St.prp. nr. 76 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 56/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/58/EF med omsyn til krav om offentleg innsyn for visse selskapsformer

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget