Statsbudsjettet 2012 - Behandling og samordning av samiske saker

I dette rundskrivet gir Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet retningslinjer for arbeidet med samiske saker for statsbudsjettet 2012.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har det overordnede samordningsansvar for statens samepolitikk. De respektive fagdepartementene har ut fra sektorprinsippet det faglige ansvaret for oppfølgingen av samiske saker innenfor sitt politikkområde. Dette innebærer et budsjettmessig oppfølgingsansvar, også for de ordningene som er overført fra departementene og som Sametinget forvalter.

Sametingets budsjettbehov og prioriteringer for 2012 presenteres i Sametingets budsjett 2011, jf. sak 43/10 vedtatt i Sametingets plenum 1. desember 2010. Presentasjonen av Sametingets budsjettbehov og prioriteringer er et sentralt grunnlag for departementenes arbeid med samiske saker. Den delen av Sametingets budsjettvedtak som gjelder Sametingets budsjettbehov for 2012 følger vedlagt, men finnes også i sin helhet på www.samediggi.no, eller det kan bestilles fra Sametingets arkiv samediggi@samediggi.no, telefon 78 47 40 00.

I medhold av Prosedyrer for konsultasjoner mellom statlige myndigheter og Sametinget av 11. mai 2005 er det nedsatt en faglig analysegruppe for samisk statistikk. Analysegruppen presenterte i september 2010 sin tredje rapport om utviklingstrekk i det samiske samfunnet. Rapporten vil være et viktig grunnlagsdokument for regjeringen og Sametinget, spesielt i forbindelse med konsultasjoner, budsjettforberedelser og tiltaksutvikling. Rapporten Samiske tall forteller 3 – Kommentert samisk statistikk 2010 kan lastes ned på regjeringen.no.

I dette rundskrivet gir Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet retningslinjer for arbeidet med samiske saker for statsbudsjettet 2012. Rundskrivet omtaler følgende temaer:

1. Forholdet til Sametinget 
2. Satsingsforslag 
3. Omtale i Fornying- administrasjons- og kirkedepartementets prop. 1 S (2011-2012)
4. Publikasjon om bevilgninger til samiske formål
5. Pressemeldinger til fremleggelsen av statsbudsjettet 
6. Tildelingsbrev til Sametinget – retningslinjer
7. Oppsummering av frister 

1. FORHOLDET TIL SAMETINGET

Regjeringen vil føre en samepolitikk som skal tjene den samiske befolkningen, slik at samisk språk, kultur og samfunnsliv skal ha en sikker framtid i Norge. Sametinget skal ha innflytelse på saksområder som er viktige for samene, jf. ny politiske plattform for den rødgrønne regjeringen av 7. oktober 2009. Sametinget er regjeringens fremste premissleverandør og dialogpartner i samepolitikken, og har også overtatt forvaltningsansvar og virkemidler på enkelte områder. Samarbeidet mellom regjeringen og Sametinget har i stor grad utviklet seg gjennom praksis og dialog, og regjeringen ønsker å videreutvikle gode samarbeidsrelasjoner.

Sametinget har frihet til selv å prioritere og disponere bevilgede midler. Sametinget skal gi innhold til samelovens målsetting om å legge forholdene til rette for at samene selv kan sikre eget språk, kultur og samfunnsliv. Når det gjelder eventuell overføring av myndighet og oppgaver til Sametinget, forutsettes det at konsultasjonsprosedyrene legges til grunn.

Statssekretær for same- og minoritetssaker inviterte Sametinget og aktuelle statssekretærkolleger til et eget møte om samiske budsjettsaker mandag 24. januar 2011. Det vil også bli gjennomført et budsjettmøte mellom Sametinget, Finansministeren og Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren onsdag 23. februar 2011. På møtet vil mål og prioriteringer i Sametingets budsjettforslag for 2012 drøftes.

2. SATSINGSFORSLAG

Som ansvarlig minister for samiske spørsmål bør fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren ha god oversikt over samiske saker i statsbudsjettet. Vi ber derfor om at departementene orienterer Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om eventuelle samiske satsingsforslag i god tid før regjeringens første budsjettkonferanse. Frist mandag 28. februar 2011.

3. OMTALE I FORNYING- ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTETS PROP. 1 S (2011-2012)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjettproposisjon skal gi en kort og samlet framstilling av departementenes budsjettforslag til samiske formål under programkategori 01.33 Samiske formål. Omtalen skal synliggjøre hvilke departementer som bevilger midler til Sametinget og samiske formål. Bidragene fra departementene skal helt kort – opptil 700 tegn – beskrive hovedtrekkene i budsjettforslaget som gjelder samiske formål i 2012. Fristen for å levere bidrag er fredag 5. august 2011.

4. PUBLIKASJON OM BEVILGNINGER TIL SAMISKE FORMÅL

Det har siden 1999 vært lagt fram en egen publikasjon som omhandler bevilgninger til samiske formål. Dette vil bli gjort også for statsbudsjettet 2012. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Sametinget er enige om å gjennomgå publikasjonen for å gi denne en mer egnet form. Det tas sikte på at dette arbeidet ferdigstilles innen framleggelse av statsbudsjettet 2012. Publikasjonen vil bli utgitt på norsk og nordsamisk.

