T-1426 Miljøledelse i staten

Prosjekt Grønn stat

Veileder

Miljøledelse i staten

Prosjekt Grønn stat Veileder - Miljøledelse i staten

Veileder T-1426 – Miljøledelse i staten (pdf – 817 Kb)

Målet med veilederen er å gi statlige virksomheter et godt grunnlag for å integrere miljøhensyn i egen virksomhet.

Dette gjøres både med tanke på å integrere samfunnsansvaret for miljø i eksisterende styringssystemer,i ledelse og organisasjon, men også ved å gi eksempler og forslag til tiltak,samt å styrke nødvendig kompetanse på miljø i forhold til eksisterende regelverk og de mest sentrale miljøproblemene.

Veilederen er delt i 3 deler

  1. Første del gir bakgrunn og mål for statlige virksomheters arbeid med miljøledelse.
  2. Andre del tar for seg de enkelte elementene/fasene i miljøledelse og gir veileding om gjennomføring.
  3. Tredje del gir idéer og eksempler på tiltak.

Her er en presentasjon av de fire satsningsområdene i Grønn stat: innkjøp,avfall,transport og energi.

Veilederen er utviklet i samarbeid med Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD),Statens forvaltningstjeneste (Ft), Statskonsult, Statsbygg, Statens forurensningstilsyn (SFT) og GRIP – stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk..