Historisk arkiv

Beslutning om definisjon av oppstrømsselskaper i SPU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Vedtaket om å fase ut oppstrømsselskaper fra Statens pensjonsfond utland (SPU) skal gjelde for selskaper som indeksleverandøren FTSE Russell klassifiserer som «Produsenter av råolje».

Det har Finansdepartementet besluttet i dag, som del av oppfølgingen av Stortingets tilslutning til forslaget om å ta oppstrømsselskaper ut av fondets referanseindeks og investeringsunivers.

Finansdepartementets beslutning om definisjon av oppstrømsselskaper er i tråd med råd fra Norges Bank i brev 11. september 2019.

Da Stortinget behandlet energiaksjemeldingen som ble lagt frem i mars, var oppstrømsselskaper definert som selskaper i indeksleverandørens undersektor «Leting og produksjon». I ettertid har indeksleverandøren gjennomgått sine selskapsklassifiseringer. Dette førte blant annet til at selskapene som tidligere var i undersektoren «Leting og produksjon» i hovedsak ble fordelt i to nye undersektorer: «Produsenter av råolje»¹ og «Raffinering og markedsføring».

Finansdepartementet ba Norges Bank om å vurdere definisjonen av oppstrømsselskaper i lys av denne endringen. Banken mener at oppstrømsselskaper, slik disse er omtalt i energiaksjemeldingen, bare omfatter den nye undersektoren «Produsenter av råolje». Departementet er enig i Norges Banks vurdering.

Finansdepartementet har i dag sendt brev til Norges Bank med forslag til konkrete endringer i mandatet for forvaltningen av SPU. Endringene vil medføre at aksjer i selskaper med klassifisering «Produsenter av råolje» tas ut av fondets referanseindeks og investeringsunivers.

Ved å benytte indeksleverandørens klassifisering, vil referanseindeksen og investeringsuniverset for SPU løpende avgrenses mot oppstrømsselskaper, herunder ved selskapshendelser, nye børsnoteringer og ny informasjon om eller endringer i selskapenes virksomhet over tid.

Det inngikk totalt 95 selskaper i den nye undersektoren «Produsenter av råolje» i fondets referanseindeks per medio september. Disse utgjorde på samme tid drøyt 0,8 prosent av referanseindeksen for aksjer, tilsvarende om lag 54 milliarder kroner. Det kan være noe avvik mellom indeksen og fondets faktiske portefølje.

Utfasingen vil skje gradvis over tid.

¹ ICB-klassifisering «60101010 Oil: Crude Producers».