St.prp. nr. 77 (2004-2005)

Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Bangladesh, undertegnet i Dhaka den 15. september 2004

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Den 15. september 2004 ble det i Dhaka undertegnet en overenskomst til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt mellom Norge og Bangladesh. Samtykke til undertegning ble gitt ved kongelig resolusjon av 10. september 2004. Overenskomsten ble på Norges vegne undertegnet av ambassadør Aud Lise Norheim, og på Bangladesh’ vegne av styreformann i National Board of Revenue Khairuzzaman Chowdhury.

Overenskomsten vil tre i kraft den dagen begge stater har gitt hverandre meddelelse om at de nødvendige konstitusjonelle skritt er tatt for at overenskomsten kan tre i kraft. Overenskomsten vil få virkning med hensyn til skatter av inntekt som vedkommer det kalenderår som følger etter det år da overenskomsten trer i kraft for Norges vedkommende og det likningsår som begynner på eller etter 1. juli i nevnte kalenderår for Bangladesh’ vedkommende.