St.prp. nr. 82 (1997-98)

Et historisk og moralsk oppgjør med behandlingen i Norge av den økonomiske likvidasjon av den jødiske minoritet under den 2. verdenskrig

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Justisdepartementet legger med dette frem en proposisjon for Stortinget om et historisk og moralsk oppgjør med behandlingen i Norge av den økonomiske likvidasjon av den jødiske minoritet under den 2. verdenskrig. Den økonomiske likvidasjon av gruppen som helhet var unik og den organiserte arrestasjonen, deportasjonen og fysiske tilintetgjørelsen var et folkemord. Da hensikten med jødeforfølgelsen var at den jødiske gruppen i Norge skulle tilintetgjøres totalt, må den økonomiske og den fysiske likvidasjon ses på som to sider av samme sak. Proposisjonens bakgrunn er blant annet arbeidet som ble utført av jødebo-utvalget og som ble publisert i NOU 1997: 22 Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig. NOU 1997: 22 tydeliggjør hvilke økonomiske konsekvenser det fikk for de overlevende jøder at regelverket for tilbakeføring av midler, som ble benyttet etter krigen, ikke tok tilstrekkelig hensyn til fenomenet Holocaust, dvs nazistenes folkemord på jødene.

Justisdepartementet foreslår i proposisjonen at det historiske og moralske oppgjøret gis et økonomisk uttrykk ved gjennomføring av både et kollektivt og et individuelt oppgjør. Det kollektive oppgjøret foreslås tredelt. For det første foreslås bevilget et beløp til sikring av jødisk kultur og fremtid i Norge. Videre foreslås støtte utenfor Norges grenser til å minnes og å utvikle den tradisjon og kultur som nazistene ønsket å utrydde. Endelig foreslås opprettelse av et kompetansesenter om Holocaust og om livssynsminoriteters stilling og historie generelt. Det individuelle oppgjøret foreslås gjennomført i form av utbetaling av en erkjentlighetssum til personer som i Norge ble rammet av antijødiske tiltak under krigen.

Proposisjonen er utformet i nært samråd med representanter for de registrerte mosaiske trossamfunn i Norge.

Justisdepartementet ønsker med dette å kunne sette et verdig punktum for oppgjøret.