St.meld. nr. 44 (2008-2009)

Utdanningslinja

Til innholdsfortegnelse

1 Litteraturliste

Alesi (2007): Bachelor Graduates on the Labour Market. A Cross-national Comparison of the Employers’ Viewpoint . Tertiary Education and Management, vol. 13, no. 2

Arnesen (2007): Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen for universitets- og høgskolekandidater utdannet våren 2005. NIFU STEP

Arnesen (2008): Arbeidsmarkedet et halvt år etter eksamen for universitets- og høgskolekandidater utdannet våren 2007. NIFU STEP

Arnesen og Waagene (2008): Nyutdannede ingeniører – tall fra Kandidatundersøkelsen 2007 . NIFU STEP Rapport 23/2008

Barth (2006): Kunnskapskapital og arbeidsmarked – en utredning. Kunnskapsdugnaden

Bjørnstad, Fredriksen, Gjelsvik og Stølen (2008): Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning, 1986–2025. SSB-rapport 2008/29

Brandt (2002): Høgskolenes erfaringer med realkompetansestudenter fra forsøksordningene i 1999 og 2000 , NIFU skriftserie nr. 11/2002

Brandt, Thune og Ure (2009): Tilbud og etterspørsel av etter- og videreutdanning i Norge: en analyse av status, strategier og samspill. NIFU STEP rapport 6/2009

Bråthen, Nyen og Hagen (2007): Livslang læring i norsk arbeidsliv . Lærevilkårsmonitoren 2006, Faforapport 2007:04

Buland (2008): Gode råd? En kunnskapsoversikt over feltet yrkes- og utdanningsrådgivning, sosialpedagogisk rådgivning og oppfølgingstjeneste i norsk skole. SINTEF Teknologi og samfunn. Gruppe for skole- og utdanningsforskning.

Byrhagen, Falch og Strøm (2006): Frafall i videregående opplæring: Betydning av grunnskolekarakterer, studieretning og fylke . SØF-rapport nr. 8/06

Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler og Angold (2003): Prevalence and Development of Psychiatric Disorders in Childhood and Adolescence . Archives of General Psychiatry, Vol 60(8) Aug, 837–844

Danielsen, Skaar og Skaalvik (2007): De viktige få – Analyse av Elevundersøkelsen 2007. Oxford Research

Dæhlen, Hagen og Hertzberg (2008): Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv - Delrapport 1 Evalueringen av Kunnskapsløftet. Fafo-notat 2008:27

Døving, Ure, Tobiassen og Hertzberg (2006) Kompetanseutviklingsprogrammet 2000-2006. Sluttevaluering. SNF rapport 32/06

Econ (2007): Dimensjonering av fagopplæringen , Rapport 2007-044

Econ (2008 ) : Program for basiskompetanse i arbeidslivet – Evaluering del 2, Rapport 2008-074.

Econ (2008): Rekruttering og arbeidskraft i kommunene – en kunnskapsstatus . Rapport 2008-128

Econ Pöyry (2008): Forecasting skill ned: a review of national and European practices, Report 2008-125

Smith, Lilley og Krechowiecka (2005): A systematic review of research (1988–2004) into the impact of career education and guidance during Key Stage 4 on young people’s transitions into post-16 opportunities. In: Research Evidence in Education Library . London: EPPI-Centre, Social Science Research Unit, Institute of Education.

Fevang og Røed (2006): Veien til uføretrygd i Norge , Rapport 10/2006, Frischsenteret

Gabrielsen, Haslund og Lagerstrøm (2005): Lese- og mestringskompetansen i den norske voksenbefolkningen , Lesesenteret, UiS

Gabrielsen (2007): Blant de fremste, men likevel grunn til bekymring , i SSB: Utdanning 2007

Hagen, Nadim og Nyen (2008): Bruk av fagkompetanse i arbeidslivet. Fafo-rapport 2008:29

Hagen og Skule (2004): Det norske kompetansemarkedet – en oversikt og analyse , Fafo rapport 461

Hansen (2005): Ulikhet i osloskolen: rekruttering og segregering . Tidsskrift for ungdomsforskning 2005:5(1):326

Heggen og Øia (2005): Ungdom i endring Mestring og marginalisering. Abstrakt forlag

Hegna (2005): Likestillingsprosjektets barn – Endringer i kjønnsforskjeller blant ungdom fra 1992 til 2002 . NOVA Rapport 21/05

Helland (2005): Realkompetansestudenters bortvalg og studiepoengsproduksjon. NIFU STEP rapport 6/2005

Helland, Håvard (2006): Progresjon og kompetanseoppnåelse i yrkesfagopplæring . NIFU STEP Arbeidsnotat 9:2006

Helland og Mathiesen (2009): 13-15-åringer fra vanlige familier i Norge – hverdagsliv og psykisk helse . Rapport 2009:1. Folkehelseinstituttet

Hellekjær (2007): Fremmedspråk i norsk næringsliv – engelsk er ikke nok! Fokus på språk nr. 3/september 2007

Hilsen, Steinum og Gjerberg (2004): Utredning om omstilling. AFI notat 03/04

Holte, Krokstad og Magnus (2000): Årsaker til uførepensjon , Rapport 2000:5, Statens institutt for folkehelse, Oslo

Hovdenak (2004): Elev i ungdomsskolen: Om ungdom, utdanning og identitet . HiO-rapport nr.11

Hovdhaugen, Frølich og Aamodt (2008): Finnes det en «universalmedisin» mot frafall? En analyse av universitetenes holdning til og tiltak mot frafall blant studenter. NIFU STEP Rapport nr. 9, Oslo

Hægeland og Baumgarten Skogstrøm (2006): Kunnskap som grunnlag forverdiskaping - tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Statistisk sentralbyrå.

Hægeland mfl. (2007): Realfagskompetanse fra videregående opplæring og søkning til høyere utdanning . SSB-rapport 2007/30.

Innovasjon Norge (2008): Innovasjon Norges bedriftsundersøkelse, 2008

Kaloudis, Næss og Sandven (2008): Kompetanseinvesteringer i norsk arbeidsliv , NIFU STEP-rapport 31/2008

Kjærnsli, Lie, Olsen, Roe og Turmo (2004): Rett spor eller ville veier? Norske elevers prestasjoner i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2003. Universitetsforlaget

Kjærnsli, Lie, Olsen og Roe (2007): Tid for Tunge Løft – Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 . Universitetsforlaget

Krokstad, Johnsen. og Westin (2002): Medisinske og ikke-medisinske risikofaktorer for uførepensjon , Tidsskr Nor Lægeforen nr. 15, 2002; 122; s. 1479-85.

Kunnskapsdepartementet (2007): Tilstandsrapport om livslang læring i Norge

Markussen og Sandberg (2005): Stayere, sluttere og returnerte. Om 9756 ungdommer på Østlandet og deres karriere i videregående opplæring frem til midten av det tredje skoleåret . Skriftserie 6. NIFU STEP

Markussen, Lødding, Sandberg og Vibe (2006): Forskjell på folk – hva gjør skolen? Valg, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002.Hovedfunn, konklusjoner og implikasjoner tre år etter . Rapport 3/2006. NIFU STEP

Markussen, Frøseth, Lødding og Sandberg (2008): Bortvalg og kompetanse. Gjennomføring, bortvalg og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring blant 9749 ungdommer som gikk ut av grunnskolen på Østlandet våren 2002. Hovedfunn, konklusjoner og implikasjoner fem år etter . Rapport 13/2008. NIFU STEP

Mathiesen, Kjeldsen, Skipstein, Karevold, Torgersen og Helgeland (2007): Trivsel og oppvekst – barndom og ungdomstid . Rapport 2007:5. Folkehelseinstituttet.

Mykletun og Gabrielsen (2007 ): Kan arbeidslivet satse på seniorene? Basisferdigheter i den eldste delen av arbeidstyrken . Lesesenteret, UiS.

Mæhlen og Nyen (2009): Livslang læring i norsk arbeidsliv . Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2008. Fafo-rapport 2009-1.

NOKUT (2008) Evaluering av ingeniørutdanningen i Norge

Nyen og Skule (2005): Livslang læring i norsk arbeidsliv. Utdanning 2005. SSB

Nyhaug (2007). Hva styrer ungdoms valg? Trender og påvirkningsfaktorer i dagens ungdomskultur : Univero Fishnet

Næss (2003): Studieprogresjon, studieeffektivitet og frafall ved de frie fagstudiene ved universitetene . NIFU skriftserie nr. 16/2003

Næss og Støren (2006) Hvem er de nye studentene? NIFU STEP arbeidsnotat 3/2006

OECD (2006): Equity in Education Thematic Review . Norway country note. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris

OECD (2007): Recognition of non - formal and informal learning . Country note for Norway . OECD

OECD (2008a): Education at a Glance 2008: OECD Indicators.

OECD (2008b): Learning for jobs. The OECD policy study of vocational education and training in Norway.

Oljeindustriens landsforening og Tekna (2007) Kunnskap om kunnskap – innspill til en norsk verdiskapningsdebatt .

Olsen (2007): Doktorgrad – og hva så? NIFU STEP Rapport 20/2007

Opinion (2008): Undersøkelse fra Opinion/utdanning.no om unge og utdanning og yrkesvalg

Ramberg (2006). Realfag eller ikke? Elevers motivasjon for valg og bortvalg av realfag i videregående opplæring. NIFU STEP

Rambøll Management (2007): Utredningsprosjekt om samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv

Rambøll Management (2006) Realfag, naturligvis – evaluering av strategiplanen. Sluttrapport 2007

Rambøll Management (2008) Evaluering av eksamen vår 2008 . Rapport august 2008

Riksrevisjonen (2008): Dokument nr.3:14 (2007-2008) Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til voksne om grunnskoleopplæring og opplæring på videregående opplæringsnivå

Rønning og Henriksen (2009): Fra læreplan til klasserom. Om fortolkning av LK-06. Presentasjon av ei kartlegging.

Rønning 2008: Wenche Kønning, Nordlandsforsk­ning, Evaluering av Kunnskapsløftet. 25-prosentregelen – Har skolene tatt den i bruk? Notat juli 2008

Schreiner og Sjøberg (2006): Jeg velger meg naturfag! (Hvem gjør egentlig det?) En studie av ungdoms prioriteringer ved valg av utdanning og yrke. Rapport, Norges forskningsråd.

Schøne og Torp (2005): Økt avkastning av utdanning etter 2000. Søkelys på arbeidsmarkedet. 22(1):95101.

SSB (2005): Studenters levekår 2005 . Rapport 2006/22

Støren, Helland og Grøgaard (2007): Og hvem stod igjen… ? Sluttrapport fra prosjektet Gjennomstrømning i videregående opplæring blant elever som startet i videregående opplæring i årene 1999–2001. Rapport 14/2007

Støren (2008): Høyere utdanning og arbeidsmarked – i Norge og Europa. Norsk rapportering fra EU-prosjektet REFLEX. NIFU STEP Rapport 6/2008

Tobiassen og Døving (2006): Kompetanseutvikling i arbeidslivet: Forskning med implikasjoner for offentlig politikk . Søkelys på arbeidsmarkedet 1/2006

Vibe, Frøseth, Hovdhaugen og Høst (2008): Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring. Delrapport 1. Evaluering av Kunnskapsløftet. Rapport 40/2008. NIFU STEP

Vox (2007a): Program som styringsform. Erfaringer fra partenes deltakelse i KUP-programmet

Vox (2007b): Basis! 2007. Voksnes læring 2007 – tilstand, utfordringer og anbefalinger.

Vox (2007c): Rett og rimelig.

Vox (2008a): Vox-speilet 2008 – Voksnes deltakelse i opplæring.

Vox (2008b): Befolkningens ønsker om opplæring, utdanning og veiledning . Vox-barometeret 2008.

Vox (2008c): På rett vei med realkompetanse.

Vox (2008d) Fylkeskommunenes opplæring av fagkonsulenter. En nasjonal kartlegging av status og behov . Internt arbeidsnotat.

Woessmann mfl. (2007): School Accountability, Autonomy, Choise, and the Level of Student Achievment: International Evidence from PISA 2003. EDU/WKP (2008) 8, OECD

World Health Organization (2008): Inequalities in young people’s health- HBSC international report from the 2005/2006 survey .

Aamodt og Stølen (2003): Vekst i utdanningssystemet . Statistiske analyser nr. 60, SSB

Til forsiden