Tillatelse til sammenslåing av Grong Sparebank og Verran Sparebank

Med hjemmel i sparebankloven § 47 første ledd, jf. § 5 og kgl. res. 22. september 1961, gir Finansdepartementet tillatelse til at Verran Sparebank slår seg sammen med Grong Sparebank, med Grong Sparebank som overtakende bank.

Likelydende brev til:
Grong Sparebank
Verran Sparebank

 
       

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/4188 FM AlB

1.11.2006

 

Søknad om tillatelse til sammenslåing av Grong Sparebank og Verran Sparebank

Det vises til brev 19. juni 2006 med søknad om tillatelse til å slå sammen Grong Sparebank og Verran Sparebank. Det vises videre til Kredittilsynets brev 4. september 2006 med tilrådning til Finansdepartementet i saken.

Med hjemmel i sparebankloven § 47 første ledd, jf. § 5 og kgl. res. 22. september 1961, gir Finansdepartementet tillatelse til at Verran Sparebank slår seg sammen med Grong Sparebank, med Grong Sparebank som overtakende bank, slik som vedtatt av bankenes forstanderskap og som gjort rede for i søknad 19. juni 2006 med vedlegg.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet