Historisk arkiv

Ny strategi: Fra avfall til ressurs

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Kommunene skal nå få anledning til å bruke avfallsgebyr til å rydde opp i parker og på strender. Dette er ett av tiltakene som miljøvernminister Bård Vegar Solhjell presenterte i sin avfallsstrategi i dag. I strategien er det også tiltak for å ta hånd om kasserte fritidsbåter, redusere matavfall og samle inn mer plast fra næringslivet.

- Tidligere ble avfall ofte sett på som et problem og en kilde til forurensning. I dag ser vi en avfallsbransje i sterk vekst og hvor ressursene i avfallet omdannes til råvarer for industrien, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.          

Gjenvinningen av avfall har økt fra 73 prosent i 2005 til 87 prosent.

- Dette viser at vi når mange av våre mål innen avfallspolitikken. Men vi må fortsatt jobbe mer med å forebygge at avfall oppstår, sørge for miljøvennlig innsamling, og håndtere farlig avfall på en trygg og sikker måte. Avfallsstrategien blir et viktig redskap for å sikre dette, sier Solhjell.

Blant de viktigste elementene i strategien er en forpliktende avtale med matvarebransjen om å redusere matsvinnet, innføre en ordning der produsenter av fritidsbåter får ansvar for innsamling, , økt gjenvinning av plastavfall og bygg- og anleggsavfall, samt  økt innsamling av tekstilavfall og elektronisk avfall.

Videre omtaler strategien et forslag til lovendring som gjør det mulig for kommuner å finansiere opprydding av enkelte typer forsøpling gjennom avfallsgebyret. Miljøverndepartementet vil også utarbeide et forslag til endring av forurensningsloven slik at kommunene kan pålegge næringsaktører å koble seg til avfallssug der dette er samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

I strategien foreslås det å forskriftsfeste en plikt for kommunene til å ta i mot større mengder farlig avfall fra husholdningene enn det som regelverket krever i dag. Videre foreslås det å heve strafferammen for ulovlig eksport og import av farlig avfall for å hindre at avfallet blir behandlet uten tilrettelagte fasiliteter og verneutstyr i mottakerlandet.

For å utvikle en godt tilpasset avfallspolitikk er myndighetene avhengig av tett kontakt med aktørene i bransjen. Miljødirektoratet vil derfor ta initiativ til etablering av et permanent kontaktforum for avfall hvor representanter fra bransjen og myndighetene utveksler erfaringer og synspunkt på avfallsområdet.

Les strategien.