Statens pensjonsfond utland – utfasing av aksjeinvesteringer i oppstrømsselskaper

I Meld. St. 14 (2018-2019) Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland ble det lagt opp til å ta aksjeinvesteringer i oppstrømsselskaper ut av referanseindeksen og investeringsuniverset for Statens pensjonsfond utland (SPU) for å redusere samlet oljeprisrisiko i norsk økonomi. Stortinget sluttet seg til denne vurderingen, jf. Innst. 339 S (2018-2019).

I vurderingen av hvilke selskaper som skal tas ut av SPU, la Finansdepartementet i meldingen til grunn klassifiseringen fondets aksjeindeksleverandør, FTSE Russell, gjør av oppstrømsselskaper i undersektoren leting og produksjon. I meldingen ble det samtidig vist til at FTSE Russell fra 1. juli 2019 la opp til enkelte endringer i selskapsklassifiseringen, og at departementet i samråd med Norges Bank ville fastsette nærmere regler for en utfasing av oppstrømsselskaper fra SPU. Banken ble på denne bakgrunn i brev 28. juni 2019 bedt om å vurdere hvilke undersektorer som med FTSE Russells endringer vil omfatte oppstrømsselskaper i undersektoren leting og produksjon, samt foreslå en tidsplan for utfasing av aksjeinvesteringene i oppstrømsselskaper fra fondets strategiske referanseindeks og investeringsunivers.

Norges Bank viser i brev 11. september 2019 til at FTSE Russell i all hovedsak har fordelt selskapene i tidligere undersektor leting og produksjon mellom de to nye undersektorene produsenter av råolje og oljeraffinering og markedsføring. Bankens vurdering er at oppstrømsselskaper, slik disse omtales i meldingen, bare omfatter den nye undersektoren produsenter av råolje.

Finansdepartementet legger i tråd med Norges Banks vurdering opp til å ta selskaper indeksleverandøren FTSE Russell klassifiserer1 som produsenter av råolje2 ut av referanseindeksen og investeringsuniverset for SPU. Ved å benytte indeksleverandørens klassifisering, vil fondets referanseindeks og investeringsunivers løpende avgrenses mot oppstrømsselskaper, herunder ved selskapshendelser, nye børsnoteringer og ny informasjon om eller endringer i selskapenes virksomhet over tid.

Med FTSE Russells endringer fra 1. juli 2019 omfatter den nye undersektoren produsenter av råolje 91 av de 131 selskapene som medio september 2019 inngikk i tidligere undersektor leting og produksjon i SPUs referanseindeks. Som del av endringene har FTSE Russell på samme tid også overført fire selskaper fra andre undersektorer til den nye undersektoren. Samlet omfattet de 95 selskapene som inngår i den nye undersektoren produsenter av råolje om lag 0,8 pst. av SPUs referanseindeks for aksjer per medio september, tilsvarende om lag 54 mrd. kroner.

Finansdepartementet foreslår å avgrense SPUs referanseindeks for aksjer mot oppstrømsselskaper i mandatet for forvaltningen av SPU § 3-3 nytt sjette ledd:

Verdipapirer utstedt av selskaper med ICB-klassifisering «60101010 Oil: Crude Producers» skal ikke inngå i referanseindeksen for aksjeporteføljen.

Finansdepartementet vil fastsette en plan for utfasingen av oppstrømsselskaper fra SPUs referanseindeks for aksjer. Departementet foreslår på denne bakgrunn i mandatet for forvaltningen av SPU § 1-5 nytt tredje ledd:

Departementet fastsetter en plan for utfasing av aksjer utstedt av selskaper med ICB-klassifisering «60101010 Oil: Crude Producers» fra den strategiske referanseindeksen, jf. § 3-3 sjette ledd.

Finansdepartementet deler Norges Banks vurdering av at risikoen for markedspåvirkning ved utfasingen av oppstrømsselskaper er høy, ettersom det er rimelig å anta at det vil være kjent i markedet hvilke aksjer som skal selges. Departementet legger derfor opp til en varighet for utfasingsperioden med sikte på at det skal gis nødvendig fleksibilitet for at banken skal kunne gjennomføre et kostnadseffektivt nedsalg, i tråd med bankens forslag. Utkast til detaljerte bestemmelser og tidsplan for utfasingen av aksjer i oppstrømsselskaper fra fondets strategiske referanseindeks følger vedlagt, jf. forslag til mandatet § 1-5 nytt tredje ledd.

Nevnte utkast er omfattet av taushetsplikt, jf. offl. § 13 første ledd og sentralbankloven § 12 første ledd.

I tråd med beslutningen om at fondet ikke skal være investert i oppstrømsselskaper, mener Finansdepartementet at investeringsuniverset for SPU skal avgrenses mot alle selskaper FTSE Russell klassifiserer som produsenter av råolje, uavhengig av om selskapene inngår i markedsindeksen FTSE Global All Cap eller ikke. Det legges dermed ikke opp til senere endringer i mandatteksten om fondets investeringsunivers med sikte på å vise til den konkrete undersektoren produsenter av råolje i markedsindeksen FTSE Global All Cap, slik Norges Bank foreslår. Departementet foreslår at fondets investeringsunivers avgrenses mot aksjeinvesteringer i oppstrømsselskaper i mandatet for forvaltningen av SPU § 3-1 annet ledd ny bokstav f:

Aksjer, verdipapirer som kan sidestilles med slike aksjer eller depotbevis for slike aksjer, utstedt av selskaper med ICB-klassifisering «60101010 Oil: Crude Producers».

Selskaper SPU er investert i, kan over tid reklassifiseres av FTSE Russell. Det gjelder blant annet ved ny informasjon om eller endringer i selskapers virksomhet. I brev 11. september 2019 peker Norges Bank på at den bør gis tilstrekkelig tid til å gjennomføre en kostnadseffektiv tilpasning av porteføljen i situasjoner der selskaper reklassifiseres til undersektoren produsenter av råolje. Banken viser til at selskaper ved slike reklassifiseringer kan tas ut av referanseindeksen for SPU når det skjer, men foreslår at selskaper først tas ut av fondets investeringsunivers noe senere. Finansdepartementet deler bankens vurdering av at det er hensiktsmessig med en anledning til kostnadseffektivt å tilpasse porteføljen ved slike reklassifiseringer, og foreslår i mandatet for forvaltningen av SPU § 3-1 nytt fjerde ledd:

Departementet fastsetter nærmere bestemmelser for salg av aksjer mv. i investeringsporteføljen utstedt av selskaper som reklassifiseres til ICB-klassifisering «60101010 Oil: Crude Producers», jf. § 3-1 annet ledd bokstav f.

Utkast til detaljerte bestemmelser for salg av aksjer i investeringsporteføljen utstedt av selskaper som reklassifiseres til produsenter av råolje følger vedlagt. Nevnte utkast er omfattet av taushetsplikt, jf. offl. § 13 første ledd og sentralbankloven § 12 første ledd.

I henhold til mandatet for forvaltningen av SPU § 1-4 tredje ledd skal Norges Bank ha anledning til å uttale seg før det foretas vesentlige endringer i mandatet. Det bes om at banken oversender eventuelle merknader til de foreslåtte endringene innen 25. oktober 2019.

 

Med hilsen

 

Espen Erlandsen  e.f.
ekspedisjonssjef

Hans Jørgen Tranvåg
konst. avdelingsdirektør

 

 

Vedlegg:

Utkast til plan for utfasing av oppstrømsselskaper

Utkast til bestemmelser ved reklassifisering av oppstrømsselskaper

 

Gjenpart: Riksrevisjonen.

 

  1. FTSE Russell eier, vedlikeholder og benytter klassifiseringsstandarden Industry Classification Benchmark (ICB).
  2. ICB-klassifisering «60101010 Oil: Crude Producers».