St.prp. nr. 22 (2004-2005)

Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2004 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Helse- og omsorgsdepartementet legger med dette frem forslag om endringer av bevilgningene under enkelte kapitler på statsbudsjettet for 2004. Under programområde 10 Helsevern fremmes det forslag om økning av utgiftene med netto 486,8 mill. kroner. Inntektene foreslås redusert med netto 3,8 mill. kroner. Under programområde 30 Helsevern - folketrygden fremmes det på grunnlag av nye anslag forslag om en netto reduksjon i utgiftene på 239,6 mill. kroner.