Andre dokumenter

Statlig reguleringsplan for nytt regjeringskvartal – oppdragsbrev høring og offentlig ettersyn av planforslag med konsekvensutredning

Arbeidet med reguleringsplan for nytt regjeringskvartal behandles som statlig reguleringsplan etter plan- og bygningslovens § 6-4. Dette innebærer at Kommunal- og moderniserings-departementet er planmyndighet, og at det er departementet som fatter endelig planvedtak etter plan- og bygningsloven § 12-12.

Departementet har også ansvaret for å påse at planprosessen gjennomføres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser, herunder å sørge for at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10. Planarbeidet omfattes av plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger.

En statlig reguleringsprosess er omfattet av de samme kravene til offentlighet og medvirkning som en ordinær, kommunal planprosess. I en sak som dette er det av særlig stor betydning at det legges til rette for informasjon og medvirkning på en god måte, at høringen bidrar til offentlig debatt, og at alle som ønsker det får anledning til å uttale seg. Departementet peker særlig på behovet for at Oslo kommune involveres på en god måte i høringsperioden. 

Statsbygg har nå utarbeidet forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for nytt regjeringskvartal, i samsvar med fastsatt planprogram. Kommunal- og moderniserings­departementet gir med dette Statsbygg i oppdrag å gjennomføre høring og offentlig ettersyn av planforslaget på vegne av departementet. Oppdraget innebærer at Statsbygg:

  • Sender planforslaget på høring og legger det ut til offentlig ettersyn
  • Legger til rette for minst ett åpent møte i høringsperioden
  • Legger til rette for særskilt dialog med aktører som blir særlig berørt, herunder Oslo kommune
  • Gjennomfører informasjonstiltak rettet mot publikum generelt
  • Er mottaker for høringsuttalelser

Departementet ønsker å være tett involvert i prosessen, og vil delta i åpne møter og i andre medvirkningsfora hvor det er aktuelt.

Høring og offentlig ettersyn gjennomføres i løpet av sommeren og høsten 2016. Det må legges til rette for høringsfrister som gir alle interesserte anledning til å uttale seg.

Når høringsperioden er gjennomført, skal Statsbygg oppsummere høringsuttalelsene og vurdere hvordan disse kan innarbeides i planen. Når Statsbygg har bearbeidet planforslaget etter gjennomført høring, skal planforslaget oversendes Kommunal- og moderniserings­departementet for endelig vedtak.

Med hilsen

Jan Tore Sanner
Kommunal- og moderniseringsminister

 

Kopi: Oslo kommune v/ byrådsavdeling for byutvikling