St.prp. nr. 100 (1991-92)

Om samtykke til ratifikasjon av Avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS), undertegnet i Oporto 2. mai 1992

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 15. mai 1992, godkjent i statsråd samme dagen. 

(Dokumentet er i pdf-format)

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget