Storebrand Livsforsikring AS gis tillatelse til erverv av eierandeler i utenlandsk selskap m.m.

Storebrand Livsforsikring AS
Postboks 1380 Vika
0114 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

QJL

05/2894 FM AlB

13.10.2005

Storebrand Livsforsikring AS – tillatelse til erverv av eierandeler i utenlandsk selskap m.m.

Det vises til Deres søknad 30. mai 2005, Kredittilsynets tilrådning av 11. juli 2005, Finansdepartementets brev til Kredittilsynet av 15. august 2005, samt Kredittilsynets svarbrev av 7. september 2005.

Med hjemmel i lov av 10. juni 1988 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 fjerde ledd, jf res. 6. desember 1991 nr. 782, tillater Finansdepartementet at Storebrand Livsforsikring AS, gjennom direkte og indirekte eierskap, kan eie inntil 49,9 prosent av aksjene i UNI Personförsäkring AB i Sverige.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-3 sjette ledd har Finansdepartementet fastsatt følgende vilkår for tillatelsen:

  • tillatelsen er begrenset til å gjelde for en total kapitaleksponering tilsvarende SEK 24,7 millioner, med mindre Kredittilsynet samtykker i eventuelle endringer i kapitaleksponeringen.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7 andre ledd første punktum, jf. Res. 6. desember 1991 nr. 782, godkjenner Finansdepartementet at Storebrand Livsforsikring AS etablerer UNI Personforsikring Holding AS, for innen fire måneder etter etablering å selge seg ned til maksimal eierandel på 16,5 % i UNI Personforsikring Holding AS.

Finansdepartementet legger til grunn at en forholdsmessig andel av premieinntektene til UNI Personförsäkring ABs ulykkes- og sykeforsikringsvirksomhet tas med i beregningen av samlet premieinntekt for Storebrand Livsforsikring AS, når det gjelder livsforsikringsselskapers grense på fem prosent for hvor stor andel av samlet premieinntekt for alle selskapets forsikringsformer som kan stamme fra ulykkes- og sykeforsikringsvirksomhet.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet (ref. 05/4639)
Finansinspektionen, Box 6750, SE-113 85, Stockholm, Sverige