Forsiden

St.meld. nr. 9 (1999-2000)

Svalbard

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved behandlingen av St.meld. nr. 22 (1994–95) Miljøvern på Svalbard ba Stortinget regjeringen om å foreta en helhetlig vurdering av svalbardsamfunnet der miljø, kulldrift og annen næringsvirksomhet, utenrikspolitiske og andre relevante forhold ble sett i sammenheng. I tillegg ble regjeringen i Dokument nr. 8:85 (1994–1995) bedt om å legge opp til en styringsmodell for Longyearbyen som gir befolkningen muligheter til demokratisk inn­flyt­else i lokalsamfunnet i den helhetlige gjennomgangen av svalbardsamfunnet Stortinget har bedt om.

I forbindelse med utarbeidelsen av stortingsmeldingen om Svalbard har det vært nedsatt en interdepartemental styringsgruppe bestående av representanter fra Finansdepartementet, Justisdepartementet, Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet.

Som ledd i arbeidet med meldingen har det også vært nedsatt to arbeidsgrupper, som har utredet spørsmålet om lokaldemokrati nærmere. En arbeidsgruppe på Svalbard har vurdert sakstyper der Svalbardrådet kan komme inn i beslutningsprosessen og hvordan endringen bør organiseres. I den lokale arbeidsgruppen var Svalbard Samfunnsdrift AS, Sysselmannen på Svalbard og Svalbardrådet representert. En annen arbeidsgruppe har vurdert spørsmålet om hvordan lokal medinnflytelse kan ivaretas. Denne har særlig sett på forholdet til Svalbard Samfunnsdrift AS. Arbeidsgruppen var sammensatt av representanter fra styret i Svalbard Samfunnsdrift AS, Justisdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet, og ledet av en ekstern rådgiver.

Det har også vært nedsatt en interdepartemental gruppe som har vurdert statsstøtten til norsk virksomhet på Svalbard. Gruppen ble ledet av Nærings- og handelsdepartementet, og besto for øvrig av representanter fra Finansdepartementet, Justisdepartementet, Kirke-, utdannings- og forsk­ningsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet og Utenriksdepartementet.

Vedlagt meldingen er tekstene til Svalbardtraktaten av 9. februar 1920 med bilag (vedlegg 1) og Bergverksordning for Spitsbergen (Svalbard) av 7. august 1925 (vedlegg 2).

Figur 1.1 Kart over Svalbard

Figur 1.1 Kart over Svalbard

Til dokumentets forside