Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet - ForbrukerForsikring AS

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 2-1, jf. kgl. res. 25. august 1989 nr. 825, gir Finansdepartementet tillatelse til at ForbrukerForsikring AS kan drive forsikringsvirksomhet innenfor forsikringsklasse 17 (utgifter til rettshjelp).

Advokatfirmaet Selmer DA
Knut Størmer Endre
Postboks 1324 Vika
0112 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

02/2051 FM KW

03.07.2002

Tillatelse til å drive forsikringsvirksomhet – ForbrukerForsikring AS

Vi viser til brev 11. februar 2002 hvor det på vegne av ForbrukerForsikring AS søkes om konsesjon til å etablere og drive skadeforsikringsvirksomhet. Vi viser også til Kredittilsynets tilråding i brev 15. mai 2002.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 2-1, jf. kgl. res. 25. august 1989 nr. 825, gir Finansdepartementet tillatelse til at ForbrukerForsikring AS kan drive forsikringsvirksomhet innenfor forsikringsklasse 17 (utgifter til rettshjelp), jf. forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 2.

Finansdepartementet har i medhold av forsikringsvirksomhetsloven § 2-1 første ledd fastsatt følgende vilkår som må være oppfylt før ForbrukerForsikring AS kan iverksette forsikringsvirksomheten:

-Kredittilsynet må ha avgitt bekreftelse på at styremedlemmene, administrerende direktør og eventuelt andre som faktisk leder virksomheten i ForbrukerForsikring AS oppfyller kravene til vandel og relevant erfaring.
-Kredittilsynet må ha mottatt bekreftet kopi av stiftelsesdokumentene, protokollen for konstituerende generalforsamling, samt revisorbekreftelsen på at ansvarlig kapital er fullt innbetalt.
-Kredittilsynet må ha godkjent ForbrukerForsikring AS´ aktuar i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 8-7 første ledd siste punktum.
-Kredittilsynet må ha godkjent vedtektene til ForbrukerForsikring AS i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 3-2.
-Kredittilsynet må ha godkjent det juridisk kyndige medlemmet av kontrollkomiteen i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 5-5 første ledd fjerde punktum.
-Kredittilsynet må ha godkjent instruksen til kontrollkomiteen i henhold til forsikringsvirksomhetsloven § 5-6 siste ledd annet punktum.
-ForbrukerForsikring AS må oppfylle lovens krav om eierspredning, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-2.

Videre har Finansdepartementet fastsatt følgende vilkår for virksomheten:

- Tillatelsen kan trekkes tilbake dersom den ikke er benyttet innen 12 måneder regnet fra datoen på dette brevet.
- ForbrukerForsikring AS må sørge for avtalemessig mulighet og tilstrekkelig kyndighet til å kunne føre kontroll med den utkontrakterte delen av virksomheten.
- Eventuelle avtaler om utkontraktering må være skriftlige og inneholde klausuler som gir adgang til å si opp avtalene med øyeblikkelig virkning dersom det skulle vise seg at ForbrukerForsikring AS´ virksomhet i praksis ikke drives forsvarlig gjennom avtalen, eller dersom Kredittilsynets tilsyn med den samlede virksomheten vanskeliggjøres.
- ForbrukerForsikring AS må ha ansvarlig kapital på minst kr 55 millioner ved oppstart av virksomheten.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Tore Mydske
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet (Deres ref. 2002/01362)

VEDLEGG