Statsbudsjettet 2013, kap 1540 post 70 - Tilskudd til nasjonale minoriteter

Tilskuddsordningene for nasjonale minoriteter har som mål å støtte virksomhet som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, som sikrer alle like muligheter og som motvirker diskriminering.

Tilskuddsordningene for nasjonale minoriteter har som mål å støtte virksomhet som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, som sikrer alle like muligheter og som motvirker diskriminering. Tilskuddsordningene skal bidra til at prinsippene som er nedfelt i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter blir fulgt opp. Nasjonale minoriteter i denne sammenhengen er følgende grupper med langvarig tilknytning til Norge: Jøder, rom (sigøynere), kvener/norskfinner, romanifolket/taterne og skogfinner.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har et samordningsansvar for statlig politikk som særlig berører de nasjonale minoritetene i Norge. På denne bakgrunn forvalter Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet to tilskuddsordninger i 2013: 

 1. Grunnstøtte til organisasjoner med basis i en nasjonal minoritet i Norge.
 2. Prosjektstøtte til formidling av kunnskap om nasjonale minoriteters situasjon, dokumentasjon av diskriminering, holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og samarbeid over landegrenser. Prosjekter som har til formål å styrke nasjonale minoriteters språk, vil bli prioritert. 

Det er satt av inntil 7,751 millioner kroner til disse to tilskuddsordningene i 2013, med forbehold om at regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2013 får tilslutning i Stortinget, jf. Prop. 1 S (2012-2013). Økningen fra 2012 er i hovedsak forbeholdt tiltak for nasjonale minoriteters språk.

  

GRUNNSTØTTE - NASJONALE MINORITETER

Bakgrunn og formål

Bakgrunnen for ordningen er artikkel 15 i Europarådets rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter, hvor det fremgår: Partene skal skape de forutsetninger som er nødvendige for at personer som tilhører nasjonale minoriteter, sikres effektiv deltakelse i det kulturelle, sosiale og økonomiske liv og i offentlige anliggender, særlig de som berører dem”.

Formålet med ordningen er å støtte frivillige organisasjoner med basis i en nasjonal minoritet som gjennom sin generelle virksomhet og konkrete aktiviteter ivaretar og representerer interessene til nasjonale minoriteter, og fremmer dialog og samarbeid mellom nasjonale minoriteter, frivillige organisasjoner og offentlige myndigheter. Departementet legger i utgangspunktet vekt på selvidentifiseringen til medlemmene i organisasjonen i vurderingen av om en organisasjon har basis i en nasjonal minoritet.


Grunnstøtte kan gis til organisasjoner som har som formål å:

 • fremme interessene og ivareta rettighetene til nasjonale minoriteter i Norge
 • bevare og utvikle minoritetens kultur og identitet, språk, tradisjon og kulturarv
 • fremme samarbeid mellom organisasjoner som representerer nasjonale minoriteter, nasjonalt og internasjonalt
 • være en brobygger mellom minoritetsgruppen og majoritetssamfunnet
 • bidra til å dokumentere og motvirke rasisme og diskriminering
 • fungere som diskusjonspartner overfor myndighetene 

Et flertall av disse formålskriteriene bør finnes i organisasjonens vedtekter og eventuelt også i virksomhetsplaner, og må gjenspeiles i organisasjonens daglige virksomhet.

Grunnstøtte gis ikke til stiftelser. Organisasjoner og virksomheter som har religiøs eller partipolitisk virksomhet som sitt hovedformål, faller også utenfor grunnstøtteordningen.

 

Tildelingskriterier

Krav som stilles for å kunne få grunnstøtte:

 • organisasjonen må ha basis i en nasjonal minoritet
 • organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregisteret
 • organisasjonen må være medlemsbasert
 • organisasjonen må være demokratisk oppbygd, med et styre som er valgt på årsmøte
 • organisasjonen må ha vedtekter som er fastsatt på årsmøte og organisasjonens formål må komme klart fram av vedtektene
 • organisasjonen må kunne gjøre rede for bruken av tidligere tildelt offentlig støtte
 • organisasjonen må ha årsrapport og årsregnskap som dokumenterer at den har eksistert i 12 måneder når søknadsfristen går ut
 • organisasjonen må ha så mange medlemmer at den oppfattes som representativ for hele eller en del av en nasjonal minoritet. Som hovedregel må en slik organisasjon ha minst 100 betalende medlemmer i Norge. Departementet kan fravike dette kravet når det gjelder de tallmessig minste minoritetene og i tilfeller hvor det ikke finnes andre organisasjoner innenfor den aktuelle minoriteten.


Grunnstøtte kan brukes til:

 • driftsutgifter (leie av kontorlokaler, telefon, elektrisitet, lønnskostnader, etc.)
 • spesielle arrangementer som inngår i en årsplan, for eksempel styremøter, medlemsmøter, årsmøter
 • andre aktiviteter eller prosjekter som inngår som en del av årsplanen og som er i tråd med tilskuddsordningens formål
 • utgifter til regnskap og revisjon
 • lokallag og lokale aktiviteter
 • kontakt med myndighetene 


Ved vurderingen av nivået på grunnstøtten vil det i hovedsak bli lagt vekt på
:

 • antall betalende medlemmer
 • planlagte og gjennomførte aktiviteter
 • antall lokallag, deres størrelse og aktivitet
 • annen lokal aktivitet

Antall personlig betalende medlemmer i kalenderåret før må kunne dokumenteres ved inntektsførte kontingenter som kan kontrolleres i regnskapet av revisor. Revisor må bekrefte at denne kontrollen har blitt foretatt. Dersom organisasjonen bruker ulike medlemskategorier, for eksempel enkeltmedlemskap og familiemedlemsskap, må det oppgis hvor mange innbetalinger det er i hver kategori.

Ved behov må antall betalende medlemmer og inntektsførte kontingenter kunne kontrolleres av departementet (bevilgningsreglementet § 10, 2. ledd) og Riksrevisjonen (lov om Riksrevisjonen § 12). Det er ikke krav om at departementet skal få utlevert medlemslister.

Departementet vil legge til rette for at organisasjonene skal ha stabile rammevilkår, så lenge det ikke er betydelige endringer i organisasjonenes aktivitet eller størrelse.

 

Søknadens form og innhold

Søknad merket «grunnstøtte - nasjonale minoriteter» sendes:

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Same- og minoritetspolitisk avdeling
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo 

Det foreligger ikke eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen, og søkeren må selv utforme søknaden.

Frist for å søke om grunnstøtte for 2013 er 15. november 2012. 

 

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • organisasjonens navn med adresse, telefonnummer (evt. faksnummer), kontonummer og organisasjonsnummer, og kontaktperson med adresse og telefonnummer
 • oversikt over leder, kasserer og øvrige styremedlemmer
 • medlemstall, fordelt på personer med fullt medlemskap og støttemedlemmer (hvis det er aktuelt)
 • oversikt over eventuelle lokallag

Dokumenter som må legges ved:

 • plan for tiltak og aktiviteter i 2013, samt begrunnelse for disse
 • budsjett for 2013
 • regnskapsstatus pr. 30. september 2012 eller senere
 • regnskap og rapport for 2011, med bekreftelse fra revisor på antall betalende medlemmer, dersom dette ikke er sendt departementet tidligere
 • organisasjonens vedtekter, formål og når organisasjonen ble stiftet skal klart fremgå av vedtektene 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet vil kontakte søker for utfyllende opplysninger dersom søknaden er mangelfull. Det kan også være aktuelt å be om møte med søker.

Det er ikke er klagerett til Kongen over vedtak om fordeling av midler fra denne posten. Det kan kreves at vedtaket behandles på nytt i departementet innen tre uker etter avslagsbrevet er mottatt.  

 

Rapportering

Organisasjoner som mottar støtte er ansvarlig for rapportering om bruken av midlene.

 • Regnskap skal være i samsvar med framlagt budsjett og planlagte aktiviteter.  Eventuelle avvik må forklares. Det må også opplyses om ubenyttede midler.
 • Regnskapet skal revideres av statsautorisert eller registrert revisor. I tillegg til vanlig revisjonsgjennomgang skal revisor bekrefte at offentlige tilskudd er spesifisert i regnskapet og at de kravene som stilles i tilskuddsbrevet er oppfylt. Revisor skal også bekrefte antall medlemmer som har betalt kontingent i kalenderåret, fordelt på enkeltmedlemmer og familiemedlemskap. Organisasjonen må gjøre revisor kjent med disse kravene.
 • Årsrapport skal inneholde en beskrivelse av organisasjonens virksomhet i løpet av året. Det legges ved en liste over punkter som årsrapporten skal omfatte sammen med tilskuddsbrevet. Frist for innsendelse av årsrapport er 31. mars påfølgende år.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at midlene er benyttet etter forutsetningene, jf. lov om Riksrevisjonen § 12 og bevilgningsreglementets § 10, 2. ledd.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet kan kreve delrapporteringer gjennom året. Det vil i så fall framgå av tilskuddsbrevet. Som en del av oppfølgingen vil departementet legge opp til et årlig møte med de organisasjonene som ønsker det.  Departementet vil også legge forholdene til rette for kontakt og utveksling av erfaring mellom de ulike tilskuddsmottakerne, med sikte på et samarbeid der det er aktuelt og ønskelig.

Grunnstøtten skal benyttes det året den er gitt for. Dersom en organisasjon ikke har benyttet hele grunnstøtten ett år kan departementet kreve midlene tilbakebetalt, eller trekke mindreforbruket av neste års grunnstøtte.

Dersom det blir vesentlige avvik i gjennomføring av planene for organisasjonen i løpet av året må departementet informeres.

 

Tidsplan - grunnstøtte 

Tid

Hva

Hvem

Medio oktober

Utsendelse av rundskriv

departementet

15. november

Søknadsfrist grunnstøtte

organisasjonene

Desember/januar

Møter med organisasjonene

departementet

Desember/januar

Behandling av søknadene

departementet

Februar

Tilskuddsbrev sendes ut

departementet

31. mars

Frist for å sende inn regnskap og rapport for bruk av midlene fra året før

organisasjonene

1. mai

Frist for å sende inn utbetalingsanmodning for første utbetaling

organisasjonene

1. september

Frist for å sende inn utbetalingsanmodning for andre utbetaling

organisasjonene

 

 

PROSJEKTSTØTTE - NASJONALE MINORITETER

Formålet med prosjektstøtte til nasjonale minoriteter er å bidra til formidling av kunnskap om situasjonen for minoritetsgruppene, til dokumentasjon av diskriminering, holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og kontakt og samarbeid mellom de nasjonale minoritetene.

Frist for å søke om midler er 15. november 2012 og 1. mai 2013.

En forutsetning for å behandle søknader som kommer inn til fristen 1. mai 2013, er at det er midler igjen på budsjettposten.

 

Tildelingskriterier

Organisasjoner, kommuner, fylkeskommuner og andre som har virksomhet i tilknytning til nasjonale minoriteter kan søke om prosjektstøtte. Det gis ikke prosjektstøtte til privatpersoner. En organisasjon som søker om midler må dokumentere at den har eksistert i mer enn ett år og at den har et styre. For å få støtte er det en forutsetning at en kan gjøre rede for bruk av tidligere tildelt offentlig støtte. Prosjektet det søkes om midler til, skal være tidsavgrenset og ikke en del av den ordinære driften. Prosjektsøknader fra organisasjoner som mottar grunnstøtte blir ikke prioritert. 

Det kan søkes om tilskudd til følgende type prosjekter:

 • dokumentasjon og formidling av kunnskap om nasjonale minoriteters situasjon (rene forskningsprosjekter faller ikke inn under denne ordningen)
 • dokumentasjon av kvinners stilling blant nasjonale minoriteter
 • holdningsskapende arbeid, spesielt rettet mot barn og unge, skoleverket eller offentlige myndigheter
 • selvhjelpsvirksomhet
 • kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter i Norge og på tvers av landegrenser, fortrinnsvis i Norden 

Det kan gis prosjektstøtte til tiltak som gjelder nasjonale minoriteter i kommunal eller fylkeskommunal regi. Det kan også gis prosjektstøtte til språksentre.

 

Søknadens form og innhold

Søknad merket «prosjektstøtte - nasjonale minoriteter» sendes:

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Same- og minoritetspolitisk avdeling
Postboks 8004 Dep
0030 Oslo

Det foreligger ikke et eget søknadsskjema for denne tilskuddsordningen, og søkeren må selv utforme søknaden.

 

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • beskrivelse av mål og målgruppe, aktiviteter og framdriftsplan for prosjektet
 • budsjett med presisering av eventuelle administrative kostnader knyttet til gjennomføringen av prosjektet
 • opplysninger om det søkes om midler fra andre kilder
 • navn på prosjektleder/ansvarlig person
 • informasjon om den som søker, organisasjoner må legge ved rapport og regnskap for siste år og oversikt over styremedlemmer, leder og kasserer

Det er ikke er klagerett til Kongen over vedtak om fordeling av midler fra denne posten. Det kan kreves at vedtaket behandles på nytt i departementet innen tre uker etter avslagsbrevet er mottatt.  

 

Rapportering

De som mottar tilskudd er ansvarlig for rapportering ved prosjektets avslutning. Det kreves:

 • Regnskapsrapport. Nærmere krav til regnskapsrapportering vil bli spesifisert i tilsagnsbrevet.
 • Resultatrapport som skal inneholde en beskrivelse av hva som er gjort og hvem som er nådd gjennom prosjektet. Videre skal rapporten ha en skjønnsmessig vurdering av nytten og resultatene av prosjektet sett i lys av målene for prosjektet.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere at midlene benyttes etter forutsetningene, (jf. lov om Riksrevisjonen § 12 og bevilgningsreglementets § 10, 2. ledd).

Det er en forutsetning at bevilgninger brukes det kalenderåret de er gitt for. Ubrukte midler skal tilbakeføres til staten.

 

Oslo, 23. oktober 2012

 

Bjørn Olav Megard e.f.                                                               Nancy Vibeke Olsen
ekspedisjonssjef  fung. avdelingsdirektør