St.prp. nr. 22 (2004-2005)

Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2004 under Helse- og omsorgsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Forslag til vedtak om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2004 under Helse- og omsorgsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2004 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap. Post Formål Kroner
702 Helse- og sosial beredskap
01 Driftsutgifter reduseres med 700 000
fra kr 43 718 000 til kr 43 018 000
703 Internasjonalt samarbeid
21 Spesielle driftsutgifter, reduseres med 1 300 000
kr 16 453 000 til kr 15 153 000
719 Helsefremmende og forebyggende arbeid
71 Tilskudd til opplysningstiltak, forebyggelse av uønskede svangerskap mv., kan overføres, reduseres med 320 000
fra kr 21 628 000 til kr 21 308 000
720 Sosial- og helsedirektoratet
01 Driftsutgifter, forhøyes med 1 210 000
fra kr 400 360 000 til kr 401 570 000
21 Spesielle driftsutgifter, reduseres med 500 000
fra kr 45 856 000 til kr 45 356 000
722 Norsk pasientskadeerstatning
01 Driftsutgifter, reduseres med 1 000 000
kr 60 228 000 til kr 59 228 000
50 Tilskudd til NPE som statlig fond, forhøyes med 25 759 000
fra kr 320 575 000 til kr 346 334 000
70 Dekning av advokatutgifter, forhøyes med 1 700 000
fra kr 12 000 000 til kr 13 700 000
723 Pasientskadenemnda
01 Driftsutgifter, reduseres med 1 000 000
fra kr 17 059 000 16 059 000
724 Statens personellnemnd og tilskudd til personelltiltak
01 Driftsutgifter, reduseres med 250 000
fra kr 5 751 000 til kr 5 501 000
60 Tilskudd til rekrutteringsplanen, reduseres med 1 000 000
fra kr 57 905 000 til kr 56 905 000
71 Tilskudd til Nordiska Hälsovårdshögskolan mv., forhøyes med 165 000
fra kr 12 811 000 til kr 12 976 000
728 Forsøk og utvikling mv.
21 Spesielle driftsutgifter, forhøyes med 7 000 000
fra kr 114 873 000 til kr 121 873 000
732 Regionale helseforetak
71 Tilskudd til Helse Øst RHF, kan overføres, forhøyes med 32 455 000
fra kr 14 989 758 000 til kr 15 022 213 000
72 Tilskudd til Helse Sør RHF, kan overføres,forhøyes med 9 000 000
fra kr 8 468 568 000 til kr 8 477 568 000
73 Tilskudd til Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med 11 100 000
fra kr 7 449 723 000 til kr 7 460 823 000
74 Tilskudd til Helse Midt-Norge, kan overføres, forhøyes med 4 500 000
fra kr 5 507 194 000 til kr 5 511 694 000
75 Tilskudd til Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med 2 500 000
fra kr 5 294 483 000 til kr 5 296 983 000
76 Innsatsstyrt finansiering av sykehus, overslagsbevilgning,forhøyes med 193 000 000
fra kr 12 344 915 000 til kr 12 537 915 000
77 Refusjon poliklinisk virksomhet ved sykehus m.v., overslagsbevilgning, forhøyes med 277 990 000
fra kr 3 422 010 000 til kr 3 700 000 000
80 Syketransport, reduseres med 44 535 000
fra kr 839 035 000 til kr 794 500 000
91 Opptrekksrenter, reduseres med 50 000 000
fra kr 115 000 000 til kr 65 000 000
743 Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse
70 Kompetanse, utredninger og utviklingsarbeid, forhøyes med 25 000 000
fra kr 273 668 000 til kr 298 668 000
73 Tilskudd til arbeid med vold og traumatisk stress, kan overføres, reduseres med 4 000 000
fra kr 61 493 000 til kr 57 493 000
751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak (jf. Kap. 3751 0g 5577)
21 Spesielle driftsutgifter, reduseres med 2 500 000
fra kr 15 540 000 til kr 13 040 000
70 Tilskudd, forhøyes med 2 500 000
fra kr 63 834 000 til kr 66 334 000
761 Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet
64 Ressurskrevende brukere, overslagsbevilgning, forhøyes med 307 000 000
fra kr 1 200 000 000 til kr 1 507 000 000
2711 Diverse tiltak i spesialisthelsetjenesten
70 Refusjon spesialisthjelp, reduseres med 8 000 000
fra kr 1 043 000 000 til kr 1 035 000 000
71 Refusjon, psykologhjelp, reduseres med 11 500 00
fra kr 191 500 000 til kr 180 00 000
72 Refusjon tannlegehjelp, forhøyes med 61 106 000
fra kr 518 894 000 til kr 580 000 000
76 Private laboratorier og røntgeninstitutt, reduseres med 24 000 000
fra kr 694 000 000 til kr 670 000 000
2751 Medisiner mv.
70 Legemidler, reduseres med 152 000 000
fra kr 8 202 000 000 til kr 8 050 000 000
72 Sykepleieartikler, reduseres med 65 000 000
fra kr 1 070 000 000 til kr 1 005 000 000
2752 Refusjon av egenbetaling
70 Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 1, reduseres med 51 195 000
fra kr 2 981 195 000 til kr 2 930 000 000
71 Refusjon av egenbetaling, egenandelstak 2, reduseres med 11 000 000
fra kr 29 000 000 til kr 18 000 000
2755 Helsetjeneste i kommunene
62 Tilskudd til fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71, reduseres med 16 000 000
fra kr 206 000 000 til kr 190 000 000
70 Refusjon almennlegehjelp, forhøyes med 102 000 000
fra kr 2 133 000 000 til kr 2 235 000 000
71 Refusjon fysioterapi, kan nyttes under post 62, reduseres med 42 000 000
fra kr 1 262 000 000 til kr 1 220 000 000
72 Refusjon jordmorhjelp, forhøyes med 14 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 24 000 000
2790 Andre helsetiltak
70 Bidrag, lokalt, reduseres med 36 000 000
fra kr 481 000 000 til kr 445 000 000

Inntekter:

Kap. Post Formål Kroner
3720 Sosial- og helsedirektoratet
04 Gebyrinntekter, reduseres med 2 000 000
fra kr 6 490 000 til kr 4 490 000
3722 Norsk pasientskadeerstatning
50 Overføring fra NPE som statlig fond reduseres med 700 000
fra kr 72 152 000 til kr 71 452 000
3723 Pasientskadenemnda
50 Overføring fra NPE som statlig fond forhøyes med 1 400 000
fra kr 15 229 000 til kr 16 629 000
3732 Regionale helseforetak (jf. Kap. 732)
80 Renter på investeringslån, reduseres med 17 900 000
fra kr 50 000 000 til kr 32 100 000
90 Avdrag på investeringslån, forhøyes med 15 400 000
fra kr 55 000 000 til kr 70 400 000

Diverse fullmakter

II

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2004 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap. Post Betegnelse Samlet ramme
761 Tilskudd forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet
60 Tilskudd til omsorgstjenester 1 mill. kroner
75 Kompetansesentra m.m. 7 mill. kroner

III

Overførbare midler

Stortinget samtykker i at inntil 21 mill. kroner, knyttet til erstatningsoppgjør for stråleskader under kap. 728, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres til 2005 utover de midler som kan overføres i henhold til bevilgningsreglementet.

IV

Fullmakt til å korrigere feil i statskassens mellomværende med Statens legemiddelverk

Stortinget samtykker i at Finansdepartementet i det sentrale statsregnskap for 2004 kan korrigere statskassens mellomværende med Statens legemiddelverk mot konto for forskyvninger i balansen med kr 1 713 716,27.