Målsetningen med publikasjonen er å gi en kort og samlet framstilling av departementenes samiske tiltak, synliggjøre tiltak som ikke framkommer av budsjettproposisjo-nene, og gi en helhetlig oversikt over regjeringens økonomiske tiltak på det samepolitiske området.

Vi ber departementene om å utarbeide en omtale av bevilgninger til samiske formål på sine fagområder. Beskrivelsen bør inneholde:
• Henvisning til bevilgningens kapittel, post og eventuelt underpost
• Målsetningen med bevilgningen
• Regnskapstall/rapport for 2010, bevilgning for 2011 og forslag for 2012

Departementene bør ta utgangspunkt i publikasjonen om 2011-budsjettet. Denne kan lastes ned fra regjeringen.no. Bidragene bør ikke overstige fjorårets tekstomfang. Frist er 2. september 2011.

5. PRESSEMELDINGER TIL FREMLEGGELSEN AV STATSBUDSJETTET

Departementene bes om å utarbeide korte beskrivelser av aktuelle budsjettsaker til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, som grunnlag for pressemeldinger. Pressemeldingene legges ut på regjeringens nettsider og sendes ut til media på nordsamisk og norsk. Frist er 16. september 2011.

6. TILDELINGSBREV TIL SAMETINGET – RETNINGSLINJER

Sametinget som politisk organ er ikke underordnet i forhold til regjeringen, og regjeringen har som utgangspunkt ikke noe konstitusjonelt ansvar for Sametingets avgjørelser eller virksomhet. Ansvarlig statsråd har likevel det konstitusjonelle ansvar når det gjelder bruk av budsjettmidler, og må derfor føre kontroll med at bevilgningen blir brukt i samsvar med målsettingen og forutsetningene i Stortingets vedtak.

Tildelingsbrev til Sametinget må tilpasses Sametingets frie stilling. Tildelingsbrev skal formidle signaler gitt i Stortingets behandling av budsjettet, men skal for øvrig ikke legge føringer på Sametingets bruk av bevilgningen. Tildelingsbrev vil også inneholde fullmakter og andre mer formelle sider knyttet til bevilgningen som tildeles Sametinget.

Sametinget fikk i 1999 unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet og får sin bevilgning fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Kulturdepartementet og Miljøverndepartementet over 50-poster. På denne måten ønsker regjeringen å gi Sametinget større frihet til selv å prioritere tiltak innenfor eget budsjett. Sametinget mottar også en årlig bevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Økonomiforvaltningen i Sametinget skal skje i henhold til Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten og presiseringer som fremgår av Kommunal- og regionaldepartementets hovedinstruks for økonomiforvaltning i Sametinget, og Finansdepartementets rundskriv av 21. desember 2005 om økonomiregelverkets rekkevidde overfor statlige virksomheter som har fått unntak fra bruttobudsjetteringsprinsippet (R- 106/05).

Det bør i minst mulig grad stilles krav til Sametinget om særskilte rapporteringsmåter til departementene. I følge sameloven § 1-3 sendes Sametingets årsmelding til Kongen. Sametingets årsmelding, som hvert år behandles i Sametingets plenumsmøte i februar, legges fram for Stortinget i den årlige stortingsmeldingen om Sametingets virksomhet. Sametinget rapporterer på denne måten årlig til Stortinget om sin virksomhet. All rapportering til departementene bør skje i Sametingets årsmelding.

Fra og med budsjetterminen 2007 er alle tildelinger til Sametinget samordnet i ett tildelingsbrev, jf. pkt. 1.4 i Bestemmelsene om økonomistyring i staten. Vi ber om at nødvendig informasjon om tildelinger til Sametinget for budsjetterminen 2012, med forbehold om behandlingen i Stortinget, oversendes Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet senest innen 14. oktober 2011.

Hvert departement har ansvar for å oversende egne brev med utbetaling av tilskudd.

7. OPPSUMMERING AV FRISTER

28. februar 2011  Orientere FAD om eventuelle satsingsforslag
5. august 2011  Kort bidrag til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets Prop. 1 S (2011-2012)
2. september 2011  Bidrag til publikasjonen Bevilgninger til samiske formål i stats-budsjettet 2012
16. september 2011  Korte beskrivelser av samiske saker/bidrag til pressemeldinger
14. oktober 2011  Innspill til tildelingsbrev til Sametinget for budsjetterminen 2012


Departementenes bidrag sendes til Same- og minoritetspolitisk avdeling i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Tekstbidrag bes levert elektronisk.

Dersom det er ønske om utsatt frist, eller det er andre spørsmål knyttet til dette rundskrivet, ber vi om at det tas kontakt med seniorrådgiver Nancy V. Olsen (e-post nvo@fad.dep.no eller telefon 47186).

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ber om å bli orientert dersom det legges opp til eventuelle endringer i bevilgninger til samiske formål i tilknytning til øvrige prosesser i løpet av budsjettåret, jf. Finansdepartementets rundskriv R-7/2007.

Det vises for øvrig til retningslinjer fra Statsministerens kontor ”Om statsråd” (B-0501) punkt 14.5 Offentlighet i budsjettsaker.

 

Med hilsen

Petter Drefvelin (e.f.)
ekspedisjonssjef
Nancy Vibeke Olsen
seniorrådgiver

 
1 vedlegg

Kopi: Sametinget