Statnett SF – ny 420 kV kraftledning Lyse – Fagrafjell – høring av NVEs innstilling

Olje- og energidepartementet sender herved NVEs innstilling ut på høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2018

Vår ref.: 16/3829

Olje- og energidepartementet viser til NVEs brev av 18. desember 2017 der det fremgår at NVE har oversendt Olje- og energidepartementet innstilling i saken om ny 420 kV kraftledning mellom Lyse og Fagrafjell og ny Fagrafjell transformatorstasjon.

Olje- og energidepartementet har lagt innstillingen ut på høring på departementets hjemmesider: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statnett-sf--ny-420-kv-kraftledning-  lyse--fagrafjell--horing-av-nves-innstilling/id2583470/

Høringsfristen er 16. april. Høringsuttalelse sendes departementet via linken over. Eventuelle spørsmål kan rettes til Tollef.taksdal@oed.dep.no

Med hilsen

Trond Ulven Ingvaldsen

(e.f.) avdelingsdirektør                                Tollef Taksdal

                                                                        avdelingsdirektør

Klima- og miljødepartementet

Geir Hovland

Riksantikvaren

Rogaland fylkeskommune

Fylkesmannen i Rogaland

Norsk institutt for by- og regionforskning

Sandnes kommune

Time kommune

Gjesdal kommune

Forsand kommune

Natur og Ungdom

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Miljøstiftelsen Bellona

Statens Vegvesen - region vest

Stavanger Turistforening Hovedkontor

Trond Svartsund

Norges Naturvernforbund

Forsvarsbygg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Sør

Miljødirektoratet

Norges Miljøvernforbund

Arild Byrkjedal

Naturvernforbundet i Rogaland

LYSE PRODUKSJON AS

Lyse Elnett AS

Oddvar Njå

Norsk Ornitologisk Forening

Luftfartstilsynet

Avinor AS

Jernbaneverket Region Vest

Forsand Sandkompani AS

ZERO

Forum for natur og friluftsliv

Rogaland Veidekke

Industri AS

Jan Ingvald Johansen

Friluftslivets Fellesorganisasjon

Fortidsminneforeningen Rogaland fylkesavdeling

Energi Norge

Telenor Bedrift AS

Nordisk Vindkraft Norge AS

Norges Bondelag  

Rogaland Bondelag

Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Statskog SF

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Øystein Dahle

Vestskog SA

Landbruksdirektoratet

Lyse Sameie

Helge Fossmark

Börje Svensson

Advokatfirmaet Legal ANS

Lysefjorden Utvikling AS

Heino Nielsen

Ivan Fossan

Janne og Arild Østbø

Olav J. Rettedal

Ole Martin Thu

Svein Oaland

Ryfylke friluftsråd

Bydelsutvalgene i Sandnes v/ Marita Svindland

ELRISK v/Eivind Sandsmark

Sviland Bydelsutval v/ Leidulv Harboe

Ketil J. Eiane

Gudmund S. Sydness

Tarjei Gjesdal

Bane NOR SF

Rasmus Hetland

Fortidsminneforeningen Jæren

Harald Krogedal

Alf Kåre Vatne

Dag Martin Aareskjold

Leiv Velle Åreskjold

Håkon Hetland

Per Øyvind Bø

Geir Levang

Arild Rostrup

Sandnes bondelag

Synne Hjetland Løland

Stian Trones Bråstein

Johannes Aardal

Erlend Stangeland

Kari Cecilie Sviland

Sisca Gjesdal

Magnus Overøye

Haver Advokatfirma AS

Elisabeth Nygård

Karianne Bergelt

Tone Finnesand

Nina Modalslid-Meling

Kirsten Hognestad Tveit

Njål Egeland

Gjesdal bondelag, v/Marit Epletveit

TeliaSonera Norge AS

Tor Arvid Tjessem

Vierdal Advokatfirma AS

Arne Kallelid

Knut Sigvald Oaland