Sparebanken Rana og Helgeland Sparebank gis tillatelse til fusjon

Med hjemmel i sparebankloven § 47 første ledd, godkjenner Finansdepartementet at Helgeland Sparebank sluttes sammen med Sparebanken Rana, med Helgeland Sparebank som overtakende bank.

Thommesen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma
Lene E. Bjerkan
Postboks 1484 Vika
0116 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

820009/1

05/445 FM HD

31.03.2005

Søknad om tillatelse til fusjon mellom Sparebanken Rana og Helgeland Sparebank

Det vises til søknad av 17. desember 2004, Kredittilsynets tilråding i saken av 21. januar 2005, og øvrig korrespondanse i tilknytning til søknaden.

Med hjemmel i sparebankloven § 47 første ledd, jf. § 5, jf. kgl.res. 22. september 1961, godkjenner Finansdepartementet at Helgeland Sparebank sluttes sammen med Sparebanken Rana, med Helgeland Sparebank som overtakende bank, som vedtatt av bankenes forstanderskap og som gjort rede for i søknaden datert 17. desember 2004 med vedlegg.

Det settes som vilkår for godkjenningen at de endringer i Helgeland Sparebanks vedtekter som sammenslutningen forutsetter, godkjennes av Kredittilsynet.

Med hjemmel i forskrift 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper § 8 gir Finansdepartementet tillatelse til at Helgeland Sparebank kan øke sin grunnfondsbeviskapital ved fondsemisjon med overføring fra sparebankens overkursfond, slik at grunnfondsbevisenes pålydende blir kr. 100,-.

Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 2, jf. forskrift 7. februar 2001 nr. 108 om grunnfondsbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper § 4 tredje ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til at Helgeland Sparebank kan utstede nye grunnfondsbevis som fusjonsvederlag til grunnfondsbeviseierne i Sparebanken Rana, slik at Helgeland Sparebanks grunnfondsbeviskapital forhøyes som beskrevet.

Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker § 14 annet ledd annet punktum, jf. kgl. res. 10. juni 1977 nr. 8562, gir Finansdepartementet frem til ordinært styrevalg i 2007 tillatelse til at det i den fusjonerte banken kan være to styre­medlemmer som er valgt blant de ansatte.

Med hilsen

Jan Bjørland
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart:
Sparebanken Rana
Helgeland Sparebank
Kredittilsynet