Anbud, konsesjoner og brev

Tillatelse til fusjon mellom DNB Bank ASA og Nordlandsbanken ASA

Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 3 om forretningsbanker § 31 gis DNB Bank ASA tillatelse til å fusjonere med Nordlandsbanken ASA i samsvar med allmennaksjeloven § 13-24.

DNB Bank ASA
Konsernjuridisk
Stranden 21
0021 OSLO

Vår ref
03/257 JCW

Dato
05.07.2012

Søknad om tillatelse til fusjon mellom DNB Bank ASA og Nordlandsbanken ASA

Finansdepartementet viser til søknad 23. mars 2012 om tillatelse til fusjon mellom DNB Bank ASA og Nordlandsbanken ASA. Finansdepartementet viser videre til Finanstilsynets tilrådning 12. juni 2012.

Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 3 om forretningsbanker § 31 gis DNB Bank ASA tillatelse til å fusjonere med Nordlandsbanken ASA i samsvar med allmennaksjeloven § 13-24. Det gis herunder tillatelse til endring av organisering av konsernstrukturen i DNB-konsernet som følge av fusjonen mellom DNB Bank ASA og Nordlandsbanken ASA, slik at Nordlandsbanken Invest AS blir datterselskap av DNB Bank ASA, jf. lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-7 annet ledd.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • Banken skal før fusjonen gjennomføres gi innskyterne skriftlig informasjon om vedtaket og om hva vedtaket innebærer for innskyternes rettigheter og sikkerhet. Dersom vedtaket innebærer endringer av betydning for innskyternes rettigheter eller for sikkerheten for innskyternes krav, har innskyterne rett til å si opp kontoen uten kostnader. Banken skal gi innskyterne skriftlig varsel om denne retten, samt fastsette en rimelig frist for når oppsigelsen må være foretatt, jf. forretningsbankloven § 31 annet ledd.
  • Merkevaren «Nordlandsbanken» skal fases ut senest innen utgangen av 2014.
  • Det skal sendes melding til Finanstilsynet når fusjonen er fullført.

Nordlandsbanken ASA 's bankkonsesjon opphører fra det tidspunkt fusjonen er gjennomført.

Vedtaket er et enkeltvedtak, og vedtaket kan innen tre uker fra underretning om vedtaket påklages i henhold til forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage sendes til Finansdepartementet.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Jens Christian Werring-Westly
rådgiver

Gjenpart: Finanstilsynet