Fra avfall til ressurs

Avfallsstrategi

Avfall er ein ressurs som kan nyttast som råstoff for nye produkt og tenester gjennom ombruk og materialgjenvinning. Tidligare vart avfallshandtering først og framst sett som eit problem og ei kjelde til forureining. I dag er ressursperspektivet blitt viktigare i avfallspolitikken, både i Noreg og internasjonalt.

Last ned strategien.
T-1531 / 2013
ISBN 978-82-457-0472-3