Tillatelse til erverv av 20 % av aksjene i Romsdals Fellesbank

Med hjemmel i lov 10. juni nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-2 gir Finansdepartementet Sparebanken Midt-Norge tillatelse til å eie inntil 20 prosent av aksjene i Romsdal Fellesbank.

Simonsen Føyen Advokatfirma DA
v\ Tor G. Birkeland
Postboks 6641 St. Olavs Plass
0129 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

413196-TGB/ctl

04/3690FM CN

27.01.2005

Tillatelse til erverv av aksjer i Romsdals Fellesbank ASA

Det vises til Deres søknad på vegne av Sparebanken Midt-Norge AS ved brev 11. november 2004. Det vises også til Kredittilsynets tilråding i saken ved brev 21. desember 2004.

Med hjemmel i lov 10. juni nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-2 gir Finansdepartementet Sparebanken Midt-Norge tillatelse til å eie inntil 20 prosent av aksjene i Romsdal Fellesbank.

Sparebanken Midt-Norge har adgang til å øke sin eierandel til inntil 20 prosent innen tre måneder etter at tillatelsen er gitt. Det er senere ikke tillatt å øke eierandelen utover den eierandel som er etablert ved utløpet av tre måneders fristen uten ny tillatelse. Dersom den eierandel som er etablert ved utløpet av tre måneders-fristen, senere reduseres, kan eierandelen senere ikke økes i forhold til dette nye (reduserte) nivå uten ny tillatelse. Reduseres eierandelen til under 10 prosent, kan eierandelen likevel økes til 10 prosent uten ny tillatelse.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet (ref. 04/12276)