Santandér gis tillatelse til erverv av Bankia Bank ASA

Santandér Consumer Finance S.A gis tillatelse til å erverve samtlige aksjer i Bankia Bank ASA.

Thommessen Krefting Greve Lund AS
v/Lene Elisabeth Bjerkan
Postboks 1484 Vika
0116 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

772389/6

05/1279 FM CN

20.04.2005

Tillatelse til erverv av samtlige aksjer i Bankia Bank ASA

Det vises til Deres søknad på vegne av Santandér Consumer Finance S.A (Santandér) ved brev 27. januar 2005, og Kredittilsynets tilråding i saken ved brev av 17. mars 2005. Det vises også til øvrig korrespondanse i saken.

Med hjemmel i lov 10. juni nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) §§ 2-2 og § 2a-3 annet ledd, gir Finansdepartementet Santandér tillatelse til å eie 100 prosent av aksjene i Bankia Bank ASA.

Med hjemmel finansieringsvirksomhetsloven § 3-4 gis Santandér tillatelse til å drive virksomhet i Norge gjennom datterselskap.

Ovennevnte tillatelser gis på følgende vilkår, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-3 første ledd siste punktum:

  1. Santandér må innen 3 måneder etter at tillatelsen til ervervet er gitt, erverve mer enn 90 prosent av aksjene i Bankia Bank ASA, og innen 6 måneder etter at tillatelse til ervervet er gitt, iverksette tvungen overføring av eventuelle øvrige aksjer i samsvar med lov 13. juni 1997 nr. 95 om allmennaksjeselskaper § 4-25. Santandér kan etter ervervet av de øvrige aksjene ikke uten ny tillatelse eie mindre enn 100 prosent av aksjene i Bankia Bank ASA.
  1. Transaksjoner som foretas mellom Santandér med tilhørende datterselskaper og Bankia Bank ASA skal skje i samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.
  1. Santandér skal varsle Kredittilsynet umiddelbart dersom Santandérs kapitaldekning faller under 8 %.
  1. Kredittilsynet kan til enhver tid pålegge endringer i virksomheten til Bankia Bank ASA og Elcon Finans AS, herunder pålegge fusjon av disse to enhetene, dersom Kredittilsynet finner at virksomheten i de norske delene av Santandér-konsernet ikke drives på en hensiktsmessig og betryggende måte som følge av at virksomheten i Norge er organisert i to juridiske enheter.
  1. Santandér kan ikke opprette filial i Norge. Med å opprette filial menes det både omdanning til filial og opprettelse av ny filial.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Kopi: Kredittilsynet (ref: 05/997)