Strategi for persontilpasset medisin

Til innholdsfortegnelse

Statsrådens forord

Persontilpasset medisin er en faglig og teknologisk utvikling som allerede preger vår felles helsetjeneste, og som kommer til å gjøre det innenfor flere fagfelt fremover.

Regjeringens visjon er at persontilpasset medisin skal være en integrert del av helsetjenesten. Vi skal gjøre bruk av mulighetene for å gi bedre helse og mestring gjennom livet. På sikt bør persontilpasset medisin være en naturlig del av den løpende tjenesteutviklingen.

Visjonen er forankret i våre overordnede mål for helse- og omsorgspolitikken:

  • Skal vi oppnå god helse og mestring i befolkningen, uavhengig av sosial bakgrunn, må pasienter over hele landet kunne ta del i de mulighetene persontilpasset medisin gir. Ved at dette skjer i regi av det offentlige bidrar vi til å utjevne sosiale helseforskjeller.
  • Skal pasientforløpene være gode og tilgangen til persontilpasset medisin rask og effektiv må tjenestene holde høy faglig standard og være rustet til å møte utviklingen.
  • Skal helse- og omsorgstjenesten være et attraktivt arbeidssted i et livslangt karriereløp må fagfolkene ha mulighet til å drive med forskning og kompetanseutvikling. Persontilpasset medisin er en viktig kilde til innovasjon og næringsutvikling.
  • Skal utviklingen i ressursbruk være bærekraftig og rettferdig fordelt, må innføring og bruk av persontilpasset medisin skje etter de gjeldende prinsippene for prioritering.

Tre mål er satt for den kommende strategiperioden. Pasienter skal ha mest mulig likeverdig tilgang til persontilpasset medisin, fagfolk i tjenestene skal ha relevant kompetanse og det skal være en effektiv og sikker bruk og analyse av storskala helsedata for helsehjelp, forskning og tjenesteutvikling. Strategien legger til grunn et forløpsperspektiv og omtaler mulighetene for persontilpasset forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging. Fordi bruk av persontilpasset medisin skal skje kunnskapsbasert, er forskning og innovasjon en sentral del av strategien.

Persontilpasset medisin vil kunne gi flere pasienter mer effektiv forebygging, diagnostikk og behandling. Samtidig legges strategien fram i en usikker tid, hvor det økonomiske handlingsrommet er mindre og knapphet på helsepersonell gjør seg gjeldende. Strategien har en tidshorisont frem mot 2030. Når vi nå går i gang med oppfølging av strategien, må vi tilpasse dette til den virkeligheten tjenestene våre står i.

Denne strategien bygger videre på Helsedirektoratets nasjonale strategi for persontilpasset medisin fra 2016. Oppfølgingen av den forrige strategien har vært preget av godt samarbeid mellom mange aktører. Dette gode samarbeidet har også preget utarbeidelsen av denne strategien, med bidrag fra fagfolk i tjenestene, akademia, helsenæringen og pasientorganisasjoner. Takk til alle som har bidratt med kunnskap, ideer og forslag. Jeg ser frem til videre samarbeid om persontilpasset medisin.

Til forsiden