg til å oppnå tilslutning til følgende multilaterale avtaler innen 1. januar 2005:
  • Genève-dokumentet (1999) til Haag-avtalen om internasjonal registrering av industridesign,
  • WIPO-traktaten om opphavsrett (Genève 1996), og
  • WIPO-traktaten om kunstneriske fremføringer og fonogrammer (Genève 1996).
 3. Partene er enige om at de på anmodning fra en av partene uten unødig opphold skal ha konsultasjoner på ekspertnivå om virksomhet angående bestemte eller fremtidige internasjonale konvensjoner om harmonisering, forvaltning og håndheving av immaterielle rettigheter og om virksomhet innenfor internasjonale organisasjoner som WTO og Verdensorganisasjonen for immaterialrett (WIPO), samt om partenes forbindelser med tredjestater i spørsmål om immaterielle rettigheter.

Artikkel 3

Patenter

Partene skal i sin nasjonale lovgivning minst sikre følgende:

 1. tilstrekkelig og effektiv patentbeskyttelse for oppfinnelser på alle teknologiske områder. For Liechtenstein og Sveits betyr dette et beskyttelsesnivå som tilsvarer nivået i Den europeiske patentkonvensjon av 5. oktober 1973, slik det er gjennomført i deres nasjonale lovgivning. For Island og Norge betyr dette et beskyttelsesnivå som tilsvarer nivået i Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 2. mai 1992, slik det er gjennomført i deres nasjonale lovgivning. For Singapore betyr dette et beskyttelsesnivå som tilsvarer artikkel 52 til og med 57 i Den europeiske patentkonvensjon, endret under diplomatkonferanse i november 2000, slik det kommer til uttrykk i Singapores patentlov, i kraft 7. november 2001. Denne bestemmelse skal ikke være til hinder for at partene sørger for et høyere beskyttelsesnivå for patenter,
  1. en forlengelse av patenttiden for farmasøytiske produkter og plantevernmidler som krever patentvern, for å gi patentinnehaveren kompensasjon for at patenttiden forkortes som følge av prosessen fram til markedsføringstillatelse [3 , forutsatt at vernet gis for høyst fem år. Den totale patenttiden, inklusive en eventuell forlengelse, skal ikke overstige 25 år regnet fra patentsøknadens registreringsdato. En slik kompensatorisk forlengelse vil bli gitt bare når prosessen fram til markedsføringstillatelse tar mer enn fem år,
  2. gjennomføring av i) innen 1. januar 2005 og i samsvar med godt etablerte og anerkjente nasjonale eller regionale standarder [4 .

Artikkel 4

Mønstre

Partene skal i sin nasjonale lovgivning sikre tilstrekkelig og effektiv beskyttelse av industrielle mønstre, særlig ved å gi en beskyttelsesperiode på fem år regnet fra søknadsdatoen, med mulighet for forlengelse i minst to påfølgende perioder på fem år.

Artikkel 5

Geografiske betegnelser

 1. Partene skal sørge for rettslige midler til å beskytte geografiske betegnelser, herunder opprinnelsesbetegnelser, på alle varer og tjenester.
 2. Partene kan, for å hindre villedende bruk av geografiske betegnelser i forbindelse med tjenester, sørge for andre rettslige midler [5 enn dem som beskytter geografiske betegnelser på varer, og skal anses å ha oppfylt forpliktelsene etter nr. 1 fullt ut.

Artikkel 6

Allment kjente merker

Parter som ikke har gjennomført WIPOs felles resolusjon om allment kjente merker [6 , skal forplikte seg til å gjøre det innen 1. januar 2005.

Artikkel 7

Erverv og opprettholdelse av immaterielle rettigheter

Når erverv av en immateriell rettighet er betinget av at rettigheten meddeles eller registreres, skal partene sørge for at prosedyrene for meddelelse eller registrering er på samme nivå som det som er fastsatt i TRIPS-avtalen, særlig artikkel 62.

Artikkel 8

Håndheving av immaterielle rettigheter

Partene skal i sin nasjonale lovgivning sørge for håndhevingsbestemmelser som er på samme nivå som det som er fastsatt i TRIPS-avtalen, særlig artikkel 41 til 61.

Artikkel 9

Teknisk samarbeid

Partene skal avtale hensiktsmessige regler for teknisk bistand og samarbeid mellom partenes respektive myndigheter. For dette formål skal de samordne arbeidet med relevante internasjonale organisasjoner.

[1

Med databaser menes innsamlede og ordnede data eller annet materiale i enhver form som på grunn av innholdets utvelgelse eller ordning er et åndsverk.

[2

Med opprinnelsesbetegnelser menes en form for geografisk betegnelse.

[3

Prosessen fram til markedsføringstillatelse omfatter tidsrommet mellom patentsøknadens registreringsdato og datoen for den første markedsføringstillatelsen for produktet på territoriet til den part som gir tillatelsen . Singapore forbeholder seg retten til å avvike fra definisjonen av prosessen fram til markedsføringstillatelse dersom det viser seg at den ikke er i samsvar med godt etablerte og anerkjente nasjonale eller regionale standarder.

[4

Singapore forbeholder seg retten til å innføre ordningen som gjelder i USA.

[5

I samsvar med TRIPS-avtalen.

[6

Vedtatt av WIPO i september 1999.else" sec_nr="1" name="1.note6">

Vedlegg I til bilateral landbruksavtale mellom Norge og Singapore


Fra iverksettelsesdato for denne avtalen skal Singapore eliminere toll på alle produkter med opprinnelse i Norge som omfattes av kapitlene 1 til 24, unntatt produkter som omfattes av Frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Singapore, referert til i artikkel 6 (virkeområde), nr. 1(b) og (c).else" sec_nr="1" name="1.note6">

<

Vedlegg II


Posisjon i tolltariff - HS Varebeskrivelse   Basis toll NOK/kg eller % ad valorem Singapore NOK/kg eller % ad valorem
1   2   3 4
05.01.0000   Menneskehår, ubearbeidd, også vasket eller avfettet; avfall av menneskehår.   Fri Fri
05.02   Bust av svin eller villsvin; grevlinghår og annet hår til børstebinderarbeider; avfall av slik bust eller hår.      
  05.02.1000 - bust av svin eller villsvin samt avfall derav   Fri Fri
  05.02.9000 - ellers   Fri Fri
05.03.0000   Tagl og avfall derav, også i plater, med eller uten støttemateriale.   Fri Fri
05.04.0000   Tarmer, blærer og mager av andre dyr enn fisk, hele eller i stykker, ferske, kjølte, fryste, saltede, i saltlake, tørkede eller røykte.   Fri Fri
05.05   Skinn og andre deler av fugler, med påsittende fjær eller dun, fjær og deler av fjær (også med klipte kanter) samt dun, ubearbeidd eller bare renset, desinfisert eller konservert; pulver og avfall av fjær eller deler av fjær.      
  05.05.1000 - fjær til stopning; dun   Fri Fri
  05.05.9000 - ellers   Fri Fri
ex 05.06   Bein og hornkjegler, avfettet, syrebehandlet eller befridd for gelatin, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; pulver og avfall av bein og hornkjegler.      
  05.06.1000 - beinbrusk og bein behandlet med syre   Fri Fri
  ex 05.06.90 - ellers:      
  05.06.9090 - - andre (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
05.07   Elfenbein, skilpaddeskall, hvalbarder og bardefrynser, horn, gevirer, hover, klover, negler, klør og nebb, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret; pulver og avfall derav.      
  05.07.1000 - elfenbein; avfall og pulver av elfenbein   Fri Fri
  05.07.9000 - ellers   Fri Fri
05.08.0000   Koraller og liknende, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd; skall av bløtdyr, krepsdyr eller pigghuder og ryggskall av blekksprut, ubearbeidd eller enkelt bearbeidd, men ikke tilskåret, pulver og avfall derav.   Fri Fri
05.09.0000   Svamper, naturlige, av animalsk opprinnelse.   Fri Fri
05.10.0000   Ambra, bevergjel, civet og moskus; spanske fluer; galle, også tørket; kjertler og andre animalske produkter som brukes til fremstilling av farmasøytiske preparater, ferske kjølte, fryste eller midlertidig konserverte på annen måte.   Fri Fri
ex 05.11   Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som hører under Kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde.      
  05.11.1000 - sæd av storfe   Fri Fri
06.01   Løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende tilstand, i vekst eller blomst; sikoriplanter og -røtter, unntatt røtter som hører under posisjon 12.12.      
    - løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i hvilende tilstand:      
  06.01.1001 - - løker til bruk i gartnerier   0,1% Fri
  06.01.1002 - - rotknoller, stengelknoller og rotstokker, til bruk i gartnerier   0,1% Fri
  06.01.1009 - - ellers   0,1% Fri
  06.01.2000 - løker, rotknoller, stengelknoller og rotstokker, i vekst eller blomst; sikoriplanter og røtter   0,4% Fri
ex 06.02   Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og podekvister; mycelium.      
  ex 06.02.10 - stiklinger uten rot og podekvister:      
    - - stiklinger uten rot eller in vitro (i vekstmedium) til bruk i gartnerier:      
  06.02.1010 - - - av grønne planter, i tiden 15. desember til 30. april   0,5% Fri
    - - andre stiklinger uten rot samt podekvister      
  06.02.1091 - - - andre stiklinger uten rot   0,5% Fri
  06.02.1092 - - - podekvister   0,5% Fri
  06.02.2000 - trær og busker som skal bære spiselige frukter eller nøtter, også podede   0,30 Fri
  ex 06.02.30 - rododendron og asalea, også podede:      
  06.02.3090 - - ellers (andre enn stueasalea ( Azalea indica)):   0,03 Fri
  ex 06.02.90 - andre:      
  06.02.9020 - - grunnstammer   1,0% Fri
    - - andre:      
    - - - med klump av jord eller annet vekstmedium:      
  06.02.9030 - - - - kransgran (Araucaria), vinterpryd ( Aucuba),buksbom ( Buxus), kamelia ( Camellia), draketre ( Dracaena), trollhassel ( Hamamelis), kristtorn ( Ilex), kalmia, laurbærtrær ( Laurus), magnolia, palmer ( Palmae), pieris, pyracantha og stranvaesia   1,0% Fri
    - - - - trær og busker ikke nevnt ovenfor, samt stauder, unntatt urteaktige planter:      
  06.02.9041 - - - - - trær og busker ikke nevnt ovenfor   1,0% Fri
  06.02.9042 - - - - - stauder, unntatt urteaktige planter   1,0% Fri
    - - - - urteaktige planter:      
  06.02.9050 - - - - - grønne potteplanter i tiden 15. desember til 30. april, også i samplantinger   1,0% Fri
  06.02.9080 - - - uten klump av jord eller annet vekstmedium   1,0% Fri
ex 06.03   Avskårne blomster og blomsterknopper av det slag som brukes til buketter eller pryd, friske, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på annen måte.      
  ex 06.03.10 - friske:      
    - - symre ( Anemone), ginst ( Genista), mimosa, orkidé ( Orchidaceae), soleie ( Ranunculus), syrin ( Syringa), margerit ( Argyranthemum frutescens, Chrysanthemum frutescen) i tiden 1. november - 30. april, krysantemum ( Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium) i tiden 15. desember - 15. mars, hagenellik ( Dianthus caryophyllus) i tiden 1. november - 15. mai, freesia i tiden 1. desember - 31. mars, rose ( Rosa) i tiden 1. november - 31. mars og tulipan ( Tulipa) i tiden 1. mai - 31. mai:      
06.03.1011   - - - symre ( Anemone), ginst ( Genista), mimosa ( Mimosa), orkideer ( Orchidaceae), soleie ( Ranunculus) og syrin ( Syringa), også i blandede buketter o.l.   0,60 Fri
  06.03.1012 - - - margerit ( Argyranthemum frutescens, Chrysanthemum frutescen) i tiden 1. november - 30. april, krysantemum ( Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium) i tiden 15. desember - 15. mars, hagenellik ( Dianthus caryophyllus) i tiden 1. november - 15. mai, freesia i tiden 1. desember - 31. mars, rose ( Rosa) i tiden 1. november - 31. mars, og tulipan ( Tulipa) i tiden 1. mai - 31. mai, også i blandede buketter o.l.   0,60 Fri
    - - andre:      
  06.03.1091 - - - marikåpe ( Alchemilla), flamingoblomst ( Anthurium), asters ( Aster), astilbe, knoppurt ( Centaurea), busknellik ( Dianthus barbatus), hagenellik ( Dianthus caryopyllus) i tiden 16. mai - 30. oktober, bakkestjerne ( Erigeron), gerbera, sabellilje ( Gladiolus), flatskolm ( Lathyrus), søyleblomst ( Liatris), leddblomst ( Physostegia), protea, scabiosa, bergknapp ( Sedum), gullris ( Solidago), solidaster, strelizia, trachelium og zinnia, også i blandede buketter o.l.   0,60 Fri
  06.03.9000 - ellers   0,60 Fri
ex 06.04   Lauvverk, blad, greiner og andre plantedeler, uten blomster eller blomsterknopper, samt gras, mose og lav, av det slag som brukes til buketter eller pryd, friske, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på annen måte.      
  06.04.1000 - mose og lav   1,2% Fri
    - andre:      
  ex 06.04.91 - - friske:      
    - - - andre (annet enn Adianthum og Asparagus, i tiden 1. juni til 31. oktober):      
  06.04.9191 - - - - Adianthum og Asparagus, i tiden 1. november til 31. mai   0,12 Fri
  06.04.9192 - - - - juletrær   0,12 Fri
  06.04.9199 - - - - andre   0,12 Fri
  06.04.9900 - - ellers   3,9% Fri
ex 07.04   Hodekål, blomkål, knutekål og liknende spiselig kål, frisk eller kjølt.      
  ex 07.04.10 - blomkål og brokkoli:      
    - - blomkål:      
  07.04.1031 - - - i tiden 15. oktober - 30. november   0,18 Fri
  07.04.1041 - - - i tiden 1. desember - 31. mai   Fri Fri
  ex 07.04.20 - rosenkål:      
  07.04.2020 - - i tiden 1. juni - 20. september   0,24 Fri
  ex 07.04.90 - annen:      
    - - hvitkål:      
  07.04.9030 - - - i tiden 1. august - 30. september   0,05 Fri
    - - rødkål:      
  07.04.9050 - - - i tiden 1. august - 30. september   0,05 Fri
  07.04.9060 - - kinakål   0,64 Fri
    - - ellers:      
  07.04.9099 - - - annen (annet enn savoykål og grønnkål)   0,80 Fri
ex 07.05   Salat (Lactuca sativa) og sikori (Cichorium spp.), frisk eller kjølt.      
    - salat:      
  ex 07.05.11 - - hodesalat:      
    - - - issalat:      
  07.05.1130 - - - - i tiden 1. desember - 28./29. februar   Fri Fri
    - - - annen:      
  07.05.1170 - - - - i tiden 1. desember - 28./29. februar   Fri Fri
    - sikori:      
  ex 07.05.21 - - sikorisalat (julesalat, witloof) (Cichorium intybus var.foliosum):      
  07.05.2190 - - - i tiden 1. desember - 31. mars   Fri Fri
ex 07.07   Agurker, friske eller kjølte.      
  ex 07.07.00 - slangeagurker:      
  07.07.0030 - - i tiden 1. desember - 9 mars   Fri Fri
ex 07.08   Belgfrukter, med eller uten belg, friske eller kjølte.      
  ex 07.08.20 - bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.):      
  07.08.2009 - - ellers (andre enn brekkbønner, aspargesbønner, voksbønner og snittebønner)   0,50 Fri
  07.08.9000 - andre belgfrukter   0,12 Fri
ex 07.09   Andre grønnsaker, friske eller kjølte.      
    - artiskokker:      
  07.09.1010 - - i tiden 1. juni - 30. november   0,08 Fri
  07.09.1090 - - i tiden 1. desember - 31. mai   Fri Fri
    - asparges:      
  07.09.2010 - - i tiden 1. mai - 14. november   0,08 Fri
  07.09.2090 - - i tiden 15. november - 30. april   Fri Fri
  07.09.3000 - auberginer   0,24 Fri
    - sopper og trøfler:      
  07.09.5100 - - sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger)   0,30 Fri
  07.09.5200 - - trøfler   0,24 Fri
  07.09.5900 - - andre   0,30 Fri
    - frukter av slektene Capsicum eller Pimenta:      
    - - søte pepperfrukter ( Capsicum annuum var. annuum):      
  07.09.6010 - - - i tiden 1. juni - 30. november   0,24 Fri
  07.09.6020 - - - i tiden 1. desember - 31. mai   0,12 Fri
  07.09.6090 - - ellers     Fri
  ex 07.09.70 - spinat, New Zealand spinat og hagemelde (hagespinat):      
  07.09.7020 - - i tiden 1. oktober - 30. april   0,24 Fri
  ex 07.09.90 - andre:      
  07.09.9010 - - oliven   0,09 Fri
  07.09.9020 - - kapers   0,60 Fri
    - - sukkermais:      
  07.09.9050 - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
    - - andre (annet enn kruspersille):      
  07.09.9091 - - - courgettes   0,80 Fri
  07.09.9099 - - - andre grønnsaker   0,80 Fri
ex 07.10   Grønnsaker (også dampkokte eller kokte i vann), fryste.      
    - belgfrukter, med eller uten belg:      
    - - bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.):      
  07.10.2209 - - - ellers (andre enn brekkbønner, aspargesbønner, voksbønner og snittebønner)   0,50 Fri
  07.10.2900 - - andre   0,24 Fri
  07.10.3000 - spinat, New Zealand spinat og hagemelde (hagespinat)   0,80 Fri
  ex 07.10.80 - andre grønnsaker:      
  07.10.8010 - - asparges og artiskokker   0,15 Fri
  07.10.8040 - - sopper   0,60 Fri
    - - andre (annet enn blomkål, kruspersille, kepaløk og selleri):      
  07.10.8094 - - - brokkoli   0,80 Fri
  07.10.8095 - - - søte pepperfrukter ( Capsicum annuum var. annuum)   0,80 Fri
ex 07.11   Grønnsaker, midlertidig konserverte (f.eks. med svoveldioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger), men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand.      
    - oliven:      
  07.11.2010 - - i saltlake   0,09 Fri
  07.11.2090 - - ellers   0,18 Fri
    - kapers:      
  07.11.3010 - - i saltlake   0,06 Fri
  07.11.3090 - - ellers   0,60 Fri
ex 07.12   Tørkede grønnsaker, hele, oppdelte, knuste eller pulveriserte, men ikke videre tilberedte.      
  07.12.2000 - kepaløk   0,20 Fri
    - sopper, skrukkøre (Auricularia spp.), gelesopp ( Tremella spp.) og trøfler:      
  07.12.3100 - - sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger)   0,06 Fri
  07.12.3200 - - skrukkøre (Auricularia spp.)   0,06 Fri
  07.12.3300 - - gelesopp (Tremella spp.)   0,06 Fri
    - - andre:      
  07.12.3901 - - - trøfler.   0,06 Fri
  07.12.3909 - - - ellers.   0,06 Fri
  ex 07.12.90 - andre grønnsaker; grønnsakblandinger:      
  07.12.9020 - - hvitløk   0,03 Fri
    - - sukkermais      
  07.12.9040 - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
    - - ellers (annet enn poteter):      
  07.12.9091 - - - tomater   0,20 Fri
  07.12.9092 - - - gulrøtter   0,20 Fri
  07.12.9099 - - - andre (herunder grønnsakblandinger)   0,20 Fri
ex 07.13   Tørkede belgfrukter, avskallede, også skrelte eller splittede.      
  ex 07.13.20 - bukkeerter:      
  07.13.2090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
    - bønner (Vigna spp., Phaseolus spp.):      
  07.13.3100 - - bønner av arten Vigna mungo (L.) Heeper eller Vigna radiata (L.) Wilczek   Fri Fri
  07.13.3200 - - små røde ( Adzuki) bønner ( Phaseolus eller Vigna angularis)   Fri Fri
  07.13.3300 - - hagebønner ( Phaseolus vulgaris)   Fri Fri
  07.13.3900 - - andre   Fri Fri
  ex 07.13.40 - linser:      
  07.13.4090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 07.13.50 - bønnevikker ( Vicia faba var. major) og hestebønner ( Vicia faba var. equina og Vicia faba var. Minor):      
  07.13.5090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
08.01   Kokosnøtter, paranøtter og akajounøtter (cashew-nøtter), friske eller tørkede, med eller uten skall.      
    - kokosnøtter:      
  08.01.1100 - - kokosmasse   Fri Fri
  08.01.1900 - - ellers   Fri Fri
    - paranøtter:      
  08.01.2100 - - med skall   Fri Fri
  08.01.2200 - - uten skall   Fri Fri
    - akajounøtter (cashew-nøtter):      
  08.01.3100 - - med skall   Fri Fri
  08.01.3200 - - uten skall   Fri Fri
08.02   Andre nøtter, friske eller tørkede, med eller uten skall.      
    - mandler:      
  08.02.1100 - - med skall   0,01 Fri
  08.02.1200 - - uten skall   0,01 Fri
    - hasselnøtter ( Corylus spp.):      
  08.02.2100 - - med skall   0,01 Fri
  08.02.2200 - - uten skall   0,01 Fri
    - valnøtter:      
  08.02.3100 - - med skall   0,01 Fri
  08.02.3200 - - uten skall   0,01 Fri
  08.02.4000 - kastanjer ( Castanea spp.)   2,00 pr. 100 kg Fri
  08.02.5000 - pistasienøtter   0,24 Fri
    - andre:      
  08.02.9010 - - pekannøtter   0,24 Fri
    - - ellers:      
  08.02.9091 - - - pinjekjerner   0,24 Fri
  08.02.9099 - - - andre   0,24 Fri
08.03   Bananer, herunder pisanger, friske eller tørkede.      
  08.03.0001 - friske   Fri Fri
  08.03.0002 - tørkede   Fri Fri
08.04   Dadler, fikener, ananas, avocadopærer, guavas, mangos og mangostan, friske eller tørkede.      
  08.04.1000 - dadler   0,03 Fri
    - fikener:      
  08.04.2010 - - friske   0,09 Fri
  08.04.2090 - - ellers   0,01 Fri
  08.04.3000 - ananas   Fri Fri
  08.04.4000 - avocadopærer   0,04 Fri
    - guavas, mangos og mangostan:      
  08.04.5001 - - guavas   0,04 Fri
  08.04.5002 - - mangos   0,04 Fri
  08.04.5003 - - mangostan   0,04 Fri
ex 08.05   Sitrusfrukter, friske eller tørkede.      
  ex 08.05.10 - appelsiner:      
  08.05.1090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   0,40 pr. 100 kg Fri
  ex 08.05.20 - mandariner (herunder tangeriner og satsumas); klementiner, wilkings og liknende krysninger av sitrusfrukter:      
  08.05.2090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   0,40 pr. 100 kg Fri
  ex 08.05.40 - grapefrukt:      
  08.05.4090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   0,40 pr. 100 kg Fri
  ex 08.05.50 - sitroner ( Citrus limon, Citrus limonum) og limefrukter ( Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):      
    - - ellers (annet enn til dyrefor)   Fri Fri
  08.05.5020 - - sitroner   Fri Fri
  08.05.5030 - - limefrukter.   0,40 pr. 100 kg Fri
  ex 08.05.90 - andre:      
  08.05.9090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   0,40 pr. 100 kg Fri
08.06   Vindruer, friske eller tørkede.      
    - friske:      
    - - i tiden 1. august - 28./29. februar:      
  08.06.1011 - - - til spisebruk   0,40 pr. 100 kg Fri
  08.06.1019 - - - ellers   0,40 pr. 100 kg Fri
    - - i tiden 1. mars - 31. juli:      
  08.06.1091 - - - til spisebruk   0,40 pr. 100 kg Fri
  08.06.1099 - - - ellers   0,40 pr. 100 kg Fri
  08.06.2000 - tørkede   Fri Fri
08.07   Meloner (herunder vannmeloner) og papayas, friske.      
    - meloner (herunder vannmeloner):      
  08.07.1100 - - vannmeloner   Fri Fri
  08.07.1900 - - andre   Fri Fri
  08.07.2000 - papayas   0,12 Fri
ex 08.08   Epler, pærer og kveder, friske.      
  ex 08.08.10 - epler:      
  08.08.1022 - - i tiden 1. desember - 30. april   0,03 Fri
  ex 08.08.20 - pærer og kveder:      
    - - pærer:      
  08.08.2012 - - - i tiden 1. desember - 10. august   0,02 Fri
  08.08.2060 - - kveder   0,09 Fri
ex 08.09   Aprikoser, kirsebær, moreller, ferskener (herunder nektariner), plommer og slåpefrukter, friske.      
    - aprikoser:      
  08.09.1010 - - i tiden 16. mai - 15. august   0,06 Fri
  08.09.1090 - - i tiden 16. august - 15. mai   0,24 Fri
    - ferskener, herunder nektariner:      
    - - ferskener:      
  08.09.3010 - - - i tiden 16. mai - 15. august   0,12 Fri
  08.09.3020 - - - i tiden 16. august - 15. mai   0,24 Fri
    - - nektariner:      
  08.09.3030 - - - i tiden 16. mai - 15. august   0,12 Fri
  08.09.3090 - - - i tiden 16. august - 15. mai   0,24 Fri
  ex 08.09.40 - plommer og slåpefrukter:      
    - - plommer:      
  08.09.4010 - - - i tiden 15. april - 30. juni   0,15 Fri
  08.09.4021 - - - i tiden 1. juli - 20. august   0,36 Fri
  08.09.4041 - - - i tiden 11. oktober - 31. oktober   0,72 Fri
  08.09.4051 - - - i tiden 1. november - 14. april   0,36 Fri
  08.09.4060 - - slåpefrukter   0,18 Fri
ex 08.10   Andre frukter, friske.      
  ex 08.10.10 - jordbær:      
  08.10.1011 - - i tiden 15. april - 8. juni   0,18 Fri
    - - i tiden 9. juni - 31. oktober:      
  08.10.1025 - - - i tiden 10. september - 31. oktober   1,92 Fri
  08.10.1030 - - i tiden 1. november - 31. mars   0,36 Fri
  08.10.1040 - - i tiden 1. april - 14 april   0,36 Fri
  ex 08.10.20 - bringebær, bjørnebær, morbær og loganbær:      
    - - ellers (andre enn bringebær):      
  08.10.2091 - - - bjørnebær   0,09 Fri
  08.10.2099 - - - ellers   0,09 Fri
    - tranebær, blåbær og annen frukt av slekten Vaccinium:      
  08.10.4010 - - tyttebær   Fri Fri
    - - annen frukt:      
  08.10.4091 - - - tranebær   0,09 Fri
  08.10.4099 - - - ellers   0,09 Fri
  08.10.5000 - kiwi   0,06 Fri
  08.10.6000 - durian   0,06 Fri
    - andre:      
  08.10.9010 - - multer   Fri Fri
  08.10.9090 - - ellers   0,06 Fri
ex 08.12   Frukter og nøtter, midlertidig konserverte (f.eks. med svoveldioksidgass, i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger), men utjenlige til direkte forbruk i den foreliggende tilstand.      
  ex 08.12.90 - andre:      
  08.12.9010 - - sitrusfrukter   Fri Fri
  08.12.9020 - - aprikoser og ferskener   Fri Fri
ex 08.13   Frukter, tørkede, som ikke hører under posisjonene 08.01 - 08.06; blandinger av nøtter eller tørkede frukter som hører under dette kapittel.      
  08.13.1000 - aprikoser.   0,12 Fri
  08.13.2000 - svisker.   Fri Fri
    - andre frukter:      
  08.13.4001 - - blåbær   3,20 Fri
  08.13.4002 - - ellers   0,39 Fri
    - blandinger av nøtter eller tørkede frukter som hører under dette kapittel:      
  08.13.5010 - - bestående hovedsakelig av nøtter som hører under posisjon 08.02   0,02 Fri
    - - ellers:      
  08.13.5091 - - - bestående bare av nøtter som hører under posisjon 08.01 eller av nøtter som hører under posisjon 08.01 og 08.02   0,36 Fri
  08.13.5092 - - - blandet frukt, bestående av frukter som hører under posisjonene 08.01 - 08.06   0,36 Fri
  08.13.5099 - - - andre blandinger   0,36 Fri
08.14.0000   Skall av sitrusfrukter eller meloner (herunder vannmeloner), friske, fryste, tørkede eller midlertidig konserverte i saltlake, i svovelsyrlingvann eller i andre konserverende oppløsninger.   Fri Fri
09.03.0000   Maté   4,5% Fri
09.04   Pepper av slekten Piper; tørkede, knuste eller malte frukter av slektene Capsicum eller Pimenta.      
    - pepper:      
  09.04.1100 - - ikke knust eller malt   Fri Fri
  09.04.1200 - - knust eller malt   Fri Fri
  09.04.2000 - tørkede, knuste eller malte frukter av slektene Capsicum eller Pimenta   Fri Fri
09.05.0000   Vanilje.   Fri Fri
09.06   Kanel og kanelblomster.      
  09.06.1000 - ikke knust eller malt   Fri Fri
  09.06.2000 - knust eller malt   Fri Fri
0907.0000   Kryddernellik (hele frukter, tørkede blomster og stilker).   Fri Fri
09.08   Muskat, muskatblomme og kardemomme.      
  09.08.1000 - muskat   Fri Fri
  09.08.2000 - muskatblomme   Fri Fri
  09.08.3000 - kardemomme   Fri Fri
09.09   Anis, stjerneanis, fennikel, koriander, spisskommen, karve eller einebær.      
  09.09.1000 - anis og stjerneanis   0,10 Fri
  09.09.2000 - koriander   0,10 Fri
  09.09.3000 - spisskommen   0,10 Fri
  09.09.4000 - karve   0,10 Fri
    - fennikel og einebær:      
  09.09.5010 - - fennikel   0,10 Fri
  09.09.5020 - - einebær   0,04 Fri
09.10   Ingefær, safran, gurkemeie (kurkuma), timian, laurbærblad, karri og andre krydderier.      
  09.10.1000 - ingefær   Fri Fri
  09.10.2000 - safran   Fri Fri
  09.10.3000 - gurkemeie (kurkuma)   0,15 Fri
  09.10.4000 - timian; laurbærblad   Fri Fri
  09.10.5000 - karri   Fri Fri
    - andre krydderier:      
  09.10.9100 - - blandinger som nevnt i Note 1 b. til dette kapittel   0,15 Fri
    - - ellers:      
  09.10.9910 - - - laurbær og sellerifrø   Fri Fri
  09.10.9990 - - - andre   0,15 Fri
ex 10.05   Mais.      
  10.05.1000 - såkorn   Fri Fri
  ex 10.05.90 - annen:      
  10.05.9090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 10.06   Ris.      
  ex 10.06.10 - uavskallet ris («paddy» eller «rough»):      
  10.06.1090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 10.06.20 - avskallet («brown») ris:      
  10.06.2090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 10.06.30 - halv- eller helslipt ris, også polert eller glassert:      
  10.06.3010 - - til menneskeføde   0,12 Fri
  10.06.3099 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   0,04 Fri
  ex 10.06.40 - bruddris:      
  10.06.4010 - - til menneskeføde   0,12 Fri
  10.06.4099 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   0,04 Fri
ex 10.07   Korn av sorghum.      
  10.07.0090 - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 10.08   Bokhvete, hirse og kanarifrø; annet korn.      
  ex 10.08.10 - bokhvete:      
  10.08.1090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 10.08.20 - hirse:      
  10.08.2090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 11.02   Finmalt mel av korn, unntatt hvetemel og blandingsmel av hvete og rug.      
  ex 11.02.20 - maismel:      
  11.02.2090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 11.02.30 - rismel:      
  11.02.3090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 11.02.90 - annet :      
    - - mel av bokhvete:      
  11.02.9002 - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 11.03   Gryn, grovt mel og pelleter av korn.      
    - gryn og grovt mel:      
  ex 11.03.13 - - av mais:      
  11.03.1390 - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 11.03.19 - - av annet korn:      
    - - - av ris:      
  11.03.1920 - - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 11.04   Korn bearbeidd på annen måte (f.eks. avskallet, valset, bearbeidd til flak eller perlegryn, snittet eller grovknust), unntatt ris som hører under posisjon 10.06; kornkimer, hele, valsede, bearbeidde til flak eller malte.      
    - annet bearbeidd korn (f.eks. avskallet, bearbeidd til perlegryn, snittet eller grovknust):      
  ex 11.04.23 - - av mais:      
  11.04.2390 - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 11.04.29 - - av annet korn:      
    - - - av bokhvete:      
  11.04.2902 - - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
    - - - av hirse:      
  11.04.2904 - - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 11.07   Malt, også røstet.      
  ex 11.07.10 - ikke røstet:      
  11.07.1090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 11.07.20 - røstet:      
  11.07.2090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 12.01   Soyabønner, også knuste.      
  12.01.0090 - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 12.02   Jordnøtter, ikke ristede eller tilberedte på annen måte, også avskallede eller knuste.      
  ex 12.02.10 - med skall:      
  12.02.1090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 12.02.20 - avskallede, også knuste:      
  12.02.2090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 12.03   Kopra.      
  12.03.0090 - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 12.04   Linfrø, også knuste.      
  12.04.0090 - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 12.05   Rapsfrø, også knuste.      
  ex 12.05.10 - rapsfrø med lavt innhold av erukasyre:   Fri Fri
  12.05.1090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 12.05.90 - andre:      
  12.05.9090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 12.06   Solsikkefrø, også knuste.      
  12.06.0090 - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 12.07   Andre oljeholdige frø og oljeholdige frukter, også knuste.      
  ex 12.07.10 - palmenøtter og palmekjerner:      
  12.07.1090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 12.07.20 - bomullsfrø:      
  12.07.2090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 12.07.30 - ricinusfrø (kastorbønner):      
  12.07.3090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 12.07.40 - sesamfrø:      
  12.07.4090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 12.07.50 - sennepsfrø:      
  12.07.5090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   0,08 Fri
  ex 12.07.60 - saflorfrø:      
  12.07.6090 - - ellers (annet enn til dyrefôr   Fri Fri
    - andre:      
  ex 12.07.91 - - valmuefrø:      
  12.07.9190 - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 12.07.99 - - ellers:      
  12.07.9990 - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 12.08   Mel av oljeholdige frø eller oljeholdige frukter, unntatt sennepsmel.      
  ex 12.08.10 - av soyabønner.      
  12.08.1090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 12.08.90 - ellers:      
  12.08.9090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 12.09   Frø, frukter og sporer av det slag som brukes som såvarer.      
  12.09.1000 - sukkerbetefrø   0,72 Fri
  12.09.3000 - frø av urteaktige planter som hovedsakelig dyrkes på grunn av sine blomster   Fri Fri
    - andre:      
  ex 12.09.91 - - grønnsakfrø:      
  12.09.9110 - - - agurk-, blomkål-, gulrot-, løk,- persille- og salatfrø   0,18 Fri
    - - - ellers:      
  12.09.9199 - - - - andre (annet enn kålfrø)   0,72 Fri
  12.09.9900 - - ellers.   Fri Fri
12.11   Planter, plantedeler, frø og frukter av det slag som hovedsakelig brukes til fremstilling av parfymepreparater, til farmasøytiske preparater, til insekt- og soppbekjempende midler eller liknende, friske eller tørkede, også skårne, knuste eller pulveriserte.      
  12.11.1000 - lakrisrot   Fri Fri
  12.11.2000 - ginsengrot   Fri Fri
  12.11.3000 - - kokablader   Fri Fri
  12.11.4000 - - valmuehalm («poppy straw»)   Fri Fri
  12.11.9009 - - andre   Fri Fri
ex 12.12   Johannesbrød, alger (herunder tang og tare), sukkerbeter og sukkerrør, friske, kjølte, fryste eller tørkede, også malte; fruktsteiner og fruktkjerner samt andre vegetabilske produkter (herunder ubrente sikorirøtter av varieteten ( Cichorium intybus sativum) av det slag som hovedsakelig brukes til menneskeføde, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.      
  ex 12.12.10 - johannesbrød, herunder johannesbrødfrø:      
  12.12.1090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 12.12.20 - alger (herunder tang og tare):      
  12.12.2090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  12.12.3000 - steiner og kjerner av aprikos, fersken (herunder nektarin) eller plomme   Fri Fri
    - andre:      
  ex 12.12.91 - - sukkerbeter:      
  12.12.9190 - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
    - - ellers:      
  12.12.9990 - - - ellers (annet enn sukkerrør til dyrefôr)   Fri Fri
13.01   Skjellakk og liknende; naturlige gummier, harpikser, gummiharpikser og oleoresiner (f.eks. balsamer).      
  13.01.1000 - skjellakk og liknende   Fri Fri
  13.01.2000 - gummi arabicum   Fri Fri
  13.01.9000 - andre   Fri Fri
ex 13.02   Vegetabilske safter og ekstrakter; pektinstoffer, pektinater og pektater; agar-agar og annet planteslim samt andre fortykningsmidler, også modifiserte, utvunnet av vegetabilske stoffer.      
    - vegetabilske safter og ekstrakter:      
  13.02.1100 - - opium   4,5% Fri
  13.02.1400 - - av pyrethrum eller av planterøtter som inneholder rotenon   3,0% Fri
    - - andre:      
  13.02.1901 - - - vaniljeoleoresiner.   3,0% Fri
  13.02.1902 - - - av aloe, kvassia ( Quassia amara) eller manna   3,0% Fri
  13.02.1903 - - - innbyrdes blandinger av vegetabilske ekstrakter, av det slag som benyttes til fremstilling av drikkevarer eller næringsmidler   3,0% Fri
  13.02.1904 - - - til terapeutisk eller profylaktisk bruk   3,0% Fri
  13.02.1909 - - - ellers   3,0% Fri
14.01   Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til kurvmakerarbeider og andre flettearbeider (f.eks. bambus, spanskrør, siv, rør, vidjer, raffiafiber, renset, bleiket eller farget halm, samt lindebark).      
  14.01.1000 - bambus   Fri Fri
  14.01.2000 - spanskrør   Fri Fri
  14.01.9000 - ellers   Fri Fri
14.02.0000   Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til stopning eller polstring (f.eks. kapok, vegetabilsk krøllhår og ålegras), også lagvis, med eller uten støttemateriale.   Fri Fri
14.03.0000   Vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til børstebinderarbeider (f.eks. kvastdurra, piassava, agave og liknende), også snodde eller buntede.   Fri Fri
ex 14.04   Vegetabilske produkter ikke nevnt eller innbefattet annet sted.      
  14.04.1000 - rå, vegetabilske materialer av det slag som hovedsakelig brukes til farging eller garving   Fri Fri
  14.04.9000 - andre   Fri Fri
15.05.0000   Ullfett og fettstoffer utvunnet derav (herunder lanolin).   0,02 Fri
ex 15.09   Olivenolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.      
  ex 15.09.10 - jomfruolje:      
  15.09.1090 - - annen (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 15.09.90 - ellers:      
  15.09.9090 - - annen (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 15.10   Andre oljer og deres fraksjoner, utvunnet utelukkende fra oliven, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede, herunder blandinger av disse oljer eller fraksjoner med oljer eller fraksjoner som hører under posisjon 15.09.      
  15.10.0090 - annen (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 15.11   Palmeolje og dens fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.      
  ex 15.11.10 - rå olje:      
  15.11.1090 - - annen (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 15.11.90 - ellers      
    - - andre (annet enn til dyrefôr)      
  15.11.9099 - - - ellers (annet enn faste fraksjoner)   Fri Fri
ex 15.15   Andre vegetabilske fettstoffer og oljer (herunder jojobaolje), samt deres fraksjoner, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.      
  ex 15.15.30 - ricinusolje (kastorolje) og dens fraksjoner:      
  15.15.3090 - - annen (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 15.15.40 - kinesisk treolje og dens fraksjoner:      
  15.15.4090 - - annen (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 15.15.50 - sesamolje og dens fraksjoner:      
    - - ellers (annet enn til dyrefôr):      
  15.15.5020 - - - rå olje   0,05 Fri
  ex 15.15.90 - andre:      
  15.15.9021 - - olje av akjounøttskall, ikke til dyrefôr, treoljer (unntatt kinesisk olje); oticicaolje, ikke til dyrefôr   Fri Fri
  15.15.9032 - - jojobaolje og dens fraksjoner, ikke til dyrefôr   Fri Fri
ex 15.18   Animalske og vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, kokte, oksiderte, dehydrerte, sulfurerte, blåste, polymeriserte med varme i vakuum eller i inert gass eller på annen måte kjemisk omdannede, unntatt de som hører under posisjon 15.16; uspiselige blandinger eller produkter av animalske eller vegetabilske fettstoffer eller oljer, eller av fraksjoner av forskjellige fettstoffer eller oljer som hører under dette kapittel, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.      
    - andre (annet enn til dyrefôr):      
  15.18.0021 - - kinesisk treolje og liknende treoljer; oiticicaolje   Fri Fri
  15.18.0031 - - sikkativerte oljer   0,08 Fri
  15.18.0041 - - linolje, kokt   0,07 Fri
ex 17.01   Rør- og betesukker samt kjemisk ren sakkarose, i fast form.      
    - råsukker uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer:      
  ex 17.01.11 - - rørsukker:      
  17.01.1190 - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   0,03 Fri
  ex 17.01.12 - - betesukker:      
  17.01.1290 - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   0,03 Fri
    - ellers:      
  ex 17.01.91 - - med tilsetning av smaks- eller fargestoffer:      
  17.01.9190 - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   0,03 Fri
  ex 17.01.99 - - annet:      
    - - - ellers (annet enn til dyrefôr):      
  17.01.9991 - - - - raffinade og melis   0,03 Fri
    - - - - annet sukker:      
  17.01.9995 - - - - - i pakninger som veier høyst 24 kg (detaljsalgspakninger)   0,03 Fri
  17.01.9999 - - - - - ellers (bulkvare og storpakninger)   0,03 Fri
ex 17.02   Annet sukker, herunder kjemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeroppløsninger uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamell.      
    - laktose og laktosesirup:      
  ex 17.02.11 - - som, beregnet av tørrstoffet, inneholder minst 99 vektprosent laktose, uttrykt som vannfri laktose:      
  17.02.1190 - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 17.02.19 - - annen:      
  17.02.1990 - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 17.02.20 - lønnesukker og lønnesirup:      
  17.02.2090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 17.02.60 - annen fruktose og fruktosesirup som i tørr tilstand inneholder mer enn 50 vektprosent fruktose, unntatt invertsukker:      
  17.02.6090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 17.03   Melasse fremstilt ved utvinning eller raffinering av sukker.      
  ex 17.03.10 - melasse av rørsukker      
  17.03.1090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 17.03.90 - annen:      
  17.03.9090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
18.01.0000   Kakaobønner, hele eller knuste, også brente.   Fri Fri
18.02.0000   Kakaoskall og annet kakaoavfall.   Fri Fri
ex 20.01   Grønnsaker, frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte med eddik eller eddiksyre.      
  ex 20.01.90 - andre:      
    - - grønnsaker:      
  20.01.9010 - - - kapers   0,60 Fri
  20.01.9020 - - - oliven   0,30 Fri
    - - - andre (annet enn sukkermais og kepaløk):      
  20.01.9061 - - - - søte pepperfrukter ( Capsicum annuum var. annuum)   0,18 Fri
ex 20.02   Tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre.      
  ex 20.02.10 - tomater, hele eller i stykker:      
  20.02.1009 - - ellers (andre enn i lufttett lukket emballasje)   2,00 Fri
    - annet:      
  20.02.9010 - - tomatpuré eller tomatpulp, med tørrvektinnhold på minst 25 pst. tomat, fremstilt i sin helhet av tomat og vann, med eller uten salt eller andre konserveringsmidler eller smakstilsetninger, i lufttett lukket emballasje   0,21 Fri
    - - ellers:      
  20.02.9091 - - - i lufttett lukket emballasje   0,70 Fri
  20.02.9099 - - - ellers   2,00 Fri
20.03   Sopper og trøfler, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre.      
    - sopper av slekten Agaricus (sjampinjonger):      
  20.03.1002 - - dyrkede   0,60 Fri
  20.03.1008 - - andre   0,60 Fri
  20.03.2000 - trøfler   0,06 Fri
    - andre:      
  20.03.9001 - - dyrkede   0,60 Fri
  20.03.9009 - - andre   0,60 Fri
ex 20.05   Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06.      
  ex 20.05.40 - erter ( Pisum sativum):      
  20.05.4001 - - av tørkede   0,20 Fri
  20.05.6000 - asparges   0,06 Fri
  20.05.7000 - oliven   0,60 Fri
  ex 20.05.90 - andre grønnsaker samt grønnsakblandinger:      
  20.05.9001 - - kapers   0,20 Fri
  20.05.9002 - - artiskokker   0,20 Fri
  20.05.9003 - - søte pepperfrukter ( Capsicum annuum var. annuum)   0,20 Fri
  20.05.9004 - - bambusskudd   0,20 Fri
20.06   Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler, kandiserte, glasserte eller på liknende måte tilberedte med sukker.      
  20.06.0010 - ingefær   0,64 Fri
    - andre varer (andre enn kirsebær):      
    - - med innhold av mer enn 13 vektprosent sukker      
  20.06.0031 - - - sukkermais ( Zea mays var. Saccharata).   0,64 Fri
  20.06.0039 - - ellers   0,64 Fri
ex 20.08   Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.      
    - nøtter, jordnøtter samt andre kjerner og frø, også innbyrdes blandede:      
  ex 20.08.11 - - jordnøtter:      
    - - - ellers (annet enn peanøttsmør):      
  20.08.1191 - - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   2,4% Fri
  20.08.2000 - ananas   Fri Fri
  ex 20.08.30 - sitrusfrukter:      
    - - ellers (annet enn til dyrefôr):      
  20.08.3091 - - - mandariner   0,18 Fri
  20.08.3099 - - - andre   0,18 Fri
  20.08.4000 - pærer   0,30 Fri
  20.08.5000 - aprikoser   0,05 Fri
  20.08.7000 - ferskener, herunder nektariner   0,05 Fri
    - ellers, herunder blandinger, unntatt blandinger som hører under varenummer 2008.1900:      
  ex 20.08.99 - - annet:      
  20.08.9902 - - - plommer   0,64 Fri
ex 20.09   Frukt- og grønnsaksafter (herunder druemost), ugjærede og ikke tilsatt alkohol, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff.      
    - appelsinsaft:      
    - - fryst:      
    - - - tilsatt sukker eller annet søtningsstoff:      
  20.09.1111 - - - - med en Brix-verdi over 67   0,23 Fri
  20.09.1119 - - - - ellers   0,23 Fri
    - - - ellers:      
  20.09.1120 - - - - i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg   Fri Fri
    - - - - annen:      
  20.09.1130 - - - - - konsentrert   Fri Fri
    - - - - - ellers:      
  20.09.1191 - - - - - - med en Brix-verdi over 67   0,08 Fri
  20.09.1199 - - - - - - ellers   0,08 Fri
    - - annen (annen enn ikke fryst, med en Brix-verdi på høyst 20):      
    - - - tilsatt sukker eller annet søtningsstoff:      
  20.09.1912 - - - - med en Brix-verdi på høyst 67   0,23 Fri
  20.09.1919 - - - - ellers   0,23 Fri
    - - - ellers:      
  20.09.1920 - - - - i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg   Fri Fri
    - - - - annen:      
  20.09.1992 - - - - - med en Brix-verdi på høyst 67   0,08 Fri
  20.09.1999 - - - - - ellers   0,08 Fri
    - grapefruktsaft:      
  20.09.2100 - - med en Brix-verdi på høyst 20   Fri Fri
  20.09.2900 - - ellers   Fri Fri
    - ublandet saft av andre sitrusfrukter:      
    - - med en Brix-verdi på høyst 20:      
  20.09.3110 - - - i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg   Fri Fri
    - - - annen:      
  20.09.3191 - - - - tilsatt sukker   0,15 Fri
  20.09.3199 - - - - ellers   0,15 Fri
    - - ellers:      
  20.09.3910 - - - i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg   Fri Fri
    - - - annen:      
  20.09.3991 - - - - tilsatt sukker   0,15 Fri
  20.09.3999 - - - - ellers   0,15 Fri
    - ananassaft:      
    - - med en Brix-verdi på høyst 20:      
  20.09.4110 - - - i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg   Fri Fri
  20.09.4190 - - - annen   0,10 Fri
    - - ellers:      
  20.09.4910 - - - i emballasjer som med sitt innhold veier minst 3 kg   Fri Fri
  20.09.4990 - - - annen   Fri Fri
  20.09.5000 - tomatsaft   0,15 Fri
    - druesaft (herunder druemost)      
  20.09.6100 - - med en Brix-verdi på høyst 30   0,15 Fri
  20.09.6900 - - ellers   0,15 Fri
22.04   Vin av friske druer, herunder vin tilsatt alkohol; druemost, unntatt den under posisjon 20.09.      
    - musserende vin:      
  22.04.1001 - - med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent   Fri Fri
  22.04.1009 - - ellers   Fri Fri
    - annen vin; druemost hvor gjæringen er hindret eller avbrutt ved tilsetning av alkohol:      
    - - på emballasje med innhold høyst 2 liter:      
  22.04.2101 - - - med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent   Fri Fri
  22.04.2109 - - - ellers   Fri Fri
    - - ellers:      
  22.04.2901 - - - med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent   Fri Fri
  22.04.2909 - - - ellers   Fri Fri
    - annen druemost:      
    - - med alkoholinnhold høyst 2,5 volumprosent:      
  22.04.3002 - - - druemost i gjæring samt druemost hvor gjæringen er stanset på annet måte enn ved tilsetning av alkohol   Fri Fri
  22.04.3003 - - - annen   Fri Fri
    - - ellers:      
  22.04.3004 - - - druemost i gjæring samt druemost hvor gjæringen er stanset på annet måte enn ved tilsetning av alkohol   Fri Fri
  22.04.3009 - - - annen   Fri Fri
22.06   Andre gjærede drikkevarer (f.eks. eplevin (sider), pærevin og mjød); blandinger av gjærede drikkevarer og blandinger av gjærede drikkevarer og alkoholfrie drikkevarer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.      
  22.06.0002 - med alkoholinnhold over 0,5 til og med 0,7 vol. %   Fri Fri
  22.06.0003 - med alkoholinnhold over 0,7 til og med 2,5 vol. %   Fri Fri
  22.06.0009 - ellers   Fri Fri
ex 22.07   Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 vol. %; etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrke.      
  ex 22.07.10 - undenaturert etylalkohol med alkoholstyrke minst 80 vol. %      
  22.07.1090 - - ellers (annet enn av det slag som brukes til fremstilling av drikkevarer)   Fri Fri
  22.07.2000 - etylalkohol og brennevin, denaturert, uansett styrke   Fri Fri
ex 22.08   Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke under 80 vol.%; likør og annet brennevin.      
  22.08.5000 - gin og genever   Fri Fri
  22.08.6000 - vodka   Fri Fri
  22.08.7000 - likør   Fri Fri
  ex 22.08.90 - andre:      
  22.08.9003 - - akevitt   Fri Fri
ex 23.02   Kli, spissmel og andre reststoffer, også i form av pelleter, fra sikting, maling eller annen behandling av korn eller belgfrukter.      
  ex 23.02.10 - av mais:      
  23.02.1090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 23.02.20 - av ris:      
  23.02.2090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 23.02.50 - av belgfrukter:      
  23.02.5090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 23.03   Reststoffer fra stivelsesfremstilling og liknende reststoffer, betepulp, bagasse og annet avfall fra sukkerfremstilling, drank og annet avfall fra bryggerier eller brennerier, også i form av pelleter.      
  ex 23.03.10 - reststoffer fra stivelsesfremstilling og liknende reststoffer:      
  23.03.1090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 23.03.20 - betepulp, bagasse og annet avfall fra sukkerfremstilling:      
  23.03.2090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 23.03.30 - drank og annet avfall fra bryggerier eller brennerier:      
  23.03.3090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 23.04   Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av pelleter, etter utvinning av soyaolje.      
  23.04.0090 - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 23.05   Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av pelleter, etter utvinning av jordnøttolje.      
  23.05.0090 - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 23.06   Oljekaker og andre faste reststoffer, også malte eller i form av pelleter, etter utvinning av vegetabilske fettstoffer eller oljer, unntatt de som hører under posisjon 23.04 eller 23.05.      
  ex 23.06.10 - av bomullsfrø:      
  23.06.1090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 23.06.20 - av linfrø:      
  23.06.2090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 23.06.30 - av solsikkefrø:      
  23.06.3090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
    - av rapsfrø:      
  ex 23.06.41 - - av rapsfrø med lavt innhold av erukasyre:      
  23.06.4190 - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 23.06.49 - - annet:      
  23.06.4990 - - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 23.06.50 - av kokosnøtter eller kopra:      
  23.06.5090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 23.06.60 - av palmenøtter eller palmekjerner:      
  23.06.6090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 23.06.70 - av maiskimer:      
  23.06.7090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
  ex 23.06.90 - andre:      
  23.06.9090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
ex 23.07   Vinberme; rå vinstein      
  23.07.0090 - - ellers (annet enn til dyrefôr)   Fri Fri
24.01   Tobakk, ubearbeidd; avfall av tobakk.      
  24.01.1000 - tobakk, ikke strippet   Fri Fri
  24.01.2000 - tobakk, helt eller delvis strippet   Fri Fri
  24.01.3000 - avfall av tobakk   Fri Fri
24.02   Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter av tobakk eller tobakkerstatninger.      
    - sigarer, cerutter og sigarilloer med innhold av tobakk:      
  24.02.1001 - - sigarer   Fri Fri
  24.02.1009 - - ellers   Fri Fri
  24.02.2000 - sigaretter med innhold av tobakk   Fri Fri
  24.02.9000 - andre   Fri Fri
24.03   Annen bearbeidd tobakk samt andre varer fremstilt av tobakkserstatninger; «homogenisert» eller «rekonstituert» tobakk; tobakkekstrakter og tobakkessenser.      
  24.03.1000 - røyketobakk, også med innhold av tobakkerstatninger, uansett mengde   Fri Fri
    - annen:      
  24.03.9100 - - "homogenisert" eller "rekonstituert" tobakk   Fri Fri
    - - ellers:      
  24.03.9910 - - - tobakkekstrakter og tobakkessenser   Fri Fri
  24.03.9990 - - - annen   Fri Fri


VEDLEGGr="1" name="1.note6">

Vedlegg III Opprinnelsesregler


Artikkel 1

Definisjoner

Ved anvendelse av dette vedlegget, skal definisjonene fastsatt i artikkel 1 i vedlegg I til frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Singapore (»ESFTA») gjelde. Enhver henvisning til EFTA-landene skal forstås som en henvisning til Norge i dette Vedlegg.

Artikkel 2

Opprinnelseskriterier

 1. Ved anvendelse av denne avtalen om landbruksvarer, skal et produkt anses å ha opprinnelse i Norge eller i Singapore hvis det har blitt:
  1. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4;
  2. tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet der i henhold til artikkel 5; eller
  3. produsert der utelukkende av materialer med opprinnelse i den berørte avtalepart i samsvar med dette vedlegget.
 2. Vilkårene for å oppnå opprinnelsesstatus gitt i nr. 1 skal være oppfylt uten avbrudd henholdsvis i Norge eller i Singapore.

Artikkel 3

Bilateral kumulasjon

Som unntak fra artikkel 2, skal materialer med oppri