Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 59 (2007-2008)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2008

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

1.1 Rammer for finanspolitikken

Gjennom de siste fire årene har aktiviteten i fastlandsøkonomien økt med 5 pst. i gjennomsnitt per år, den sterkeste vekstperioden siden 1960-tallet. Veksten i fastlandsøkonomien anslås nå til 6 pst. i 2007 og til 3ŧ pst. i 2008. Selv om anslaget for veksten fra 2007 til 2008 er justert opp med ½ prosentpoeng etter at Nasjonalbudsjettet 2008 ble lagt fram, tyder utviklingen gjennom det siste halve året på at veksttakten er på vei ned. Kapasitetsutnyttelsen i økonomien er imidlertid høy, og i mange sektorer er det fortsatt vanskelig å finne kvalifisert arbeidskraft. Lønnsveksten er på vei opp, og tiltakende prisvekst på norskproduserte varer og tjenester har bidratt til å trekke den underliggende prisstigningen opp mot inflasjonsmålet for pengepolitikken på 2,5 pst.

I en situasjon med press i økonomien er det viktig at den økonomiske politikken bidrar til at kostnadsutviklingen holder seg innenfor rammer som konkurranseutsatte bedrifter kan leve med over tid. I tråd med signaler gitt våren 2005, har Norges Bank de siste årene gradvis økt styringsrenten. Den uventet sterke oppgangen i norsk økonomi sammen med uroen i finansmarkedene, har imidlertid bidratt til at utlånsrentene har økt mer enn opprinnelig anslått. Samtidig har bruken av oljeinntekter økt betydelig langsommere gjennom de tre siste årene enn i perioden 2001 – 2004. Dette er i overensstemmelse med handlingsregelen for bruk petroleumsinntekter, som legger opp til at tempoet i innfasingen av disse inntektene i norsk økonomi bør være mer moderat i en høykonjunktur enn i en lavkonjunktur. Regjeringen legger stor vekt på å holde bruken av petroleumsinntekter på et nivå som understøtter en fortsatt balansert utvikling i norsk økonomi.

Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet

Statsbudsjettet for 2008 ble vedtatt med et strukturelt, oljekorrigert budsjettunderskudd på 76,8 mrd. kroner. Gjennomgangen av budsjettet viser at det er behov for å foreta enkelte justeringer av statsbudsjettets utgifter og inntekter. Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet innebærer at det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet reduseres med knapt 3 mrd. kroner, fra 76,8 mrd. kroner i saldert budsjett til 73,9 mrd. ­kroner nå. Bruken av oljeinntekter i 2008 vil dermed være om lag 7 mrd. kroner lavere enn forventet realavkastning av Statens pensjonsfond – Utland på 80,7 mrd. kroner. Som andel av kapitalen i Statens pensjonsfond – Utland, utgjør det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet dermed om lag 3,7 pst. Det er i samsvar med handlingsregelen at det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet i tider med høy kapasitetsutnytting og presstendenser i økonomien, er mindre enn den forventede avkastningen av Statens pensjonsfond – Utland på 4 pst. Målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge utgjør underskuddet 4,3 prosent. Som følge av at anslaget for underskuddet i 2007 er betydelig redusert, tilsvarer dette en økning på 0,7 prosentpoeng fra 2007 til 2008.

Ny informasjon om utviklingen i norsk økonomi og innbetalte skatter og avgifter tilsier at de strukturelle skatte- og avgiftsinntektene mv. fra Fastlands-Norge nå anslås 5,9 mrd. kroner høyere i 2008 enn i saldert budsjett. Dette må blant annet ses i sammenheng med høyere lønnsvekst i økonomien enn lagt til grunn i fjor høst. Utenom anslagsendringer for skatter og avgifter foreslås inntektene økt med om lag 3,3 mrd. kroner, hovedsakelig som følge av økte utbytteinntekter. Samlet økes dermed inntektene med 9,2 mrd. kroner i forhold til saldert budsjett.

Også på utgiftssiden av budsjettet er det behov for å endre bevilgningene på grunnlag av ny informasjon, herunder utgifter til regelstyrte overføringsordninger. Det foreslås i denne proposisjonen netto utgiftsøkninger på 6,0 mrd. kroner. Medregnet forslag om bevilgningsendringer som tidligere er fremmet for Stortinget og som isolert sett bidrar til å svekke budsjettbalansen med til sammen 0,3 mrd. kroner, utgjør utgiftsøkninger hittil i år dermed 6,3 mrd. kroner. Bevilgningsendringer på poster som inngår i korreksjonene ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, samt lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten er da ikke medregnet.

Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet

Statsbudsjettets oljekorrigerte underskudd i 2008 anslås nå til 13,0 mrd. kroner, mot 36,4 mrd. kroner i saldert budsjett. Det oljekorrigerte budsjettunderskuddet tilsvarer den faktiske bruken av petroleumsinntekter og dekkes ved en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond – Utland. Anslaget for det oljekorrigerte underskuddet omfatter i tillegg til bevilgningsendringer som fremmes for Stortinget i første halvår, oppdaterte anslag for skatte- og avgiftsinntektene fra Fastlands-Norge og anslag for renter på statsgjelden og statens kontantbeholdning. For disse størrelsene vil det eventuelt fremmes forslag om bevilgningsendringer i forbindelse med nysalderingen av budsjettet på høsten. Reduksjonen i det oljekorrigerte underskuddet på 23,4 mill. kroner fra saldert budsjett 2008 skyldes i hovedsak økte anslag for skatte- og avgiftsinntekter på 26,9 mrd. kroner, hvor mesteparten kan tilskrives konjunktursituasjonen.

I anslaget for det oljekorrigerte underskuddet medregnes også forslag til bevilgningsendringer på poster som inngår i korreksjonene ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet. Dette gjelder bevilgningen til stønad ved arbeidsledighet som settes ned med 696 mill. kroner og bevilgningen til Statens Pensjonskasse som økes med 355 mill. kroner til sluttoppgjøret i forbindelse med at Mesta AS meldte seg ut av Statens Pensjonskasse. På inntektssiden foreslås det økte renteinntekter med til sammen 37 mill. kroner som gjelder boliglånsordningen til Statens Pensjonskasse og utlån fra statsbankene mv.

Det fremmes ikke forslag om endret bevilgning på overføringen fra Statens pensjonsfond – Utland nå. Dette gjøres i forbindelse med nysalderingen av budsjettet for 2008 til høsten.

Veksten i statsbudsjettets utgifter

Forslagene i denne proposisjonen innebærer en reell, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter på 3ŧ pst. sammenliknet med regnskap for 2007. Dette er en økning på om lag 1 prosentpoeng sammenliknet med anslaget i saldert budsjett 2008. Foruten økte utgifter i 2008, skyldes oppjusteringen av anslaget for den reelle, underliggende utgiftsveksten fra 2007 til 2008 at utgiftene i statsregnskapet for 2007 ble lavere enn anslått i fjor høst.

I dette kapitlet gjøres det rede for hovedinnholdet i proposisjonen. I avsnitt 1.2 omtales de største bevilgningsendringene som foreslås. I avsnitt 1.3 gis det en oversikt over budsjettets stilling for inneværende år, mens avsnitt 1.4 viser hvilke anmodningsvedtak i Stortinget som omtales. Kapittel 2 gir en omtale av Regjeringens forslag til endrede skatte- og avgiftsbestemmelser, mens det i kapittel 3 gjøres rede for forslagene til bevilgningsendringer mv. under de enkelte departementene.

1.2 Endringer på statsbudsjettet siden saldert budsjett

Tidligere i år er det fremmet forslag for Stortinget som samlet sett bidrar til å svekke budsjettbalansen med 312,5 mill. kroner. Dette gjelder merutgifter på 150 mill. kroner til det nye operahuset, 84 mill. kroner til Statens Pensjonskasse i forbindelse med etterbetaling av pensjon til statsarbeidere, 43,5 mill. kroner til det statlige barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år og 5 mill. kroner til tilskudd til biloppsamling. I tillegg er inntektene satt ned med 30 mill. kroner i redusert ubytte fra Eksportfinans ASA i tilknytning til forslag om egenkapitaltilførsel på inntil 250 mill. kroner til selskapet.

Utenom bevilgningsendringer på poster som inngår i korreksjonene ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, fremmes det nå forslag om økte utgifter på 5 995 mill. kroner. Lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten er da ikke medregnet.

Anslagene for strukturelle skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge økes med 5,9 mrd. ­kroner. I tillegg fremmes det i denne proposisjonen forslag om økte inntekter på 3 316 mill. kroner, hvorav høyere inntekter fra utbyttebetalinger til staten utgjør 3 831 mill. kroner. Endringer i skatte- og avgiftsopplegget, herunder oppfølging av avtalen om NOX-fritak for enkelte næringer og økte drivstoffavgifter for bensin og diesel, gir en svekkelse av budsjettbalansen med netto 482 mill. ­kroner.

Utover disse bevilgningsendringene foreslås det til sammen 341 mill. kroner i reduserte bevilgninger på utgiftsposter som inngår i korreksjonene ved beregningen av det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet. Dette gjelder reduserte utgifter til stønad ved arbeidsledighet på til sammen 696 mill. kroner og økte utgifter på 355 mill. kroner til Statens Pensjonskasse. På inntektssiden foreslås det økte renteinntekter på til sammen 37 mill. kroner, og økt anslag for sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet på 7 mill. kroner.

Samlet foreslås det i denne proposisjonen netto økte utgifter med 5 654 mill. kroner og netto økte inntekter med 3 361 mill. kroner. Dette inkluderer ikke lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten.

Tabell 1.1 Forslag fremmet etter salderingen av statsbudsjett for 2008 og anslagsendringer som inngår i den strukturelle, oljekorrigerte budsjettbalansen

    Mill. kroner
Økte utgifter fremmet for Stortinget tidligere i år 283
Nytt operahus 150
Statens Pensjonskasse, etterbetaling av pensjon for statsansatte 84
Enslige mindreårige asylsøkere 44
Tilskudd til biloppsamling 5
Reduserte inntekter fremmet for Stortinget tidligere i år -30
Redusert utbytte fra Eksportfinans AS -30
+ Utgiftsforslag som fremmes i denne proposisjonen 5 995
Pensjonsutgifter – helseforetakene 3 520
Kompensasjon for økt merverdiavgift i kommunene 900
Flere asylankomster, økte utgifter under Arbeids- og inkluderingsdepartementet 633
Forsvarets utenlandsoperasjoner 262
Regjeringens klima- og skogprosjekt 225
Universitets- og høyskolesektoren 143
Kontantstøtte og barnetrygd 136
Forsinket utbetaling av pristilskudd under jordbruksavtalen 108
Riksvegferjer 105
Oslotunnelen 100
Miljøformål på Miljøverndepartementets budsjettområde 96
Energiforskning 70
Sysselsettingstilskudd for sjøfolk 67
Skatteetaten 65
Tilbygg på Radiumhospitalet 50
Tømming av vrakene Norvard og Welheim 49
Innvandringsområdet, tiltak under politiet 40
Altinn II 37
Sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo 15
Folketrygden, anslagsenderinger -899
Statens lånekasse for utdanning -527
CO2-håndtering -379
Tilskudd til Statens Pensjonskasse -347
Finansieringsordningene, EØS -250
Faseforskyving av byggeprosjekter -200
Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs -140
Kompensasjon for NOX-avgift -130
Div trygdeytelser (krigspensjon, sjømannspensjon mv.) -109
Arbeidsmarkedstiltak -85
Inntektsoppgjør mv. 2 100
Andre forslag, netto 340
Inntektsforslag som fremmes i denne proposisjonen, utenom renter 3 316
Økt utbytte fra selskaper 3 831
ODA-godkjente flyktningeutgifter 249
Statens Innkrevingssentral 130
Salgsinntekter fra Fornebu 89
Tilbakeføring av midler fra NEFCO 27
Gebyrinntekter fra Brønnøysundregistrene 30
Salg av klimakvoter -800
Skatte- og avgiftendringer -482
Andre forslag, netto 242
Anslag strukturelle skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge mv. 5 909
= Endringer i det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet   -2 917

Kilde: Finansdepartementet

På Helse- og omsorgsdepartementets budsjettområde foreslås det en tilleggsbevilgning på 3 200 mill. kroner til dekning av økte pensjonspremier i de regionale helseforetakene i 2008 og 320 mill. kroner for å dekke økte pensjonskostnader i 2008 for private, ideelle helseinstitusjoner med driftsavtaler med de regionale helseforetakene og øvrige helseinstitusjoner som de regionale helseforetakene har kjøpsavtale med. Samlet foreslås det 3 520 mill. kroner til økte pensjonspremier og –kostnader.

Det foreslås å øke bevilgningen til merverdiavgiftskompensasjon til kommuner og fylkeskommuner med 900 mill. kroner fra 10 300 mill kroner til 11 200 mill. kroner som følge av nye anslag basert på regnskapstall og en anslått vekst i merverdiavgiftsutgiftene på vel 3 pst.

Det er en sterk vekst i antallet asylankomster til Norge i 2008. Antallet asylankomster i 2008 anslås nå til 10 500 saker, mens det ble lagt til grunn 5 500 saker for bevilgningene i saldert budsjett. Dette har i hovedsak betydning for utgiftene til statlige asylmottak. Gjennomsnittlig belegg ved statlige asylmottak forventes å øke med 3 575 personer i forhold til anslaget som lå til grunn for saldert budsjett, fra 5 175 personer til 8 750 personer. På denne bakgrunn foreslås det å øke bevilgningen til statlige asylmottak med 438 mill. kroner. I tillegg øker utgiftene til saksbehandling i Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), samt utgifter til tolketjenester noe. Det foreslås også bevilgningsøkninger knyttet til integreringstilskuddet, vertskommunekompensasjonen og enslige mindreårige asylsøkere i statlige mottak. Samlet foreslås det å øke bevilgningene i forbindelse med flere asylankomster med 633 mill. kroner på Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Forsvaret til utgifter knyttet til utenlandsoppdrag med 262 mill. kroner. Av dette gjelder 180 mill. kroner merutgifter til Forsvarets spesialstyrkebidrag i Afgha­nistan og 82 mill. kroner det planlagte ingeniør­styrkebidraget i Sudan som senere ble kansellert.

Det foreslås å øke bevilgningene over bistandsrammen til Regjeringens klima- og skogprosjekt med 225 mill. kroner. Det er igangsatt flere prosesser med mulig oppstart av tiltak i 2008. Dette gjelder Amazonas-fondet, tiltak i Kongo-bassenget og i Tanzania. Det pågår også internasjonale drøftinger med sikte på å opprette et skoginvesteringsfond i Verdensbanken.

Regjeringen foreslår å øke basisbevilgningen til universiteter og høyskoler med totalt 143,1 mill. kroner. Dette tilsvarer halvparten av den beregnede reelle reduksjonen i disse bevilgningene i 2007 på 274,3 mill. kroner, justert for forventet pris- og lønnsvekst i 2008. Dette muliggjør høyere aktivitet i universitets- og høyskolesektoren i andre halvår 2008.

Utgiftene til kontantstøtte øker som følge av lavere barnehageutbygging i 2007 enn tidligere antatt, mens høyere anslått utbygging i 2008 trekker i motsatt retning. Samlet sett foreslås det å øke bevilgningen til kontantstøtte med 55,5 mill. ­kroner i forhold til saldert budsjett. I tillegg foreslås det å øke bevilgningen til barnetrygd med 80 mill. kroner som følge av et noe høyere anslag for antallet støtteberettigede barn.

Bevilgningen til pristilskudd under jordbruksavtalen foreslås økt med 107,7 mill. kroner som følge av at det kun ble utbetalt oppgjør for pristilskuddet for 11 måneder i 2007. Det innebærer at det må utbetales støtte for 13 måneder i 2008.

Regjeringen foreslår at bevilgningen til riksvegferjer økes med 105 mill. kroner i forhold til saldert budsjett. Økningen skal dekke en generell kostnadsvekst i riksvegferjedriften, samt økte utgifter i forbindelse med innleie og rokeringer på enkelte samband.

Det har forekommet store driftsavvik med mange toginnstillinger på Oslo S, hovedsaklig på grunn av tekniske feil i Oslo-tunnelen og tilgrensende signalanlegg. Regjeringen foreslår at det bevilges 100 mill. kroner til flere nødvendige strakstiltak for å bedre situasjonen og sikre trafikkavviklingen for tog i Oslo-området.

På Miljøverndepartementets budsjettområde foreslås det tilleggsbevilgninger på til sammen 96 mill. kroner. Dette gjelder blant annet 22 mill. ­kroner til finansiering av et forhandlingsmøte under FNs klimakonvensjon i Ghana, 20 mill. ­kroner til konfliktdempende og forebyggende tiltak i rovviltforvaltningen, 24 mill. kroner i bevilgning til erstatningsutbetalinger i forbindelse med vern av Trillemarka og 4 mill. kroner til lokal forvaltning av Trillemarka-området, samt 6 mill. ­kroner til et lokalt utviklingsfond for kommuner som er berørt av vernet av Trillemarka.

Samlet foreslår Regjeringen å øke bevilgningene til forskning og utvikling på fornybare energikilder og karbonfangst og -lagring med 70 mill. kroner. Dette fordeler seg med 50 mill. kroner på Olje- og energidepartementets budsjett, 5 mill. ­kroner på Samferdselsdepartementets budsjett og 15 mill. kroner på Nærings- og handelsdepartementets budsjett.

Det forventes en økning i antallet sjøfolk som er omfattet av ordningen med sysselsettingstilskudd. I tillegg har sjøfolkene hatt en sterkere lønnsvekst enn det som ligger til grunn for bevilgningen i saldert budsjett. En videreføring av ordningen basert på gjeldende regler ville krevd en bevilgningsøkning på 110 mill. kroner. For å begrense ytterligere vekst for de samlede utgiftene under refusjonsordningen foreslås det fra 1. juli 2008 et tak på tilskudd per sysselsatt på 198 000 kroner. Det tilsvarer en årslønn på om lag 500 000 kroner. Denne endringen er isolert sett anslått å gi en innsparing på 43 mill. kroner i 2008. Samlet foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til sysselsetting av sjøfolk med 67 mill. kroner i forhold til saldert budsjett.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Skatteetaten med til sammen 65 mill. kroner. Midlene skal i hovedsak gå til å styrke etatens arbeid med å hindre svart arbeid blant utenlandske arbeidere med kortidsopphold i Norge, samt å styrke arbeidet med større bransjekontroller for å hindre organisert kriminalitet på skatteområdet.

Det foreslås en økt bevilgning til investeringslån som sikrer at Helse Sør-Øst RHF kan finansiere utbyggingen av tilbygget på Radiumhospitalet med en samlet statlig finansiering på 110 mill. kroner i 2008 og 2009. Bevilgningen til investeringslån for helseforetakene foreslås på denne bakgrunn økt med 50 mill. kroner i 2008. Resterende beløp vil bli foreslått bevilget i statsbudsjettet for 2009.

På Fiskeri- og kystdepartementets budsjett foreslås det å øke bevilgningen til Kystverket med 49 mill. kroner til å tømme vrakene Nordvard og Welheim for olje. Av dette gjelder 24 mill. kroner Nordvard, hvor tømming allerede er gjennomført. 25 mill. kroner gjelder inspisering og tømming av vraket Welheim. Det er observert økende utslipp av olje fra vraket, og det er behov for å sette i gang tiltak raskt.

Økningen i antallet asylankomster, som er omtalt ovenfor, får også konsekvenser for politiets arbeid. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med 40 mill. kroner til dekning av merutgifter knyttet til asylankomster og oppholdssaker. Midlene skal blant annet benyttes til å sikre rask uttransportering av returnerbare asylsøkere med endelig avslag, samt å sikre en rask og effektiv behandling av oppholdssaker.

Nærings- og handelsdepartementet er i ferd med å sluttføre anskaffelsesprosessen og fremforhandle avtaler for utvikling og drift av Altinn-løsningen (Altinn II). For å sikre framdriften i prosjektet foreslår Regjeringen å øke bevilgningen til formålet med 36,5 mill. kroner. Endelig beslutning om videreutvikling av Altinn-løsningen vil først bli tatt når forhandlingene er sluttført, sannsynligvis i løpet av juni.

Regjeringen foreslår å bevilge 15 mill. kroner til å starte rehabiliteringen av sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo. Det foreslås at rehabiliteringen deles inn i 2 faser, og bevilgningsforslaget er knyttet til fase 1 av prosjektet som blant annet omfatter aulaen og vestfløyen av Domus Media. Det foreslås at kostnadsrammen for fase 1 settes til 480 mill. kroner. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med forslag til kostnadsramme for fase 2 når grunnlaget for dette er tilstede.

Regjeringen foreslår å sette ned bevilgningene til de regelstyrte stønadsordningene i folketrygden med til sammen om lag 900 mill. kroner i forhold til saldert budsjett. Nedjusteringen av anslaget skyldes i hovedsak reduksjon i utgiftene til attføring med 1 040 mill. kroner. Reduksjonen skyldes delvis færre mottakere i 2007 og dermed lavere inngangsnivå i 2008 og delvis en sterkere reduksjon i antall mottakere i 2008 enn tidligere lagt til grunn.

Anslagene for øvrige sykdomsrelaterte utgifter (sykepenger, uførepensjon og rehabiliteringspenger) forventes å øke med til sammen om lag 200 mill. kroner. Utgiftene til sykepenger for arbeidstakere anslås å øke med 180 mill. kroner, og det forventes nå en vekst i sykefraværet på 1 pst. for 2008 samlet, mens det i saldert budsjett var forutsatt uendret fravær per sysselsatt. I tillegg øker utgiftene til rehabiliteringspenger med 275 mill. kroner, mens utgiftene til uførepensjon reduseres med 225 mill. kroner.

Stønadene til enslige forsørgere anslås nå om lag 310 mill. kroner lavere enn i saldert budsjett. Dette skyldes i hovedsak færre mottakere av overgangsstønad. Utgiftene til foreldrepenger øker med 240 mill. kroner, i hovedsak som følge av høyere yrkesdeltakelse blant kvinner mellom 20 og 40 år og dermed en økning i andelen kvinner med rett til fødselspenger. I tillegg går utgiftene til tekniske hjelpemidler noe opp, mens utgiftene på helseområdet går noe ned.

På Arbeids- og inkluderingsdepartementets budsjett foreslås det å redusere bevilgningen til statlig lønnsgaranti ved konkurs med 140 mill. ­kroner som følge av forventet færre konkurser enn tidligere anslått. Bevilgningen til diverse trygdeordninger på statsbudsjettet (krigspensjon, pensjonstrygden for sjømenn, AFP og supplerende stønad ved kort botid) settes ned med til sammen 109 mill. kroner som følge av nye anslag.

Utgiftene under Statens lånekasse for utdanning foreslås satt ned med til sammen 527,1 mill. kroner, hovedsakelig på grunn av færre mottakere av lån og stipend enn tidligere antatt. Færre misligholdte lån enn tidligere anslått bidrar også til reduserte utgifter.

Investeringsbeslutningen for CO2-håndtering på Mongstad er forskjøvet til 4. kvartal 2008. Dette betyr at investeringsutgiftene først vil komme til utbetaling fra 2009. Utgiftene til prosjektet på Mongstad reduseres derfor med 315 mill. kroner. I motsatt retning trekker økte utgifter til prosjektet på Kårstø med 120 mill. kroner. Utgiftene til transport og lagring av CO2 reduseres med 190 mill. kroner som følge av at framdriftsplanen er nærmere samordnet med planleggingsarbeidet for CO2-fangst på Kårstø. Medregnet økte utgifter til ekstern bistand i arbeidet med CO2-håndteringsprosjektene foreslås bevilgningen til CO2-håndtering på Kårstø og Mongstad redusert med i alt 378,5 mill. kroner.

Tilskuddet til Statens Pensjonskasse (SPK) foreslås satt ned med 347 mill. kroner. Høyere premieinnbetaling fra SPKs medlemmer, samt lavere utbetaling av både ordinære pensjoner og AFP bidrar samlet til å redusere utgiftene til SPK med 547 mill. kroner. I motsatt retning trekker økte utgifter på 200 mill. kroner til å etterbetale manglende utbetaling av oppsatte pensjonsrettigheter. SPK har som et ledd i kvalitetssikringen av sine medlemsdata, identifisert om lag 2 900 personer med oppsatte pensjonsrettigheter som ikke har fått utbetalt den alders- eller uførepensjon de kan ha krav på etter at samordning med folketrygden er foretatt.

På Fornyings- og administrasjonsdepartementets budsjett foreslår Regjeringen også å redusere bevilgningen til videreføring av kurantbygg med 200 mill. kroner på grunn av faseforskyvninger og utsettelser av flere prosjekter.

Det er foretatt en gjennomgang av forventede utbetalinger til finansieringsordningene under EØS-avtalen. På denne bakgrunn foreslår Regjeringen å sette ned bevilgningene med 250 mill. kroner som følge av lavere utbetalingstakt enn tidligere lagt til grunn.

Miljøverndepartementet har kommet til enighet med 14 næringer om en avtale som innebærer at virksomheter som slutter seg til avtalen, fritas for NOX-avgift fram til og med 2010 mot at de samlet gjennomfører utslippsreduserende tiltak på om lag 30 000 tonn NOX. I denne forbindelse foreslår Regjeringen å redusere bevilgningene til kompensasjonsordningene for NOX-avgiften med 130 mill. kroner.

Det var i 2007 et mindreforbruk under bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede på 84,9 mill. kroner på grunn av lavere gjennomsnittlig pris på tiltakene enn forutsatt. Midlene er overført til 2008 og det foreslås derfor å redusere bevilgningen i 2008 tilsvarende. Dette påvirker ikke nivået på tiltaksplasser i 2008.

Lønnsveksten fra 2006 til 2007 anslås av det Tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) til 5,4 pst. Dette er 0,65 prosentenheter høyere enn lagt til grunn ved reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 2007. Retningslinjene som Stortinget har fastsatt for regulering av grunnbeløpet i folketrygden, innebærer at det kompenseres for dette i forbindelse med reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden fra 1. mai 2008. Videre er lønnsvekstanslaget fra 2007 til 2008 oppjustert med ½ prosentpoeng fra Nasjonalbudsjettet 2008, fra 5 pst. til 5½ pst. Kompensasjon for høyere lønnsvekst i 2007 ved reguleringen av folketrygdens grunnbeløp og oppjusteringen av anslått lønnsvekst fra 2007 til 2008 innebærer at det må påregnes høyere utgifter i 2008 til lønn og trygdeytelser enn lagt til grunn da Stortinget behandlet statsbudsjettet for 2008 i fjor høst. Stortingsproposisjoner om bevilgningsendringer i tilknytning til lønns- og trygdeoppgjørene vil bli fremmet senere i vår. For å ta tilstrekkelig høyde for utgiftsøkningen i forbindelse med lønns- og trygdeoppgjør og uforutsette utgifter i resten av budsjettåret, foreslås det nå å øke bevilgningen til tilfeldige utgifter på kap. 2309 med 2,1 mrd. kroner.

Økte utbytteutbetalinger, særlig fra Norsk Hydro ASA, Telenor ASA, Statkraft SF, DnB NOR ASA, Yara International ASA og Posten Norge AS, gir økte inntekter på til sammen 3 831 mill. kroner i forhold til saldert budsjett. Utbyttet fra Kommunalbanken settes ned med 27,5 mill. kroner som følge av forslaget om å øke egenkapitalen i selskapet.

Inntekter som utgiftsføres over Utenriksdepartementets budsjett for å dekke ODA-godkjente flyktningeutgifter i Norge, foreslås økt med til sammen 249 mill. kroner. Inntektene dekker ODA-godkjente flyktningeutgifter i Norge på budsjettene til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.

På bakgrunn av regnskapstall fra Statens innkrevingssentral foreslås det at inntektene økes med 130 mill. kroner.

Inntektene fra salg av eiendom på Fornebu foreslås økt med 89 mill. kroner, mens gebyrinntektene fra Brønnøysund foreslås økt med 30 mill. kroner.

På Utenriksdepartementets budsjett foreslås det økte inntekter på 27 mill. kroner som gjelder tilbakebetaling av ubenyttede midler knyttet til en avtale Norge inngikk i 2001 med Nordic Environment Financial Cooperation (NEFCO) om tømming av brukt kjernebrensel og opphugging av lagerskipet «Lepse» som ligger på Kolahalvøya. Disse midlene foreslås i stedet bevilget til NDEP-fondet (den nordlige dimensjons miljøfond) og dets arbeid med «Lepse».

Inntektene fra salg av klimakvoter på Finansdepartementets budsjett foreslås redusert med 800 mill. kroner, fra 1 920 mill. kroner til 1 120 mill. kroner. Tilpasningsforhandlingene mellom Norge og EU/EFTA om EUs kvotehandelsdirektiv innebærer at gjennomsnittlig årlig salgsvolum må reduseres fra 12 mill. tonn til om lag 7 mill. tonn.

Det foreslås enkelte endringer i skatte- og avgiftsreglene, herunder NOX-avgiften, endrede drivstoffavgifter og økt fiskerfradrag. Samlet anslås forslagene å medføre lavere inntekter enn i saldert budsjett på 482 mill. kroner.

De enkelte forslagene er nærmere omtalt i kapittel 3 i denne proposisjonen.

1.3 Statsbudsjettets stilling

Statsbudsjettets stilling etter forslagene i denne proposisjonen og endrede anslag for skatter, avgifter og renter på statens gjeld og kontantbeholdning fremgår av tabell 1.2 og 1.3.

Tabell 1.2 Statsbudsjettets utgifter og inntekter utenom lånetransaksjoner. Mill. kroner

  Regnskap for 2007 Saldertbudsjett2008 Anslag på regnskap for 2008
1. Statsbudsjettets stilling
A Statsbudsjettets inntekter i alt 1 030 124 1 036 759 1 119 533
A.1 Inntekter fra petroleumsvirksomhet 337 446 328 073 381 440
A.2 Inntekter utenom petroleumsinntekter 692 678 708 686 738 093
B Statsbudsjettets utgifter i alt 715 077 771 404 776 883
B.1 Utgifter til petroleumsvirksomhet 21 056 26 300 25 741
B.2 Utgifter utenom petroleumsvirksomhet 694 021 745 104 751 142
Statsbudsjettets oljekorrigerte overskudd (A.2-B.2) -1 342 -36 418 -13 049
+ Overført fra Statens pensjonsfond – Utland 2 810 36 418 13 049
= Statsbudsjettets overskudd før lånetransaksjoner 1 468 0 0
2. Statens pensjonsfond
Statsbudsjettets netto kontantstrøm frapetroleumsvirksomhet (A.1-B.1), overføres til Statens pensjonsfond – Utland 316 389 301 773 355 699
– Overført til statsbudsjettet 2 810 36 418 13 049
+ Renteinntekter og utbytte i Statens pensjonsfond 78 409 78 600 81 600
= Overskudd i Statens pensjonsfond 391 988 343 955 424 250
3. Statsbudsjettet og Statens pensjonsfond samlet
Overskudd 393 456 343 955 424 250

Kilde: Finansdepartementet

Tabell 1.3 Statsbudsjettets lånetransaksjoner og finansieringsbehov. Mill. kroner

  Regnskap for 2007 Saldertbudsjett2008 Anslag på regnskap for 2008
Lånetransaksjoner utenom petroleumsvirksomheten
Utlån, aksjetegning mv. 99 710 75 635 75 607
– Tilbakebetalinger 68 464 60 746 60 904
– Statsbudsjettets overskudd 1 468 0 0
= Netto finansieringsbehov 29 778 14 889 14 702
+ Gjeldsavdrag 29 649 0 0
= Statsbudsjettets brutto finansieringsbehov 59 428 14 889 14 702
Lånetransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten
Aksjer i Statoil ASA 2 442 0 0
– Utlån, aksjetegning mv. 0 0 0
= Netto finanstransaksjoner knyttet til petroleumsvirksomheten 2 442 0 0

Kilde: Finansdepartementet

I saldert budsjett for 2008 som Stortinget vedtok i fjor høst, ble det oljekorrigerte underskuddet anslått til 36,4 mrd. kroner.

De samlede budsjettendringene hittil i år, medregnet endrede anslag for skatter og avgifter, renter på statens gjeld og kontantbeholdning, samt forslag om bevilgningsendringer i denne proposisjonen, innebærer at det oljekorrigerte underskuddet i 2008 nå anslås til 13,0 mrd. kroner, som er 23,4 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett.

Nye anslag for skatte- og avgiftsinntekter fra Fastlands-Norge bidrar isolert sett til å redusere det oljekorrigerte underskuddet med 26,9 mrd. kroner sammenlignet med saldert budsjett.

Inntektene utenom oppdaterte anslag for skatter og avgifter mv., petroleumsvirksomheten og lånetransaksjoner øker med vel 3,3 mrd. kroner sammenliknet med saldert budsjett. Av dette bidrar utbyttebetalinger til å øke inntektene med 3,8 mrd. kroner, mens inntektene fra salg av klimakvoter nå anslås 0,8 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett.

På utgiftssiden innebærer de samlede bevilgningsendringene hittil i år, medregnet forslag om tilleggsbevilgninger i denne proposisjonen, økte utgifter på 5,9 mrd. kroner. Reduserte dagpengeutgifter med 0,7 mrd. kroner er da medregnet.

Statsbudsjettets netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i denne proposisjonen beregnet til 355,7 mrd. kroner, som er 53,9 mrd. kroner høyere enn i saldert budsjett. Oppjusteringen må ses i sammenheng med at anslaget for oljeprisen er økt, samtidig som anslaget for petroleumsproduksjonen er noe nedjustert. Oljeprisanslaget er nå på 500 kroner per fat, noe som er en oppjustering med 140 kroner fra anslaget i saldert budsjett på 360 kroner per fat.

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten overføres til Statens pensjonsfond – Utland. Det tilbakeføres så midler fra fondet til statsbudsjettet som dekker det oljekorrigerte budsjettunderskuddet og dermed bringer statsbudsjettet i balanse. Netto avsetning i Statens pensjonsfond – Utland for 2008 anslås nå til 342,6 mrd. ­kroner, mot 265,4 mrd. kroner i saldert budsjett. Medregnet renter og utbytte på fondets kapital forventes det nå et overskudd i Statens pensjonsfond – Utland på 424,2 mrd. kroner. Fondets kapital anslås til 2 427 mrd. kroner ved utgangen av 2008, hvorav utenlandsdelen av fondet anslås å utgjøre 2 316 mrd. kroner. En endelig fastsettelse av tilbakeføringen til statsbudsjettet fra Statens pensjonsfond – Utland vil bli foretatt i forbindelse med nysalderingen av statsbudsjettet for 2008 til høsten.

Statsbudsjettet gjøres opp i balanse etter overføring fra Statens pensjonsfond – Utland. Statskassens finansieringsbehov bestemmes dermed av statsbudsjettets lånetransaksjoner. Statsbudsjettets brutto finansieringsbehov anslås nå til 14,7 mrd. kroner, som er 0,2 mrd. kroner lavere enn i saldert budsjett, jf. tabell 1.3.

1.4 Anmodningsvedtak

I denne proposisjonen omtales følgende anmodningsvedtak:

Vedtak nr. 62, 29. november 2007 (Kunnskapsdepartementet)

«Stortinget ber Regjeringen snarest mulig, og senest i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2008, komme tilbake med sak til Stortinget vedrørende gaveforsterkningsordningen.»

Vedtak nr. 175, 15. desember 2004 (Justisdepartementet)

«Stortinget ber Regjeringa i samband med Revidert nasjonalbudsjett 2005 foreta ein gjennomgang av alle sider ved forliset av riggen Deep Sea Driller.»

Vedtak nr. 342, 18. desember 2007 (Justisdepartementet)

«Stortinget ber Regjeringen i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett for 2008 om å komme tilbake med en nærmere gjennomgang av voldsoffererstatningsordningen».

Anmodningsvedtak nr 371, 30. mai 2005 (Helse- og omsorgsdepartementet)

«Stortinget ber Regjeringen utrede nærmere organisasjonsmodellen for de fem regionale legemiddelinformasjonsenhetene (RELIS)»

Anmodningsvedtak nr. 364, 27. mai 2005 (Fiskeri- og kystdepartementet)

«Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en modell for rekrutteringskvoter for ungdom.»

Til toppen
Til dokumentets forside