St.meld. nr. 3 (2008-2009)

Statsrekneskapen for 2008

Statsrekneskapen for 2008

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no