Statsbudsjettet 2010 – Behandling og samordning av samiske saker

Samtlige departementer og
Statsministerens kontor

Nr
A-45/2009
Vår ref.
200806272-/NVO
Dato
08.01.2009

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har det overordnede samordningsansvar for statens samepolitikk, mens det faglige ansvaret ligger i det enkelte fagdepartement. Det er det enkelte fagdepartement som har ansvaret for å følge opp samiske saker innenfor sitt politikkområde. Dette innebærer et budsjettmessig oppfølgingsansvar, også for de ordningene som er overført fra departementene og som Sametinget forvalter.

Sametingets budsjettbehov og prioriteringer for 2010 presenteres i Sametingets budsjett 2009 (PDF), jf. sak 40/08. Presentasjonen av Sametingets budsjettbehov og prioriteringer er et sentralt grunnlag for departementenes arbeid med samiske saker. Den delen av Sametingets budsjettvedtak som gjelder Sametingets budsjettbehov for 2010 følger vedlagt, men finnes også i sin helhet på www.samediggi.no, eller det kan bestilles fra Sametingets arkiv samediggi@samediggi.no, telefon 78 47 40 00.

Faglig analysegruppe for samisk statistikk ble nedsatt av Arbeids- og
inkluderingsdepartementet og Sametinget i medhold av Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget av 11. mai 2005. Analysegruppen presenterte i november 2008 sin første rapport om utviklingstrekk i det samiske samfunnet. Rapporten vil være et viktig grunnlagsdokument for regjeringen og Sametinget, spesielt i forbindelse med konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling. Rapporten Samiske tall forteller 1
kan lastes ned på regjeringen.no.

I dette rundskrivet gir Arbeids- og inkluderingsdepartementet retningslinjer for arbeidet med samiske saker for statsbudsjettet 2010, og omtaler følgende temaer:

1. Forholdet til sametinget
2. Satsningsforslag
3. Omtale i Arbeids- og inkluderingsdepartementets St. prp. nr. 1
4. Publikasjon om bevilgninger til samiske formål
5. Pressemeldinger til fremleggelsen av statsbudsjettet
6. Tildelingsbrev til Sametinget – retningslinjer
7. Oppsummering av frister

1. FORHOLDET TIL SAMETINGET
Regjeringen vil føre en samepolitikk som skal tjene den samiske befolkningen, slik at samisk språk, kultur og samfunnsliv skal ha en sikker framtid i Norge. Sametinget må ha en reell innflytelse på områder som er viktige for det samiske samfunnet. Sametinget er regjeringens fremste premissleverandør og dialogpartner i samepolitikken, og har også overtatt forvaltningsansvar og virkemidler på enkelte områder. Samarbeidet mellom regjeringen og Sametinget har i stor grad utviklet seg gjennom praksis og dialog, og regjeringen ønsker å videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner.

Sametinget har frihet til selv å prioritere og disponere bevilgede midler. Sametinget skal gi innhold til samelovens målsetting om å legge forholdene til rette for at samene selv kan sikre eget språk, kultur og samfunnsliv. Når det gjelder eventuell overføring av myndighet og oppgaver til Sametinget, forutsettes det at konsultasjonsprosedyrene legges til grunn. Regjeringen sier i St.meld. nr. 28 (2007-2008) Samepolitikken (sitat): ”Det er viktig at Sametinget i større utstrekning enn i dag blir involvert i arbeidet med å utarbeide budsjettet til samiske formål og til Sametinget. Regjeringen vil legge til rette for at det etableres en ordning med faste konsultasjonsmøter mellom finansministeren, statsråden med ansvar for
samiske saker og Sametinget før regjeringens første budsjettkonferanse. Regjeringen vil invitere Sametinget til konsultasjoner om utformingen av slike budsjettprosedyrer. Dersom det er mulig bør prosedyrene kunne legges til grunn for arbeidet med statsbudsjettet 2010.”

Arbeids- og inkluderingsdepartementet forela Sametinget en skisse til nye budsjettprosedyrer før det administrative konsultasjonsmøtet med Sametinget i september 2008. Under det halvårlige administrative dialogmøtet mellom Sametinget og Arbeids- og inkluderingsdepartementet i november 2008 signaliserte Sametinget et behov for mer tid til bl.a. å få vurdert flere alternative budsjettmodeller. Det var enighet mellom departementet og Sametinget om at budsjettarbeidet for 2010 følger tidligere budsjettprosedyrer.

Arbeids- og inkluderingsministeren tar sikte på at det avholdes et møte mellom Sametinget, finansministeren og arbeids- og inkluderingsministeren og eventuelt andre fagstatsråder før regjeringens første budsjettkonferanse i mars 2009. På møtet vil mål og prioriteringer i Sametingets budsjettforslag for 2010 drøftes. Det vil bli sendt ut egen invitasjon til møtet.

I forbindelse med statsbudsjettet 2009 inviterte statssekretær for same- og minoritetssaker sine kolleger til møte for å tydeliggjøre regjeringens profil i samepolitikken og koordinere budsjettarbeidet mht. samiske saker. Det vil bli avholdt et tilsvarende møte med statssekretæren og berørte statssekretærer i aktuelle departement 12. januar 2009. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har også invitert Sametinget til møtet. Det er sendt ut en egen invitasjon til aktuelle statssekretærer til dette møtet.

2. SATSNINGSFORSLAG
Erfaring viser at nye tiltak som det er ønskelig å gjennomføre på det samepolitiske området, ofte kan være tiltak av begrenset økonomisk omfang, men likevel vanskelig å finne rom for innen eksisterende rammer. Det er derfor tidligere besluttet at samiske saker skal fremmes samlet til regjeringens budsjettkonferanser. Hensikten med dette er å kunne se satsningen på
samepolitiske tiltak under ett. Dette innebærer at forslag fra alle departementene som gjelder samiske formål presenteres av arbeids- og inkluderingsministeren som har samordningsansvaret for samiske saker. Det understrekes at den enkelte fagstatsråd med dette ikke er unntatt ansvaret for tiltak innen eget fagområde. Det enkelte departement sender eventuelle satsingsforslag vedrørende samiske formål til Finansdepartementet sammen med sine øvrige satsingsforslag. Samtidig orienteres Arbeids- og inkluderingsdepartementet om satsingsforslag som gjelder samiske forhold.

Vi ber om at departementene administrativt orienterer Arbeids- og inkluderingsdepartementet om samiske satsingsforslag innen 21. januar 2009. Erfaringsmessig vil ikke satsingsforslagene være politisk klarert i departementene innen denne fristen. Vi ber om at departementene fortløpende orienterer Arbeids- og inkluderingsdepartementet etter hvert som forslagene blir politisk klarerte.

3. OMTALE I ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTETS ST. PRP. NR. 1
Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjettproposisjon skal gi en kort og samlet framstilling av departementenes budsjettforslag til samiske formål under programkategori 09.80 Samiske formål. Omtalen skal synliggjøre hvilke departementer som bevilger midler til Sametinget og samiske formål. Bidragene fra departementene skal helt kort – opptil 700 tegn – beskrive hovedtrekkene i budsjettforslaget som gjelder samiske formål i 2010. Fristen for å levere bidrag er 7. august 2009.

4. PUBLIKASJON OM BEVILGNINGER TIL SAMISKE FORMÅL
Det har siden 1999 vært lagt fram en egen publikasjon som omhandler bevilgninger til samiske formål. Dette vil bli gjort også for statsbudsjettet 2010. Publikasjonen utgis på norsk og nordsamisk.

Målsetningen med publikasjonen er å gi en kort og samlet framstilling av departementenes samiske tiltak, synliggjøre tiltak som ikke framkommer av budsjettproposisjonene, og gi en helhetlig oversikt over regjeringens økonomiske tiltak på det samepolitiske området.

Vi ber departementene om å utarbeide en omtale av bevilgninger til samiske formål på sine fagområder. Beskrivelsen bør inneholde:

  • Henvisning til bevilgningens kapittel, post og eventuelt underpost
  • Målsetningen med bevilgningen
  • Regnskapstall/rapport for 2008, bevilgning for 2009 og forslag for 2010

Departementene bør ta utgangspunkt i publikasjonen om 2009-budsjettet. Denne kan lastes ned fra Regjeringen.no. Bidragene bør ikke overstige fjorårets tekstomfang. Frist er 4. september 2009.

5. PRESSEMELDINGER TIL FREMLEGGELSEN AV STATSBUDSJETTET
Som ansvarlig minister for samiske spørsmål bør arbeids- og inkluderingsministeren ha god oversikt over samiske saker i statsbudsjettet. Departementene bes derfor utarbeide korte beskrivelser av aktuelle budsjettsaker til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, som grunnlag for pressemeldinger. Pressemeldingene legges ut på regjeringens nettsider og sendes ut til media på nordsamisk og norsk. Frist er 18. september 2009.

6. TILDELINGSBREV TIL SAMETINGET – RETNINGSLINJER
Sametinget som samepolitisk organ er ikke underordnet i forhold til regjeringen, og
regjeringen har som utgangspunkt ikke noe konstitusjonelt ansvar for Sametingets avgjørelser eller virksomhet. Ansvarlig statsråd har likevel det konstitusjonelle ansvar når det gjelder bruk av budsjettmidler, og må derfor føre kontroll med at bevilgningen blir brukt i samsvar med målsettingen og forutsetningene i Stortingets vedtak.

Tildelingsbrev til Sametinget må tilpasses Sametingets frie stilling. Tildelingsbrev skal formidle signaler gitt i Stortingets behandling av budsjettet, men skal for øvrig ikke legge føringer på Sametingets bruk av bevilgningen. Tildelingsbrev vil også inneholde fullmakter og andre mer formelle sider knyttet til bevilgningen som tildeles Sametinget.

Fra 1999 er Sametinget gitt unntak fra bevilgningsreglementets § 3 om bruttobudsjettering og får sin bevilgning fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet over 50-poster. På denne måten ønsker regjeringen å gi Sametinget større frihet til selv å prioritere tiltak innenfor eget budsjett. Sametinget mottar også en årlig bevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Økonomiforvaltningen i Sametinget skal skje i henhold til Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten og presiseringer som fremgår av Kommunal- og regionaldepartementets hovedinstruks for økonomiforvaltning i Sametinget, og Finansdepartementets rundskriv av 21. desember 2005 om økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet (R- 106/05).

Det bør i minst mulig grad stilles krav til Sametinget om særskilte rapporteringsmåter til departementene. I følge sameloven § 1-3 sendes Sametingets årsmelding til Kongen. Sametingets årsmelding, som hvert år behandles i Sametingets plenumsmøte i februar, legges fram for Stortinget i den årlige stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet. Sametinget rapporterer på denne måten årlig til Stortinget om sin virksomhet. All rapportering til departementene bør skje i Sametingets årsmelding. Regjeringen vil legge frem en egen stortingsmelding om Sametingets virksomhet i 2008. Sametingets årsmelding for 2008 vil bli tatt inn som et eget kapitel.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fra og med budsjetterminen 2007 samordnet tildelingene til Sametinget i ett tildelingsbrev, jf. pkt. 1.4 i Bestemmelsene om økonomistyring i staten. Vi ber om at nødvendig informasjon om tildelingene til Sametinget for budsjetterminen 2010, med forbehold om behandlingen i Stortinget, oversendes Arbeids- og inkluderingsdepartementet senest innen 16. oktober 2009.

Hvert departement har ansvar for å oversende egne brev med utbetaling av tilskudd.

7. OPPSUMMERING AV FRISTER

21. januar 2009 Innspill – satsingsforslag (administrativt klarerte)
7. august 2009 Kort bidrag til Arbeids- og inkluderingsdepartementets St. prp. nr. 1
4. september 2009 Bidrag til publikasjonen Bevilgninger til samiske formål i statsbudsjettet 2010
18. september 2009 Korte beskrivelser av samiske saker/bidrag til pressemeldinger
16. oktober 2009 Innspill til tildelingsbrev til Sametinget for budsjetterminen 2010


 

 

 

 

 

Departementenes bidrag sendes til Same- og minoritetspolitisk avdeling i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Tekstbidrag bes levert på diskett/CD.

Vi ber departementene oppgi navn og e-postadresse til kontaktperson til rådgiver
Nancy V. Olsen, tlf 47186, nvo@aid.dep.no.

Dersom det er ønske om utsatt frist, eller det er andre spørsmål knyttet til dette rundskrivet, ber vi om at det tas kontakt med rådgiver Nancy V. Olsen eller avdelingsdirektør Ninni Kate Rognli, tlf 47096, nkr@aid.dep.no.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet ber om å bli orientert dersom det legges opp til ev. endringer i bevilgninger til samiske formål i tilknytning til øvrige prosesser i løpet av budsjettåret, jf. Finansdepartementets rundskriv R-7/2007.

Det vises for øvrig til retningslinjer fra Statsministerens kontor ”Om statsråd” (B-0501) punkt 14.5 Offentlighet i budsjettsaker.

 

Med hilsen

Ninni Kate Rognli (e.f.)
avdelingsdirektør
Nancy Vibeke Olsen
rådgiver


1 vedlegg (PDF)
Kopi: Sametinget