T-4/12 Tinglysingsmessig overgangsordning ved overgang fra BA-foretak til aksjeselskap eller forening, herunder beregning av dokumentavgift og tinglysingsgebyr

Lov om samvirkeforetak 29. juni 2007 nr. 81 trådte i kraft 1. januar 2008. Etter samvirkelova § 163 nr. 2 skal samvirkelag og økonomiske foreninger som er stiftet før loven ble iverksatt, bringe vedtektene i samsvar med loven innen fem år etter iverksettingen, dvs. 1. januar 2013. Er ikke vedtektene brakt i samsvar med loven innen fristen, og gjør ikke foretaket de nødvendige endringene etter krav fra Foretaksregisteret, skal tingretten etter melding fra Foretaksregisteret, vedta foretaket oppløst.

I forbindelse med at denne fristen nærmer seg, har det vist seg at noen foretak som er registrert som foretak med begrenset ansvar, ikke driver etter samvirkeprinsipper. Disse skulle vært organisert og registrert som aksjeselskap eller forening.

En omdanning av slike foretak til aksjeselskap eller forening, vil ikke kunne skje etter lovregler som bygger på kontinuitetsbetraktninger, slik som angitt i Justisdepartementets rundskriv G-6/2005. I stedet må foretaket oppløses, for deretter å videreføres i nystiftet aksjeselskap eller forening. Overføring av hjemmel til foretakets faste eiendom vil da utløse tinglysingsgebyr og dokumentavgift.

Bakgrunnen for rundskrivet er den situasjonen som har oppstått i forbindelse med overgangsreglene i samvirkelova, foruten et ønske om å bidra til at foretak registrert som BA-foretak, men som ikke omfattes av samvirkelova, så raskt som mulig blir riktig registrert. Miljøverndepartementet finner derfor, i samråd med Finansdepartementet, at overføring av fast eiendom fra oppløst foretak med begrenset ansvar, som ikke driver etter samvirkeprinsipper, til nystiftet aksjeselskap eller forening, til og med 31. desember 2013, kan tinglyses som en navneendring på følgende vilkår:

  1. Deltakerne og deres eierandeler skal før og etter foretaksendringen være identiske
  2. Foretakets samlede eiendeler og forpliktelser skal overføres uendret til det nye foretaket
  3. Rekvirenten skal ved tinglysingen dokumentere ved attester utstedt av Foretaksregisteret, at det gamle BA-foretaket har blitt formelt oppløst og slettet i Foretaksregisteret, samt at det nye foretaket som en følge derav har blitt registrert.

En slik endring i grunnboken anses i overgangsperioden ikke som en hjemmelsoverføring, og utløser ikke tinglysingsgebyr og dokumentavgift. Etter utløpet av overgangsperioden, vil foretaksendringer som ikke skjer i samsvar med lovregler som bygger på kontinuitetsbetraktninger, ikke bli tinglyst som navneendring, men som en ordinær hjemmelsoverføring som vil utløse plikt til å betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift.