St.prp. nr. 5 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2000/34/EF om endring av arbeidstidsdirektivet til å omfatte sektorer og virksomheter som er unntatt fra direktivet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget