St.prp. nr. 71 (2002-2003)

Om samtykke til inngåelse av avtale med Det europeiske fellesskap (EF) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget