St.prp. nr. 26 (2003-2004)

Om endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2003

Til innholdsfortegnelse

1 Kap. 310 Tilskudd til trossamfunn m.m. og private kirkebygg

Økt tilskudd til private kirkebygg

Formålet med tilskuddsordningen er å gi trossamfunn utenfor Den norske kirke og private stiftelser og frivillige organisasjoner innenfor Den norske kirke anledning til å bygge kirkebygg med lavere egenfinansiering. Det blir gitt tilskudd pr. kvadratmeter til nybygg, kjøp av lokaler eller utvidelse av lokaler. Det er regler for største og minste tilskuddsareal.

Kultur- og kirkedepartementet mottok 45 søknader om tilskudd i 2002. 22 av søkerne var tilskuddsberettigede med til sammen 10 295 kvm. Med en kvadratmeterpris på kr 825 utgjorde dette et samlet tilskudd på 8,5 mill. kroner. Av dette beløpet ble 3,9 mill. kroner utbetalt i 2003. Det er bevilget 7,2 mill. kroner til private kirkebygg i 2003, jf. Innst. S. nr. 260 (2002-2003). Disponibelt beløp til nye prosjekter av inneværende års bevilgning er etter dette 3,3 mill. kroner.

Kultur- og kirkedepartementet har i 2003 mottatt 58 søknader. Av disse er 29 søkere tilskuddsberettiget med om lag 12 500 kvm. Med en kvadratmetersats på kr 825 utgjør dette et samlet tilskudd i 2003 på 10,3 mill. kroner. Som følge av dette er det behov for å øke bevilgningen i 2003 med 7,0 mill. kroner.

Det foreslås at bevilgningen i 2003 under kap. 310, post 75 Tilskudd til private kirkebygg økes med 7,0 mill kroner.