Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 7 (2000-2001)

Om Sametingets virksomhet i 1999

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Etter samelovens § 1-3 skal Sametingets årsmelding oversendes regjeringen. Årsmeldingen fremlegges for Stortinget hvert år. Meldingen er et styringsdokument for regjeringen og Stortinget ved behandling og drøfting av samiske spørsmål.

Sametinget har levert sin årsmelding for 1999 til departementet. Årsmeldingen er en redegjørelse for det politiske arbeidet i Sametinget, for Sametingets forvaltningsoppgaver, og for økonomiske og administrative utfordringer.

Regjeringen har som mål å legge fram en mer prinsipiell drøfting av norsk samepolitikk hvert fjerde år. Dette skjedde sist i St. meld. nr. 41 (1996-97) og i tilleggsmelding St. meld. nr. 18 (1997-98). Regjeringen tar sikte på å legge fram neste prinsippmelding våren 2001.

I denne stortingsmeldingen er Sametingets årsmelding lagt inn som kapittel 2. Kapittel 3 og 4 er regjeringens redegjørelse for samarbeidet med Sametinget, kommentarer til saker som er behandlet i Sametinget og for øvrig arbeidet med samepolitiske saker i departementene. Det blir tatt sikte på en helhetlig framstilling av hva regjeringen har gjort på det samepolitiske feltet etter framleggingen av St. meld. nr. 48 (1998-1999) Om Sametingets virksomhet i 1998.

Når det gjelder regjeringens oppfølging av og kommentarer til Sametingets vedtak, er regjeringen oppmerksom på at det i enkelte saker er et flertall og et mindretall i Sametinget. Regjeringens merknader og kommentarer i denne meldingen relaterer seg til Sametingets vedtak.

Til toppen
Til dokumentets forside