T-3/13 Forlenget virketid for Rundskriv T-4/12 – Tinglysingsmessig overgangsordning ved overgang fra BA-foretak til aksjeselskap eller forening, herunder beregning av dokumentavgift og tinglysingsgebyr

I Finansdepartementets Prop. 1 LS (2013-2014) kapittel 7.20 om dokumentavgift fremgår det at departementet har igangsatt et arbeid for å vurdere avgiftsplikten ved omorganiseringer som kan gjennomføres uten skattlegging etter reglene i skatteloven kapittel 11 (skattemessig kontinuitet). I påvente av konklusjonene fra dette arbeidet, vil det kunne oppstå en mellomperiode i 2014 med avgiftsplikt for de foretak som ikke allerede har innrettet seg etter Rundskriv T-4/12 som inneholder en tinglysingsmessig overgangsordning ved overgang fra BA-foretak til aksjeselskap eller forening, herunder beregning av dokumentavgift og tinglysingsgebyr. Miljøverndepartementet i samråd med Finansdepartementet har derfor besluttet at virketiden for Rundskriv T-4/12 forlenges t.o.m. 31. desember 2014.