St.prp. nr. 22 (2004-2005)

Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2004 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

2 Forslag til endringer av bevilgningene under enkelte kapitler

Kap. 700 Helse- og omsorgsdepartementet

Post 96 Aksjer

Kjøp av aksjer i KITH AS

KITH er et kompetansesenter for sosial- og helsevesenet innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi. KITH ble etablert som aksjeselskap i 1990 og eies i dag av Helse- og omsorgsdepartementet (59,5%), Kommunenes sentralforbund (30%) og Arbeids- og sosialdepartementet (10,5%).

I St.pr.nr 63 (2003-2004) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden ble det opplyst at departementet var i dialog med Kommunenes Sentralforbund (KS) vedrørende kjøp av hele eller deler av KS's eierandel i KITH. I brev av 10. august 2004 aksepterte KS departementets tilbud om overtakelse av 10,5 pst. av aksjene til en verdi av kr. 900.000,-. Kjøpet utgiftsføres uten bevilgning på kapittel 700 post 96 etter samtykke fra Finansdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet vil etter overtakelsen eie 70 pst. av aksjene i KITH A/S.

Kap 702 Helse- og sosialberedskap

Post 01 Driftsutgifter

Nasjonalt folkehelseinstituttet (FHI) ble tildelt 3 mill. kroner til vaksinegarantiavtalen ift pandemisk influensa, jf. St. prp. nr. 43 (2003-2004) Om endringer av bevilgningene på statsbudsjettet for 2004 for å dekke utgifter til strakstiltak for å redusere skadevirkninger av en mulig pandemisk influensa. Departementet har fått avklart at selv om avtalen inngås høsten 2004 vil utgiftene knyttet til avtalen ikke løpe før i 2005. Det foreslås at 3 mill. kroner omdisponeres til andre formål.

Departementet foreslår at 2,3 mill. kroner nyttes til å oppgradere beredskap mot biologiske og kjemiske midler (gjennomføring av b- og c tiltak). Videre foreslås bevilgningen redusert med 0,7 mill. kroner.

Kap. 703 Internasjonalt samarbeid

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Det er en innsparing på 1,3 mill. kroner som følge av at kontingenten for deltakelse i EFSA ikke forfaller til betaling før i 2005.

Bevilgningen foreslås redusert med 1,3 mill. kroner.

Kap 719 Helsefremmende og forebyggende arbeid

Post 71 Tilskudd til opplysningstiltak, forebyggelse av uønskede svangerskap

I budsjettet for 2004 er det avsatt midler til evaluering av den forrige handlingsplanen for forebygging av uønskede svangerskap og abort. Kostnadene er dekket over kap. 720.

Det foreslås derfor at 0,32 mill. kroner omdisponeres til dekning av økte utgifter til abort- og steriliseringsnemndene, jf. omtale under kap. 720.01

Bevilgningen foreslås satt ned med 0,32 mill. kroner.

Kap. 720 Sosial- og helsedirektoratet

Post 01 Driftsutgifter

Abort- og steriliseringsnemndene

Utgifter til reiser og godtgjørelser for medlemmene i abort- og steriliseringsnemndene vil bli større enn budsjettert. Bevilgningen foreslås økt med 0,32 mill. kroner, jf. omtale under kap. 719.71.

Sikkerhetsutstyr til luftambulansen

Frem til 2004 var Sosial- og helsedirektoratet ansvarlig for utforming av sikkerheten for luftambulansen, herunder innkjøp av nødvendig sikkerhetsutstyr. Med virkning fra 1. januar 2004 er ansvaret overført til Luftambulansen ANS, et selskap eid av de regionale helseforetak. Sosial- og helsedirektoratet har i inneværende år mottatt faktura for bestilling av utstyr foretatt i 2003. Bevilgningen foreslås økt med 890 000 kroner til dekning av utgiftene.

Sammenfatning

Samlet foreslås bevilgningen økt med 1,210 mill. kroner.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Bevilgningen foreslås redusert med 0,5 mill. kroner. Beløpet er relatert til innsparinger på enkelte prosjekter i 2004.

Kap. 3720 Sosial- og helsedirektoratet

Post 04 Gebyrinntekter

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) er i 2004 integrert i budsjettet til Sosial- og helsedirektoratet. SAFH innkrever gebyr ved tildeling av autorisasjon og lisenser for helsepersonell.

Gebyrordningen ble innført i 2001 og omfattet også store grupper av personell som tidligere ikke var omfattet av autorisasjonsbestemmelsene. For disse grupper (totalt 11 gupper) ble det innført en overgangsperiode for tildeling av autorisasjon og lisenser. Som følge av en nedgang i antall saker knyttet til overgangsordningen vil inntektene til SAFH i 2004 bli lavere enn budsjettert. De reduserte inntekter gir imidlertid ikke grunnlag for en reduksjon i driftsutgiftene, ettersom de ressurskrevende søknader er i hovedsak knyttet til søknader fra utenlandsk helsepersonell.

For å tilpasse inntektskravet i 2004 til den faktiske situasjon forelås bevilgningen satt ned med 2 mill. kroner.

Kap. 722 Norsk Pasientskadeerstatning

Post 01 Driftsutgifter

Utgiftene vil bli noe lavere enn budsjettert. Bevilgningen foreslås redusert med 1 mill. kroner.

Post 50 Tilskudd til NPE som statlig fond

Nye prognoser for erstatningsutbetalingene i 2004 tilsier en økning på om lag 20 mill. kroner i forhold til budsjettert beløp. Økningen skyldes en kombinasjon av at flere saker er blitt ferdigbehandlet og en økning i det gjennomsnittlige erstatningsbeløp.

