St.prp. nr. 9 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 30 i EØS-avtala om deltaking for EFTA-statane i Fellesskapet sitt statistikkprogram for 2003-2007

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget