St.prp. nr. 83 (2008-2009)

Om fullmakt for Kongen til å øke kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Det er i St.prp. nr. 67 (2008-2009) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2009 redegjort for status i utbyggingen av Nødnett, herunder om forsinkelsen i prosjektet. Det ble i denne forbindelse vist til at den planlagte pausen i utbyggingen av Nødnett etter første utbyggingstrinn representerer en risiko i prosjektet, at forsinkelsen aksentuerer risikoen, og at Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget, dersom dette gir konsekvenser av betydning. Det har nå blitt klart at det er knyttet ytterligere utfordringer og forsinkelser til prosjektet. I denne proposisjonen legger Justis- og politidepartementet fram forslag om at Stortinget gir Kongen fullmakt til å øke kostnadsrammen for første byggetrinn av Nødnett til inntil 1 139 mill. kroner. Forslaget innebærer en økning på inntil 110 mill. kroner i forhold til gjeldende kostnadsramme, fastsatt ved Stortingets behandling av St.prp. nr. 30 (2006-2007) Om igangsettelse av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett.

Til toppen
Til dokumentets forside