Finansiering av pasientskadeordningen er i dag bygget opp som et teknisk fond. Utgiftene til pasienterstatninger skal dekkes mot premier betalt av kommuner, fylkeskommuner, regionale helseforetak og direkte statligs tilskudd. I tillegg betaler helseforetakene en egenandel ved erstatningsutbetaling. For 2003 ble det en underdekning på 5,76 mill. kroner, som foreslås dekket inn i 2004.

Samlet foreslås bevilgningen forhøyet med 25,76 mill. kroner.

Post 70 Dekning av advokatutgifter

Økte advokatutgifter

Bevilgningen dekker pasienters utgifter til bruk av advokater i forbindelse med erstatningssaker. Ordningen er regulert i pasientskadeloven. Prognoser for utgiftene i 2004 tilsier et merforbruk i forhold til bevilgningen.

Bevilgningen foreslås forhøyet med 1,7 mill. kroner.

Oversikt over inntekter og utgifter for NPE som statlig fond

Fondets gjeldende inntekter og utgifter og forslag til endringer i omgrupperingen 2004:

Budsjett 2004 Forslag omgruppering 2004 Endring
Inntekter
Inngående beholdning 37 386 -5 759 -43 145
Tilskudd fra staten 320 575 346 334 +25 759
Tilskudd fra staten andre poster 0 700 +700
Tilskudd fra helseforetak 95 648 95 648
Tilskudd fra kommuner 12 271 12 271
Tilskudd fra fylkeskommuner 861 861
Egenbetaling for skade 27 000 27 000 0
Inntekt legemiddelforsikring 1 036 1 036
Sum inntekter 494 777 478 091 -16 686
Utgifter
Erstatningsutbetalinger 370 000 390 000 +20 000
Drift av NPE (post 01 og 70) 70 752 71 452 +700
Drift av Pasientskadenemnda 16 629 16 629
Adm.kostnader (for fondet) 10 10
Utgående beholdning 37 386 0 -37 386
Sum utgifter 494 777 478 091 -16 686

Kap. 3722 Norsk Pasientskadeerstatning

Post 50 Overføring fra NPE som statlig fond

Justering av inntekstsiden

Kap. 3722 Norsk pasientskadeerstatning, post 50 overføring fra NPE som statlig fond, skal dekke utgifter til drift av Norsk pasientskadeerstatning, samt utgifter til advokatbistand for pasienter. Inntektssiden og utgiftssiden må derfor være like.

Bevilgningen foreslås redusert med 0,7 mill. kroner.

Kap. 723 Pasientskadenemnda

Post 01 Driftsutgifter

Advokatutgifter vil bli noe lavere enn budsjettert. Bevilgningen foreslås redusert med 1,0 mill. kroner.

Kap. 3723 Pasientskadenemnda

Post 50 Overføring fra NPE som statlig fond

Justering av inntekstsiden

Kap. 3723 Pasientskadenemnda, post 50 Overføring fra NPE som statlig fond skal dekke utgifter til drift av pasientskadenemnda. Inntektssiden og utgiftssiden må derfor være like.

Bevilgningen foreslås forhøyet med 1,4 mill. kroner.

Kap. 724 Statens helsepersonellnemnd og tilskudd til personelltiltak

Post 01 Driftsutgifter, Statens helsepersonellnemnd

Fra 2003 til 2004 ble det overført 0,25 mill. kroner. Det foreslås at beløpet benyttes til andre formål i 2004.

Bevilgningen foreslås redusert med 0,25 mill. kroner.

Post 60 Tilskudd til rekrutteringsplanen

Bevilgningen foreslås redusert med 1,0 mill. kroner innenfor personelltiltak.

Post 71 Tilskudd til Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap mv.

Norge påtok seg å arrangere årsmøte i 2004 for den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC. I samarbeid var NIOM og Standard Norge teknisk arrangør med økonomisk tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet. Dette sammen med kursendringer NOK/SEK ved utbetaling av tilskudd til Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap har ført til et merforbruk.

Bevilgningen foreslås forhøyet med 0,165 mill. kroner.

Kap. 728 Forsøk og utvikling mv.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Erstatningsoppgjør for pasienter med stråleskader

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2003 vedtok Stortinget at det skulle gjennomføres erstatningsoppgjør for barn som har fått skader etter strålebehandling ved Rikshospitalet i perioden 1971-78. 15 barn er blitt feilbehandlet ved strålebehandling. Ved behandlingen av St.prp. nr. 65 (2002-2003) ble det over daværende kap. 739 post 21 bevilget 15 mill. kroner til dette erstatningsoppgjøret. I 2003 ble det kun foretatt en delutbetaling, og bevilgningen til formålet ble derfor gjort overførbar fra 2003 til 2004.

Gjennomgangen av erstatningssakene viser at enkelte av sakene har et stort omfang. De totale erstatningsutbetalingene antas derfor å beløpe seg til om lag 22 mill. kroner. Det er 7 mill. kroner mer enn opprinnelig bevilgning på 15 mill. kroner.

Det er derfor behov for 7 mill. kroner til dekning av de økte erstatningsutbetalingene.

Bevilgningen foreslås forhøyet med 7,0 mill. kroner.

Overføring til 2005

Det er usikkert om myndighetene vil rekke å foreta alle utbetalingene i 2004. De enkelte skadelidte skal bl.a. få tilsendt et tilbud om erstatning som de må akseptere innen en gitt frist. Av den grunn foreslås det at inntil 21 mill. kroner av bevilgningen kan overføres til 2005 utover de midler som kan overføres i henhold til bevilgningsreglementet.

Kap. 732 Regionale helseforetak

Postene 71-75 Tilskudd til de regionale helseforetakene

Insulinpumper

Stortinget vedtok ved behandling av statsbudsjettet 2004 at ansvaret for insulinpumper og insulininjektor med forbruksmateriell skulle overføres til regionale helseforetak, jf. Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003-2004). I 2004 er det overført 42 mill. kroner til kap. 732 postene 71-75 fra folketrygdens budsjettkapitler (jf. over). Dette beløpet bygget bl.a. på en antatt vekst i utgiftene fra 2003 til 2004 på 20 pst. Stortinget ba Helsedepartementet i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2004 eventuelt komme tilbake med forslag til justering av beløpet dersom utgiftsutviklingen det neste halvåret skulle tilsi det. Helse- og omsorgsdepartementet har i St.prp. nr. 63 (2003-2004) orientert om at regnskapstall for de første månedene av 2004 ikke gir godt nok grunnlag for å anslå utgiftene for året under ett, og at en derfor vil komme tilbake til saken.

Basert på forbrukstall per 1. halvår 2004 har helseforetakene beregnet at de totale utgiftene i 2004 vil være om lag 14 mill. kroner høyere enn det som ble lagt til grunn ved overføringen av ansvaret (jf. over). Dette skyldes hovedsaklig at veksten i antall brukere er større enn den veksten som ble lagt til grunn i budsjettet. Et av fem regionale helseforetak melder at utgiftene i sin helsefortaksgruppe vil ligge innenfor budsjettet.

Ansvaret for insulinpumper ble overført som en del av regionele helseforetaks generelle ansvar for behandlingshjelpemidler. Regionale helseforetak skal sørge for at bruken av tildelte midler rettes inn mot formål og prioriteringer som er fastsatt av overordnede politiske organer og at man får mest og best mulig tjenester ut av de ressursene som settes inn. Helse- og omsorgsdepartementet vil ut fra en samlet vurdering ikke foreslå å øke bevilgningene til helseforetakene.

Takstoppgjøret for leger per 1. juli 2004

Ved takstoppgjøret for leger per 1. juli 2004 ble det avtalt å øke driftstilskuddsandelen på bekostning av takstenes andel i finansieringen av legehjelp hos praktiserende legespesialister, jf. omtale under programområde 30. Til dekning av de regionale helseforetakenes merutgifter for 2004, foreslås kap. 732 postene 71-75 økt med i alt 50 mill. kroner, med følgende fordeling:

Helseforetak Mill. kroner
732.71 Tilskudd til Helse Øst RHF 25,0
732.72 Tilskudd til Helse Sør RHF 9,0
732.73 Tilskudd til Helse Vest RHF 9,0
732.74 Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF 4,5
732.75 Tilskudd til Helse Nord RHF 2,5

Post 71 Tilskudd til Helse Øst RHF, kan overføres

Takstoppgjøret 25,000
Driften av Lille Kjonerud 7,455
Sum 32,455

Driften av Lille Kjonerud ble overført til Helse Øst ved sykehusreformen. Midler til drift av institusjonen ble imidlertid ikke trukket av fylkeskommunens rammetilskudd. Det foreslås å overføre 7,455 mill. kroner fra Kommunal- og regionaldepartementets budsjett til Helse Øst.

Samlet foreslås bevilgningen forhøyet med 32,455 mill. kroner.

Post 72 Tilskudd til Helse Sør RHF, kan overføres

Takstoppgjøret 9,0

Bevilgningen foreslås forhøyet med 9 mill. kroner.

Post 73 Tilskudd til Helse Vest RHF, kan overføres

Takstoppgjøret 9,0
Helikoptervakt 2,1
Sum 11,1

Som et ledd i oppfølgingen av redningshelikoptermeldingen, jf. Innst. S. nr. 156 (2001-2002), ble det fra juni 2004 opprettet døgnkontinuerlig tilstedevakt ved redningshelikopterbasen på Sola. Det foreslås å overføre 2,1 mill. kroner fra Justis- og politidepartementets budsjett til Helse Vest.

Samlet foreslås bevilgningen økt med 11,1 mill. kroner.

Post 74 Tilskudd til Helse Midt-Norge RHF, kan overføres

Takstoppgjøret 4,5

Bevilgningen foreslås forhøyet med 4,5 mill. kroner.

Post 75 Tilskudd til Helse Nord RHF, kan overføres

Takstoppgjøret 2,5

Bevilgningen foreslås forhøyet med 2,5 mill. kroner.

Post 76 Innsatsstyrt finansiering av sykehus, overslagsbevilgning

Avregningen for 2003

I St.prp. nr. 63 (2003-2004) ble det redegjort for at foreløpig avregningsgrunnlag for 2003 kunne tilsi en merutbetaling til regionale helseforetak på om lag 75 mill. kroner. En foreløpig kvalitetssikring av grunnlaget tilsa at enkelte utbetalingssaker måtte legges fram for Avregningsutvalget. Avregningsutvalget har anbefalt at det foretas et trekk på 38 mill. kroner knyttet til registreringspraksis av pasientbehandling i 2003. Utover dette foretas det et trekk på 24 mill. kroner for helgepermisjoner som ikke er i tråd med retningslinjene. Samlet innebærer dette en merutbetaling på 13 mill. kroner i avregningen for 2003.

I 2003 ble det innført en tilleggsrefusjon i ISF-ordningen knyttet til lindrende (palliativ) behandling. I St.prp. nr. 63 (2003-2004) er det redegjort for at det er registrert palliativ behandling for om lag 100 mill. kroner i 2003 eller om lag 70 mill. kroner over de angitte budsjettforutsetningene for ordningen. Det ble videre orientert om at Helsedepartementet i samråd med SINTEF Helse ville beslutte innretning på tilleggsrefusjonen innenfor en ramme på om lag 30 mill. kroner. Utbetalingene vil med dette bli avkortet i forhold til registrert aktivitet. SINTEF Helse har lagt saken frem for Avregningsutvalget som anbefaler at midlene som er avsatt til tilleggsrefusjon for palliativ behandling fordeles til de fem helseregionene basert på regionenes befolkningsgrunnlag.

Aktivitet 2004

I St.prp. nr. 1 (2004-2005) er det vist til at aktiviteten i sykehusene i 2004 er høyere enn forutsatt, og at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag om nødvendige tilleggsbevilgninger for 2004. Vedtatt budsjett for 2004 forutsetter om lag uendret aktivitet fra 2003 til 2004. Basert på aktivitetstall fra 2. tertial indikerer nye prognoser fra SINTEF Helse om lag samme aktivitetsnivå i 2004 målt i antall DRG-poeng som lagt til grunn i gjeldende budsjettanslag for 2004.

Enhetspris 2004

En SINTEF-rapport viser at omfanget av endret registreringspraksis var lavere og den reelle aktivitetsveksten høyere i 2003 enn lagt til grunn i budsjettet. Dette får konsekvenser for enhetsprisen i 2004 og i St.prp. nr. 1 (2004-2005) ble Stortinget derfor varslet om at enhetsprisen i 2004 skal settes opp. Det foreslås på denne bakgrunn en tilleggsbevilgning på 180 mill. kroner i 2004.

Palliativ behandling 2004

Det vil bli utbetalt inntil 30 mill. kroner i tilleggsrefusjoner knyttet til lindrende (palliativ) behandling for 2004. En prognose for hele året basert på data fra 2. tertial 2004 indikerer at det vil bli registrert palliativ behandling for 56 mill. kroner. Basert på erfaringene fra 2003 vil det bli en særskilt gjennomgang av palliativ behandling i forbindelse med avregningsoppgjøret for 2004. Helse- og omsorgsdepartementet vil be regionale helseforetak om å utvise forsiktighet ved inntektsføringen av tilleggsrefusjoner for palliativ behandling i 2004-regnskapet.

Bevilgningsforslag - sammenfatning

Det foreslås til sammen en tilleggsbevilgning på 193 mill. kroner i 2004, hvor av 13 mill. kroner gjelder etterbetaling for 2003 og 180 mill. kroner skal dekke en reell høyere aktivitetsvekst i 2003 enn lagt til grunn i budsjettet for 2004.

Post 77 Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus

For 2004 er det bevilget 3422,01 mill. kroner på denne posten. I St.prp. nr. 1 (2004-2005) varslet Regjeringen at en ville komme tilbake til Stortinget med forslag om nødvendige tilleggsbevilgninger som følge av høyere utbetalinger i 2004 enn budsjettert. Poliklinisk aktivitet ligger om lag 7 pst. høyere enn i 2003. For 2004 er prognosen for samlede utgifter 3 700 mill. kroner eller 277,99 mill. kroner over budsjett. Bevilgningen foreslås økt med 277,99 mill. kroner.

Post 80 Syketransport

For 2004 er det bevilget 839,035 mill. kroner på denne posten. Posten dekker 50 pst av utbetalingene til syketransport i 2004. Regionale helseforetak dekker de resterende 50 pst av utbetalingene gjennom tildelte rammer under kap. 732 post 70. Utgiftene for 2004 anslås nå til 794,5 mill. kroner, som er 44,535 mill. kroner lavere enn saldert budsjett. Det antas at regionale helseforetaks gjennomføring av anbudsrunder i 2004 har bidratt til lavere utbetalinger. Bevilgningen foreslås redusert med 44,535 mill. kroner.

Post 91 Opptrekksrenter

For 2004 er det bevilget 115 mill. kroner på denne posten. Bevilgningen er en teknisk håndtering av renter som påløper og belastes, men ikke betales av helseforetakene i perioden frem til fullt lån er etablert. Tilsvarende inntekter er bevilget på kap 5605 Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer post 88 Av utlån under opptrekk.

Som følge av generell rentenedgang forventes et mindreforbruk på om lag 50 mill. kroner.

Bevilgningen foreslås derfor satt ned med 50 mill. kroner.

Kap 3732 Regionale helseforetak

Post 80 Renter på investeringslån

For 2004 er det bevilget 50 mill. kroner på denne posten. Bevilgningen dekker innbetalinger fra de regionale helseforetakene knyttet til renter av investeringslån som er omgjort til langsiktige lån. Pr. 1.1.2004 er det inngått langsiktige låneavtaler for 1,16 mrd. kroner med de regionale helseforetakene. For 2004 påløper det i overkant av 32 mill. kroner i renter på disse lånene.

Bevilgningen foreslås derfor redusert med 17,9 mill. kroner.

Post 90 Avdrag på investeringslån

For 2004 er det bevilget 55 mill. kroner på denne posten. Bevilgningen dekker avdragsinnbetalinger fra regionale helseforetak på inngåtte langsiktige låneavtaler. Pr. 1.1.2004 er det inngått langsiktige låneavtaler for 1,16 mrd. kroner med de regionale helseforetakene. Avdrag på disse lånene beløper seg til kr 70,4 mill. kroner i 2004. Bevilgningen foreslås økt med 15,4 mill. kroner.

Kap. 743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse

Post 70 Kompetanse, utredninger og utviklingsarbeid

Gave årets innsamlingsaksjon

Ved kongelig resolusjon av 6. oktober 2004 er det gitt samtykke til å overskride bevilgningen på kap. 743 Statlig stimuleringstiltak for psykisk helse post 70 Kompetanse,utredninger og utviklingsarbeid i forbindelse med regjeringens bidrag til TV-aksjonen i regi av NRK i 2004. Midlene skal benyttes til tiltak for de som sliter tyngst i samfunnet: mennesker med alvorlige psykiske lidelser, rusmiddelmisbrukere, fattige, ensomme, prostituerte, tiggere og deres pårørende. Saken fremmes nå overfor Stortinget med forslag om 25 mill. kroner i økt bevilgning.

Post 73 Tilskudd til psykososialt arbeid for flyktninger

Ved en inkurie ble 4 mill. kroner overført fra 2003 til 2004. Det overførte beløpet skyldes at utgiftene til kompetanseenheten for innvandreres og flyktningers somatiske og psykiske helse ved Ullevål sykehus ble belastet et annet kapittel og post, slik at det oppstod et mindreforbruk på kap. 743 post 73. Feilposteringen ble oppklart for sent til å få den rettet opp ved sentral ompostering i statsregnskapet.

Bevilgningen foreslås redusert med 4 mill. kroner.

Kap 750 Statens legemiddelverk

Kapitalregnskapet for 2003 - Mellomværende med Statens legemiddelverk

Av kapitalregnskapet for 2003 fremgår det at Statens legemiddelverk har kr. 1 713 716,27 mer til gode fra statskassen enn det som fremgår av kasserapporten fra Statens legemiddelverk.

I 2001 hadde Helsetilsynet, Avdeling for apotek og legemidler 2 bankkonti, en i Gjensidige Nor og en i Postbanken. Kontiene ble brukt til å ta imot penger fra apotekene (apotekavgift) og til å utbetale støtte til apotekene m.v.

I forbindelse med etableringen av Statens legemiddelverk i 2001 skulle Avdeling for apotek og legemidler flyttes fra Helsetilsynet til den nye etaten og de 2 ovennevnte konti skulle avvikles.

I samråd med Finansdepartementet ble det i oktober 2001 bestemt at kr. 72 309 942,04 skulle settes inn på statskassens alminnelige foliokonto i Norges Bank for å få gjort opp mellomværende på regnskapsførekonto nr. 70 67 94 Statens helsetilsyn, legemiddelavdelingen. Det ble samtidig gitt beskjed om at andre beløp skulle gjøres opp med hhv. Statens legemiddelverk og Helsetilsynet og tas med i deres respektive kasserapporter.

Imidlertid ble det gjennom 2 innbetalinger den 20. og 21. november 2001 innbetalt og godskrevet regnskapsførerkonto nr. 70 67 94 til sammen kr. 1 713 716,27 for meget. Helsetilsynet og Legemiddelverket har gått tilbake for å finne årsaken til at det ble innbetalt for meget, uten at dette har blitt tilstrekkelig klarlagt.

Dette mellomværende med statskassen er blitt videreført med samme beløp under regnskapsførerkonto nr. 70 70 06 Statens legemiddelverk i kapitalregnskapet for 2002 og 2003 etter at regnskapsførerkonto nr. 70 67 94 ble avviklet i 1992.

Avviket mellom kapitalregnskapet og regnskapet til Legemiddelverket kan nå bare rettes opp ved postering over konto for forskyvninger i balansen slik at kapitalregnskapet blir i samsvar med Legemiddelverkets regnskap. På grunn av beløpets størrelse må hjemmel fra Stortinget innhentes før posteringsanmodning kan sendes Finansdepartementet, jf. forslag til romertallsfullmakt.

Kap 751 Apotekvesen og legemiddelfaglige tiltak

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Det anslås et mindreforbruk på 2,5 mill. kroner som en følge av at enkelte av tiltakene som finansieres i 2004 er forsinket.

Bevilgningen foreslås redusert med 2,5 mill. kroner.

Post 70 Tilskudd

Tilskudd til apotek

Formålet med driftsstøtteordningen er å sikre en forsvarlig drift av distriktsapotek med lav omsetning og apotek som utfører bestemte oppgaver for myndighetene (bl.a. døgnåpne vaktapotek). Legemiddelverket har gitt retningslinjer for tildeling av driftsstøtte til apotek, som normalt tildeles en gang i året. Basert på Legemiddelverkets behandling av innkomne søknader er det behov for å øke bevilgningen med 5 mill. kroner.

Statens legemiddelverk gir årlig tilskudd til Institutt for energiteknikk (IFE) for samfunnsfunksjoner instituttet driver i forbindelse med omsetning av radiofarmaka. For 2004 er IFE tildelt 3,6 mill. kroner. Det foreslås at dette beløpet økes med 0,5 mill. kroner til 4,1 mill. kroner.

Tilskudd til fraktrefusjon av legemidler

Det er bevilget 23,34 mill. kroner til fraktrefusjonsordningen for legemidler. Basert på regnskapstall vil det bli en mindreutbetaling i 2004 på ca. 3,0 mill. kroner.

Sammenfatning

Samlet foreslås bevilgningen forhøyet med 2,5 mill kroner.

Kap 761 Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet

Post 64 Ressurskrevende brukere, overslagsbevilgning

Det er fra 2004 opprettet en øremerket tilskuddsordning for ressurskrevende brukere. Formålet med bevilgningen er å sikre at brukere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparatet, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunenes økonomiske situasjon.

Kommunene har samlet for 2003 rapportert lønnsutgifter knyttet til den enkelte bruker, ut over innslagspunktet på kroner 700 000 kroner, på 1,882 milliarder kroner. Staten skal dekke 80 % d.v.s. rundt 1,506 milliarder kroner. I 2004 mottar 345 kommuner tilskudd til totalt 3398 brukere. Økningen i beregnet beløp og kommunenes faktiske utgifter kan skyldes økning i antall brukere og økning i lønnsutgifter knyttet til den enkelte bruker. Overgangen fra å være en del av skjønnsmidlene til å bli en øremerket tilskuddsordning, kan ha medført at kommuner som ikke fikk tildelt skjønnsmidler har høyere utgifter enn antatt.

Sosial- og helsedirektoratet har i samarbeid med Norges Kommunerevisorforbund utarbeidet et opplegg for kontroll. Totalt ble 172 kommuner kontrollert i 2004. For 2005 legges det opp til at kommunerevisjonen skal kontrollere regnskapstallene for alle kommuner før disse sendes Sosial- og helsedirektoratet.

Det er for 2004 bevilget 1,2 mrd. kroner til formålet. I St.prp. nr. 63 (2003- 2004) ble det varslet at en prognose over innmeldte utgifter for 2004 viste et høyere beløp enn det som er avsatt. Med bakgrunn i rapporterte tall fra kommunene vil det være en overskridelse på 307 mill. kroner for 2004.

Bevilgningen foreslås forhøyet med 307 mill. kroner.

Takstoppgjøret for leger per 1. juli 2004

Takstoppgjøret for leger per 1. juli 2004 ble avsluttet for sent til at de budsjettmessige konsekvensene for 2004 kunne legges fram i St.prp. nr. 71 (2003-2004) sammen med resultatene for psykologer og fysioterapeuter. Ved behandlingen av proposisjonen ga Stortinget departementet fullmakt til å foreta endringer i trygderefusjonene fra 1. juli 2004 på grunnlag av eventuell avtale med Den norske lægeforening om regulering av honorartakster. De budsjettmessige konsekvensene for 2004 legges fram i denne proposisjonen.

I forhandlingsmøtet 21. juni 2004 ble Den norske lægeforening, staten, Kommunenes Sentralforbund og de regionale helseforetakene enige om et tilrådd forslag til revidert avtale om basistilskudd for fastleger, driftstilskudd for legespesialister og honorartakster for perioden 1. juli 2004 - 30. juni 2005. Avtalen forutsetter en samlet økning av basistilskudd, driftstilskudd, takster og fondsavsetninger med 3,9 prosent fra 1. juli 2004, med unntak av at takstene for legespesialister i utgangspunktet ble forutsatt videreført på uendret nivå. I tillegg ble det avtalt å øke driftstilskuddets andel i finansieringen av legehjelp hos spesialist på bekostning av takstandelen, ved en omfordeling av 100 mill. kroner fra spesialisttakster til driftstilskudd for avtaleperioden. Samlet innebærer dette at driftstilskuddene for legespesialister ble økt med vel 25 prosent, eller om lag 118 mill. kroner på årsbasis.

Merutgiftene for folketrygden til refusjoner og fondsavsetninger i 2004 er anslått til 35 mill. kroner, fordelt med mindreutgifter på 50 mill. kroner på kap. 2711 post 70 Refusjon spesialisthjelp og merutgifter på 85 mill. kroner på kap. 2755 post 70 Refusjon allmennlegehjelp. Det vises til bevilgningsforslag under de respektive postene.

Til dekning av merutgiftene i 2004 for de regionale helseforetakene som følge av den ekstraordinære økningen av driftstilskuddene, foreslås kap. 732 postene 71-75 økt med i alt 50 mill. kroner. Det vises til bevilgningsforslag under disse postene.

Kap. 2711 Diverse tiltak i spesialisthelsetjenesten

(i mill. kroner)

Post Regnskap 2003 Bevilgning 2004 Anslag 2004 Mer/mindreutgift
70 Refusjon spesialisthjelp 1 141,9 1 043,0 1 035,0 -8,0
71 Refusjon psykologhjelp 196,0 191,5 180,0 -11,5
72 Refusjon tannlegehjelp 411,8 518,9 580,0 +61,1
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt 644,9 694,0 670,0 -24,0

Post 70 Refusjon spesialisthjelp

Det vises til omtalen av takstoppgjøret for leger per 1. juli 2004. Oppgjøret er anslått å gi mindreutgifter i 2004 under denne posten på 50 mill. kroner.

Per 30. september 2004 var utgiftene til refusjon for spesialistlegehjelp 9,5 prosent lavere enn på tilsvarende tidspunkt i 2003. Nedgangen må ses på bakgrunn av at egenandelene ble økt med 10 prosent fra 1. juli 2003 og 12 prosent fra 1. januar 2004, at trygdeetatens utgifter til legeerklæringer ble overført til kap. 2652 fra 1. januar 2004, og at det er gjennomført en omfordeling fra refusjonstakster til driftstilskudd ved takstoppgjørene i 2003 og 2004.

Utgiftene for 2004 anslås til 1 035 mill. kroner. Bevilgningen foreslås satt ned med 8 mill. kroner, inkludert konsekvensene av takstoppgjøret per 1. juli 2004.

Post 71 Refusjon psykologhjelp

Per 30. september 2004 var utgiftene til refusjon for psykologhjelp 7,4 prosent lavere enn på tilsvarende tidspunkt i 2003. Nedgangen må ses på bakgrunn av at egenandelene ble økt med 10 prosent fra 1. juli 2003 og 12 prosent fra 1. januar 2004, og at det er gjennomført en omfordeling i finansieringen av psykologhjelp fra refusjonstakster til driftstilskudd ved takstoppgjørene i 2003 og 2004.

Utgiftene for 2004 anslås til 180 mill. kroner. Bevilgningen foreslås satt ned med 11,5 mill. kroner.

Post 72 Refusjon tannlegehjelp

Per 30. september 2004 var utgiftene til refusjon for tannlegehjelp 43,0 prosent høyere enn på tilsvarende tidspunkt i 2003. Økningen var 52,6 prosent i første halvår og 22,7 prosent i tredje kvartal. Den sterke økningen i første halvår må ses på bakgrunn dels av at refusjonsordningen ble betydelig bedret i 2003, med en viss utsatt virkning i 2004, og dels av en omlegging i oppgjørsordningen for kjeveortopeder fra 1. juni 2004. Omleggingen innebærer overgang til stykkpristakster og direkte oppgjør, og nedbygging av restanser etter tidligere oppgjørsordning har gitt en engangseffekt på utgiftene i første halvår.

Utgiftene for 2004 anslås til 580 mill. kroner. Bevilgningen foreslås økt med 61,1 mill. kroner.

Post 76 Private laboratorier og røntgeninstitutt

Per 30. september 2004 var utgiftene til refusjoner til private laboratorier og røntgeninstitutt 3,9 prosent høyere enn på tilsvarende tidspunkt i 2003. Utgiftene for 2004 anslås til 670 mill. kroner. Bevilgningen foreslås satt ned med 24 mill. kroner.

Kap. 2751 Legemidler m.v.

(i mill. kroner)

Post Regnskap 2003 Bevilgning 2004 Anslag 2004 Mer/mindreutgift
70 Legemidler 7 275,0 8 202,0 8 050,0 -152,0
72 Sykepleieartikler 1 060,6 1 070,0 1 005,0 -65,0

Post 70 Legemidler

Det vises til St.prp. nr. 63 (2003-2004) hvor departementet informerte om at arbeidet med å innføre en forsøksordning med anbud på såkalte gråsonepreparater var blitt forsinket. Tiltaket er implementert fra 1. november 2004. Ut fra innkomne anbud anslår RTV at ordningen i 2004 vil gi en budsjettvirkning på 4 mill. kroner mot budsjettert 56 mill kroner.

Byttelisten for generiske legemidler har så langt ikke inkludert depot- og enteroformuleringer av legemidler. Legemiddelverket har ment at det er grunnlag for å utvide byttelisten til også å inkludere enkelte legemidler av slike former. Etaten har imidlertid hatt behov for en nærmere gjennomgang av hvilke legemidler og former det vil være aktuelt å inkludere i ordningen, og implementeringen skjedde derfor først fra 1. oktober 2004. Dette innebærer at man ikke vil oppnå den innsparingen på 10 mill kroner som det var budsjettert med.

Legemiddelverket har sendt ut et høringsnotat om klasseprissystem for Nexium/omeprazol og Cipralex/citalopram (høringsfrist 8.november 2004). Arbeidet med å gjennomføre et klasseprissystem pågår således, men det vil ikke være mulig å oppnå en innsparing i 2004 på 30 mill kroner.

Videre ble prisregulering av næringsmidler til spesielle medisinske formål (dietetiske næringsmidler) satt i kraft fra 1. september 2004. Rikstrygdeverket har beregnet at gjennomsnittlig rabatt på produktene er ca. 25 prosent, tilsvarende en innsparing på 18,8 mill. kroner (årseffekt). Tiltaket vil imidlertid få en 4-månederseffekt i 2004, dvs. en budsjetteffekt på 6,3 mill. kroner inneværende år.

Fra 1. juni 2004 ble virkestoffet simvastatin inkludert i indeksprissystemet med en anslått innsparing på 21 mill. kroner. Fra 1. september 2004 ble virkestoffene amlodipine, ramipril, felodipine inkludert i indeksprissystemet med en anslått innsparing på 15 mill kroner. Samlet er det i 2004 forutsatt en innsparing på 36 mill. kroner ved å inkludere nye legemidler i indeksprissystemet. Etter at legemidlene ble inkludert i indeksprissystemet i 2004 har man observert en betydelig prisreduksjon. Den sist fastsatte indeksprisen som gjelder i perioden fra 1. september til 1. desember 2004, er om lag 50 pst av gjeldende maksimalpris for simvastatin. Indeksprisen for de nye legemidlene som ble inkludert fra 1. september er også kraftig redusert i forhold til maksimalpris. Samlet har departementet beregnet innsparingene knyttet til indeksprissystemet i 2004 til 75 mill. kroner mer enn forutsatt i budsjett.

Anslaget for folketrygdens refusjon av legemidler på blå resept er gjennomgått i lys av ovenstående og informasjon om faktiske utbetalinger per 30. september 2004. Utgiftene for 2004 anslås nå til 8 050 mill. kroner, og bevilgningen foreslås satt ned med 152 mill. kroner.

Post 72 Sykepleieartikler

Per 30. september 2004 var utgiftene til refusjon av sykepleieartikler på blå resept 6,5 prosent lavere enn på tilsvarende tidspunkt i 2003. Nedgangen skyldes i hovedsak at det gjennom prisforhandlinger er oppnådd prisreduksjoner på enkelte produktområder.

Utgiftene for 2004 anslås til 1 005 mill. kroner. Bevilgningen foreslås satt ned med 65 mill. kroner.

Kap. 2752 Refusjon av egenbetaling

(i mill. kroner)

Post Regnskap 2003 Bevilgning 2004 Anslag 2004 Mer/mindreutgift
70 Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 1 2 569,2 2 981,2 2 930,0 -51,2
71 Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 2 7,2 29,0 18,0 -11,0

Post 70 Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 1

Per 30. september 2004 var utgiftene til refusjon av egenandeler under frikortordningen 12,2 prosent høyere enn på tilsvarende tidspunkt i 2003. Utgiftene for 2004 anslås til 2 930 mill. kroner. Bevilgningen foreslås satt ned med 51,2 mill. kroner.

Post 71 Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 2

Skjermingsordningen for utgifter til fysioterapi, opphold i opptreningsinstitusjon, behandlingsreiser til utlandet og refusjonsberettiget tannbehandling, egenandelstak 2, ble innført 1. januar 2003 med et tak på 4 500 kroner. Utgiftene til refusjon av egenandeler ble 7,2 mill. kroner i 2003, som var langt lavere enn forventet. Medregnet utgifter for 2003 utbetalt de første månedene av 2004, kan utgiftene for det første året anslås til i underkant av 10 mill. kroner.

Per 30. september 2004 var det utbetalt 8,0 mill. kroner, mot 2,5 mill. kroner på tilsvarende tidspunkt i 2003. Det regnes med 18 mill. kroner i regnskapsførte utgifter til og med desember 2004. Bevilgningen foreslås satt ned med 11 mill. kroner.

Kap. 2755 Helsetjeneste i kommunene

(i mill. kroner)

Post Regnskap 2003 Bevilgning 2004 Anslag 2004 Mer/mindreutgift
62 Tilskudd til faslønnsordning, fysioterapeuter, kan nyttes under post 71 182,4 206,0 190,0 -16,0
70 Refusjon almennlegehjelp 2 672,1 2 133,0 2 235,0 +102,0
71 Refusjon fysioterapi, kan nyttes under post 62 1 278,9 1 262,0 1 220,0 -42,0
72 Refusjon jordmorhjelp 10,0 24,0 +14,0

Post 62 Tilskudd til fastlønnsordning fysioterapeuter

Per 30. september 2004 var utgiftene til fastlønnstilskudd for fysioterapeuter 1,2 prosent lavere enn på tilsvarende tidspunkt i 2003.

Utgiftene for 2004 anslås til 190 mill. kroner. Bevilgningen foreslås satt ned med 16 mill. kroner.

Post 70 Refusjon allmennlegehjelp

Det vises til omtalen av takstoppgjøret for leger per 1. juli 2004. Oppgjøret er anslått å gi merutgifter i 2004 under denne posten på 85 mill. kroner.

Per 30. september 2004 var utgiftene til refusjoner for allmennlegehjelp 19,6 prosent lavere enn på tilsvarende tidspunkt i 2003. Nedgangen må ses på bakgrunn av at egenandelene ble økt med 10 prosent fra 1. juli 2003 og 12 prosent fra 1. januar 2004, og at trygdeetatens utgifter til legeerklæringer ble overført til kap. 2652 og refusjoner for svangerskapsomsorg i helsestasjoner m.v. til post 72 fra 1. januar 2004.

Utgiftene for 2004 anslås til 2 235 mill. kroner. Bevilgningen foreslås økt med 102 mill. kroner, inkludert konsekvensene av takstoppgjøret.

Post 71 Refusjon fysioterapi

Per 30. september 2004 var utgiftene til refusjon for fysioterapi 8,2 prosent lavere enn på tilsvarende tidspunkt i 2003. Nedgangen skyldes dels at utgiftene i første halvår 2003 var spesielt høye som følge av en omlegging av oppgjørsordningen per 1. januar 2003, og dels at egenandelene ble økt med 10 prosent fra 1. juli 2003 og 12 prosent fra 1. januar 2004.

Utgiftene for 2004 anslås til 1 220 mill. kroner. Bevilgningen foreslås satt ned med 42 mill. kroner.

Post 72 Refusjon jordmorhjelp

I forbindelse med den forutsatte innføringen av refusjonsordning for svangerskapsomsorg i jordmorpraksis fra 1. april 2004, ble det i budsjettet for 2004 overført 10 mill. kroner fra post 70 Refusjon allmennlegehjelp til ny post 72 Refusjon jordmorhjelp. Utgiftene til refusjoner for svangerskapsomsorg i helsestasjoner, utført både av lege og jordmor, og til refusjoner for hjemmefødsler og følgetjeneste av jordmor, ble tidligere ført opp under post 70. Bevilgningen under post 72 var forutsatt å dekke jordmødres andel av disse utgiftene for 9 måneder i 2004.

Den nye refusjonsordningen for jordmødre ble innført 1. mai 2004. I trygdens regnskap ble imidlertid samtlige utgifter til svangerskapsomsorg ved helsestasjoner, herunder for kontroller utført av lege, samt for hjemmefødsler og følgetjeneste, ført opp under den nye post 72 allerede fra 1. januar 2004. Merutgiftene på denne posten motsvares av tilsvarende mindreutgifter under post 70.

Per 30. september var utgiftene 19,8 mill. kroner, og utgiftene for 2004 anslås til 24 mill. kroner. Bevilgningen foreslås økt med 14 mill. kroner.

Kap. 2790 Andre helsetiltak

(i mill. kroner)

Post Regnskap 2003 Bevilgning 2004 Anslag 2004 Mer/mindreutgift
70 Bidrag, lokalt 456,3 481,0 445,0 -36,0

Post 70 Bidrag, lokalt

Per 30. september 2004 var utgiftene under bidragsordningen, jf. folketrygdloven § 5-22, 2 prosent lavere enn på tilsvarende tidspunkt i 2003. Utgiftene for 2004 anslås til 445 mill. kroner. Bevilgningen foreslås satt ned med 36 mill. kroner.