Strategi for kultur og reiseliv - Noreg som attraktiv kulturdestinasjon

Med denne strategien ønsker vi å styrke Noreg sin posisjon som kulturdestinasjon. Vi ønsker at både norske og utanlandske reisande skal ha med seg ein bit av kultur-Noreg når dei reiser heim, og at Noreg skal vere eit land dei vil oppleve meir av.

Regjeringa legg med dette fram ein strategi for å styrke Noregs posisjon som kulturdestinasjon og auke den samla verdiskapinga i norsk kultur- og næringsliv innanfor berekraftige rammer.
Strategien er ein del av oppfølginga av reiselivsmeldinga Meld. St. 19 (2016–2017) Opplev Norge – unikt og eventyrlig.

Strategi for kultur og reiseliv. Noreg som attraktiv kulturdestinasjon (.pdf)