St.prp. nr. 48 (2003-2004)

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av rammeprogrammet for forbrukarpolitikk for 2004-2007 (forbrukarprogrammet)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget